Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1399

Dziennik Ustaw Nr 237 — 16144 — Poz. 1569

1569 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2010/20111) Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektó rych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Określa się stawki płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011 stanowiące załącznik do roz porządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują postanowienia:

1) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2235/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady stosowania rozpo rządzeń Rady (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 1868/94 w odniesieniu do skrobi ziemniaczanej (Dz. Urz. UE L 339 z 24.12.2003, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 506);

2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 571/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do ustanowienia systemu kwot na produkcję skrobi ziemniacza nej (Dz. Urz. UE L 171 z 01.07.2009, str. 6).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 1486. Dziennik Ustaw Nr 237 — 16145 — Poz. 1569 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. (poz. 1569) STAWKI PŁATNOŚCI ZWIĄZANEJ ZA ILOŚĆ SKROBI ZAWARTEJ W ZIEMNIAKACH SKROBIOWYCH Dziennik Ustaw Nr 237 — 16146 — Poz. 1569 Dziennik Ustaw Nr 237 — 16147 — Poz. 1569 Dziennik Ustaw Nr 237 — 16148 — Poz. 1569 Dziennik Ustaw Nr 237 — 16149 — Poz. 1569 Dziennik Ustaw Nr 237 — 16150 — Poz. 1569

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2010-11-12
Data wydania: 2010-11-04
Data wejścia w życie: 2010-11-12
Data obowiązywania: 2010-11-12
Data wygaśnięcia: 2011-11-09
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1399