Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1401

Dziennik Ustaw Nr 237 — 16142 — Poz. 1567

1567 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2010 r. Na podstawie art. 33ff ust. 7 ustawy z dnia 19 grud nia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 148

6) zarządza się, co następuje:

§1. Wysokość środków finansowych przeznaczo nych na płatność niezwiązaną za 2010 r. wynosi rów nowartość w złotych:

1) 31 497 000 euro — za tytoń jasny odmian typu Virginia;

2) 17 777 000 euro — za tytoń jasny odmian typu Bur ley, tytoń ciemny suszony powietrzem oraz tytoń ciemny suszony powietrzem z możliwością dosu szenia i wędzenia.

§2. Do przeliczania środków finansowych określo nych w § 1 stosuje się kurs wymiany, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegóło we zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporzą dzenia (Dz. Urz. UE L 365 z 21.12.2006, str. 52, z późn. zm.).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2010-11-12
Data wydania: 2010-11-04
Data wejścia w życie: 2010-11-12
Data obowiązywania: 2010-11-12
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1401