Dz.U. 2010 nr 214 poz. 1407

Dziennik Ustaw Nr 234 — 16058 — Poz. 15361. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 9

5) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub licznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz nej (Dz. U. Nr 64, poz. 593),

2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pub licznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),

3) ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie pub liczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 14

20) ,

4) ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, usta wy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1542),

5) ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo litej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 22, poz. 1

20) ,

6) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),

7) ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria cie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146),

8) ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 21 października 2010 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 51 i 52 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96, poz. 873), które stanowią: „Art. 5

1. Pierwsza kadencja Rady, o której mowa w art. 35 ust. 1, trwa 2 lata. Art. 5

2. Rada Ministrów przedstawi Sejmowi i Se natowi Rzeczypospolitej Polskiej w termi nie do dnia 30 czerwca 2005 r. sprawo zdanie z działania ustawy za okres od dnia jej wejścia w życie do dnia 31 grud nia 2004 r.”;

2) art. 161 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), który stanowi: „Art. 16

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjątkiem:

1) art. 135, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r.;

2) art. 5 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospo litą Polską członkostwa w Unii Euro pejskiej;

3) art. 86 ust. 2 i art. 140, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.”;

3) art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), który stanowi: „Art. 25

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paź dziernika 2004 r., z wyjątkiem:

1) art. 201, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.;

2) art. 239 ust. 1 i 2, które wchodzą w ży cie z dniem ogłoszenia ustawy.”;

4) art. 45 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 14

20) , który stanowi: „Art. 4

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 44, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.”;

5) art. 11 i 15 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmia nie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1542), które stanowią: „Art. 1

1. Wykaz, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zostanie spo rządzony przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego naj później do dnia 31 grudnia 2009 r.” „Art. 1

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2009 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 19 lit. a, c i lit. e, 20, 25, pkt 27, pkt 31, pkt 37, pkt 39 lit. g i pkt 40, art. 3, art. 4 pkt 2, 4, pkt 5 lit. b, pkt 6—9 oraz art. 6 i 10, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2008 r.;

2) art. 1 pkt 38 lit. b, e, f, h oraz lit. k i art. 2 pkt 12 lit. a—d, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.”; 1536 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dziennik Ustaw Nr 234 — 16059 — Poz. 15366) art. 20 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 22, poz. 1

20) , który stanowi: „Art.

20. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia.”;

7) art. 123 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepi sy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), który stanowi: „Art. 12

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2010 r., z wyjątkiem:

1) art. 13 pkt 3—5, art. 95, art. 101 ust. 3 i art. 120, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 10, art. 11, art. 18 pkt 1, art. 25, art. 43, art. 49 i art. 50, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2010 r.;

3) art. 2 pkt 3, art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, art. 13 pkt 1, 2 i 6, art. 14, art. 18 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b i c, art. 20, art. 21, art. 23, art. 28, art. 34, art. 36, art. 39 pkt 2—6, art. 40, art. 41, art. 45 pkt 1 i 6, art. 46 pkt 1 lit. a i lit. c—e oraz pkt 2—5, art. 57 pkt 2, art. 58, art. 59 pkt 1—3, art. 60, art. 63, art. 65 pkt 3—5, art. 66 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 67 pkt 1, art. 78, art. 79, art. 80 pkt 3 oraz art. 81, które wchodzą w ży cie z dniem 1 stycznia 2011 r.;

4) art. 17 pkt 6, art. 33, art. 39 pkt 1 i art. 70, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.;

5) art. 16, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.”;

8) art. 19—24 i art. 26 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146), które stano wią: „Art. 1

9. Do spraw o wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 22 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w ży cie ustawy stosuje się przepisy dotych czasowe. Art.

20. W przypadku otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w ży cie ustawy oraz do realizacji zadań zleca nych w ich trybie stosuje się przepisy do tychczasowe. Art. 2

1. Do rocznych programów współpracy uchwalonych przed dniem wejścia w ży cie ustawy stosuje się przepisy dotych czasowe. Art. 2

2. W przypadku kontroli rozpoczętej przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 2

3. W terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy organizacje pożytku publicznego dostosują postanowienia swoich statu tów do wymogów określonych w art. 20 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 2

4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wyko nawczych wydanych na podstawie art. 19 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą.” „Art. 2

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 27, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.;

2) art. 3 pkt 2 i art. 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.”;

9) art. 94 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), który stanowi: „Art. 9

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: G. Schetyna Dziennik Ustaw Nr 234 — 16060 — Poz. 1536

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. (poz. 1536) USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie DZIAŁ I Przepisy ogólne Art.

1.

1. Ustawa reguluje zasady: 1)

1) prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów administra cji publicznej z organizacjami pozarządowymi;

2) uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statu su organizacji pożytku publicznego oraz funkcjo nowania organizacji pożytku publicznego;

3) sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działal ności pożytku publicznego; 4)

2) tworzenia i funkcjonowania rad działalności po żytku publicznego.

2. Ustawa reguluje również warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń. Art.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1)

3) dotacji — rozumie się przez to dotację w rozu mieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 usta wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.4));

2) „środkach publicznych” — rozumie się przez to środki publiczne, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki publiczne w rozumieniu tej ustawy; 3)

5) wolontariuszu — rozumie się przez to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie; 4)

6) inicjatywie lokalnej — rozumie się przez to formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowa nia zadania publicznego na rzecz społeczności lo kalnej. Art.

3.

1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. 2.

7) Organizacjami pozarządowymi są:

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicz nych, w rozumieniu ustawy o finansach publicz nych,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku — osoby prawne lub jednostki organizacyjne niepo siadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Działalność pożytku publicznego może być pro wadzona także przez:

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związ ków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obej mują prowadzenie działalności pożytku publicz nego;

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorial nego; 3)

8) spółdzielnie socjalne; 4)

9) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowie dzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które: — nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przezna czają całość dochodu na realizację celów statuto wych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pra cowników.

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146), która weszła w życie z dniem 12 marca 2010 r.

2) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w od nośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 55 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o fi nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), która we szła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

4) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

6) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w od nośniku 1.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

8) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w od nośniku 1.

9) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w od nośniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 71 pkt 1 usta wy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), która weszła w życie z dniem 16 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 234 — 16061 — Poz. 1536

3a.

10) Przepisów art. 7 oraz art. 19b—41i nie stosu je się do spółdzielni socjalnych.

4. Przepisów działu II nie stosuje się do:

1) partii politycznych;

2) związków zawodowych i organizacji pracodaw ców;

3) samorządów zawodowych;

4) (uchylony);11)

5) fundacji utworzonych przez partie polityczne;

6) (uchylony).12)

5. Przepisów rozdziału 2 działu II nie stosuje się do zlecania realizacji zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą finansowanych ze środków bu dżetu państwa w części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Senatu.

6. (uchylony).13) Art.

4. 1.1

4) Sfera zadań publicznych, o której mo wa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrów nywania szans tych rodzin i osób;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawo dowej i społecznej osób zagrożonych wyklucze niem społecznym;

3) działalności charytatywnej;

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji naro dowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturo wej;

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i et nicznych oraz języka regionalnego;

6) ochrony i promocji zdrowia;

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwol nieniem z pracy;

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i męż czyzn;

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 1

1) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 1

2) działalności wspomagającej rozwój techniki, wy nalazczości i innowacyjności oraz rozpowszech nianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 1

3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 1

4) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 1

5) wypoczynku dzieci i młodzieży; 1

6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 17)1

5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 1

8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzi ctwa przyrodniczego; 1

9) turystyki i krajoznawstwa;

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 2

1) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 2

2) upowszechniania i ochrony wolności i praw czło wieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 2

3) ratownictwa i ochrony ludności; 2

4) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 2

5) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 2

6) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społe czeństwami; 2

7) promocji i organizacji wolontariatu; 2

8) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 2

9) działalności na rzecz kombatantów i osób repre sjonowanych; 30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 3

1) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, ro dzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dzie cka; 3

2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spo łecznym; 3

3) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1—32.

10) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

1) Przez art. 1 pkt 3 lit. d tiret pierwsze ustawy, o której mo wa w odnośniku 1. 1

2) Przez art. 1 pkt 3 lit. d tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

3) Dodany przez art. 142 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r.; uchylony przez art. 1 pkt 3 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 71 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 9. Dziennik Ustaw Nr 234 — 16062 — Poz. 15362. Rada Ministrów może określić, w drodze rozpo rządzenia, zadania w zakresie innym niż wymienione w ust. 1 jako należące do sfery zadań publicznych, kie rując się ich szczególną społeczną użytecznością oraz możliwością ich wykonywania przez podmioty, o któ rych mowa w art. 5 ust. 1, w sposób zapewniający wy starczające zaspokajanie potrzeb społecznych. Art. 5.1

6)

1. Organy administracji publicznej pro wadzą działalność w sferze zadań publicznych, o któ rej mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami po zarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do teryto rialnego zakresu działania organów administracji pub licznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności w formach:

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz pod miotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji za dań publicznych na zasadach określonych w usta wie;

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organiza cji;

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mo wa w art. 4, z radami działalności pożytku publicz nego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;

5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze do radczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawi cieli organizacji pozarządowych, podmiotów wy mienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasa dach określonych w ustawie;

7) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241).

3. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jaw ności.

4. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jako zadań zleconych w rozumie niu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz nych, może mieć formy:

1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich re alizacji, lub

2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich reali zacji.

5. Organ stanowiący jednostki samorządu teryto rialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy spo sób konsultowania z radami działalności pożytku pub licznego lub organizacjami pozarządowymi i podmio tami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzia łalności statutowej tych organizacji.

6. Organ administracji publicznej może po konsul tacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tworzyć i prowadzić jed nostki organizacyjne, których celem jest działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33.

7. Podmiotem prowadzącym jednostkę, o której mowa w ust. 6, może być także organizacja pozarzą dowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

8. Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Art. 5a.1

7)

1. Organ stanowiący jednostki samorzą du terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organi zacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienio nymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wy mienionymi w art. 3 ust.

3. Roczny program współpra cy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprze dzającego okres obowiązywania programu.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu teryto rialnego może uchwalić, w sposób określony w ust. 1, wieloletni program współpracy z organizacjami poza rządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

3. Organ wykonawczy jednostki samorządu teryto rialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowią cemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozda nie z realizacji programu współpracy za rok poprzed ni.

4. Program współpracy z organizacjami pozarzą dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:

1) cel główny i cele szczegółowe programu;

2) zasady współpracy;

3) zakres przedmiotowy;

4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;

5) priorytetowe zadania publiczne; 1

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

7) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoś niku 1. Dziennik Ustaw Nr 234 — 16063 — Poz. 15366) okres realizacji programu;

7) sposób realizacji programu;

8) wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;

9) sposób oceny realizacji programu;

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji; 1

1) tryb powoływania i zasady działania komisji kon kursowych do opiniowania ofert w otwartych kon kursach ofert. Art. 5b.1

7)

1. Organ administracji rządowej może, w drodze zarządzenia, przyjąć, po konsultacjach z or ganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymie nionymi w art. 3 ust. 3, program współpracy z organi zacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienio nymi w art. 3 ust. 3 na okres od roku do 5 lat.

2. Przepisy art. 5a ust. 1 zdanie 2 i ust. 4 stosuje się odpowiednio.

3. Organ administracji rządowej nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji pro gramu współpracy za rok poprzedni. DZIAŁ II Działalność pożytku publicznego Rozdział 1 Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego Art. 6.1

8) Działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością gospodar czą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalnoś ci gospodarczej, i może być prowadzona jako działal ność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Art. 7.1

8) Działalnością nieodpłatną pożytku pub licznego jest działalność prowadzona przez organiza cje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które nie pobierają one wynagrodzenia. Art. 8.1

8)

1. Działalnością odpłatną pożytku publicz nego jest:

1) działalność prowadzona przez organizacje poza rządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które pobierają one wynagrodzenie;

2) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzysta jące z działalności pożytku publicznego, w szcze gólności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowa nia do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób za grożonych wykluczeniem społecznym, a także sprzedaż przedmiotów darowizny.

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku pub licznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności po żytku publicznego. Art.

9. 1.1

9) Działalność odpłatna pożytku publicz nego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wy mienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospo darczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działal ności gospodarczej, jeżeli:

1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działal ności, lub

2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fi zycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicz nego, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagro dzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 1a.

20) Organ administracji publicznej, który w trak cie kontroli stwierdzi okoliczność, o której mowa w ust. 1, wzywa organizację pozarządową oraz pod mioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2—4 do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców działal ności danego rodzaju w terminie 30 dni od dnia we zwania. 1b.

20) Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1a, organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2—4 nie wykaże organowi admini stracji publicznej, że złożyła wniosek o wpis do reje stru przedsiębiorców działalności danego rodzaju, or gan administracji publicznej informuje sąd rejestrowy właściwy dla tej organizacji o prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej. Przepis art. 24 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo wym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.21)) stosuje się odpowiednio.

2. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilno prawnej z osobą fizyczną.

3. Nie można prowadzić odpłatnej działalności po żytku publicznego i działalności gospodarczej w od niesieniu do tego samego przedmiotu działalności. Art.

10. 1.2

2) Prowadzenie przez organizacje poza rządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2—4:

1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 1

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

20) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 2

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620. 2

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 234 — 16064 — Poz. 15362) odpłatnej działalności pożytku publicznego lub

3) działalności gospodarczej — wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działal ności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przy padku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego. 3.2

3) Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego organizacje poza rządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 okreś lają w statucie lub w innym akcie wewnętrznym. Rozdział 2 Prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych Art. 1

1.

1. Organy administracji publicznej:

1) wspierają w sferze, o której mowa w art. 4, realiza cję zadań publicznych przez organizacje pozarzą dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące działalność statutową w danej dzie dzinie; 2)2

4) powierzają w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, realizację zadań publicznych orga nizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymie nionym w art. 3 ust. 3, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie.

2. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 2a.2

5) Obsługa konkursu, o którym mowa w ust. 2, może być zlecona organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3. 3.2

6) W otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 2, uczestniczą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. 4.2

6) Wybór zlecenia realizacji zadań publicznych w trybie, o którym mowa w ust. 2, lub w innym trybie określonym w odrębnych przepisach, następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania da nego zadania. 5.2

7) Wspieranie oraz powierzanie zadań, o których mowa w ust. 1, może nastąpić na zasadach i w trybie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym albo na podstawie umów międzynarodowych, jeżeli na re alizację określonego zadania publicznego będą prze kazywane niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych. Art. 11a.2

8) W razie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, w rozu mieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.29)), w kraju lub poza jego granicami organ administracji publicznej, w celu zapobieżenia ich skut kom, może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizację za dania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43, art. 47, art. 151 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz nych stosuje się odpowiednio. Art. 11b.2

8) Prezes Rady Ministrów, jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny, może zlecać organiza cjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizację zadań publicznych z pominię ciem otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43, art. 47 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio. Art. 11c.30) Minister właściwy do spraw wewnętrz nych, w przypadkach dotyczących zadań z zakresu ochrony ludności i ratownictwa, może zlecać specjali stycznym stowarzyszeniom o zasięgu ogólnokrajo wym określonym w art. 40 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, jednostkom ochrony przeciwpożaro wej, o których mowa w art. 15 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353), oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi rea lizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43, art. 47 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz nych stosuje się odpowiednio. Art. 12.3

1)

1. Organizacja pozarządowa oraz pod mioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą z własnej ini cjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publiczne go, także takiego, które jest realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji pub licznej. Wniosek zawiera w szczególności:

1) opis zadania publicznego przeznaczonego do rea lizacji;

2) szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego. 2

3) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 2

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 2

5) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 2

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 2

7) Dodany przez art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 14

20) , która weszła w życie z dniem 7 października 2005 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 2

8) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 2

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59. 30) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w od nośniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 71 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 9. 3

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 234 — 16065 — Poz. 15362. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej, w terminie nieprzekraczają cym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku:

1) rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wy mienione w art. 3 ust. 3, biorąc pod uwagę: a) stopień, w jakim wniosek odpowiada prioryte towym zadaniom publicznym, określonym w programie współpracy z organizacjami poza rządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, b) zapewnienie wysokiej jakości wykonania dane go zadania, c) środki dostępne na realizację zadań publicz nych, d) korzyści wynikające z realizacji zadania publicz nego przez organizację pozarządową lub pod mioty wymienione w art. 3 ust. 3;

2) informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przy padku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego informuje składającego wniosek o trybie zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 2, oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Art. 1

3. 1.3

2) Organ administracji publicznej zamie rzający zlecić realizację zadania publicznego organiza cjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mo wa w ust. 3.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) terminie składania ofert; 6)3

3) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert; 7)3

3) zrealizowanych przez organ administracji pub licznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i pod miotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. 3.3

4) Otwarty konkurs ofert ogłasza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie organu administracji publicznej w miej scu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej organu administracji pub licznej. 4.3

5) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert można także zamieścić w dzienniku lub tygodniku o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, w zależ ności od rodzaju zadania publicznego. 5.3

5) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na reali zację zadań publicznych w roku następnym może na stąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanego organowi stanowiącemu jednostki sa morządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych. Art. 14.3

6)

1. Oferta złożona w trybie, o którym mo wa w art. 11 ust. 2 lub w art. 19a ust. 1 zawiera w szcze gólności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji za dania publicznego;

4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, któ rego dotyczy zadanie publiczne;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środ ków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatne go wykonania zadania publicznego.

2. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspól nie mogą złożyć ofertę wspólną.

3. Oferta wspólna wskazuje:

1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicz nego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

2) sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2, wobec organu administracji publicznej.

4. Umowę zawartą między organizacjami pozarzą dowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. 3

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3

5) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 234 — 16066 — Poz. 15365. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymie nione w art. 3 ust. 3 składające ofertę wspólną pono szą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1. Art. 1

5. 1.3

7) Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:

1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wy mienione w art. 3 ust. 3;

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do za kresu rzeczowego zadania;

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organiza cja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarzą dową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środ ków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarzą dową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wo lontariuszy i pracę społeczną członków;

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych za dań publicznych w przypadku organizacji pozarzą dowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zle cone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetel ność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzy manych na ten cel środków.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w wy niku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta. 2a.3

8) Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. 2b.3

8) W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wcho dzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jed nostki. 2c.3

8) W skład komisji konkursowej powołanej przez organ administracji rządowej wchodzą przedsta wiciele tego organu. 2d.3

8) W skład komisji konkursowej wchodzą oso by reprezentujące organizacje pozarządowe lub pod mioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub pod mioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w kon kursie. 2e.3

8) W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posia dające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmują cej zakres zadań publicznych, których konkurs doty czy. 2f.3

8) Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy usta wy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.39)) dotyczące wyłączenia pracownika. 2g.3

8) W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. 2h.3

8) Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:

1) nazwę oferenta;

2) nazwę zadania publicznego;

3) wysokość przyznanych środków publicznych. 2i.3

8) Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. 2j.3

8) Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony w art. 13 ust. 3.

3. (uchylony).40) 4.4

1) Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej, bez zbędnej zwło ki, zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania pub licznego lub o powierzenie realizacji zadania publicz nego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Art. 1

6. 1.4

2) Organizacje pozarządowe lub pod mioty wymienione w art. 3 ust. 3, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie określonym w art. 11 ust. 2, zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania pub licznego, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów ustawy, a or gan administracji publicznej zobowiązuje się do prze kazania na realizację zadania dotacji.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3

8) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228. 40) Przez art. 1 pkt 15 lit. c ustawy, o której mowa w odnośni ku 1. 4

1) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 234 — 16067 — Poz. 1536

3.4

3) Umowa o wsparcie realizacji zadania publicz nego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat. 4.4

3) Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie reali zacji zadania publicznego, z zastrzeżeniem ust. 7. 5.4

3) Organizacja pozarządowa oraz podmioty wy mienione w art. 3 ust. 3 są zobowiązane do wyodręb nienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, o której mowa w ust.

1. Przepis art. 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 6.4

4) W przypadku zlecenia realizacji zadania pub licznego organizacjom pozarządowym lub podmio tom wymienionym w art. 3 ust. 3, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania pub licznego lub o powierzenie realizacji zadania publicz nego należy wskazać prawa i obowiązki każdej z orga nizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie. 7.4

4) Organizacje pozarządowe lub podmioty wy mienione w art. 3 ust. 3, z którymi organ administracji publicznej zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, mo gą zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkuren cję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wy mienionym w art. 3 ust. 3, niebędącym stronami umo wy, odpowiednio o wsparcie realizacji zadania pub licznego lub o powierzenie zadania publicznego. Art. 1

7. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

1) stanu realizacji zadania;

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania za dania;

3) prawidłowości wykorzystania środków publicz nych otrzymanych na realizację zadania;

4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepi sach prawa i w postanowieniach umowy. Art. 1

8. 1.4

5) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zada nia publicznego.

2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy. 3.4

6) Organ administracji publicznej może wezwać do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawo zdań z wykonania zadania publicznego, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwa nia. Art. 18a.4

7)

1. Organ administracji publicznej unie ważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 2.

2. Informację o unieważnieniu otwartego konkur su ofert organ administracji publicznej podaje do pub licznej wiadomości w sposób określony w art. 13 ust. 3. Art. 19.4

8) Minister właściwy do spraw zabezpie czenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór oferty, o której mowa w art. 11 ust. 2,

2) ramowy wzór umowy, o której mowa w art. 16 ust. 1,

3) wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 — uwzględniając konieczność zapewnienia pełnych informacji dotyczących wykonania zadania publicz nego. Art. 19a.4

9)

1. Na wniosek organizacji pozarządo wej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego mo że zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwarte go konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniające go łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zada nia publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

2. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymie niony w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki sa morządu terytorialnego zleca realizację zadania, o któ rym mowa w ust. 1, po złożeniu oferty przez organiza cję pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.

3. Przepis art. 14 stosuje się odpowiednio.

3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorial nego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej organu jednostki samorzą du terytorialnego.4

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

4) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

6) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

7) Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 4

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 4

9) Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 234 — 16068 — Poz. 15364. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgło sić uwagi dotyczące oferty.

5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jed nostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.

6. Łączna kwota środków finansowych przekaza nych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu teryto rialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budże towym na realizację zadań publicznych przez organi zacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

8. Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio art. 16—19. Rozdział 2a50) Inicjatywa lokalna Art. 19b.

1. W ramach inicjatywy lokalnej miesz kańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośred nio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządo wych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie któ rej mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakre sie:

1) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowią cych własność jednostek samorządu terytorialne go;

2) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27;

3) edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14;

4) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19;

5) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18;

6) porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania admi nistracyjnego. Art. 19c.

1. Organ stanowiący jednostki samorzą du terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej.

2. Organ wykonawczy jednostki samorządu teryto rialnego, dokonując oceny wniosku, bierze pod uwa gę szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz jego ce lowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokal nej. Art. 19d. Po uwzględnieniu wniosku, o którym mo wa w art. 19b ust. 1, organ wykonawczy jednostki sa morządu terytorialnego zawiera na czas określony umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej z wniosko dawcą. Art. 19e. Zobowiązanie wnioskodawcy może pole gać na świadczeniu pracy społecznej, na świadcze niach pieniężnych lub rzeczowych. Art. 19f. Wnioskodawca może na podstawie umo wy użyczenia otrzymać od jednostki samorządu tery torialnego na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej. Art. 19g. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wspólnie z wnioskodawcą opracowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys. Art. 19h. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.51)). 50) Dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 5

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037. Dziennik Ustaw Nr 234 — 16069 — Poz. 1536

Rozdział 3 Organizacje pożytku publicznego Art. 20.5

2)

1. Organizacją pożytku publicznego mo że być organizacja pozarządowa oraz podmiot wymie niony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem art. 21, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmio tów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębnio na ze względu na szczególnie trudną sytuację ży ciową lub materialną w stosunku do społeczeń stwa;

2) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącz nie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;

3) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1;

4) ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzo ru, odrębny od organu zarządzającego i niepodle gający mu w zakresie wykonywania kontroli we wnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie or ganu kontroli lub nadzoru: a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewień stwa, powinowactwa lub podległości służbo wej, b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sekto rze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok po przedni;

5) członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyśl ne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestęp stwo skarbowe;

6) statut lub inne akty wewnętrzne organizacji poza rządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, zabraniają: a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobo wiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie or ganów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowa ctwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powino wactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opie ki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliski mi”, b) przekazywania ich majątku na rzecz ich człon ków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w sto sunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na pre ferencyjnych warunkach, c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosun ku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosun ku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

2. W przypadku stowarzyszeń działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie może być prowadzona wy łącznie na rzecz członków stowarzyszenia. Art. 21.5

3) W przypadku podmiotów, o których mo wa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4:

1) działalność pożytku publicznego określona w art. 20 ust. 1 pkt 1 podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym;

2) przepis art. 20 ust. 1 pkt 3 stosuje się do nadwyżki przychodu nad kosztami uzyskiwanej w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego;

3) przepis art. 20 ust. 1 pkt 4 stosuje się odpowied nio, z uwzględnieniem szczegółowych zasad orga nizacji i działania tych jednostek, uregulowanych w przepisach dla nich właściwych, w tym w statu tach lub innych aktach wewnętrznych. Art. 22.5

4)

1. Organizacja pozarządowa oraz pod mioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 mogą uzy skać status organizacji pożytku publicznego pod wa runkiem, iż działalność o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 prowadzona jest nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata.

2. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wy mienione w art. 3 ust. 3 pkt 4 podlegające obowiązko wi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskują status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpi sania do tego Rejestru informacji o spełnieniu wyma gań, o których mowa w art. 20, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Kra jowym Rejestrze Sądowym.

3. Organizacja pozarządowa inna niż wymieniona w ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, uzyskują status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, na zasadach i w trybie określonych w ustawie, o której mowa w ust. 2. 5

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 5

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 5

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 234 — 16070 — Poz. 15364. Organizacja pozarządowa, oraz podmioty wy mienione w art. 3 ust. 3 pkt 4 o których mowa w ust. 2, traci status organizacji pożytku publicznego z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego infor macji o spełnianiu wymagań określonych w art. 20, a podmioty, o których mowa w ust. 3 — z chwilą ich wykreślenia z tego Rejestru. Art. 2

3. 1.5

5) Organizacja pożytku publicznego spo rządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych. 1a.5

6) Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji pożytku publicznego, sporządzają sprawozdanie merytoryczne jedynie z wy odrębnionej działalności pożytku publicznego oraz podają je do publicznej wiadomości w sposób umożli wiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty. 2.5

7) Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określo nych w przepisach o rachunkowości. 2a.5

8) Organizacja pożytku publicznego podaje sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, do pub licznej wiadomości w sposób umożliwiający zapozna nie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej. 2b.5

8) Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji pożytku publicznego, sporządzają sprawozdanie finansowe jedynie z wyod rębnionej działalności pożytku publicznego.

3. (uchylony).59) 4.60) Organizacja pożytku publicznego, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabez pieczenia społecznego sprawozdanie finansowe i me rytoryczne w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

5. W odniesieniu do organizacji pożytku publiczne go, których sprawozdanie finansowe nie podlega obo wiązkowi badania zgodnie z przepisami o rachunko wości, minister właściwy do spraw finansów publicz nych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego może w drodze rozporządzenia wprowadzić taki obowiązek, biorąc pod uwagę:

1) wysokość otrzymanych dotacji;

2) wielkość osiąganych przychodów;

3) potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości pro wadzonej ewidencji. 6.6

1) Organizacja pożytku publicznego zamieszcza sprawozdanie finansowe i merytoryczne, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, na stronie internetowej urzędu obsłu gującego ministra właściwego do spraw zabezpiecze nia społecznego. 7.6

1) Do ogłaszania rocznych sprawozdań finanso wych organizacji pożytku publicznego przepisy o ra chunkowości stosuje się odpowiednio. 8.6

1) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, zakres sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, obejmujący w szczególności najważniejsze informacje o działalno ści pożytku publicznego organizacji pożytku publicz nego w okresie sprawozdawczym oraz o wydatkowa niu środków finansowych pochodzących z 1 % podat ku dochodowego od osób fizycznych oraz wzór tego sprawozdania, pozwalające ocenić prawidłowość rea lizacji przez organizację pożytku publicznego jej celów statutowych. Art. 2

4.

1. Organizacji pożytku publicznego przy sługuje, na zasadach określonych w przepisach od rębnych, zwolnienie od:

1) podatku dochodowego od osób prawnych,

2) podatku od nieruchomości,

3) podatku od czynności cywilnoprawnych,

4) opłaty skarbowej,

5) opłat sądowych — w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalno ści pożytku publicznego.

2. Organizacja pożytku publicznego może, na zasa dach określonych w odrębnych przepisach, nabywać na szczególnych warunkach prawo użytkowania nie ruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

3. Organizacja pozarządowa, która uzyskała status organizacji pożytku publicznego, jest obowiązana wy pełnić zobowiązania wynikające ze zwolnień podatko wych, z których korzystała przed dniem uzyskania sta tusu organizacji pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. W przypadku utraty przez organizację pozarzą dową statusu organizacji pożytku publicznego traci ona prawo do korzystania ze zwolnień wynikających z posiadania tego statusu.

5. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2, wygasa z mocy prawa w przypadku utraty statusu organizacji pożytku publicznego. 5

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 5

6) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 5

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 5

8) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 5

9) Przez art. 1 pkt 25 lit. e ustawy, o której mowa w odnośni ku 1. 60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6

1) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. g ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 234 — 16071 — Poz. 1536

Art. 25.6

2) W organizacji pożytku publicznego mo gą wykonywać pracę osoby skierowane do odbycia służby zastępczej, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach. Art. 2

6. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają organizacjom pożytku publicznego nie odpłatne informowanie o ich działalności na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Art. 27.6

3)

1. Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określo nym w przepisach odrębnych, przekazać 1 % podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publiczne go.

2. Otrzymane przez organizację pożytku publiczne go środki finansowe pochodzące z 1 % podatku do chodowego od osób fizycznych mogą być wykorzy stane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych zamieszcza w terminie do dnia 30 września każ dego roku, na stronie internetowej urzędu obsługują cego ministra wykaz organizacji pożytku publicznego, zawierający: nazwę i numer wpisu organizacji pożytku publicznego do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz wysokość środków otrzymanych przez tę organizację, pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedzający. Art. 27a.6

4)

1. Minister właściwy do spraw zabez pieczenia społecznego prowadzi w formie elektronicz nej i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowe go zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Infor macji Publicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku docho dowego od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami, może przekazać 1 % podatku z zeznań po datkowych składanych za rok podatkowy.

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się organizacji pożytku publicznego:

1) które nie przekazały ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie, o którym mowa w art. 23 ust. 4, sprawozdania me rytorycznego ze swojej działalności oraz sprawo zdania finansowego, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2, w roku za który składane jest zeznanie podatkowe, lub

2) w stosunku do których wpisano do Krajowego Re jestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do każdej organizacji pożytku publicznego, na dzień:

1) 15 grudnia roku podatkowego zawiera nazwę i sie dzibę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,

2) 15 marca roku następującego po roku podatko wym, za który składane jest zeznanie podatkowe — oprócz danych wymienionych w pkt 1, zawiera numer rachunku bankowego właściwy do przeka zania 1 % podatku z tego zeznania.

4. Minister Sprawiedliwości dostarcza dane, o któ rych mowa w ust. 3 pkt 1.

5. W terminie do dnia 31 grudnia roku podatkowe go organizacja pożytku publicznego może ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego złożyć pisemne zastrzeżenia, co do poprawności da nych wymienionych w ust. 3 pkt 1.

6. Minister do spraw finansów publicznych dostar cza dane dotyczące numerów rachunków bankowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, na podstawie informa cji zebranych przez naczelników urzędów skarbowych właściwych według siedziby organizacji.

7. W terminie do dnia 15 stycznia roku następują cego po roku podatkowym minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zamieszcza w wy kazie, o którym mowa w ust. 1, dostarczone przez mi nistra do spraw finansów publicznych numery rachun ków bankowych zgłoszone przez organizacje pożytku publicznego w latach ubiegłych jako właściwe do przekazania 1 % podatku.

8. W przypadku, gdy na dzień 15 stycznia roku na stępującego po roku podatkowym, wykaz, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera numeru rachunku banko wego lub numer ten jest błędny, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, organizacja pożytku publicznego jest obowiązana w formie pisemnego oświadczenia zawiadomić na czelnika urzędu skarbowego właściwego według sie dziby organizacji o numerze rachunku bankowego właściwym do przekazania 1 % podatku.

9. Na dzień 15 lutego roku następującego po roku podatkowym, wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawie ra numery rachunków bankowych uzupełnione o nu mery rachunków, o których mowa w ust.

8. W termi nie do końca lutego roku następującego po roku po datkowym, organizacje pożytku publicznego mogą naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby organizacji zgłosić pisemne zastrzeżenie co do poprawności numerów rachunków bankowych za mieszczonych w wykazie na dzień 15 lutego roku na stępującego po roku podatkowym.

10. Numery rachunków bankowych, o których mo wa w ust. 3 pkt 2, w terminie od dnia 15 marca do dnia 31 lipca roku następującego po roku podatkowym, nie podlegają zmianie, chyba że zmiana numeru rachun ku nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji pożytku publicznego. 6

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obo wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 22, poz. 1

20) , która weszła w życie z dniem 11 lutego 2009 r. 6

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 6

4) Dodany przez art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1; wszedł w życie z dniem 1 wrześ nia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 234 — 16072 — Poz. 1536

1

1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz Ministrem Spra wiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, tryby, terminy oraz formaty wymiany danych między mini strem właściwym do spraw zabezpieczenia społeczne go, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i organami podatko wymi, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnej realizacji zadań związanych z tworzeniem wykazu, o którym mowa w ust. 1, oraz z przekazywa niem organizacjom pożytku publicznego środków po chodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fi zycznych. Art. 27b.6

5)

1. Członek organu zarządzającego, or ganu kontroli lub nadzoru organizacji pożytku publicz nego oraz likwidator organizacji pożytku publicznego odpowiada wobec tej organizacji za szkodę wyrządzo ną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z pra wem lub postanowieniami statutu organizacji pożytku publicznego, chyba że nie ponosi winy.

2. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru oraz likwidator organizacji pożytku pub licznego powinien przy wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego cha rakteru swojej działalności.

3. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru organizacji pożytku publicznego, wyko nujący swoje obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności.

4. Jeżeli szkodę, o której mowa w ust. 1, wyrządzi ło kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą odpowie dzialność solidarną. Rozdział 4 Nadzór Art. 2

8. 1.6

6) Nadzór nad działalnością pożytku publicznego organizacji pożytku publicznego, w zakre sie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z art. 8—10, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24—27 oraz art. 42—48, sprawuje minister właściwy do spraw za bezpieczenia społecznego.

2. (uchylony).67) Art. 29.6

8)

1. Organizacja pożytku publicznego pod lega kontroli ministra właściwego do spraw zabezpie czenia społecznego w zakresie określonym w art. 28 ust. 1.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego może zarządzić kontrolę z urzędu, a także na wniosek organu administracji publicznej, organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego może powierzyć przeprowadzenie kontroli:

1) w porozumieniu z ministrem właściwym ze wzglę du na przedmiot działalności organizacji pożytku publicznego, temu ministrowi;

2) wojewodzie.

4. Kontrolę przeprowadzają osoby posiadające imienne upoważnienie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego określające kontrolowa ną organizację pożytku publicznego i podstawę praw ną do podjęcia kontroli. W przypadku powierzenia przeprowadzenia kontroli jednemu z organów, o któ rych mowa w ust. 3, pisemne upoważnienie wydaje ten organ. Art. 30.

1. Osoby upoważnione do dokonywania kontroli są uprawnione do wstępu na teren nierucho mości lub jej części, na którym jest prowadzona dzia łalność organizacji pożytku publicznego, oraz żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania doku mentów lub innych nośników informacji, a także udo stępniania danych mających związek z przedmiotem kontroli.

2. Czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w obecności członka organu za rządzającego lub jego przedstawiciela albo pracowni ka kontrolowanej organizacji pożytku publicznego, a w razie nieobecności tych osób — w obecności przy wołanego świadka. Art. 31.6

9)

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby przeprowadzające kontrolę i członek organu zarządzającego uprawniony do reprezentowania kontrolowanej organizacji pożyt ku publicznego lub osoba przez niego upoważniona. Odmowa podpisu protokołu przez członka organu za rządzającego organizacji pożytku publicznego lub oso bę przez niego upoważnioną wymaga podania przy czyny. W przypadku odmowy podpisu protokół uznaje się za podpisany w dniu odmowy.

2. Członek organu zarządzającego uprawniony do reprezentowania kontrolowanej organizacji pożytku publicznego lub osoba przez niego upoważniona mo że, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, złożyć na piśmie wyjaśnienia albo zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu.

3. Osoby przeprowadzające kontrolę, w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, przekazują na piśmie stanowisko członkowi organu za rządzającego kontrolowanej organizacji pożytku pub licznego uprawnionemu do reprezentowania tej orga nizacji lub osobie przez niego upoważnionej w termi nie 14 dni.

4. Po zakończeniu kontroli, z uwzględnieniem ter minu, o którym mowa w ust. 3, osoby przeprowadza jące kontrolę sporządzają wystąpienie pokontrolne. 6

5) Dodany przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 6

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6

7) Przez art. 1 pkt 29 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 1. 6

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 6

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 234 — 16073 — Poz. 1536

Art. 32.6

9) Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę stanu faktycznego wynikającą z ustaleń zawartych w protokole kontroli, w tym opis ustalonych uchybień, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powsta nie, a także termin usunięcia uchybień, nie krótszy niż 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolne go. Art. 33.6

9)

1. Minister właściwy do spraw zabezpie czenia społecznego, po zakończeniu postępowania kontrolnego, w terminie 14 dni, przekazuje organizacji pożytku publicznego wystąpienie pokontrolne. W przy padku powierzenia przeprowadzenia kontroli, organy, o których mowa w art. 29 ust. 3, przekazują wystąpie nie pokontrolne organizacji pożytku publicznego oraz ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia spo łecznego.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego może wystąpić do sądu rejestrowego o wy kreślenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub o wykreślenie organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku:

1) nieusunięcia uchybień określonych w wystąpieniu pokontrolnym lub uchylania się od poddania się kontroli przez organizację pożytku publicznego;

2) rażącego naruszenia przepisów prawa stwierdzo nego w wyniku kontroli, o której mowa w art. 29.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego występuje do sądu rejestrowego o wykreśle nie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub or ganizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku niespełniania wy mogów, określonych odpowiednio w art. 20 oraz w art. 21, przez organizację pożytku publicznego, stwierdzonych w wyniku kontroli.

4. W przypadku wykreślenia organizacji pożytku publicznego lub informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, z Krajowego Rejestru Sądowego, organizacja ta jest obowiązana, w terminie 3 miesięcy od dnia utraty statusu organizacji pożytku publicznego, wykorzystać na realizację celów statutowych środki finansowe po chodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycz nych, o których mowa w art. 27 ust. 1.

5. Środki finansowe niewykorzystane w sposób i w terminie określonych w ust. 4 organizacja pozarzą dowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 są obowiązane przekazać niezwłocznie na rzecz, prowadzącej działalność statutową w tym samym lub zbliżonym zakresie, organizacji pożytku publicznego wskazanej przez ministra właściwego do spraw zabez pieczenia społecznego, po uzyskaniu opinii Rady Dzia łalności Pożytku Publicznego. Przekazanie środków nie stanowi w takim przypadku darowizny w rozumie niu odrębnych przepisów. Art. 33a.70)

1. Minister właściwy do spraw zabez pieczenia społecznego:

1) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 23, w szczególności niezłożenia lub nieopublikowania w terminie sprawozdania finan sowego lub merytorycznego, lub złożenia sprawo zdań niekompletnych, lub budzących wątpliwości co do prawidłowości działalności organizacji po żytku publicznego, wzywa organizację pożytku publicznego do zaniechania naruszeń oraz przed stawienia niezbędnych wyjaśnień;

2) w przypadku niezastosowania się organizacji do wezwania w terminie 30 dni od jego otrzymania, występuje do sądu rejestrowego o wykreślenie in formacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub orga nizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie również w przy padkach:

1) nienadesłania do organu, który udzielił pozwole nia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, spra wozdania z wyników zbiórki publicznej i ze sposo bu zużytkowania zebranych ofiar lub nieogłosze nia w prasie, w rozumieniu przepisów prawa pra sowego, o zasięgu obejmującym co najmniej ob szar, na którym zbiórka została przeprowadzona, wyników zbiórki publicznej i sposobu zużytkowa nia zebranych ofiar;

2) nienadesłania informacji o rozliczeniu środków pochodzących ze zbiórki publicznej lub informacji o otrzymanych darowiznach, o których mowa w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku do chodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.71));

3) prowadzenia: a) placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle cho rym lub osobom w podeszłym wieku, centrum integracji społecznej, domów pomocy społecz 70) Dodany przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 7

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 476, Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857, Nr 149, poz. 996, Nr 219, poz. 1442, Nr 226, poz. 1478 i Nr 229, poz. 1496. Dziennik Ustaw Nr 234 — 16074 — Poz. 1536

nej, placówek opiekuńczo-wychowawczych określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.72)) oraz szkół lub placó wek publicznych określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.73)), bez zezwolenia, b) niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej bez uzyskania wpisu do rejestru określonego w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.74)).

3. W przypadku powtarzającego się wykorzysty wania otrzymanych dotacji niezgodnie z przeznacze niem stwierdzonego decyzją organów administracji publicznej lub prawomocnym orzeczeniem sądu, mi nister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może wystąpić do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organi zacji, o której mowa w art. 22 ust. 3. Art. 33b.70) Minister właściwy do spraw zabezpie czenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, sposób i tryb przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego, w tym wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, uwzględ niając konieczność zapewnienia jej sprawnego i sku tecznego przebiegu. Art. 3

4.

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą, do nadzoru i kontroli wydatkowania środków publicznych stosuje się odpowiednio przepisy o finan sach publicznych. 2.7

5) Przepisy ust. 1, art. 28 i art. 30—33b nie wyłą czają stosowania odrębnych przepisów dotyczących kontroli, a także uprawnień nadzorczych innych orga nów. Rozdział 5 Rada Działalności Pożytku Publicznego Art. 35.7

6)

1. Tworzy się Radę Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej „Radą”, jako organ opinio dawczo-doradczy ministra właściwego do spraw za bezpieczenia społecznego.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stoso wania ustawy;

2) wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z funk cjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolonta riatu;

3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, związanych z dzia łalnością pożytku publicznego;

4) zbieranie i dokonywanie analizy informacji o pro wadzonych kontrolach i ich skutkach;

5) wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz rekomendowanych standardów realiza cji zadań publicznych;

6) tworzenie, we współpracy z organizacjami poza rządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, mechanizmów informowania o stan dardach prowadzenia działalności pożytku pub licznego oraz o stwierdzonych przypadkach naru szenia tych standardów;

7) wskazywanie kandydatów na członka Rady Naro dowego Funduszu Zdrowia oraz rady oddziału wo jewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia po woływanych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Kadencja Rady trwa 3 lata, przy czym członek Rady nie może pełnić funkcji dłużej niż 2 kolejne ka dencje.

4. Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 30 dni od dnia doręczenia projektów aktów prawnych lub programów rządowych, związanych z funkcjono waniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu. Nieprzedsta wienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Art. 3

6.

1. Rada składa się z:

1) pięciu przedstawicieli organów administracji rzą dowej i jednostek im podległych lub przez nie nad zorowanych; 7

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427. 7

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991. 7

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz. 1507. 7

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 7

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 234 — 16075 — Poz. 15362) pięciu przedstawicieli jednostek samorządu tery torialnego;

3) dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządo wych, związków i porozumień organizacji pozarzą dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.

2. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, z tym że powołanie członków Rady, reprezentujących: 1)7

7) organizacje pozarządowe, związki i porozumie nia organizacji pozarządowych oraz podmioty wy mienione w art. 3 ust. 3, następuje spośród kandy datów, z których każdy ma poparcie co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3, lub co najmniej 3 związ ków stowarzyszeń zrzeszających organizacje poza rządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3;

2) organy administracji rządowej i jednostki im pod ległe lub przez nie nadzorowane, następuje spo śród osób zgłoszonych przez te organy i kierowni ków takich jednostek;

3) jednostki samorządu terytorialnego, następuje spośród osób zgłoszonych przez stronę samorzą dową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Te rytorialnego.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego odwołuje członka Rady przed upływem ka dencji:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 2, reprezentowanego przez tego członka;

3) w przypadku skazania członka Rady prawomoc nym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 4)7

8) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obo wiązków członka Rady z powodu choroby stwier dzonej orzeczeniem lekarskim; 5)7

8) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecno ści na trzech kolejnych posiedzeniach Rady. Art. 3

7. Posiedzenia Rady są zwoływane przez mi nistra właściwego do spraw zabezpieczenia społecz nego lub na wniosek co najmniej jednej czwartej licz by członków Rady. Art. 3

8. Rada może:

1) powoływać ekspertów; 2)7

9) zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wy mienionych w art. 3 ust. 3 niereprezentowanych w Radzie, a także przedstawicieli rad wojewódz kich, powiatowych i gminnych;

3) zlecać przeprowadzanie badań i opracowanie eks pertyz związanych z realizacją jej zadań. Art. 3

9.

1. Koszty funkcjonowania Rady związane z obsługą, przeprowadzaniem badań i opracowywa niem ekspertyz, a także z uczestnictwem w jej posie dzeniach ekspertów, członków Rady i osób niebędą cych jej członkami, pokrywa się z części budżetu, któ rej dysponentem jest minister właściwy do spraw za bezpieczenia społecznego.

2. Za udział w pracach Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Ko deksu pracy.

3. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracowni ka będącego członkiem Rady od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach Rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia usta lonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, pokrywanego z części budżetu, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego. Art. 40. Minister właściwy do spraw zabezpiecze nia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb powoływania członków Rady, uwzględniając potrzebę zapewnienia reprezentatywności organi zacji pozarządowych oraz podmiotów wymienio nych w art. 3 ust. 3, różnorodność rodzajów dzia łalności pożytku publicznego oraz terminy zgłasza nia kandydatów na członków Rady;

2) organizację i tryb działania Rady oraz zasady uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli orga nów administracji publicznej i organizacji pozarzą dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 niereprezentowanych w Radzie. Art. 40a.80) Rada przedstawia ministrowi właści wemu do spraw zabezpieczenia społecznego, na ko niec kadencji, sprawozdanie ze swojej działalności. Art. 4

1. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Rozdział 681) Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego Art. 41a.

1. Marszałek województwa na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowa dzących działalność na terenie województwa, może utworzyć Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Pub licznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną dalej „Radą Wojewódzką”. 7

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 7

8) Dodany przez art. 1 pkt 35 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 7

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 80) Dodany przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 8

1) Dodany przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 234 — 16076 — Poz. 15362. Do zadań Rady Wojewódzkiej należy w szcze gólności:

1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjo nowania organizacji pozarządowych oraz podmio tów wymienionych w art. 3 ust. 3, w tym w zakre sie programów współpracy z organizacjami poza rządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

2) wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów pra wa miejscowego dotyczących sfery zadań publicz nych, o której mowa w art. 4;

3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realiza cji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach reko mendowanych standardów realizacji zadań pub licznych;

5) wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju wo jewództwa.

3. Termin wyrażenia przez Radę Wojewódzką opi nii wynosi 30 dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju województwa. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyraże nia.

4. Kadencja Rady Wojewódzkiej trwa 2 lata. Art. 41b.

1. Rada Wojewódzka składa się z:

1) przedstawiciela wojewody;

2) przedstawicieli marszałka województwa;

3) przedstawicieli sejmiku województwa;

4) przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowa dzących działalność na terenie województwa.

2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzą cych działalność na terenie województwa, stanowią co najmniej połowę składu Rady Wojewódzkiej.

3. Członków Rady Wojewódzkiej powołuje i odwo łuje marszałek województwa, z tym że powołanie członków Rady Wojewódzkiej, reprezentujących orga nizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, następuje spośród kandydatów zgło szonych przez te organizacje lub podmioty.

4. Zarząd województwa określi, w drodze uchwały, tryb powoływania członków Rady Wojewódzkiej, uwzględniając potrzebę zapewnienia reprezentatyw ności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wy mienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie form prawnych i rodzajów działalności pożytku publicznego tych or ganizacji i podmiotów, a także terminy i sposób zgła szania kandydatów na członków Rady Wojewódzkiej.

5. Marszałek województwa odwołuje członka Rady Wojewódzkiej przed upływem kadencji:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;

3) w przypadku skazania członka Rady Wojewódzkiej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popeł nione z winy umyślnej;

4) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obo wiązków członka Rady Wojewódzkiej z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Woje wódzkiej.

6. Zarząd województwa określi, w drodze uchwały, organizację i tryb działania Rady Wojewódzkiej, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjo nowania Rady Wojewódzkiej.

7. Zarząd województwa pokrywa koszty przejaz dów członków Rady Wojewódzkiej na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy i koszty ekspertyz związanych z realizacją zadań Rady Wojewódzkiej. Art. 41c.

1. Rada Wojewódzka obraduje na posie dzeniach.

2. Uchwały Rady Wojewódzkiej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Wojewódzkiej. Art. 41d. Do Rady Wojewódzkiej stosuje się odpo wiednio przepisy art. 37 i 38, przy czym uprawnienia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia spo łecznego przysługują marszałkowi województwa. Art. 41e.

1. W powiecie lub w gminie może być utworzona odpowiednio Powiatowa lub Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsul tacyjny i opiniodawczy, zwana dalej odpowiednio „Radą Powiatową” lub „Radą Gminną”.

2. Radę Powiatową lub Radę Gminną może utwo rzyć organ wykonawczy właściwej jednostki samorzą du terytorialnego na wniosek organizacji pozarządo wych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu lub gminy.

3. Kadencja Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej trwa 2 lata. Art. 41f. Rada Powiatowa oraz Rada Gminna skła da się z:

1) przedstawicieli organu stanowiącego odpowied nio powiatu lub gminy;

2) przedstawicieli organu wykonawczego odpowied nio powiatu lub gminy; Dziennik Ustaw Nr 234 — 16077 — Poz. 15363) przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowa dzących działalność na terenie odpowiednio po wiatu lub gminy, stanowiących co najmniej poło wę członków. Art. 41g. Organ stanowiący odpowiednio powiatu lub gminy określi, w drodze uchwały, tryb powoływa nia członków oraz organizację i tryb działania odpo wiednio Rady Powiatowej lub Rady Gminnej, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o któ rych mowa w art. 3 ust. 3, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Rady Powiatowej lub Rady Gminnej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funk cjonowania tych Rad. Art. 41h. Rada Wojewódzka, Rada Powiatowa oraz Rada Gminna współpracują ze sobą na zasadach part nerstwa i suwerenności stron, w szczególności przez wzajemne informowanie się o kierunkach działań. Art. 41i.

1. Do zadań Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpo wiednio powiatów lub gmin;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicz nych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wy mienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjo nowania organizacji pozarządowych oraz podmio tów wymienionych w art. 3 ust. 3;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realiza cji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach reko mendowanych standardów realizacji zadań pub licznych.

2. Termin wyrażenia przez Radę Powiatową lub Radę Gminną opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju powiatu lub gminy. Nie przedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. DZIAŁ III Wolontariat Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 4

2. 1.8

2) Wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, świad czenia na rzecz:

1) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wy mienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalno ści statutowej, w szczególności w zakresie działal ności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowa dzonej przez nie działalności gospodarczej,

2) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

3) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej — zwanych dalej „korzystającymi”.

2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpo wiednio do wolontariuszy wykonujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia na rzecz organi zacji międzynarodowych, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych nie stanowią inaczej. 3.8

3) Członek stowarzyszenia może również wyko nywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz sto warzyszenia, którego jest członkiem. Art. 4

3. Wolontariusz powinien posiadać kwalifika cje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. Art. 4

4.

1. Świadczenia wolontariuszy są wykony wane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie po winno zawierać postanowienie o możliwości jego roz wiązania.

2. Na żądanie wolontariusza korzystający jest obo wiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne za świadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolonta riusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.

3. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza.

4. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie po winno być sporządzone na piśmie. 5.8

4) Do porozumień zawieranych między korzysta jącym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny. Rozdział 2 Przepisy szczególne Art. 4

5.

1. Korzystający ma obowiązek: 8

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 8

3) Dodany przez art. 1 pkt 39 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 8

4) Dodany przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 234 — 16078 — Poz. 15361) informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed za grożeniami;

2) zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących pra cowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wy konywania przez niego świadczeń, w tym — w za leżności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związa nych z ich wykonywaniem — odpowiednie środki ochrony indywidualnej;

3) pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty po dróży służbowych i diet.

2. Korzystający może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego.

3. Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wo lonatariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 44 ust. 1.

4. Wolontariusz może, w formie pisemnej pod ry gorem nieważności, zwolnić korzystającego w całości lub w części z obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 3. Art. 4

6. 1.8

5) Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z ty tułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, o których mowa w art. 42, na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobo wiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 4.8

6) Jeżeli porozumienie zawarte między korzysta jącym a wolontariuszem dotyczy delegowania wolon tariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa na turalna, korzystający jest obowiązany zapewnić wo lontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśli wych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie po krywa się z innego tytułu, w szczególności na podsta wie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro wotnej finansowanych ze środków publicznych. Prze pisu ust. 2 i 3 nie stosuje się. 5.8

6) Jeżeli delegowanie wolontariusza do wyko nywania świadczeń na terytorium innego państwa ma miejsce w warunkach innych niż wskazane w ust. 4, korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubez pieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z inne go tytułu, w szczególności na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa nych ze środków publicznych. Przepisu ust. 2 nie sto suje się. 6.8

6) Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w za kresie wykonywanych świadczeń. Art. 4

7. Korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążą cych obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych in formacji. Art. 4

8. Jeżeli porozumienie zawarte między korzy stającym, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3, a wolontariuszem dotyczy wydelegowania wolonta riusza w celu wykonywania przez niego świadczeń na terytorium innego państwa, na podstawie umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską, wolontariuszowi przysługuje prawo do świadczeń i pokrycia kosztów ogólnie przyjętych w stosunkach danego rodzaju, chyba że umowy międzynarodowe stanową inaczej. Art. 4

9. Wydatki na cele, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 3 oraz w art. 46 ust. 3 i 6 stanowią:87)

1) koszty prowadzenia działalności statutowej orga nizacji pozarządowych oraz podmiotów wymie nionych w art. 3 ust. 3 jako korzystających;

2) koszty korzystających, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3. Art. 50. Wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego w rozu mieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych. Art. 50a.8

8) Rada Ministrów, na podstawie infor macji uzyskanych od organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, przedstawia co dwa lata Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Pol skiej, sprawozdanie ze stosowania ustawy w terminie do dnia 30 września roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego. Art. 50b.8

8)

1. Kto, działając w imieniu organizacji pozarządowej, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 lub innych podmiotów, które nie są organizacja mi pożytku publicznego, informuje organ administra cji publicznej, osobę fizyczną lub prawną, że organiza cja lub podmiot status taki posiada, podlega karze grzywny.8

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), która weszła w życie z dniem 1 października 2004 r. 8

6) Dodany przez art. 1 pkt 41 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 8

7) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 8

8) Dodany przez art. 1 pkt 43 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 234 — 16079 — Poz. 15362. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w spra wach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.89)). Art. 5

1. (pominięty).90) Art. 5

2. (pominięty).90) Art. 5

3. Ustawa wchodzi w życie na zasadach okreś lonych w odrębnej ustawie91). 8

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466. 90) Zamieszczony w obwieszczeniu. 9

1) Ustawa weszła w życie z dniem 29 czerwca 2003 r., z wy jątkiem art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 11—34 oraz art. 35 ust. 2 pkt 5, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., na podstawie art. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874).

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2010-11-15
Data wydania: 2010-10-08
Data uchylenia: 2011-06-20
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 214 poz. 1407