Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1409

Dziennik Ustaw Nr 248 — 16618 — Poz. 1654

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 85

8) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa zakres, formę i sposób sporządzania kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń oraz terminy ich przedstawiania organo wi nadzoru.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

2) zakładzie ubezpieczeń — rozumie się przez to kra jowy zakład ubezpieczeń lub główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń, niebędące w likwidacji, o której mowa w art. 190 ustawy;

3) ustawie o rachunkowości — rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowo ści (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278).

§3. Kwartalne oraz dodatkowe roczne sprawozda nie finansowe i statystyczne składa się z części A oraz części B.

§4. Część A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale I załącz nika do ustawy (ubezpieczenia na życie) składa się z formularzy:

1) bilans zakładu ubezpieczeń: a) aktywa zakładu ubezpieczeń, b) pasywa zakładu ubezpieczeń;

2) ogólny rachunek zysków i strat;

3) techniczny rachunek ubezpieczeń na życie;

4) rachunek przepływów pieniężnych;

5) rachunki techniczne: a) rachunki techniczne działu I — działalność bez pośrednia i reasekuracja czynna, b) rachunek techniczny działu I dla umów grupo wego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie w ramach pracowniczych programów emery talnych;

6) kapitał podstawowy: a) struktura kapitału zakładowego, b) wykaz akcjonariuszy (udziałowców), c) struktura uprzywilejowania akcji (udziałów);

7) zmiany w kapitale własnym;

8) należności oraz zobowiązania: a) należności, b) zobowiązania;

9) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: a) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia — ogółem, b) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia — działalność bezpośred nia, c) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia — reasekuracja czynna, d) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale reasekuratora — ogółem, e) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale reasekuratora — działalność bezpośred nia, f) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale reasekuratora — reasekuracja czynna, g) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut — ogółem, h) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut — działalność bezpośrednia, i) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut — reasekuracja czynna;

10) lokaty: a) zestawienie lokat — grupa B aktywów, b) zestawienie lokat według zapadalności — gru pa B aktywów, c) aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapi tałowych, d) wykaz nieruchomości, e) wykaz akcji notowanych na rynku regulowa nym, f) wykaz udziałów, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych papierów wartoś ciowych o zmiennej kwocie dochodu, g) wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych, 1654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Dziennik Ustaw Nr 248 — 16619 — Poz. 1654

h) wykaz instrumentów pochodnych, i) dłużne papiery wartościowe i inne papiery war tościowe o stałej kwocie dochodu, j) wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, k) wykaz lokat terminowych w instytucjach kredy towych; 1

1) lokaty zakładów ubezpieczeń ze znaczącym udzia łem działalności reasekuracyjnej: a) zestawienie lokat — grupa B aktywów, b) zestawienie lokat według zapadalności — gru pa B aktywów, c) aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapi tałowych, d) wykaz nieruchomości, e) wykaz akcji notowanych na rynku regulowa nym, f) wykaz udziałów, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych papierów wartoś ciowych o zmiennej kwocie dochodu, g) wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych, h) wykaz instrumentów pochodnych, i) dłużne papiery wartościowe i inne papiery war tościowe o stałej kwocie dochodu, j) wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, k) wykaz lokat terminowych w instytucjach kredy towych; 1

2) pozycje pozabilansowe; 1

3) informacja o składce i świadczeniach: a) składka przypisana w dziale I, b) liczba umów ubezpieczenia w dziale I, c) świadczenia wypłacone w dziale I, d) świadczenia wypłacone z umów ubezpieczenia rozwiązanych w okresie sprawozdawczym, e) kanały dystrybucji ubezpieczeń na życie; 1

4) informacja dotycząca kosztów działalności ubez pieczeniowej i reasekuracyjnej: a) informacja dotycząca kosztów działalności ubez pieczeniowej i reasekuracyjnej, kosztów likwida cji szkód oraz kosztów działalności lokacyjnej, b) działalność prewencyjna prowadzona przez za kład ubezpieczeń; 1

5) powiązania kapitałowe zakładu ubezpieczeń; 1

6) skargi na działalność zakładu ubezpieczeń; 1

7) informacja na temat reasekuracji biernej zakładu ubezpieczeń: a) wykaz maksymalnych możliwych szkód, b) wykaz reasekuratorów, c) wykaz reasekuratorów (zakłady ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności reasekuracyj nej), d) reasekuracja bierna w ubezpieczeniowych gru pach kapitałowych; 1

8) margines wypłacalności: a) margines wypłacalności dla grup 1, 2 i 4 działu I, b) margines wypłacalności dla grupy 3 działu I, c) margines wypłacalności dla grupy 5 działu I; 1

9) margines wypłacalności zakładów ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności reasekuracyjnej: a) margines wypłacalności dla ubezpieczeń bezpo średnich grup 1, 2 i 4 działu I, b) margines wypłacalności dla ubezpieczeń bez pośrednich grupy 3 działu I, c) margines wypłacalności dla ubezpieczeń bezpo średnich grupy 5 działu I, d) margines wypłacalności dla reasekuracji ubez pieczeń grup 1 i 2 działu I w zakresie reasekura cji umów ubezpieczenia z udziałem w zysku oraz reasekuracji ubezpieczeń grupy 4 działu I, e) margines wypłacalności dla reasekuracji ubez pieczeń grupy 3 działu I, f) margines wypłacalności dla reasekuracji ubez pieczeń grup 1 i 2 działu I w zakresie reasekura cji umów ubezpieczenia bez udziału w zysku oraz reasekuracji ubezpieczeń grupy 5 działu I;

20) deklaracja wypłacalności: a) wyliczenie środków własnych na pokrycie mar ginesu wypłacalności w dziale I, b) wyliczenie środków własnych na pokrycie mar ginesu wypłacalności w dziale I (zakłady ubez pieczeń ze znaczącym udziałem działalności reasekuracyjnej); 2

1) wykaz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych: a) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno -ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty (inwe stycyjne) ponosi ubezpieczający i dla reasekura cji czynnej, b) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno -ubezpieczeniowych w poszczególnych walu tach dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) po nosi ubezpieczający i dla reasekuracji czynnej, c) pozycje kontrolne — weryfikacja limitów okreś lonych w art. 155 ust. 1 ustawy, d) aktywa netto stanowiące pokrycie rezerw tech niczno-ubezpieczeniowych z tytułu umów ubez pieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty (inwesty cyjne) ponosi ubezpieczający, e) aktywa netto stanowiące pokrycie rezerw tech niczno-ubezpieczeniowych dla umów grupowe go inwestycyjnego ubezpieczenia na życie w ra mach pracowniczych programów emerytalnych, Dziennik Ustaw Nr 248 — 16620 — Poz. 1654

f) koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubez pieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubez pieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty (inwesty cyjne) ponosi ubezpieczający i dla reasekuracji czynnej, g) dopasowanie przepływów finansowych wyni kających z rezerw techniczno-ubezpieczenio wych z działalności bezpośredniej oraz aktywów stanowiących ich pokrycie; 2

2) wykaz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zakładów ubezpie czeń ze znaczącym udziałem działalności reaseku racyjnej: a) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno -ubezpieczeniowych z działalności bezpośred niej dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający, b) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno -ubezpieczeniowych z działalności bezpośred niej w poszczególnych walutach dla ubezpie czeń innych niż ubezpieczenia na życie, gdy ry zyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczają cy, c) pozycje kontrolne — weryfikacja limitów okreś lonych w art. 155 ust. 1 ustawy (działalność bez pośrednia), d) aktywa netto stanowiące pokrycie rezerw tech niczno-ubezpieczeniowych z tytułu umów ubez pieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty (inwesty cyjne) ponosi ubezpieczający, e) aktywa netto stanowiące pokrycie rezerw tech niczno-ubezpieczeniowych dla umów grupowe go inwestycyjnego ubezpieczenia na życie w ra mach pracowniczych programów emerytalnych, f) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno -ubezpieczeniowych z reasekuracji czynnej, g) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno -ubezpieczeniowych z reasekuracji czynnej w poszczególnych walutach, h) pozycje kontrolne — weryfikacja limitów okreś lonych w art. 223zz ust. 3 pkt 1 ustawy (reaseku racja czynna), i) pozycje kontrolne — weryfikacja limitów okreś lonych w art. 223zz ust. 3 pkt 2—4 ustawy (rea sekuracja czynna), j) koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubez pieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubez pieczenia na życie, gdy ryzyko lokaty (inwesty cyjne) ponosi ubezpieczający i dla reasekuracji czynnej, k) dopasowanie przepływów finansowych wynika jących z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z działalności bezpośredniej oraz aktywów sta nowiących ich pokrycie, l) dopasowanie przepływów finansowych wynika jących z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z reasekuracji czynnej oraz aktywów stanowią cych ich pokrycie; 2

3) umowy ubezpieczenia na życie i dożycie, których zobowiązania są ustalane w stosunku do określo nych indeksów; 2

4) statystyka międzynarodowa — działalność zagra niczna zakładu ubezpieczeń ogółem i w podziale na kraje; 2

5) podpisy; 2

6) podpis osoby dokonującej obliczenia rezerw tech niczno-ubezpieczeniowych na podstawie art. 167 ust. 2 ustawy.

§5. Część A kwartalnego sprawozdania finanso wego i statystycznego zakładu ubezpieczeń wykonują cego działalność określoną w dziale I załącznika do ustawy (ubezpieczenia na życie) składa się z formula rzy, o których mowa w § 4 pkt 1—6, 9 lit. d—f, 10 lit. a—c i e—k, 11 lit. a—c i e—k, 12, 13 lit. a i b, 17 lit. a, 18—23, 25 i 26.

§6. Wzory formularzy części A sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale I załącz nika do ustawy (ubezpieczenia na życie) określa za łącznik nr 1 do rozporządzenia.

§7. Część A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącz nika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) składa się z formula rzy:

1) bilans zakładu ubezpieczeń: a) aktywa zakładu ubezpieczeń, b) pasywa zakładu ubezpieczeń;

2) ogólny rachunek zysków i strat;

3) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych;

4) rachunek przepływów pieniężnych;

5) rachunki techniczne działu II — działalność bezpo średnia i reasekuracja czynna;

6) kapitał podstawowy: a) struktura kapitału zakładowego, b) wykaz akcjonariuszy (udziałowców), c) struktura uprzywilejowania akcji (udziałów);

7) zmiany w kapitale własnym;

8) należności oraz zobowiązania: a) należności, b) zobowiązania;

9) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: a) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia — ogółem, b) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia — działalność bezpośred nia, Dziennik Ustaw Nr 248 — 16621 — Poz. 1654

c) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia — reasekuracja czynna, d) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale reasekuratora — ogółem, e) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale reasekuratora — działalność bezpośred nia, f) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale reasekuratora — reasekuracja czynna, g) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut — ogółem, h) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut — działalność bezpośrednia, i) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut — reasekuracja czynna;

10) lokaty: a) zestawienie lokat — grupa B aktywów, b) zestawienie lokat według zapadalności — gru pa B aktywów, c) wykaz nieruchomości, d) wykaz akcji notowanych na rynku regulowa nym, e) wykaz udziałów, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych papierów wartoś ciowych o zmiennej kwocie dochodu, f) wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów in westycyjnych w funduszach inwestycyjnych, g) wykaz instrumentów pochodnych, h) dłużne papiery wartościowe i inne papiery war tościowe o stałej kwocie dochodu, i) wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, j) wykaz lokat terminowych w instytucjach kredy towych; 1

1) lokaty zakładów ubezpieczeń ze znaczącym udzia łem działalności reasekuracyjnej: a) zestawienie lokat — grupa B aktywów, b) zestawienie lokat według zapadalności — gru pa B aktywów, c) wykaz nieruchomości, d) wykaz akcji notowanych na rynku regulowa nym, e) wykaz udziałów, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych papierów wartoś ciowych o zmiennej kwocie dochodu, f) wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów in westycyjnych w funduszach inwestycyjnych, g) wykaz instrumentów pochodnych, h) dłużne papiery wartościowe i inne papiery war tościowe o stałej kwocie dochodu, i) wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, j) wykaz lokat terminowych w instytucjach kredy towych; 1

2) pozycje pozabilansowe; 1

3) informacja o składce, odszkodowaniach i świad czeniach: a) składka, odszkodowania i świadczenia działu II w ubezpieczeniach obowiązkowych i ubezpie czeniu Zielona Karta, b) odszkodowania i świadczenia w ubezpiecze niach działu II według roku zajścia szkody, c) odszkodowania i świadczenia w ubezpiecze niach działu II według roku zgłoszenia szkody, d) świadczenia rentowe w ubezpieczeniach dzia łu II według roku zajścia szkody, e) odszkodowania i świadczenia w reasekuracji ubezpieczeń działu II według lat underwritingo wych, f) kanały dystrybucji pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych; 1

4) informacja dotycząca kosztów działalności ubez pieczeniowej i reasekuracyjnej: a) informacja dotycząca kosztów działalności ubez pieczeniowej i reasekuracyjnej, kosztów likwi dacji szkód i windykacji regresów, kosztów po niesionych w celu uzyskania dotacji oraz kosz tów działalności lokacyjnej, b) działalność prewencyjna prowadzona przez za kład ubezpieczeń; 1

5) powiązania kapitałowe zakładu ubezpieczeń; 1

6) skargi na działalność zakładu ubezpieczeń; 1

7) informacja na temat reasekuracji biernej zakładu ubezpieczeń: a) wykaz maksymalnych możliwych szkód, b) wykaz reasekuratorów, c) wykaz reasekuratorów (zakłady ubezpieczeń ze znaczącym udziałem działalności reasekuracyj nej), d) reasekuracja bierna w ubezpieczeniowych gru pach kapitałowych; 1

8) margines wypłacalności dla ubezpieczeń działu II; 1

9) wyliczenie środków własnych na pokrycie margi nesu wypłacalności w dziale II;

20) wykaz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych: a) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno -ubezpieczeniowych, b) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno -ubezpieczeniowych w poszczególnych walu tach, c) pozycje kontrolne — weryfikacja limitów okreś lonych w art. 155 ust. 1 ustawy, d) koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubez pieczeniowych, Dziennik Ustaw Nr 248 — 16622 — Poz. 1654

e) dopasowanie przepływów finansowych wynika jących z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z działalności bezpośredniej oraz aktywów sta nowiących ich pokrycie; 2

1) wykaz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zakładów ubezpie czeń ze znaczącym udziałem działalności reaseku racyjnej: a) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno -ubezpieczeniowych z działalności bezpośred niej, b) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno -ubezpieczeniowych z działalności bezpośred niej w poszczególnych walutach, c) pozycje kontrolne — weryfikacja limitów okreś lonych w art. 155 ust. 1 ustawy (działalność bez pośrednia), d) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno -ubezpieczeniowych z reasekuracji czynnej, e) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno -ubezpieczeniowych z reasekuracji czynnej w poszczególnych walutach, f) pozycje kontrolne — weryfikacja limitów okreś lonych w art. 223zz ust. 3 pkt 1 ustawy (reaseku racja czynna), g) pozycje kontrolne — weryfikacja limitów okreś lonych w art. 223zz ust. 3 pkt 2—4 ustawy (rea sekuracja czynna), h) koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubez pieczeniowych, i) dopasowanie przepływów finansowych wynika jących z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z działalności bezpośredniej oraz aktywów sta nowiących ich pokrycie, j) dopasowanie przepływów finansowych wynika jących z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z reasekuracji czynnej oraz aktywów stanowią cych ich pokrycie; 2

2) statystyka międzynarodowa — działalność zagra niczna zakładu ubezpieczeń ogółem i w podziale na kraje; 2

3) podpisy; 2

4) opinia o prawidłowości obliczania rezerw technicz no-ubezpieczeniowych ustalanych metodami ak tuarialnymi na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy.

§8. Część A kwartalnego sprawozdania finanso wego i statystycznego zakładu ubezpieczeń wykonują cego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubez pieczenia majątkowe) składa się z formularzy, o któ rych mowa w § 7 pkt 1—6, 9 lit. d—f, 10 lit. a, b i d—j, 11 lit. a, b i d—j, 12, 17 lit. a, 18—21, 23 i 24.

§9. Wzory formularzy części A sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącz nika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§10.

1. Część B kwartalnego oraz dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu ubezpieczeń składa się z formularzy:

1) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu ubezpieczeń nadrzędnego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej na wartość środków własnych tego zakładu ubezpieczeń: a) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego za kładu ubezpieczeń nadrzędnego w ubezpiecze niowej grupie kapitałowej na wartość środków własnych tego zakładu ubezpieczeń zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 148 ust. 8 ustawy, b) ustalanie nadwyżki/niedoboru środków włas nych podmiotów podrzędnych krajowego za kładu ubezpieczeń nadrzędnego wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, c) ustalanie skorygowanych elementów dopusz czalnych na pokrycie wymogu wypłacalności podmiotów podrzędnych krajowego zakładu ubezpieczeń nadrzędnego wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej;

2) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniowej grupie kapitało wej, którego podmiotem dominującym niepodle gającym nadzorowi w państwie członkowskim Unii Europejskiej jest dominujący podmiot ubez pieczeniowy, zagraniczny zakład ubezpieczeń z sie dzibą w państwie niebędącym państwem człon kowskim Unii Europejskiej lub zagraniczny zakład reasekuracji z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, na wartość środków własnych tego zakładu ubezpie czeń: a) informacja o podmiocie wiodącym krajowego zakładu ubezpieczeń wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, b) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego za kładu ubezpieczeń w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej na wartość środków własnych tego zakładu ubezpieczeń zgodnie z rozporządze niem wydanym na podstawie art. 148 ust. 8 ustawy, c) ustalanie nadwyżki/niedoboru środków włas nych podmiotów podrzędnych krajowego zakła du ubezpieczeń wchodzącego w skład ubezpie czeniowej grupy kapitałowej, d) ustalanie skorygowanych elementów dopusz czalnych na pokrycie wymogu wypłacalności podmiotów podrzędnych krajowego zakładu ubezpieczeń wchodzącego w skład ubezpiecze niowej grupy kapitałowej, e) ustalanie skorygowanych elementów dopusz czalnych na pokrycie wymogu wypłacalności krajowego zakładu ubezpieczeń wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej;

3) podpisy.

2. Wzory formularzy części B sprawozdania finan sowego i statystycznego zakładu ubezpieczeń określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. Dziennik Ustaw Nr 248 — 16623 — Poz. 1654

§ 1

1.

1. Do dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakład ubezpieczeń do łącza:

1) pisemną opinię i raport biegłego rewidenta z ba dania sprawozdania finansowego, o których mo wa w art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości;

2) sprawozdanie z działalności jednostki, o którym mowa w art. 45 ust. 4 ustawy o rachunkowości;

3) informację o łącznej składce przypisanej brutto, wyrażonej w złotych i w groszach, w okresie spra wozdawczym z działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej, w celu wyliczenia wartości wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną i brokerską oraz kosztów funkcjonowania działal ności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura;

4) informacje określone w ust. I pkt 1—5, 7 i 8 oraz 10—13 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. Nr 226, poz. 1825);

5) akt notarialny z walnego zgromadzenia, na którym została przyjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 ust. 4 ustawy o rachunkowości;

6) dowód złożenia sprawozdania finansowego, o któ rym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, we właściwym rejestrze sądowym, zgodnie z art. 69 ustawy o rachunkowości;

7) dowód złożenia sprawozdania finansowego, o któ rym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, do ogłoszenia, zgodnie z art. 70 ustawy o rachunko wości.

2. Krajowe zakłady ubezpieczeń działające w for mie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych dołączają do dodatkowego rocznego sprawozdania finansowe go i statystycznego informację o wartości składki przy pisanej brutto, wyrażonej w złotych i w groszach, w okresie sprawozdawczym z tytułu umów ubezpie czenia zawartych z osobami niebędącymi członkami tych towarzystw. § 1

2. Do kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego zakład ubezpieczeń dołącza informa cje określone w ust. I pkt 1—5, 7 i 8 oraz 10—12 załącz nika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad ra chunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów rease kuracji. § 1

3.

1. Kwartalne oraz dodatkowe roczne sprawo zdanie finansowe i statystyczne zakład ubezpieczeń sporządza w formie pisemnej oraz w formie elektro nicznej za pomocą systemu teleinformatycznego or ganu nadzoru. Organ nadzoru udostępnia system teleinformatyczny zakładom ubezpieczeń nieodpłat nie.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do informacji, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4 i § 12. § 1

4. Kwoty wykazywane w kwartalnym oraz do datkowym rocznym sprawozdaniu finansowym i sta tystycznym podaje się z dokładnością do tysiąca zło tych, a wielkości procentowe z dokładnością do setnej części procentu, z tym że przy wyliczeniu marginesu wypłacalności wielkości procentowe podaje się z do kładnością do czterech miejsc po przecinku. § 1

5.

1. Zgodność kwartalnego oraz dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego ze stanem faktycznym potwierdzają własnoręcznym podpisem kierownik jednostki oraz osoba, której po wierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. W przy padku powierzenia przez zakład ubezpieczeń prowa dzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o rachunkowości, spra wozdanie podpisuje osoba uprawniona do wykony wania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2. W przypadku zakładu ubezpieczeń prowadzące go działalność w zakresie działu I (ubezpieczenia na życie) oraz działu II grupa 10 załącznika do ustawy sprawozdanie podpisuje również aktuariusz.

3. Do kwartalnego oraz dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpie czenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) dołą cza się, zgodnie z art. 167 ust. 3 ustawy, opinię aktua riusza, jeżeli rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe ustalane są metodami aktuarialnymi.

4. Odmowa złożenia podpisu przez którąkolwiek z osób wymienionych w ust. 1 oraz przez aktuariusza wymaga pisemnego uzasadnienia, które dołącza się do sprawozdania finansowego. § 1

6.

1. Dodatkowe roczne sprawozdanie finanso we i statystyczne zakład ubezpieczeń sporządza na ko niec roku obrotowego, uwzględniając sprawozdanie finansowe zatwierdzone przez organ zatwierdzający zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

2. Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład ubezpieczeń przedstawia orga nowi nadzoru nie później niż w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia przez organ zatwierdzający, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 ustawy o ra chunkowości. § 1

7. Kwartalne sprawozdanie finansowe i staty styczne zakład ubezpieczeń przedstawia organowi nadzoru nie później niż w terminie 40 dni od ostatnie go dnia kwartału roku obrotowego, za który zostało sporządzone. § 1

8. Do kwartalnych oraz dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń sporządzanych odpowiednio za kwartał i rok obrotowy rozpoczynający się w 2010 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. § 1

9. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie kwartalnych i do datkowych rocznych sprawozdań finansowych i staty stycznych zakładów ubezpieczeń (Dz. U. Nr 51, poz. 465 oraz z 2006 r. Nr 20, poz. 155).

§20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Minister Finansów: w z. W. Szczuka Dziennik Ustaw Nr 248 — 16624 — Poz. 1654 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. (poz. 1654) Załącznik nr 1 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16625 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16626 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16627 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16628 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16629 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16630 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16631 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16632 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16633 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16634 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16635 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16636 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16637 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16638 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16639 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16640 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16641 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16642 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16643 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16644 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16645 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16646 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16647 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16648 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16649 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16650 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16651 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16652 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16653 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16654 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16655 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16656 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16657 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16658 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16659 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16660 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16661 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16662 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16663 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16664 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16665 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16666 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16667 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16668 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16669 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16670 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16671 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16672 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16673 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16674 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16675 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16676 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16677 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16678 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16679 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16680 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16681 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16682 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16683 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16684 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16685 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16686 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16687 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16688 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16689 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16690 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16691 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16692 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16693 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16694 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16695 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16696 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16697 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16698 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16699 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16700 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16701 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16702 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16703 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16704 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16705 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16706 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16707 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16708 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16709 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16710 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16711 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16712 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16713 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16714 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16715 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16716 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16717 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16718 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16719 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16720 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16721 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16722 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16723 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16724 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16725 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16726 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16727 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16728 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16729 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16730 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16731 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16732 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16733 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16734 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16735 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16736 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16737 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16738 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16739 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16740 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16741 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16742 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16743 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16744 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16745 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16746 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16747 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16748 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16749 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16750 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16751 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16752 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16753 — Poz. 1654 Załącznik nr 2 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16754 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16755 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16756 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16757 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16758 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16759 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16760 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16761 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16762 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16763 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16764 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16765 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16766 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16767 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16768 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16769 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16770 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16771 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16772 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16773 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16774 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16775 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16776 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16777 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16778 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16779 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16780 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16781 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16782 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16783 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16784 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16785 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16786 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16787 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16788 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16789 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16790 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16791 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16792 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16793 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16794 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16795 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16796 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16797 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16798 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16799 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16800 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16801 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16802 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16803 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16804 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16805 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16806 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16807 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16808 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16809 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16810 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16811 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16812 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16813 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16814 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16815 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16816 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16817 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16818 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16819 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16820 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16821 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16822 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16823 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16824 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16825 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16826 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16827 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16828 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16829 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16830 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16831 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16832 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16833 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16834 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16835 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16836 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16837 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16838 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16839 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16840 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16841 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16842 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16843 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16844 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16845 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16846 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16847 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16848 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16849 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16850 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16851 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16852 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16853 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16854 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16855 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16856 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16857 — Poz. 1654 Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16858 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16859 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16860 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16861 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16862 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16863 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16864 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16865 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16866 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16867 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16868 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16869 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16870 — Poz. 1654 Dziennik Ustaw Nr 248 — 16871 — Poz. 1654

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-11-16
Data wydania: 2010-11-02
Data wejścia w życie: 2010-12-01
Data obowiązywania: 2010-12-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1409