Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1440

Dziennik Ustaw Nr 249 — 16875 — Poz. 1655

Art.

1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)) w art. 1823 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Pracownik — ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 ty godni, nie dłużej jednak niż:

1) do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca ży cia albo

2) do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomoc nienia się postanowienia orzekającego przy sposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o od roczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.”. Art.

2. Przepisu art. 1823 § 1 pkt 2 ustawy zmienia nej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do pracownika — ojca wychowującego dziecko przysposobione, który skorzystał z urlopu oj cowskiego w związku z przysposobieniem dziecka przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

3. Wymiar urlopu ojcowskiego, o którym mo wa w art. 1823 § 1 ustawy zmienianej w art. 1, wynosi w 2011 r. 1 tydzień. Art.

4.

1. Pracownik — ojciec wychowujący dziec ko, korzystający w dniu 1 stycznia 2012 r. z urlopu oj cowskiego w wymiarze określonym w art. 3, ma pra wo do części urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy między podwyższonym a dotychczasowym wymiarem urlopu ojcowskiego.

2. Części urlopu ojcowskiego udziela się bezpo średnio po wykorzystaniu urlopu w dotychczasowym wymiarze, na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiej części urlopu. Art.

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 1655 USTAWA z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228 i Nr 224, poz. 1459.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-11-22
Data wydania: 2010-11-08
Data wejścia w życie: 2010-12-07
Data obowiązywania: 2010-12-07
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1440