Dz.U. 2010 nr 219 poz. 1445

Dziennik Ustaw Nr 235 — 16105 — Poz. 1549

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 124

1) za rządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe przezna czenie, warunki i tryb udzielania pomocy na usługi do radcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i śred nich przedsiębiorców w ramach regionalnych progra mów operacyjnych, zwanej dalej „pomocą na usługi doradcze”, do której mają zastosowanie przepisy roz porządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierp nia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłą czeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008”.

§2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy na usługi doradcze udzielanej:

1) w sektorach: a) rybołówstwa i akwakultury objętych rozporzą dzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grud nia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji ryn ków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198, z późn. zm.), b) górnictwa węgla;

2) na działalność gospodarczą w zakresie: a) produkcji podstawowej produktów rolnych, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. b rozporządze nia Komisji (WE) nr 800/2008, b) przetwarzania i wprowadzania do obrotu pro duktów rolnych w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

§3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o mikro przedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsię biorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełnia jące warunki określone w załączniku I do rozporządze nia Komisji (WE) nr 800/2008.

§4. Pomoc na usługi doradcze nie może być:

1) udzielana na działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, jeżeli pomoc ta jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, two rzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

2) uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów spro wadzanych z zagranicy;

3) udzielana ani wypłacana mikroprzedsiebiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom, zwanym dalej „przedsiębiorcami”: a) w przypadku określonym w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99), b) spełniającym warunki określone dla zagrożone go przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

§5.

1. Pomoc na usługi doradcze ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego re gionu poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do usług doradczych mających wpływ na wzrost kon kurencyjności przedsiębiorstw.

2. Pomoc na usługi doradcze może być udzielana w województwie objętym danym regionalnym pro gramem operacyjnym, na realizację projektu polega jącego na zakupie od doradców zewnętrznych usług doradczych, w szczególności w zakresie:

1) jakości, dotyczących zwłaszcza: a) projektowania, wdrażania i doskonalenia syste mów zarządzania jakością i zarządzania środo wiskowego, b) uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodnoś ci dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu, c) wydawania deklaracji zgodności producenta — w zakresie określonym w lit. b;

2) wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;

3) opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa;

4) projektowania, wdrażania i doskonalenia nowego produktu lub usługi lub opracowywania planów marketingowych; 1549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem admini stracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600). Dziennik Ustaw Nr 235 — 16106 — Poz. 15495) tworzenia i rozwoju sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębior stwami w zakresie transferu technologii i inno wacji;

6) przygotowania do uczestniczenia w programach badawczych i innowacyjnych;

7) tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw;

8) łączenia się przedsiębiorstw;

9) prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej;

10) wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne; 1

1) pozyskiwania zewnętrznego finansowania na roz wój działalności gospodarczej.

§6.

1. Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się niezbędne do realizacji projektu wydatki poniesione na sfinansowanie usług doradczych, o których mowa w § 5 ust. 2, spełniających kryteria określone w art. 26 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

2. Naliczony podatek od towarów i usług zalicza się do wydatków kwalifikowalnych, jeśli przedsiębior cy nie przysługuje prawo zwrotu lub odliczenia tego podatku.

§7.

1. Maksymalna intensywność pomocy na usłu gi doradcze liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 %.

2. Pomoc na usługi doradcze udzielana w odnie sieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą publiczną oraz pomocą de minimis, o której mowa w rozporzą dzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5, z późn. zm.), oraz pomocą z budżetu Unii Euro pejskiej, udzielaną przedsiębiorcy, niezależnie od jej formy i źródła.

3. Łączna wartość pomocy, o której mowa w ust. 2, nie może przekroczyć maksymalnej intensywności po mocy na usługi doradcze określonej w ust. 1.

§8.

1. Przedsiębiorca może otrzymać pomoc na usługi doradcze, jeżeli zostaną spełnione łącznie wa runki odnoszące się do:

1) celu i zakresu realizacji projektu, o których mowa w § 5;

2) wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 6;

3) maksymalnej intensywności pomocy, o której mo wa w § 7 ust. 1;

4) trwałości realizacji projektu.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, uznaje się za spełniony, jeżeli projekt nie zostanie poddany zasadniczej modyfikacji, o której mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Eu ropejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.), w okresie 3 lat od dnia zakończenia reali zacji projektu.

§9.

1. Przedsiębiorca składa wniosek o dofinanso wanie projektu, zwany dalej „wnioskiem”, w ramach regionalnego programu operacyjnego do podmiotu udzielającego pomocy.

2. Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę przedsiębiorcy;

2) tytuł i miejsce realizacji projektu;

3) cel realizacji projektu;

4) opis projektu;

5) opis rezultatów realizacji projektu;

6) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realiza cji projektu;

7) wartość projektu;

8) wydatki kwalifikowalne;

9) wnioskowaną kwotę dofinansowania;

10) źródła finansowania projektu.

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza informacje albo informacje i oświadczenie, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o po stępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Podmiot udzielający pomocy przeprowadza oce nę wniosku w oparciu o:

1) warunki, o których mowa w § 8;

2) kryteria, o których mowa w art. 65 lit. a rozporzą dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczą ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne go, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządze nie (WE) nr 1260/1999.

5. Pomoc na usługi doradcze może być udzielona przedsiębiorcy po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust.

4. Pomoc na usługi doradcze jest udzie lana w formie bezzwrotnego dofinansowania prze znaczonego na pokrycie części wydatków kwalifiko walnych, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

6. Przedsiębiorca przed podpisaniem umowy o do finansowanie projektu przedstawia podmiotowi udzie lającemu pomocy informacje o pomocy publicznej oraz pomocy de minimis otrzymanych od dnia złoże nia wniosku z innych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych. Dziennik Ustaw Nr 235 — 16107 — Poz. 15497. Podmiot udzielający pomocy przekazuje przed siębiorcy informacje, o których mowa w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§10.

1. Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po złożeniu przez przedsiębiorcę wnios ku.

2. Przez rozpoczęcie prac, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć złożenie pierwszego oświadczenia woli dotyczącego zlecenia wykonania usług dorad czych. § 1

1. Pomoc na usługi doradcze podlega indywi dualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadku określonym w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. § 1

2. Pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2014 r. § 1

3.

1. Do wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach konkursów rozpoczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniej szego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychcza sowe.

2. Do wniosków o dofinansowanie projektów indy widualnych złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. § 1

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 październi ka 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi dorad cze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów ope racyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1398 oraz z 2008 r. Nr 111, poz. 712 i Nr 224, poz. 1481), które traci moc z dniem wejś cia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektó rych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy struktural nych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-11-23
Data wydania: 2010-10-29
Data wejścia w życie: 2010-12-01
Data obowiązywania: 2010-12-01
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 219 poz. 1445