Dz.U. 2010 nr 222 poz. 1451

Dziennik Ustaw Nr 233 — 16018 — Poz. 1529

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 4 wrześ nia 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 171, poz. 105

5) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) metody i środki ochrony przewozu broni i amuni cji przez podmioty uprawnione do jej posiadania i przewozu;

2) listę przedmiotów i substancji zabronionych, o któ rych mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 4 wrześ nia 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich, zwanej dalej „ustawą”.

§2.

1. Podmiotami uprawnionymi, o których mo wa w § 1 pkt 1, są osoby lub podmioty uprawnione do posiadania broni i amunicji na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą o broni i amunicji”.

2. Podmioty uprawnione, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą przewozić broń i amunicję — na terenie portu lub obiektu portowego — w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osób nieuprawnionych, z zachowaniem postanowień odpowiednio planu ochrony portu lub obiektu portowego.

3. Żołnierze i funkcjonariusze, o których mowa w art. 41 ust. 3 ustawy, mogą przewozić broń i amuni cję — na terenie portu, obiektu portowego lub na stat ku — w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osób nieuprawnionych. Dopuszcza się możliwość przewo żenia broni przez te osoby przy sobie.

§3. Na statku:

1) broń przewozi się: a) w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osób nieuprawnionych, b) w stanie rozładowanym, bez amunicji w komo rze nabojowej i w magazynkach nabojowych;

2) amunicję przewozi się: a) w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osób nieuprawnionych, b) przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa, wykluczających możliwość przypadkowej eks plozji, w ilości uzasadnionej potrzebami osoby przewożącej.

§4.

1. Podmioty uprawnione zamierzające prze wieźć broń lub amunicję na statku są obowiązane za wiadomić o tym przewoźnika w momencie zakupu bi letu na podróż lub najpóźniej w punkcie odprawy bile towo-bagażowej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku osób zamierzających przewieźć replikę lub atrapę bro ni i amunicji lub broń, o której mowa w art. 11 pkt 1 i 5—7 ustawy o broni i amunicji.

§5.

1. Przewoźnik sporządza listę podmiotów uprawnionych do przewozu broni i amunicji oraz osób przewożących repliki lub atrapy broni i amunicji lub broń, o której mowa w art. 11 pkt 1 i 5—7 ustawy o broni i amunicji, wraz z oznaczeniem ich liczby.

2. Przewoźnik przekazuje listę, o której mowa w ust. 1, kapitanowi statku.

§6.

1. Podmioty uprawnione oddają broń i amuni cję do przewozu na statku w punkcie odprawy bileto wo-bagażowej lub najpóźniej przy wejściu na pokład statku, w miejscu i w sposób określony w planie ochrony obiektu portowego lub statku.

2. W zależności od miejsca przekazania broni i amunicji do przewozu oraz wydawania broni i amu nicji po przewozie, odpowiednio przewoźnik lub kapi tan statku prowadzi ewidencję pobranej oraz wydanej broni lub amunicji oraz wydaje odpowiednie pokwito wanie deponującemu.

3. Zasady prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 2, określone są odpowiednio w planie ochrony obiektu portowego lub statku.

4. Broń i amunicję przechowuje się na statku zgod nie z przepisami § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjo nowania broni i amunicji (Dz. U. Nr 27, poz. 343).

§7. W stosunku do żołnierzy i funkcjonariuszy, o których mowa w art. 41 ust. 3 ustawy, przepisów § 3—6 nie stosuje się.

§8. Broń lub amunicję, jako ładunek statkowy przewożony w celach handlowych, przewozi się zgod nie z przepisami dotyczącymi przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie morskim oraz przepi 1529 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 195, poz. 1199, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 164, poz. 1108.w ww .r l.g v. pl Dziennik Ustaw Nr 233 — 16019 — Poz. 1529

sami ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojsko wym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.3)) i wydanymi na jej podstawie aktami wykonaw czymi, oraz postanowieniami planu ochrony statku.

§9. Listę przedmiotów i substancji zabronionych, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, określa za łącznik do rozporządzenia.

§10. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w ży cie rozporządzenia przewoźnicy oraz zarządzający obiektami portowymi dostosują metody i środki ochrony przewozu broni i amunicji określone odpo wiednio w planach ochrony statków lub obiektów por towych do wymogów określonych w rozporządzeniu. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 235, poz. 1700, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 214, poz. 1347, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 125, poz. 1036 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 155, poz. 1039. Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. (poz. 1529) LISTA PRZEDMIOTÓW I SUBSTANCJI ZABRONIONYCH DO NIEUPRAWNIONEGO POSIADANIA ORAZ TRANSPORTU NA TEREN PORTU, OBIEKTU PORTOWEGO LUB NA STATEK Lp. Przedmioty i substancje zabronione

1. Broń 1.

1. broń palna, w tym broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa; 1.

2. broń pneumatyczna; 1.

3. miotacze gazu obezwładniającego; 1.

4. narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu: a) broń biała w postaci: — ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, — kastetów i nunczaków, — pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, — pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy, b) broń cięciwowa w postaci kusz, c) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

2. Materiały wybuchowe i pirotechniczne 2.

1. Wszelkiego rodzaju materiały wybuchowe klasy od 1.1 do 1.4 w grupach zgodności B, C, D, E, F i G zgodnie z Międzynarodowym Morskim Kodeksem Towarów Niebezpiecznych (Kodeksem IMDG)1).

3. Środki drażniące lub ogłuszające, substancje chemiczne palne, trujące i żrące oraz inne materiały chemiczne, biologiczne lub radiacyjne 3.

1. Wszelkiego rodzaju substancje chemiczne lub toksyczne klasy 2, 32), 4, 5, 6, 7, 8 i 9 zgodnie z Międzynarodowym Morskim Kodeksem Towarów Niebezpiecznych (Kodeksem IMDG).

1) Dz. Urz. Min. Inf. z 2005 r. Nr 4, poz. 28.

2) Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 70 % mogą być przewożone w ilościach zgodnych z przepisami rozpo rządzenia Rady nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23).ww w. r l.g ov .p l

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-11-25
Data wydania: 2010-10-27
Data wejścia w życie: 2010-12-10
Data obowiązywania: 2010-12-10
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 222 poz. 1451