Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1479

Dziennik Ustaw Nr 235 — 16108 — Poz. 1550

Na podstawie art. 13 ust. 4i ustawy z dnia 6 kwiet nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji z dnia 24 czerwca 2005 r. w spra wie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Fun duszu Wsparcia Policji (Dz. U. Nr 118, poz. 1006 oraz z 2006 r. Nr 199, poz. 146

7) wprowadza się następują ce zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) ustawie o finansach publicznych — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3)).”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Projekt rocznego planu finansowego funduszu sporządza się w trybie i terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.”;

3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Sprawozdania budżetowe z wykonania planu finansowego funduszu sporządza się w trybie i terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.”;

4) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: „§ 8a.

1. Sprawozdania w zakresie należności, wy branych aktywów finansowych oraz zo bowiązań funduszu sporządza się w try bie i terminach określonych w rozporzą dzeniu Ministra Finansów, o którym mo wa w art. 41 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

2. Komendant Główny Policji sporządza łączne sprawozdanie, które jest zestawie niem sprawozdań funduszy: centralnego, wojewódzkich i Szkół Policji, w terminie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Dysponenci funduszu przekazują Komen dantowi Głównemu Policji sprawozdania, o których mowa w ust. 2, na 10 dni przed upływem terminu sporządzenia łącznego sprawozdania.

4. Komendant Główny Policji przekazuje łączne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, Ministrowi Spraw Wewnętrz nych i Administracji, w terminie określo nym w rozporządzeniu Ministra Finan sów, o którym mowa w ust. 1.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller 1550 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108 i Nr 182, poz. 1228.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-11-30
Data wydania: 2010-11-16
Data wejścia w życie: 2010-12-01
Data obowiązywania: 2010-12-01
Uwagi: par. 11 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1479