Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1497

Dziennik Ustaw Nr 236 — 16130 — Poz. 1564

1564 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania infor macji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Reje strze Karnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1930, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Zapytanie o udzielenie informacji z Rejestru od prokuratorów na potrzeby prowadzonych po stępowań kieruje się do biura informacyjnego lub jego punktów informacyjnych działających przy prokuraturach apelacyjnych i okręgo wych, określonych w załączniku nr 1a do roz porządzenia.”;

2) załącznik nr 1a do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniej szego rozporządzenia;

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmie nie określone w załączniku nr 2 do niniejszego roz porządzenia;

4) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmie nie określone w załączniku nr 3 do niniejszego roz porządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 432 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385 i Nr 229, poz. 1497.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2714, z 2006 r. Nr 165, poz. 1178, z 2008 r. Nr 21, poz. 130 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 431. Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. (poz. 1564) Załącznik nr 1 WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA PROKURATORÓW

1. Punkt Informacyjny w Białej Podlaskiej przy Ośrod ku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej w Lubli nie,

2. Punkt Informacyjny w Białymstoku przy Prokuratu rze Apelacyjnej,

3. Punkt Informacyjny w Białymstoku przy Prokuratu rze Okręgowej,

4. Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej przy Prokura turze Okręgowej,

5. Punkt Informacyjny w Bydgoszczy przy Prokuratu rze Okręgowej,

6. Punkt Informacyjny w Chełmie przy Ośrodku Za miejscowym Prokuratury Okręgowej w Lublinie,

7. Punkt Informacyjny w Częstochowie przy Prokura turze Okręgowej,

8. Punkt Informacyjny w Elblągu przy Prokuraturze Okręgowej,

9. Punkt Informacyjny w Gdańsku przy Prokuraturze Apelacyjnej,

10. Punkt Informacyjny w Gdańsku przy Prokuraturze Okręgowej, 1

1. Punkt Informacyjny w Gliwicach przy Prokuraturze Okręgowej, 1

2. Punkt Informacyjny w Gorzowie Wielkopolskim przy Prokuraturze Okręgowej, 1

3. Punkt Informacyjny w Jeleniej Górze przy Prokura turze Okręgowej, 1

4. Punkt Informacyjny w Katowicach przy Prokuratu rze Apelacyjnej, 1

5. Punkt Informacyjny w Katowicach przy Prokuratu rze Okręgowej, 1

6. Punkt Informacyjny w Kielcach przy Prokuraturze Okręgowej, 1

7. Punkt Informacyjny w Koninie przy Prokuraturze Okręgowej, 1

8. Punkt Informacyjny w Koszalinie przy Prokuraturze Okręgowej, Dziennik Ustaw Nr 236 — 16131 — Poz. 1564

1

9. Punkt Informacyjny w Krakowie przy Prokuraturze Apelacyjnej,

20. Punkt Informacyjny w Krakowie przy Prokuraturze Okręgowej, 2

1. Punkt Informacyjny w Krośnie przy Prokuraturze Okręgowej, 2

2. Punkt Informacyjny w Legnicy przy Prokuraturze Okręgowej, 2

3. Punkt Informacyjny w Lublinie przy Prokuraturze Apelacyjnej, 2

4. Punkt Informacyjny w Lublinie przy Prokuraturze Okręgowej, 2

5. Punkt Informacyjny w Łodzi przy Prokuraturze Apelacyjnej, 2

6. Punkt Informacyjny w Łodzi przy Prokuraturze Okręgowej, 2

7. Punkt Informacyjny w Łomży przy Prokuraturze Okręgowej, 2

8. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu przy Prokura turze Okręgowej, 2

9. Punkt Informacyjny w Olsztynie przy Prokuraturze Okręgowej, 30. Punkt Informacyjny w Opolu przy Prokuraturze Okręgowej, 3

1. Punkt Informacyjny w Ostrołęce przy Prokuraturze Okręgowej, 3

2. Punkt Informacyjny w Ostrowie Wielkopolskim przy Prokuraturze Okręgowej, 3

3. Punkt Informacyjny w Piotrkowie Trybunalskim przy Prokuraturze Okręgowej, 3

4. Punkt Informacyjny w Płocku przy Prokuraturze Okręgowej, 3

5. Punkt Informacyjny w Poznaniu przy Prokuraturze Apelacyjnej, 3

6. Punkt Informacyjny w Poznaniu przy Prokuraturze Okręgowej, 3

7. Punkt Informacyjny w Przemyślu przy Prokuratu rze Okręgowej, 3

8. Punkt Informacyjny w Radomiu przy Prokuraturze Okręgowej, 3

9. Punkt Informacyjny w Rzeszowie przy Prokuratu rze Apelacyjnej, 40. Punkt Informacyjny w Rzeszowie przy Prokuratu rze Okręgowej, 4

1. Punkt Informacyjny w Siedlcach przy Prokuraturze Okręgowej, 4

2. Punkt Informacyjny w Sieradzu przy Prokuraturze Okręgowej, 4

3. Punkt Informacyjny w Skierniewicach przy Ośrod ku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej w Ło dzi, 4

4. Punkt Informacyjny w Słupsku przy Prokuraturze Okręgowej, 4

5. Punkt Informacyjny w Suwałkach przy Prokuratu rze Okręgowej, 4

6. Punkt Informacyjny w Szczecinie przy Prokuratu rze Apelacyjnej, 4

7. Punkt Informacyjny w Szczecinie przy Prokuratu rze Okręgowej, 4

8. Punkt Informacyjny w Świdnicy przy Prokuraturze Okręgowej, 4

9. Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu przy Prokura turze Okręgowej, 50. Punkt Informacyjny w Tarnowie przy Prokuraturze Okręgowej, 5

1. Punkt Informacyjny w Toruniu przy Prokuraturze Okręgowej, 5

2. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Prokuratu rze Apelacyjnej, 5

3. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Prokuratu rze Okręgowej, 5

4. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Prokuratu rze Okręgowej Warszawa-Praga, 5

5. Punkt Informacyjny we Włocławku przy Prokuratu rze Okręgowej, 5

6. Punkt Informacyjny we Wrocławiu przy Prokuratu rze Apelacyjnej, 5

7. Punkt Informacyjny we Wrocławiu przy Prokuratu rze Okręgowej, 5

8. Punkt Informacyjny w Zamościu przy Prokuraturze Okręgowej, 5

9. Punkt Informacyjny w Zielonej Górze przy Prokura turze Okręgowej. Dziennik Ustaw Nr 236 — 16132 — Poz. 1564

Załącznik nr 2 WZÓR MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI KRAJOWY REJESTR KARNY Data wpływu Data wystawienia …………………………………. ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE*) Numer PESEL

1. Nazwisko rodowe …………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Nazwisko (w tym przybrane) ………………………………………………………………………………………………………………….

3. Imiona …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Imię ojca ……………………………………………………………

5. Imię matki …………………………………………………………..

6. Data urodzenia ………………………………………………….

7. Nazwisko rodowe matki ………………………………………

8. Miejsce urodzenia ……………………………………………..

9. Obywatelstwo …………………………………………………….

10. Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1. Wskazanie postępowania, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4—6 i 8—10 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, z późn. zm.), w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

2. Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie: q

1. Kartoteka Karna q

2. Kartoteka Nieletnich q

3. Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym**). 1

3. Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie ……………………………………………………………. ……………………………………….. (podpis osoby uprawnionej) *) Dane osobowe należy podać wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość. **) W punkcie 12 należy wstawić X w odpowiednim kwadracie. Nazwa i adres podmiotu kierującego zapytanie oraz numer urządzenia służącego do automatycznego odbioru informacji znak opłaty Dziennik Ustaw Nr 236 — 16133 — Poz. 1564

Załącznik nr 3 WZÓR MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI KRAJOWY REJESTR KARNY Data wpływu Data wystawienia ……………………………………………. ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O PODMIOCIE ZBIOROWYM*) NUMER KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. OZNACZENIE PODMIOTU ZBIOROWEGO Nazwa/firma ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. SIEDZIBA PODMIOTU ZBIOROWEGO Kraj ……………………………………………………………………….. Miejscowość ………………………………………………………. ul. ………………………………………………………………………….. Województwo …………………………………………………….. Powiat ……………………………………………………………………

3. WSKAZANIE POSTĘPOWANIA, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4—6, 8 i 9 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, z późn. zm.), w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o podmiocie zbiorowym ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. RODZAJ DANYCH, które mają być przedmiotem informacji o podmiocie zbiorowym ………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. ZAKRES DANYCH, które mają być przedmiotem informacji o podmiocie zbiorowym …………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………….. (podpis osoby uprawnionej) *) Dane identyfikujące podmiot zbiorowy należy podać wyłącznie na podstawie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Nazwa i siedziba podmiotu kierującego zapytanie oraz numer urządzenia służącego do automatycznego odbioru informacji znak opłaty

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-12-06
Data wydania: 2010-10-29
Data wejścia w życie: 2011-03-07
Data obowiązywania: 2011-03-07
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1497