Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1501

Dziennik Ustaw Nr 235 — 16087 — Poz. 1541

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 37

9) zarządza się, co następuje:

§1. W 2011 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywa nego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 0,85 zł na 1 litr oleju.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 1541 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-12-06
Data wydania: 2010-11-19
Data wejścia w życie: 2011-01-01
Data obowiązywania: 2011-01-01
Uwagi: par. 4 ust. 3-6 wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2010 r.
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1501