Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1508

Dziennik Ustaw Nr 249 — 16885 — Poz. 1657

Art.

1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra wo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 317 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Termin płatności opłaty za korzystanie ze śro dowiska oraz administracyjnej kary pienięż nej odracza się także na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska obowiązanego do ich uiszczenia, jeżeli przedsięwzięcie, któ rego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat lub kar, jest ujęte w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, i zostanie zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.”;

2) w art. 318: a) w ust. 3: — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) opis realizowanego przedsięwzięcia;”, — uchyla się pkt 2a, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. W przypadku przedsięwzięć, o których mo wa w art. 317 ust. 1a, wniosek powinien za wierać także wskazanie, że przedsięwzięcie jest ujęte w krajowym programie oczysz czania ścieków komunalnych.”;

3) po art. 318 dodaje się art. 318a w brzmieniu: „Art. 318a. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 317 ust. 1a, podmiot ko rzystający ze środowiska jest obowią zany do przedkładania organowi właś ciwemu, nie rzadziej niż raz na 6 mie sięcy, informacji o przebiegu realizacji tego przedsięwzięcia.”. Art.

2. W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664) art. 60a—62 otrzymują brzmienie: „Art. 60a.

1. Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 56, należnej za okres do dnia 31 grudnia 2012 r. stosuje się przepisy art. 285—288 ustawy zmienianej w art. 56, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Opłatę za wprowadzanie gazów lub py łów do powietrza za pierwsze półrocze 2013 r. wnosi się w wysokości 50 % su my opłat za wprowadzanie gazów i py łów do powietrza należnych za pierwsze i drugie półrocze 2012 r. Art. 6

1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 56 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 286 ust. 10 ustawy zmienia nej w art. 56. Art. 6

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 56 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.”. Art.

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 1657 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1498.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-12-07
Data wydania: 2010-10-22
Data wejścia w życie: 2011-03-08
Data obowiązywania: 2011-03-08
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1508