Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1521

Dziennik Ustaw Nr 10 — 618 — Poz. 49

49 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wróblew w województwie łódzkim Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerw ca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) zarządza się, co następuje:

§1. Zarządza się przeprowadzenie przedtermino wych wyborów wójta gminy Wróblew w wojewódz twie łódzkim.

§2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 13 marca 2011 r.

§3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: w z. W. Pawlak Dziennik Ustaw Nr 10 — 619 — Poz. 49

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2011 r. (poz. 49) KALENDARZ WYBORCZY Lp. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej 1 2 3 1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszcze nia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wróblew 2 do 27 stycznia 2011 r. — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszcze nia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej, — zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu ko mitetów wyborczych 3 do 31 stycznia 2011 r. — zgłaszanie kandydatów do składu gminnej komisji wybor czej 4 do 2 lutego 2011 r. — powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej 5 do 16 lutego 2011 r. (do godz. 2400) — zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na wójta 6 do 18 lutego 2011 r. — zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych 7 do 21 lutego 2011 r. — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszcze nia, informacji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wybor czych, — składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia 8 do 28 lutego 2011 r. — powołanie obwodowych komisji wyborczych, — sporządzenie spisu wyborców, — podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakato wania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zareje strowanych kandydatach na wójta, na którym umieszczo ne są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imio na, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa ko mitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycz nej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lu stracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w orga nach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi 9 od 28 lutego 2011 r. — nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w pro gramach telewizji publicznej i publicznego radia 10 do 3 marca 2011 r. — składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 11 do 8 marca 2011 r. — składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowa nia na obszarze gminy 12 11 marca 2011 r. o godz. 2400 — zakończenie kampanii wyborczej 13 12 marca 2011 r. — przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wy borczych spisów wyborców 14 13 marca 2011 r. godz. 800—2200 — przeprowadzenie głosowania

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-12-07
Data wydania: 2010-12-06
Organ wydający: PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1521