Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1528

Dziennik Ustaw Nr 233 — 16007 — Poz. 1528

1528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku docho dowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 211, poz. 132

8) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmie nie określone w załączniku nr 1 do niniejszego roz porządzenia;

2) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmie nie określone w załączniku nr 2 do niniejszego roz porządzenia;

3) załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego rozporządzenia.

§2.

1. Wzory określone w załącznikach do niniej szego rozporządzenia stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2010 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznania i informacje o osiągniętych przychodach, dokonanych odliczeniach i pobranym ryczałcie zostały złożone na formularzach dotychczasowych. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów for mularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Minister Finansów: w z. W. Szczuka

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588, z 2008 r. Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 201, poz. 1541 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 28, poz. 146, Nr 75, poz. 473, Nr 219, poz. 1442 i Nr 226, poz. 1478. ww w. rc l. v.p l Dziennik Ustaw Nr 233 — 16008 — Poz. 1528 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2010 r. (poz. 1528) Załącznik nr 1 POLTAX POLA JASNE WYPEąNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEąNIA URZĄD. WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMILITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEąNIENIEM ZAPOZNAû SIĉ Z OBJAĝNIENIAMI. PIT-28(1

5) 1/4

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ

2. Nr dokumentu

3. Status PIT-28 ZEZNANIE O WYSOKOĝCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOĝCI DOKONANYCH ODLICZEē I NALEĩNEGO RYCZAąTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH ZA ROK

4. Rok Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ Podstawa prawna: Skáadający: Termin skáadania: Miejsce skáadania: Art.21 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczaátowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz.930, z póĨn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”.Osoba fizyczna osiągająca przychody objĊte ryczaátem od przychodów ewidencjonowanych, zwana dalej ”podatnikiem”.Do dnia 31 stycznia roku nastĊpującego po roku podatkowym. Urząd, o którym mowa w art.21 ust.2 ustawy wedáug miejsca zamieszkania podatnika, zwany dalej “urzĊdem”. A. MIEJSCE SKąADANIA ZEZNANIA

5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie

6. Cel záoĪenia formularza (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat): ‰

1. záoĪenie zeznania ‰

2. korekta zeznania 1) B. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA

7. Nazwisko

8. Pierwsze imiĊ

9. Data urodzenia (dzieĔ – miesiąc – rok) Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ

10. PESEL Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ 1

1. Kraj 1

2. Województwo 1

3. Powiat 1

4. Gmina 1

5. Ulica 1

6. Nr domu 1

7. Nr lokalu 1

8. MiejscowoĞü 1

9. Kod pocztowy

20. Poczta C. PRZYCHODY PODATNIKA OBJĉTE RYCZAąTEM wedáug stawki: Ogóáem Przychody: 3,0% 2) zá, gr 5,5% 2) zá, gr 8,5% 2) zá, gr 10% 2) zá, gr 17% 2) zá, gr 20% 2) zá, gr przychody zá, gr

1. Z dziaáalnoĞci prowadzonej na wáasne nazwisko 21. , 22. , 23. , 24. , 25. , 26. , 27. ,

2. Z dziaáalnoĞci prowadzonej w formie spóáki(ek) osób fizycznych, w której(ych) podatnik jest wspólnikiem 28. , 29. , 30. , 31. , 32. , 33. , 34. ,

3. Z najmu, podnajmu, dzierĪawy, poddzierĪawy lub innych umów o podobnym charakterze 35. , 36. ,

4. RAZEM Suma kwot z wierszy od 1 do 3. 37. , 38. , 39. , 40. , 41. , 42. , 43. ,

5. OkreĞlone przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy 44. , 45. , 46. , 47. , 48. , 49. , 50. , Udziaá procentowy kwot z poz. od 37 do 42 w sumie kwot z poz.43 i 50 (naleĪy podaü z dokáadnoĞcią do dwóch miejsc po przecinku) 51. , % 52. , % 53. , % 54. , % 55. , % 56. , % Udziaá procentowy kwot z poz. od 44 do 49 w sumie kwot z poz.43 i 50 (naleĪy podaü z dokáadnoĞcią do dwóch miejsc po przecinku) 57. , % 58. , % 59. , % 60. , % 61. , % 62. , % 100%

1) Zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z póĨn. zm.), podatnik moĪe skorygowaü záoĪoną deklaracjĊ poprzez záoĪenie deklaracji korygującej wraz z doáączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

2) Przychody opodatkowane wedáug stawki okreĞlonej na podstawie art.17 ustawy naleĪy wpisaü w odpowiedniej pozycji wiersza 5.

3) Wydatki na cele okreĞlone w art.11 ustawy podlegają odliczeniu od przychodu, jeĪeli nie zostaáy odliczone od dochodu na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz.307, z póĨn. zm.), zwanej dalej ” ustawą o podatku dochodowym”.ww w. rc l.g ov .p l Dziennik Ustaw Nr 233 — 16009 — Poz. 1528 POLTAX POLA JASNE WYPEąNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEąNIA URZĄD. WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMILITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEąNIENIEM ZAPOZNAû SIĉ Z OBJAĝNIENIAMI. PIT-28(1

5) 2/4 D. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW D.

1. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW NA PODSTAWIE ART.11 USTAWY 3) Suma odliczeĔ nie moĪe przekroczyü sumy przychodów z poz.43 i 50. zá, gr Straty z lat ubiegáych Strata obliczona zgodnie z art.9 ust.3 i 3a ustawy o podatku dochodowym. 63. , Skáadki na ubezpieczenia spoáeczne 64. , w tym skáadki, o których mowa w art.26 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym w związku z art.11 ustawy 4) 65. , Odliczenia od przychodów – wykazane w czĊĞci B zaáącznika PIT/O 66. , Przychód po odliczeniach Od sumy kwot z poz.43 i 50 naleĪy odjąü sumĊ kwot z poz.63, 64 i 66. 67. , D.

2. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH zá, gr Ulga odsetkowa – wykazana w czĊĞci B.

1. zaáącznika PIT/D Kwota odliczanych odsetek nie moĪe byü wiĊksza niĪ kwota z poz.67. 68. , Przychód po odliczeniu odsetek Od kwoty z poz.67 naleĪy odjąü kwotĊ z poz.68. 69. , Odliczenia od przychodów wydatków mieszkaniowych – wykazane w czĊĞci B.

3. zaáącznika PIT/D 70. , Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym JeĪeli kwota z poz.70 jest mniejsza od kwoty z poz.69, naleĪy wpisaü kwotĊ z poz.70; w przeciwnym wypadku naleĪy wpisaü kwotĊ z poz.69. 71. , Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w latach nastĊpnych Od kwoty z poz.70 naleĪy odjąü kwotĊ z poz.71. 72. , D.

3. ODLICZENIA OGÓąEM W ROKU PODATKOWYM Odliczenia ogóáem Suma kwot z poz.63, 64, 66, 68 i 71. 73. zá, gr E. OBLICZENIE KWOT PRZYSąUGUJĄCYCH ODLICZEē OD PRZYCHODÓW Kwoty przysáugujących odliczeĔ od przychodów obliczone zgodnie z art.11 ust.3 ustawy. zá, gr 3,0% Kwota z poz.73 pomnoĪona przez udziaá z poz.51. Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie moĪe przekroczyü kwoty przychodu z poz.37. 74. , 5,5% Kwota z poz.73 pomnoĪona przez udziaá z poz.52. Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie moĪe przekroczyü kwoty przychodu z poz.38. 75. , Kwota wydatków podlegająca 8,5% Kwota z poz.73 pomnoĪona przez udziaá z poz.53. Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie moĪe przekroczyü kwoty przychodu z poz.39. 76. , odliczeniu od przychodów opodatkowanych 10% Kwota z poz.73 pomnoĪona przez udziaá z poz.54. Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie moĪe przekroczyü kwoty przychodu z poz.40. 77. , stawką ryczaátu: 17% Kwota z poz.73 pomnoĪona przez udziaá z poz.55. Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie moĪe przekroczyü kwoty przychodu z poz.41. 78. , 20% Kwota z poz.73 pomnoĪona przez udziaá z poz.56. Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie moĪe przekroczyü kwoty przychodu z poz.42. 79. , Kwota wydatków podlegająca odliczeniu od przychodów okreĞlonych przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy 5) 80. , F. PODSTAWA OPODATKOWANIA Przychody po odliczeniach (po zaokrągleniu do peánych záotych). Od kwot przychodów uzyskanych wedáug poszczególnych stawek naleĪy odjąü kwoty przysáugujących odliczeĔ wedáug poszczególnych stawek ryczaátu z czĊĞci E. 3,0% Kwota z poz.37 minus kwota z poz.74. 81. 5,5% Kwota z poz.38 minus kwota z poz.75. 82. Kwota przychodów po odliczeniach, 8,5% Kwota z poz.39 minus kwota z poz.76. 83. opodatkowanych stawką ryczaátu: 10% Kwota z poz.40 minus kwota z poz.77. 84. 17% Kwota z poz.41 minus kwota z poz.78. 85. 20% Kwota z poz.42 minus kwota z poz.79. 86. Kwota przychodów okreĞlonych przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy – po odliczeniach 6) 87. ąączna kwota przychodów po odliczeniach Suma kwot z poz. od 81 do 87. 88.ww w. rc l.g ov .p l Dziennik Ustaw Nr 233 — 16010 — Poz. 1528 POLTAX POLA JASNE WYPEąNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEąNIA URZĄD. WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMILITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEąNIENIEM ZAPOZNAû SIĉ Z OBJAĝNIENIAMI. PIT-28(1

5) 3/4 G. OBLICZENIE RYCZAąTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDąUG POSZCZEGÓLNYCH STAWEK PROCENTOWYCH, ąĄCZNA KWOTA RYCZAąTU_ PO ODLICZENIACH OD PRZYCHODÓW 3,0% kwoty z poz.81 5,5% kwoty z poz.82 8,5% kwoty z poz.83 10% kwoty z poz.84 17% kwoty z poz.85 20% kwoty z poz.86 89. zá, gr 90. zá, gr 91. zá, gr 92. zá, gr 93. zá, gr 94. zá, gr Ryczaát od przychodów okreĞlonych przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy

7) 95. zá, gr Ryczaát od przychodów ewidencjonowanych Suma kwot z poz. od 89 do 95. 96. zá, gr Doliczenia do ryczaátu 97. zá, gr Podatek zapáacony za granicą – zgodnie z art.27 ust.9 i 9a ustawy o podatku dochodowym w związku z art.12 ust.12 ustawy 98. zá, gr Ryczaát od przychodów ewidencjonowanych Od sumy kwot z poz.96 i 97 naleĪy odjąü kwotĊ z poz 98. 99. zá, gr H. ODLICZENIA OD RYCZAąTU

8) zá, gr Skáadka na ubezpieczenie zdrowotne Odliczana kwota nie moĪe przekroczyü kwoty ryczaátu z poz.99. 100. , w tym skáadka, o której mowa w art.27b ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym w związku z art.13 ustawy 9) 101. , Odliczenia od ryczaátu – wykazane w czĊĞci C zaáącznika PIT/O Odliczana kwota nie moĪe przekroczyü kwoty ryczaátu z poz.99 pomniejszonej o kwotĊ z poz.100. 102. , Odliczenia od ryczaátu z tytuáu poniesienia wydatków mieszkaniowych – wykazane w czĊĞci C.

2. zaáącznika PIT/D 103. , Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym JeĪeli kwota z poz.103 jest mniejsza od kwoty z poz.99 pomniejszonej o kwoty z poz.100 i 102, naleĪy wpisaü kwotĊ z poz.103; w przeciwnym wypadku naleĪy wpisaü kwotĊ z poz.99 pomniejszoną o kwoty z poz.100 i 102. 104. , Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w latach nastĊpnych Od kwoty z poz.103 naleĪy odjąü kwotĊ z poz.104. 105. , I. OBLICZENIE NALEĩNEGO RYCZAąTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH zá Kwota naleĪnego ryczaátu (po zaokrągleniu do peánych záotych) Od kwoty z poz.99 naleĪy odjąü sumĊ kwot z poz.100, 102 i 104. 106. 20% naleĪnego ryczaátu wykazanego w zeznaniu skáadanym za rok podatkowy objĊty zwolnieniem, o którym mowa w art.21 ust.6-13 ustawy 10

7. Rok

10) Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ 108. J. INFORMACJE O ZWOLNIENIU, O KTÓRYM MOWA W ART.21 UST.6-13 USTAWY 10

9. Podatnik korzysta ze zwolnienia w roku podatkowym wykazanym w poz.4 (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat): ‰

1. tak, od caáoĞci przychodów ‰

2. tak, od czĊĞci przychodów ‰

3. nie K. OBLICZENIE KWOTY RYCZAąTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, DO ZAPąATY / NADPąATA 11) Kwota wpáaconego ryczaátu za miesiące od stycznia do listopada roku podatkowego lub za I, II i III kwartaá roku podatkowego 110. KWOTA DO ZAPąATY *) Od sumy kwot z poz.106 i 108 naleĪy odjąü kwotĊ z poz.1

10. JeĪeli róĪnica jest liczbą ujemną, naleĪy wpisaü 0. 111. NADPąATA Od kwoty z poz.110 naleĪy odjąü sumĊ kwot z poz.106 i 10

8. JeĪeli róĪnica jest liczbą ujemną, naleĪy wpisaü 0. 112.

4) Dotyczy skáadek na ubezpieczenie spoáeczne zapáaconych w innym niĪ Rzeczpospolita Polska paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej lub w innym paĔstwie naleĪącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej nieodliczonych od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniĊtego w tym paĔstwie, albo od podatku na podstawie art.27b ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym.

5) W celu obliczenia kwoty wydatków podlegającej odliczeniu od przychodów okreĞlonych przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy i opodatkowanych róĪnymi stawkami naleĪy w pierwszej kolejnoĞci kwotĊ z poz.73 pomnoĪyü przez wáaĞciwe dla poszczególnych przychodów udziaáy z poz. od 57 do 62, a nastĊpnie obliczone w ten sposób wielkoĞci zsumowaü. Kwoty wydatków podlegające odliczeniu od przychodów opodatkowanych wedáug poszczególnych stawek nie mogą przekroczyü kwot przychodów z odpowiednich poz. od 44 do 49.

6) W celu obliczenia kwoty przychodów okreĞlonych przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy i opodatkowanych róĪnymi stawkami – po odliczeniach, naleĪy w pierwszej kolejnoĞci kwoty przychodów wykazanych w poz. od 44 do 49 pomniejszyü o kwoty przysáugujących od tych przychodów odliczeĔ i zaokrągliü je do peánych záotych, a nastĊpnie obliczone w ten sposób wielkoĞci zsumowaü.

7) W celu obliczenia kwoty ryczaátu od przychodów okreĞlonych przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy i opodatkowanych róĪnymi stawkami naleĪy w pierwszej kolejnoĞci kwoty przychodów wykazanych w poz. od 44 do 49 pomniejszyü o kwoty przysáugujących odliczeĔ, zaokrągliü je do peánych záotych i obliczyü – wedáug wáaĞciwych stawek – ryczaát od tych przychodów, a nastĊpnie obliczone w ten sposób wielkoĞci zsumowaü.

8) Dokonanie odliczeĔ od ryczaátu jest moĪliwe, jeĞli z tych samych tytuáów podatnik nie dokonywaá odliczeĔ od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

9) Dotyczy skáadki na ubezpieczenie zdrowotne zapáaconej w innym niĪ Rzeczpospolita Polska paĔstwie czáonkowskim Unii Europejskiej lub w innym paĔstwie naleĪącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej pod warunkiem, Īe nie zostaáa odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym paĔstwie, albo nie zostaáa odliczona na podstawie art.26 ust.1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym.w .rc l.g ov .p l Dziennik Ustaw Nr 233 — 16011 — Poz. 1528 POLTAX POLA JASNE WYPEąNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEąNIA URZĄD. WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMILITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEąNIENIEM ZAPOZNAû SIĉ Z OBJAĝNIENIAMI. PIT-28(1

5) 4/4 L. KWOTY RYCZAąTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OBLICZONE I WYKAZANE PRZEZ PODATNIKA W EWIDENCJI PRZYCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH (KWARTAąACH), A TAKĩE OBLICZONE PRZEZ PODATNIKA, O KTÓRYM MOWA W ART.15 UST.3 USTAWY (PO DOKONANYCH ODLICZENIACH) 1

1) *) L.

1. OD STYCZNIA DO LISTOPADA (LUB ZA I, II i III KWARTAą) Miesiące I II III / I kwartaá IV V VI / II kwartaá Kwota ryczaátu (po zaokrągleniu do peánych záotych) 113. zá 114. zá 115. zá 116. zá 117. zá 118. zá Miesiące VII VIII IX / III kwartaá X XI Kwota ryczaátu (po zaokrągleniu do peánych záotych) 119. zá 120. zá 121. zá 122. zá 123. zá ąączna kwota ryczaátu od stycznia do listopada (lub za I, II i III kwartaá) Suma kwot z poz. od 113 do 123 lub z poz.115, 118 i 121. 124. zá L.

2. ZA GRUDZIEē (LUB ZA IV KWARTAą) Kwota ryczaátu (po zaokrągleniu do peánychzáotych) 125. zá M. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEĩNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POĩYTKU PUBLICZNEGO (OPP) NaleĪy podaü numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokoĞü kwoty na jej rzecz. 12

6. Numer KRS Wnioskowana kwota Kwota z poz.127 nie moĪe przekroczyü 1% kwoty z poz.106, po zaokrągleniu do peánych dziesiątek groszy w dóá. 127. zá, gr N. INFORMACJE UZUPEąNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypeánili czĊĞü M, w poz.128 mogą podaü cel szczegóáowy 1%, a zaznaczając kwadrat w poz.129 wyraziü zgodĊ na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz.127. W poz.130 moĪna podaü dodatkowe informacje, np. uáatwiające kontakt z podatnikem (telefon, e-mail). 12

8. Cel szczegóáowy 1% 12

9. WyraĪam zgodĊ ‰ 130. O. INFORMACJA O ZAąĄCZONYCH FORMULARZACH W poz. od 131 do 137 i w poz.141 naleĪy podaü liczbĊ doáączonych zaáączników. Poz.138 i 139 wypeániają podatnicy, którzy zaáącznik PIT/D doáączyli do innego niĪ skáadane zeznanie. JeĞli w poz.138 zaznaczono kwadrat nr 2, naleĪy równieĪ wypeániü poz.140. 13

1. PIT/O 13

2. PIT/D 13

3. PIT-2K 13

4. NIP-1 13

5. NIP-3 13

6. PIT-28/A 13

7. PIT-28/B 13

8. Zaáącznik PIT/D doáącza do swojego zeznania (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat): ‰

1. podatnik ‰

2. maáĪonek 13

9. Kod formularza, do którego zostaá doáączony zaáącznik PIT/D (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat): ‰

1. PIT-28 ‰

2. PIT-36 ‰

3. PIT-37 140. NIP, nazwisko i imiĊ maáĪonka oraz urząd, do którego zostaá záoĪony zaáącznik PIT/D 14

1. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej P. OĝWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/PEąNOMOCNIKA OĞwiadczam, Īe są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoĞci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoĞcią. 14

2. Podpis podatnika 14

3. ImiĊ i nazwisko oraz podpis peánomocnika R. ADNOTACJE URZĉDU 14

4. Uwagi urzĊdu 14

5. Identyfikator przyjmującego formularz 14

6. Podpis przyjmującego formularz

10) NaleĪy podaü rok podatkowy, w którym podatnik korzystaá ze zwolnienia, o którym mowa w art.21 ust.6-13 ustawy. 1

1) JeĪeli w poz.109 podatnik zaznaczyá kwadrat nr 1, nie wypeánia czĊĞci K i L. JeĪeli w poz.109 podatnik zaznaczyá kwadrat nr 2, w czĊĞciach K i L nie wykazuje ryczaátu w czĊĞci przypadającej na przychody z pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej, dla których wybrano zwolnienie, okreĞlone w art.21 ust.6-13 ustawy. *) Pouczenie W przypadkach niewpáacenia w obowiązujących terminach naleĪnoĞci wynikających z poz.111 i 113-123 lub wpáacenia ich w niepeánej wysokoĞci niniejsze zeznanie stanowi podstawĊ do wystawienia tytuáu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postĊpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z póĨn. zm.). ObjaĞnienia

1. Zaáącznik PIT-28/A wypeánia podatnik uzyskujący przychody z dziaáalnoĞci prowadzonej na wáasne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierĪawy, poddzierĪawy lub innych umów o podobnym charakterze.

2. Zaáącznik PIT-28/B wypeánia podatnik uzyskujący przychody z dziaáalnoĞci prowadzonej w formie spóáki (spóáek) osób fizycznych.

3. JeĪeli podatnik uzyskuje przychody z dziaáalnoĞci prowadzonej na wáasne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierĪawy, poddzierĪawy lub innych umów o podobnym charakterze i w formie spóáki (spóáek) osób fizycznych, wypeánia zaáączniki PIT-28/A i PIT-28/B.ww w. rc l.g v.p l Dziennik Ustaw Nr 233 — 16012 — Poz. 1528 Załącznik nr 2 POLTAX POLA JASNE WYPEąNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEąNIA URZĄD. WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMILITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PIT-28/A(1

2) 1/1

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ PIT-28/A INFORMACJA O PRZYCHODACH PODATNIKA Z DZIAąALNOĝCI PROWADZONEJ NA WąASNE NAZWISKO ORAZ Z NAJMU, PODNAJMU, DZIERĩAWY, PODDZIERĩAWY LUB INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE W

2. Rok Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ ROKU Formularz moĪe byü skáadany tylko jako zaáącznik do zeznania PIT-28. A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

3. Nazwisko

4. Pierwsze imiĊ

5. Data urodzenia (dzieĔ – miesiąc – rok) Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ

6. PESEL Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ B. DANE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAąALNOĝCI B.

1. OKREĝLENIE PROWADZONEJ DZIAąALNOĝCI

7. Rodzaj prowadzonej dziaáalnoĞci (np. Ğlusarstwo, usáugi budowlane, handel artykuáami spoĪywczymi, najem, dzierĪawa)

8. Identyfikator REGON 1) Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ

9. Miejsce prowadzenia dziaáalnoĞci 1) B.

2. DANE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW OPODATKOWANYCH WEDąUG POSZCZEGÓLNYCH STAWEK Kwoty wynikające z czĊĞci B.2 naleĪy przenieĞü odpowiednio do czĊĞci C zeznania PIT-2

8. JeĪeli podatnik wraz z zeznaniem PIT-28 skáada PIT-28/A i PIT-28/B, przychody wykazane w wierszu 3 zaáącznika PIT-28/A naleĪy – przed przeniesieniem do czĊĞci C zeznania PIT-28 zsumowaü z odpowiednimi przychodami opodatkowanymi wedáug tych samych stawek i wykazanymi w zaáączniku PIT-28/B. Przychody: wedáug stawki: 3,0% 2) zá, gr 5,5% 2) zá, gr 8,5% 2) zá, gr 10% 2) zá, gr 17% 2) zá, gr 20% 2) zá, gr

1. Z dziaáalnoĞci prowadzonej na wáasne nazwisko 10. , 11. , 12. , 13. , 14. , 15. ,

2. Z najmu, podnajmu, dzierĪawy, poddzierĪawy lub innych umów o podobnym charakterze 16. ,

3. OkreĞlone przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy 17. , 18. , 19. , 20. , 21. , 22. ,

1) Nie dotyczy podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu, dzierĪawy, poddzierĪawy lub innych umów o podobnym charakterze.

2) Przychody opodatkowane wedáug stawki okreĞlonej na podstawie art.17 ustawy naleĪy wpisaü w odpowiedniej pozycji wiersza 3.ww w. rc l.g ov .p l Dziennik Ustaw Nr 233 — 16013 — Poz. 1528 Załącznik nr 3 POLTAX POLA JASNE WYPEąNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEąNIA URZĄD. WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMILITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PIT/O(1

7) 1/3

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ

2. Numer Identyfikacji Podatkowej maáĪonka Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ PIT/O Prawidáowe wypeánienie formularza uáatwi wczeĞniejsze zapoznanie siĊ z broszurą informacyjną dostĊpną w urzĊdach. INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU W ROKU PODATKOWYM

3. Rok Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ

4. Nr zaáącznika 1) Ŋņņņņŏņņņņŋ Zaáącznik do zeznaĔ: PIT-28, PIT-36 i PIT-37. W przypadku áącznego opodatkowania dochodów maáĪonków skáada siĊ wspólny zaáącznik PIT/O. JeĪeli maáĪonkowie rozliczają siĊ indywidualnie i kaĪdy z nich korzysta z odliczeĔ, zaáącznik PIT/O wypeánia i doáącza do swojego zeznania kaĪdy z maáĪonków. A. DANE IDENTYFIKACYJNE A.

1. DANE PODATNIKA

5. Nazwisko

6. Pierwsze imiĊ

7. Data urodzenia (dzieĔ – miesiąc – rok) Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ

8. PESEL Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ A.

2. DANE MAąĩONKA

9. Nazwisko

10. Pierwsze imiĊ 1

1. Data urodzenia (dzieĔ – miesiąc – rok) Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ 1

2. PESEL Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) _ INNE NIĩ MIESZKANIOWE LUB BEZPOĝREDNIO WYMIENIONE W ZEZNANIACH PODATKOWYCH Odliczenie z poz.28 nie moĪe przekroczyü sumy kwot z poz.43 i 50 pomniejszonej o sumĊ kwot z poz.63 i 64 zeznania PIT-28, kwoty z poz.143 zeznania PIT-36, kwoty z poz.97 zeznania PIT-3

7. Odpowiednio odliczenie z poz.29 nie moĪe przekroczyü kwoty z poz.144 zeznania PIT-36, kwoty z poz.98 zeznania PIT-37. podatnik zá, gr maáĪonek zá, gr

1. Darowizny, o których mowa w art.26 ust.1 pkt 9 ustawy 2) W przypadku wypeánienia poz.13 lub 14, naleĪy wypeániü czĊĞü D. 13. , 14. ,

2. Darowizny wynikające z odrĊbnych ustaw W przypadku wypeánienia poz.15 lub 16, naleĪy wypeániü czĊĞü D. 15. , 16. ,

3. Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z uáatwieniem wykonywania czynnoĞci Īyciowych 17. , 18. ,

4. Zwrot nienaleĪnie pobranych ĞwiadczeĔ, które uprzednio zwiĊkszyáy dochód podlegający opodatkowaniu (w kwotach uwzglĊdniających podatek), jeĪeli nie zostaáy one potrącone przez páatnika 19. , 20. ,

5. Wydatki z tytuáu uĪytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) bĊdącym miejscem zamieszkania podatnika 21. , 22. ,

6. Wydatki na nabycie nowych technologii Wiersza tego nie wypeániają podatnicy skáadający zaáącznik PIT/O wraz z zeznaniem PIT-28. 23. , 24. ,

7. Inne ulgi, niewymienione w wierszach od 1 do 6 2

5. Podaü rodzaj: 26. , 27. , Razem odliczenia od dochodu (przychodu) Suma kwot z wierszy od 1 do 7. KwotĊ z poz.28 naleĪy przenieĞü do poz.66 zeznania PIT-28 lub poz.145 zeznania PIT-36 lub poz.99 zeznania PIT-37. KwotĊ z poz.29 naleĪy przenieĞü do poz.146 zeznania PIT-36 lub poz.100 zeznania PIT-37. 28. , 29. ,

1) NaleĪy podaü kolejny numer zaáącznika, oznaczając jako pierwszy zaáącznik z wypeánioną czĊĞcią B lub C.

2) Ilekroü mowa jest o ustawie oznacza to ustawĊ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz.307, z póĨn. zm.).ww w. rc l.g ov .p l Dziennik Ustaw Nr 233 — 16014 — Poz. 1528 POLTAX POLA JASNE WYPEąNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEąNIA URZĄD. WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMILITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PIT/O(1

7) 2/3 C. ODLICZENIA OD PODATKU _ INNE NIĩ MIESZKANIOWE LUB BEZPOĝREDNIO WYMIENIONE W ZEZNANIACH PODATKOWYCH W przypadku:

1) podatników rozliczających siĊ indywidualnie, odliczenie z poz.42 nie moĪe przekroczyü: - kwoty z poz.99 pomniejszonej o kwotĊ z poz.100 zeznania PIT-28, - kwoty z poz.175 pomniejszonej o kwotĊ z poz.176 zeznania PIT-36, - kwoty z poz.109 pomniejszonej o kwotĊ z poz.110 zeznania PIT-37,

2) áącznego opodatkowania dochodów maáĪonków, suma kwot z poz.42 i 43 nie moĪe przekroczyü: - kwoty z poz.175 pomniejszonej o kwoty z poz.176 i 177 zeznania PIT-36, - kwoty z poz.109 pomniejszonej o kwoty z poz.110 i 111 zeznania PIT-37. podatnik zá, gr maáĪonek zá, gr

1. Ulga za wyszkolenie uczniów lub z tytuáu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego, przyznana na podstawie decyzji 30. , 31. ,

2. Skáadki na ubezpieczenia spoáeczne opáacone przez osobĊ prowadzącą gospodarstwo domowe z tytuáu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną 32. , 33. ,

3. Ulga na dzieci W przypadku wypeánienia poz.34, 35 lub 36, naleĪy wypeániü czĊĞü E. Pozycji tej nie wypeániają podatnicy skáadający zaáącznik PIT/O wraz z zeznaniem PIT-28. 3

4. Liczba dzieci Ŋņņņņŏņņņņŋ 35. , 36. ,

4. Ulga, o której mowa w art.27g ustawy 37. , 38. ,

5. Inne ulgi, niewymienione w wierszach od 1 do 4 3

9. Podaü rodzaj: 40. , 41. , Razem odliczenia od podatku Suma kwot z wierszy od 1 do 5. KwotĊ z poz.42 naleĪy przenieĞü do poz.102 zeznania PIT-28 lub poz.180 zeznania PIT-36 lub poz.114 zeznania PIT-37. KwotĊ z poz.43 naleĪy przenieĞü do poz.181 zeznania PIT-36 lub poz.115 zeznania PIT-37. 42. , 43. , D. INFORMACJA O PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH ORAZ O OBDAROWANYCH 3) D.

1. INFORMACJA O OBDAROWANYM I O DAROWIħNIE (1) D.1.

1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES OBDAROWANEGO

1. Nazwa peána

2. Kraj

3. Kod kraju Ŋņņņņŏņņņņŋ

4. MiejscowoĞü

5. Ulica

6. Nr domu

7. Nr lokalu

8. Kod pocztowy

9. Poczta D.1.

2. INFORMACJA O KWOCIE DAROWIZNY podatnik zá, gr maáĪonek zá, gr Kwota przekazanej darowizny NaleĪy wpisaü kwotĊ darowizny przekazanej podmiotowi, którego dane podano w czĊĞci D.1.1. 10. , 11. , D.

2. INFORMACJA O OBDAROWANYM I O DAROWIħNIE (2) D.2.

1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES OBDAROWANEGO

1. Nazwa peána

2. Kraj

3. Kod kraju Ŋņņņņŏņņņņŋ

4. MiejscowoĞü

5. Ulica

6. Nr domu

7. Nr lokalu

8. Kod pocztowy

9. Poczta D.2.

2. INFORMACJA O KWOCIE DAROWIZNY podatnik zá, gr maáĪonek zá, gr Kwota przekazanej darowizny NaleĪy wpisaü kwotĊ darowizny przekazanej podmiotowi, którego dane podano w czĊĞci D.2.1. 10. , 11. ,

3) W przypadku gdy czĊĞü D zaáącznika PIT/O jest niewystarczająca do podania informacji o wszystkich przekazanych kwotach i o obdarowanych podmiotach, naleĪy wypeániü kolejny(e) zaáącznik(i) PIT/O, wykazując w nim(nich) jedynie Numer Identyfikacji Podatkowej (poz.1 i/lub 2), numer zaáącznika (poz.

4) oraz brakujące dane.w w. rc l.g ov .p l Dziennik Ustaw Nr 233 — 16015 — Poz. 1528 POLTAX POLA JASNE WYPEąNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEąNIA URZĄD. WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMILITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PIT/O(1

7) 3/3 E. INFORMACJA O DZIECIACH WYKAZANYCH W POZ.34 4) W odniesieniu do kaĪdego dziecka naleĪy podaü jego numer PESEL, a w przypadku braku tego numeru imiĊ, nazwisko oraz datĊ urodzenia dziecka E.

1. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (1)

1. PESEL Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ

2. Pierwsze imiĊ

3. Nazwisko

4. Data urodzenia (dzieĔ – miesiąc – rok) Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ podatnik maáĪonek Miesiące, za które

5. ‰ caáy rok albo

6. ‰ caáy rok albo przysáuguje odliczenie (zaznaczyü wáaĞciwe ‰I ‰II ‰III ‰IV ‰V ‰VI ‰I ‰II ‰III ‰IV ‰V ‰VI kwadraty) ‰VII ‰VIII ‰IX ‰X ‰XI ‰XII ‰VII ‰VIII ‰IX ‰X ‰XI ‰XII E.

2. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (2)

1. PESEL Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ

2. Pierwsze imiĊ

3. Nazwisko

4. Data urodzenia (dzieĔ – miesiąc – rok) Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ podatnik maáĪonek Miesiące, za które

5. ‰ caáy rok albo

6. ‰ caáy rok albo przysáuguje odliczenie (zaznaczyü wáaĞciwe ‰I ‰II ‰III ‰IV ‰V ‰VI ‰I ‰II ‰III ‰IV ‰V ‰VI kwadraty) ‰VII ‰VIII ‰IX ‰X ‰XI ‰XII ‰VII ‰VIII ‰IX ‰X ‰XI ‰XII E.

3. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (3)

1. PESEL Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ

2. Pierwsze imiĊ

3. Nazwisko

4. Data urodzenia (dzieĔ – miesiąc – rok) Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ podatnik maáĪonek Miesiące, za które

5. ‰ caáy rok albo

6. ‰ caáy rok albo przysáuguje odliczenie (zaznaczyü wáaĞciwe ‰I ‰II ‰III ‰IV ‰V ‰VI ‰I ‰II ‰III ‰IV ‰V ‰VI kwadraty) ‰VII ‰VIII ‰IX ‰X ‰XI ‰XII ‰VII ‰VIII ‰IX ‰X ‰XI ‰XII E.

4. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (4)

1. PESEL Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ

2. Pierwsze imiĊ

3. Nazwisko

4. Data urodzenia (dzieĔ – miesiąc – rok) Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ podatnik maáĪonek Miesiące, za które

5. ‰ caáy rok albo

6. ‰ caáy rok albo przysáuguje odliczenie (zaznaczyü wáaĞciwe ‰I ‰II ‰III ‰IV ‰V ‰VI ‰I ‰II ‰III ‰IV ‰V ‰VI kwadraty) ‰VII ‰VIII ‰IX ‰X ‰XI ‰XII ‰VII ‰VIII ‰IX ‰X ‰XI ‰XII E.

5. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (5)

1. PESEL Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ

2. Pierwsze imiĊ

3. Nazwisko

4. Data urodzenia (dzieĔ – miesiąc – rok) Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ podatnik maáĪonek Miesiące, za które

5. ‰ caáy rok albo

6. ‰ caáy rok albo przysáuguje odliczenie (zaznaczyü wáaĞciwe ‰I ‰II ‰III ‰IV ‰V ‰VI ‰I ‰II ‰III ‰IV ‰V ‰VI kwadraty) ‰VII ‰VIII ‰IX ‰X ‰XI ‰XII ‰VII ‰VIII ‰IX ‰X ‰XI ‰XII

4) W przypadku gdy czĊĞü E zaáącznika PIT/O jest niewystarczająca do podania informacji o wszystkich dzieciach, naleĪy wypeániü kolejny(e) zaáącznik(i) PIT/O, wykazując w nim(nich) w szczególnoĞci Numer Identyfikacji Podatkowej (poz.1 lub 2), numer zaáącznika (poz.

4) oraz brakujące dane.w w. rc l.g v.p l Dziennik Ustaw Nr 233 — 16016 — Poz. 1528 Załącznik nr 4 POLTAX POLA JASNE WYPEąNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEąNIA URZĄD. WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMILITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PIT/D(2

1) 1/2

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ

2. Numer Identyfikacji Podatkowej maáĪonka Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ PIT/D Prawidáowe wypeánienie formularza uáatwi wczeĞniejsze zapoznanie siĊ z broszurą informacyjną dostĊpną w urzĊdach. INFORMACJA O ODLICZENIU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH W ROKU PODATKOWYM

3. Rok Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ Zaáącznik do zeznaĔ: PIT-28, PIT-36 i PIT-37. MaáĪonkowie, bez wzglĊdu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z maáĪonkiem), skáadają jeden zaáącznik PIT/D. Zasada ta nie dotyczy maáĪonków, w stosunku do których orzeczono separacjĊ. A. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA A.

1. DANE PODATNIKA

4. Nazwisko

5. Pierwsze imiĊ

6. Data urodzenia (dzieĔ – miesiąc – rok) Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ

7. PESEL Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ

8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat 1

1. Gmina 1

2. Ulica 1

3. Nr domu 1

4. Nr lokalu 1

5. MiejscowoĞü 1

6. Kod pocztowy 1

7. Poczta A.

2. DANE MAąĩONKA 1

8. Nazwisko 1

9. Pierwsze imiĊ

20. Data urodzenia (dzieĔ – miesiąc – rok) Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ 2

1. PESEL Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ 2

2. Kraj 2

3. Województwo 2

4. Powiat 2

5. Gmina 2

6. Ulica 2

7. Nr domu 2

8. Nr lokalu 2

9. MiejscowoĞü 30. Kod pocztowy 3

1. Poczta B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) B.

1. ULGA ODSETKOWA Z TYTUąU SPąATY ODSETEK OD KREDYTU (POĩYCZKI) ZACIĄGNIĉTEGO NA CELE MIESZKANIOWE Podatnicy, którzy po raz pierwszy dokonują odliczeĔ w ramach ulgi odsetkowej, wraz z zaáącznikiem PIT/D skáadają oĞwiadczenie PIT-2K. zá, gr Wydatki poniesione na spáatĊ odsetek od kredytu (poĪyczki), przypadające do odliczenia w roku podatkowym 32. , Kwota wydatków przypadająca do odliczenia od przychodu w PIT-28 KwotĊ tĊ naleĪy przenieĞü do poz.68 zeznania PIT-28, zgodnie z opisem zamieszczonym na zeznaniu. 33. , Kwota przypadająca do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub w PIT-37 Od kwoty z poz.32 naleĪy odjąü kwotĊ z poz.3

3. KwotĊ tĊ naleĪy przenieĞü do poz.147 zeznania PIT-36 lub do poz.101 zeznania PIT-37, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach. 34. , B.1.

1. WNIOSEK MAąĩONKÓW (DOTYCZY TYLKO MAąĩONKÓW SKąADAJĄCYCH ODRĉBNE ZEZNANIA PIT-36, PIT-37 LUB SKąADAJĄCYCH ZEZNANIA PIT-28) Informujemy, Īe kwotĊ z poz.33 lub 34 odliczamy od naszego dochodu (przychodu) w nastĊpujący sposób: podatnikzá, gr maáĪonek zá, gr Kwota wydatków mieszkaniowych – do odliczenia od przychodu w PIT-28 KwotĊ z poz.35 lub 36 naleĪy przenieĞü do poz.68 zeznania PIT-28, zgodnie z opisem zamieszczonym na zeznaniu. 35. , 36. , Kwota wydatków mieszkaniowych – do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub w PIT-37 KwotĊ z poz.37 lub 38 naleĪy przenieĞü do poz.147 zeznania PIT-36 lub do poz.101 zeznania PIT-37, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach. 37. , 38. , w .rc l.g ov .p l Dziennik Ustaw Nr 233 — 16017 — Poz. 1528 POLTAX POLA JASNE WYPEąNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEąNIA URZĄD. WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMILITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PIT/D(2

1) 2/2 B.

2. ODLICZENIA WYDATKÓW _ NA ZASADZIE PRAW NABYTYCH (DOTYCZY WYDATKÓW INNYCH NIĩ WYMIENIONE W CZĉĝCI B.1.) zá, gr Wydatki mieszkaniowe poniesione w roku podatkowym Do wysokoĞci przysáugującego limitu. 3

9. Podaü rodzaj: 40. , Odliczenia, które nie znalazáy pokrycia w dochodzie (przychodzie) za lata ubiegáe 41. , B.

3. KWOTA PRZYPADAJĄCA DO ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) W ROKU PODATKOWYM zá, gr Ogóáem do odliczenia w roku podatkowym Suma kwot z poz.40 i 41. 42. , Kwota przypadająca do odliczenia od przychodu w PIT-28 KwotĊ tĊ naleĪy wpisaü w poz.70 zeznania PIT-28, jeĪeli zeznanie to skáada jeden z maáĪonków. 43. , Kwota przypadająca do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub w PIT-37 Od kwoty z poz.42 naleĪy odjąü kwotĊ z poz.4

3. KwotĊ tĊ naleĪy wpisaü w poz.150 zeznania PIT-36 lub w poz.102 zeznania PIT-37. 44. , B.3.

1. WNIOSEK MAąĩONKÓW (DOTYCZY TYLKO MAąĩONKÓW SKąADAJĄCYCH ODRĉBNE ZEZNANIA PIT-36, PIT-37 LUB SKąADAJĄCYCH ZEZNANIA PIT-28, Z WYJĄTKIEM MAąĩONKÓW, W STOSUNKU DO KTÓRYCH ORZECZONO SEPARACJĉ) Informujemy, Īe kwotĊ z poz.43 lub 44 odliczamy od naszego dochodu (przychodu) w nastĊpujący sposób: podatnikzá, gr maáĪonek zá, gr Kwota wydatków mieszkaniowych – do odliczenia od przychodu w PIT-28 KwotĊ z poz.45 lub 46 naleĪy wpisaü w poz.70 zeznania PIT-28. 45. , 46. , Kwota wydatków mieszkaniowych – do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub w PIT-37 KwotĊ z poz.47 lub 48 naleĪy wpisaü w poz.150 zeznania PIT-36 lub w poz.102 zeznania PIT-37. 47. , 48. , C. ODLICZENIA OD PODATKU zá, gr Kwota przysáugującego odliczenia z tytuáu systematycznego gromadzenia w roku podatkowym oszczĊdnoĞci na jednym rachunku oszczĊdnoĞciowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasĊ mieszkaniową 30% wydatków poniesionych w roku podatkowym, nie wiĊcej niĪ 11.340 zá w ramach przysáugującego limitu odliczeĔ na dany rok. 49. , C.

1. ODLICZENIA, KTÓRE NIE ZNALAZąY POKRYCIA W PODATKU ZA LATA UBIEGąE Kwota odliczenia 50. , C.

2. KWOTA PRZYPADAJĄCA DO ODLICZENIA OD PODATKU W ROKU PODATKOWYM Ogóáem do odliczenia w roku podatkowym Suma kwot z poz.49 i 50. 51. , Kwota przypadająca do odliczenia od podatku w PIT-28 KwotĊ tĊ naleĪy wpisaü w poz.103 zeznania PIT-28, jeĪeli zeznanie to skáada jeden z maáĪonków. 52. , Kwota przypadająca do odliczenia od podatku w PIT-36 lub w PIT-37 Od kwoty z poz.51 naleĪy odjąü kwotĊ z poz.5

2. KwotĊ tĊ naleĪy wpisaü w poz.182 zeznania PIT-36 lub w poz.117 zeznania PIT-37. 53. , C.2.

1. WNIOSEK MAąĩONKÓW (DOTYCZY TYLKO MAąĩONKÓW SKąADAJĄCYCH ODRĉBNE ZEZNANIA PIT-36, PIT-37 LUB SKąADAJĄCYCH ZEZNANIA PIT-28, Z WYJĄTKIEM MAąĩONKÓW, W STOSUNKU DO KTÓRYCH ORZECZONO SEPARACJĉ) Informujemy, Īe kwotĊ z poz.52 lub 53 odliczamy od naszego podatku w nastĊpujący sposób: podatnikzá, gr maáĪonek zá, gr Kwota wydatków mieszkaniowych – do odliczenia od podatku w PIT-28 KwotĊ z poz.54 lub 55 naleĪy wpisaü w poz.103 zeznania PIT-28. 54. , 55. , Kwota wydatków mieszkaniowych – do odliczenia od podatku w PIT-36 lub w PIT-37 KwotĊ z poz.56 lub 57 naleĪy wpisaü w poz.182 zeznania PIT-36 lub w poz.117 zeznania PIT-37. 56. , 57. , ww .rc l.g ov .p l

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2010-12-09
Data wydania: 2010-11-26
Data wejścia w życie: 2011-01-01
Data obowiązywania: 2011-01-01
Data uchylenia: 2012-01-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1528