Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1540

Dziennik Ustaw Nr 235 — 16086 — Poz. 1540

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W 2011 r. dopłata do składki z tytułu ubezpie czenia:

1) upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych — wynosi 50 % składki do 1 ha uprawy;

2) bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń — wynosi 50 % składki do 1 sztuki.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 1540 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2011 r.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 145, poz. 918 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-12-13
Data wydania: 2010-11-29
Data wejścia w życie: 2010-12-28
Data obowiązywania: 2010-12-28
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1540