Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1566

Dziennik Ustaw Nr 48 — 3115 — Poz. 245

Art.

1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.1)) wpro wadza się następujące zmiany:

1) po art. 92 dodaje się art. 92a w brzmieniu: „Art. 92a. Wyrokiem łącznym nie obejmuje się orzeczeń skazujących wydanych w in nych państwach członkowskich Unii Eu ropejskiej.”;

2) po art. 107 dodaje się art. 107a w brzmieniu: „Art. 107a. W razie skazania przez sąd innego pań stwa członkowskiego Unii Europejskiej zatarcie skazania następuje zgodnie z prawem państwa, w którym to skaza nie nastąpiło. Przepisu art. 108 nie sto suje się.”;

3) po art. 114 dodaje się art. 114a w brzmieniu: „Art. 114a. W postępowaniu karnym uwzględnia się wydane w innym państwie człon kowskim Unii Europejskiej prawomoc ne orzeczenie skazujące sądu właści wego w sprawach karnych uznające daną osobę za winną popełnienia prze stępstwa w sprawie o inny czyn niż bę dący przedmiotem postępowania kar nego, chyba że:

1) skazanie nastąpiło za czyn, który nie stanowi przestępstwa według pra wa polskiego,

2) orzeczono rodzaj kary nieznany ustawie polskiej,

3) sprawca nie podlegałby karze według prawa polskiego,

4) uwzględnienie prowadziłoby do uchylenia lub zmiany tego orzecze nia,

5) zachodzi uzasadniona obawa, że uwzględnienie prowadziłoby do na ruszenia wolności i praw osoby ska zanej w innym państwie członkow skim Unii Europejskiej,

6) zgodnie z informacją uzyskaną z re jestru karnego lub od sądu państwa obcego, przestępstwo, którego do tyczy orzeczenie, podlega w pań stwie, w którym skazanie nastąpiło, darowaniu na mocy abolicji lub uła skawienia,

7) uzyskane informacje są niewystar czające dla uwzględnienia orzecze nia.”. Art.

2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko deks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 213 po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „§ 2a. Jeżeli organ prowadzący postępowanie po wziął informację o prawomocnym skazaniu, przepis § 2 stosuje się odpowiednio do orze czeń skazujących wydanych przez sąd inne go państwa członkowskiego Unii Europej skiej.”;

2) w art. 607s § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4. W postanowieniu, o którym mowa w § 3, sąd określa kwalifikację prawną czynu według prawa polskiego. Jeżeli kara lub środek, orze czone przez organ sądowy państwa wydania 245 USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz ustawy — Kodeks karny skarbowy

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130 i Nr 39, poz. 202.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307. Dziennik Ustaw Nr 48 — 3116 — Poz. 245

nakazu europejskiego, przekracza górną gra nicę ustawowego zagrożenia, sąd określa podlegającą wykonaniu karę lub środek według prawa polskiego, w wysokości odpo wiadającej górnej granicy ustawowego za grożenia, uwzględniając okres rzeczywistego pozbawienia wolności za granicą oraz wyko naną tam karę lub środek. Jeżeli do nakazu europejskiego nie dołączono dokumentów lub informacji niezbędnych do wykonania ka ry na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sąd odracza posiedzenie i zwraca się do właś ciwego organu państwa wydania nakazu europejskiego o nadesłanie takich dokumen tów lub informacji.”. Art.

3. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. — Ko deks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.3)) w art. 20 § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Przepisy art. 18 § 2 i 3, art. 19, art. 20, art. 21 § 2 i 3, art. 22—24, art. 27 § 1, art. 40 § 1, art. 41, art. 43 § 2, art. 51, art. 57, art. 58 § 1 i 2a, art. 60 § 1 i 2, art. 62, art. 63, art. 66 § 1, art. 67, art. 68, art. 69 § 1 i 2, art. 70, art. 72—77, art. 78 § 1 i 3, art. 79, art. 80 § 1 i 3, art. 81—83, art. 85, art. 86 § 1a, 2 i 3, art. 87, art. 88, art. 89 § 1, 1a i 3, art. 90, art. 92—98, art. 103 § 1, art. 106—108, art. 114 oraz art. 114a, a także wskazane w in nych przepisach niniejszego rozdziału przepisy części ogólnej Kodeksu karnego stosuje się od powiednio do przestępstw skarbowych; do żoł nierzy, którzy dopuścili się czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe, stosuje się odpo wiednio także przepisy art. 318, art. 321, art. 322 § 1 i 3, art. 323, art. 324 § 1, art. 326—333, art. 335 oraz art. 336 Kodeksu karnego.”. Art.

4.

1. Postępowanie sądowe zakończone pra womocnym orzeczeniem, o którym mowa w art. 607s § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postę powania karnego, wydanym w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wznawia się, jeżeli sąd orzekł o wykonaniu kary lub środka polegającego na pozbawieniu wolności w wy miarze przekraczającym górną granicę ustawowego zagrożenia zgodnie z określoną przez ten sąd kwalifi kacją prawną czynu i z uwzględnieniem ustawowych przesłanek zaostrzenia kary według stanu prawnego na dzień orzekania. Wznowienie postępowania jest ograniczone wyłącznie do określenia podlegającej wykonaniu kary lub środka według prawa polskiego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w sprawach, w których kara lub środek zostały wykonane. Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 mie sięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 pkt 2 i art. 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 66, poz. 410, Nr 215, poz. 1355 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 8, poz. 39, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 88, poz. 583, Nr 127, poz. 858 i Nr 151, poz. 1013.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-12-14
Data wydania: 2010-12-07
Data wejścia w życie: 2010-12-14
Data obowiązywania: 2010-12-14
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1566