Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1575

Dziennik Ustaw Nr 237 — 16168 — Poz. 1575

Na podstawie art. 141 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp nia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 122

8) za rządza się, co następuje:

§1.

1. Rozporządzenie określa warunki i tryb udzie lania wyróżnień funkcjonariuszom celnym, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Wyróżnienia w formie odznaczenia państwowe go udziela się na warunkach i w trybie określonych w przepisach o orderach i odznaczeniach.

3. Wyróżnienia w formie:

1) odznaki honorowej,

2) nagrody pieniężnej — udziela się w trybie określonym w przepisach wy danych odpowiednio na podstawie art. 15 ust. 7 oraz art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służ bie Celnej, zwanej dalej „ustawą”.

§2. Wyróżnienia w formie dyplomu można udzie lić funkcjonariuszowi pod warunkiem dokonania czy nu świadczącego o wyjątkowym zaangażowaniu lub działania kształtującego pozytywny wizerunek Służby Celnej.

§3. Wyróżnienia w formie krótkoterminowego ur lopu wypoczynkowego w wymiarze do 10 dni można udzielić funkcjonariuszowi pod warunkiem dokonania czynu świadczącego o wyjątkowej odwadze lub prze jawienia inicjatywy w zakresie efektywności służby.

§4.

1. Wyróżnienia w formie nagrody pieniężnej można udzielić funkcjonariuszowi w szczególności za:

1) wzorowe wypełnianie powierzonych zadań służ bowych,

2) przejawienie inicjatywy w zakresie doskonalenia organizacji i efektywności służby — pod warunkiem że efektem tych działań jest udo skonalenie organizacji lub zwiększenie efektywności służby.

2. Wyróżnienie w formie nagrody pieniężnej może być udzielone również funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na stanowisku kierowniczym za sprawowanie kierownictwa nad wykonaniem działań, o których mo wa w ust. 1.

§5. Wyróżnienia w formie nagrody rzeczowej można udzielić funkcjonariuszowi pod warunkiem:

1) dokonania czynu świadczącego o wyjątkowej od wadze,

2) podjęcia działania kształtującego pozytywny wize runek Służby Celnej — którego efektem jest odpowiednio udoskonalenie organizacji lub zwiększenie efektywności służby.

§6. Wyróżnienia w formie mianowania na wyższy stopień służbowy można udzielić funkcjonariuszowi pod warunkiem:

1) przejawienia inicjatywy w działaniu, której efektem jest udoskonalenie organizacji lub zwiększenie efektywności służby;

2) doskonalenia kwalifikacji zawodowych przydat nych do służby.

§7. Odznaka honorowa może być nadana funkcjo nariuszowi pod warunkiem, że przyczynił się do osiąg nięć Służby Celnej, a w szczególności w uznaniu:

1) osiągnięć w wieloletniej i nienagannej służbie w Służbie Celnej;

2) osiągnięć w popularyzacji i wdrażaniu do praktyki nowych rozwiązań ekonomiczno-finansowych oraz usprawnień w dziedzinie organizacji i techniki służby;

3) działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie Służby Celnej;

4) osiągnięć w dziedzinie rozwijania stosunków cel nych z odpowiednimi instytucjami zagranicznymi.

§8.

1. Wyróżnień udziela:

1) Szef Służby Celnej — wszystkim funkcjonariu szom, w szczególności pełniącym służbę w komór kach organizacyjnych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicz nych oraz dyrektorom izb celnych i ich zastępcom, naczelnikom urzędów celnych i ich zastępcom;

2) kierownik urzędu — funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległym urzędzie, w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku funkcjonariusza przeniesionego czasowo do pełnienia służby w innej jednostce orga nizacyjnej uprawniony do udzielania wyróżnień jest kierownik urzędu, do którego nastąpiło przeniesienie.

3. Wyróżnienia mogą być udzielane przez osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza albo innego przełożonego, który nie jest uprawniony do udzielania danego wyróżnienia. 1575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Dziennik Ustaw Nr 237 — 16169 — Poz. 15754. Wniosek o udzielenie wyróżnienia powinien za wierać:

1) imię i nazwisko funkcjonariusza;

2) stanowisko i stopień służbowy funkcjonariusza;

3) rodzaj wyróżnienia;

4) wskazanie okoliczności uzasadniających wyróżnie nie funkcjonariusza;

5) datę sporządzenia wniosku i podpis wniosko dawcy.

5. Wniosek o udzielenie wyróżnienia kieruje się z zachowaniem drogi służbowej.

6. Rozpatrując wniosek o udzielenie wyróżnienia, kierownik urzędu ocenia zasadność udzielenia funk cjonariuszowi wyróżnienia.

7. Udzielenie funkcjonariuszowi wyróżnienia z ini cjatywy osób, o których mowa w ust. 1 i 2, wymaga uzasadnienia.

§9. Wyróżnień można udzielić w sposób uro czysty.

§10. Wyróżnień udziela się niezwłocznie po speł nieniu warunków uzasadniających ich udzielenie. § 1

1. Wyróżnienia, o którym mowa w § 3, udziela się funkcjonariuszowi w dniach służby, zgodnie z obo wiązującym go rozkładem czasu służby. Wyróżnienie może być zrealizowane w terminie zaproponowanym przez funkcjonariusza, jednorazowo albo w dwóch częściach lub łącznie z innym urlopem, pod warun kiem że nieobecność funkcjonariusza w służbie nie wpłynie na ciągłość wykonywania zadań w jednostce organizacyjnej Służby Celnej, nie później jednak niż w okresie jednego roku od dnia udzielenia wyróż nienia. § 1

2. Informację o udzieleniu funkcjonariuszowi wyróżnienia wraz z podaniem formy wyróżnienia kie rownik urzędu podaje do wiadomości funkcjonariuszy komórki organizacyjnej Służby Celnej, w której wyróż niony funkcjonariusz pełni służbę. § 1

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2) Minister Finansów: w z. W. Szczuka

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w spra wie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym (Dz. U. Nr 27, poz. 323), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 122

8) utraciło moc z dniem 1 listopada 2010 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-12-16
Data wydania: 2010-12-14
Data wejścia w życie: 2010-12-16
Data obowiązywania: 2010-12-16
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 237 poz. 1575