Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1609

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870) zarzą dza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepi sach ustawy — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 154, poz. 127

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) wykonywanie przez rezydentów, dokonują cych obrotu dewizowego z zagranicą, obo wiązku przekazywania NBP danych w zakre sie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej;”, b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „

4) czynności wykonywane przez uprawnione banki w związku z pośrednictwem w doko nywaniu przez rezydentów przekazów pie niężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, a także przy dokonywaniu przez nierezydentów przekazów gotówko wych za granicę, wpłat gotówkowych na ich własne rachunki bankowe oraz rachunki bankowe innych nierezydentów.”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Kontrolerzy będący pracownikami Centrali przeprowadzają kontrolę w centralach upraw nionych banków oraz wobec rezydentów i nie rezydentów, którym Prezes NBP, albo z jego upoważnienia dyrektor departamentu w Cen trali, udzielił zezwolenia dewizowego.”;

3) w § 5 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „

4) w oddziałach uprawnionych banków, które mają siedzibę na terenie objętym właściwo ścią miejscową danego oddziału NBP.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. W. Ciesielski 1668 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy — Prawo dewizowe ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-12-21
Data wydania: 2010-12-07
Data wejścia w życie: 2011-01-01
Data obowiązywania: 2011-01-01
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1609