Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1639

Dziennik Ustaw Nr 9 — 603 — Poz. 42

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerw ca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa zasady, warunki i tryb przyznawania, stawki, zmiany wysokości albo utraty dodatku kontrolerskiego do wynagrodzenia, zwanego dalej „dodatkiem”, dla pracowników podległych mini strowi właściwemu do spraw finansów publicznych, zwanych dalej „pracownikami”, wykonujących:

1) kontrolę podatkową;

2) kontrolę prawidłowości wykonywania zadań nale żących do zakresu działania dyrektorów izb skar bowych i naczelników urzędów skarbowych oraz kontrolę urzędów obsługujących te organy;

3) kontrolę przestrzegania zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu działania pracowni ków zatrudnionych w izbach skarbowych i urzę dach skarbowych.

§2.

1. Dodatek przyznaje się pracownikom zatrud nionym:

1) w urzędach skarbowych — wykonującym, jako podstawowe zadanie o charakterze ciągłym, kon trolę podatkową: a) poza siedzibą urzędu skarbowego, b) w siedzibie urzędu skarbowego, zgodnie z art. 285b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.3));

2) w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wykonującym kon trole, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, jako podsta wowe zadanie o charakterze ciągłym.

2. Dodatek przyznaje się również:

1) pracownikom, dla których wykonywanie kontroli nie stanowi podstawowego zadania o charakterze ciągłym, jeżeli w danym miesiącu na polecenie na czelnika urzędu skarbowego wykonują kontrole podatkowe, czynności przygotowawcze do kontro li lub opracowują dokumentację przeprowadzo nej kontroli, w wymiarze co najmniej 25 % czasu pracy;

2) kierownikowi komórki kontroli podatkowej oraz kierownikowi komórki wykonującej kontrole, o któ rych mowa w § 1 pkt 2 i 3, jeżeli wykonuje osobi ście czynności kontrolne, czynności przygotowaw cze do kontroli lub opracowuje dokumentację przeprowadzonej kontroli albo dokonuje weryfika cji dokumentacji przeprowadzonej kontroli w za kresie jej zgodności z prawem, w wymiarze co naj mniej 20 % czasu pracy w kwartale.

§3. Stawka dodatku może być przyznawana w wy sokości:

1) 10 %,

2) 15 %,

3) 20 %,

4) 25 %,

5) 30 %,

6) 35 %,

7) 40 %,

8) 45 %,

9) 50 % — zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego pra cownika.

§4.

1. Przy przyznawaniu dodatku bierze się pod uwagę:

1) rodzaj, stopień złożoności i uciążliwość wykony wanych kontroli;

2) wyniki i osiągnięcia pracownika w wykonywaniu kontroli;

3) stanowisko służbowe zajmowane przez pracowni ka, kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu kontroli;

4) czas pracy przeznaczony na wykonywanie kontro li, czynności przygotowawczych, opracowanie do kumentacji przeprowadzonej kontroli albo na we ryfikację takiej dokumentacji w zakresie jej zgod ności z prawem. 42 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla pracowników podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 i Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 858.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306. Dziennik Ustaw Nr 9 — 604 — Poz. 422. Dodatek przyznaje się na okres roku kalendarzo wego.

3. Dodatek przyznaje:

1) naczelnik urzędu skarbowego — w przypadku pra cowników zatrudnionych w urzędzie skarbowym;

2) dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych — w przypadku pracowników zatrudnionych w tym urzędzie.

§5. Dodatek wypłaca się w miesiącu następnym po miesiącu przedstawienia przez pracownika mie sięcznej ewidencji czasu pracy, z tym że rozliczenie czasu pracy i wypłata dodatku odpowiednio za gru dzień albo za IV kwartał jest dokonywana do końca grudnia.

§6.

1. Stawka dodatku może być zmieniona, jeżeli pracownik:

1) był nieobecny w pracy dłużej niż 1 miesiąc, z in nych przyczyn niż urlop wypoczynkowy, z zastrze żeniem ust. 2 pkt 2;

2) uzyskał: a) bardzo dobrą ocenę, b) niezadowalającą ocenę — w ocenianym okresie pracy kontrolerskiej.

2. Pracownik traci uprawnienie do dodatku kontro lerskiego, jeżeli:

1) przestanie spełniać warunki, o których mowa w § 2;

2) jego nieobecność w pracy przekracza 3 miesiące.

3. Utrata dodatku albo zmiana jego stawki nastę puje odpowiednio z końcem miesiąca kalendarzowe go, w którym nastąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 lub w ust. 2.

§7.

1. W przypadku pracowników, o których mo wa w § 2 ust. 1 pkt 1, zmiany stawki dodatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego, a w przypadku pracow ników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 — dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Przepis § 4 ust. 1 sto suje się odpowiednio.

2. W przypadku pracowników, o których mowa w § 2 ust. 2, zmiany stawki dodatku dokonuje odpo wiednio naczelnik urzędu skarbowego albo dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§8. O przyznaniu dodatku, o jego zmianie albo o utracie uprawnienia do dodatku pracownik jest za wiadamiany na piśmie z podaniem daty, od której przyznanie dodatku, jego zmiana albo utrata upraw nienia obowiązuje.

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4) Minister Finansów: w z. W. Szczuka

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w spra wie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontroler skiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 2324 oraz z 2004 r. Nr 261, poz. 2600), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 858).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-12-24
Data wydania: 2010-12-15
Data wejścia w życie: 2011-01-08
Data obowiązywania: 2011-01-08
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1639