Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1661

Dziennik Ustaw Nr 249 — 16895 — Poz. 1661

Na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.3)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i warunki przesyłania faktur w formie elek tronicznej;

2) zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych drogą elektronicz ną.

§2.

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) autentyczności pochodzenia faktury — rozumie się przez to pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystaw cy faktury;

2) integralności treści faktury — rozumie się przez to, że w fakturze nie zmieniono danych, które powin na zawierać faktura.

2. Autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:

1) bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumie niu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.4)), weryfikowanego za pomocą ważne go kwalifikowanego certyfikatu, lub

2) elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wy miany danych elektronicznych5), jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stoso wanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

§3.

1. Faktury mogą być przesyłane, w tym udo stępniane, w formie elektronicznej w dowolnym for macie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej ak ceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbior cę faktury, zwanej dalej „akceptacją”.

2. Akceptacja albo jej cofnięcie może być wyrażo na w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

3. W przypadku cofnięcia akceptacji przez odbiorcę faktury wystawca faktury traci prawo do przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał powiado mienie od odbiorcy o cofnięciu akceptacji, chyba że strony uzgodnią inny termin utraty przez wystawcę prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

§4. Faktury mogą być przesyłane w formie elek tronicznej pod warunkiem zapewnienia autentyczno ści pochodzenia i integralności treści faktury.

§5. W przypadku przesyłania temu samemu od biorcy jednocześnie kilku faktur w formie elektronicz nej dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać podane tylko raz, o ile dla każdej faktury są do stępne wszystkie te dane.

§6. Faktury przesłane drogą elektroniczną są prze chowywane w podziale na okresy rozliczeniowe w do wolny sposób zapewniający:

1) autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawie nia do czasu upływu terminu przedawnienia zobo wiązania podatkowego;

2) łatwe ich odszukanie;

3) organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi prze pisami, bezzwłoczny dostęp do faktur.

§7. Faktury przesłane w formie elektronicznej mo gą być przechowywane w formie elektronicznej poza terytorium kraju pod warunkiem zapewnienia organo wi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostępu on-line do tych faktur. 1661 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej2)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia w zakresie swojej regu lacji wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473, Nr 107, poz. 679, Nr 226, poz. 1476, Nr 238, poz. 1578 i Nr 247, poz. 1652.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228.

5) Umowa w sprawie europejskiego modelu EDI została opi sana w art. 1 zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 19 paź dziernika 1994 r. nr 1994/820/WE dotyczącego aspektów prawnych elektronicznej wymiany danych (Dz. Urz. UE L 338 z 28.12.1994, str. 98). Dziennik Ustaw Nr 249 — 16896 — Poz. 1661§8. Faktury przesłane w formie elektronicznej i przechowywane w tej formie udostępniane są orga nowi podatkowemu i organowi kontroli skarbowej w trybie umożliwiającym tym organom bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.

§9. Akceptacja na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, wyrażona na podstawie do tychczasowych przepisów, zachowuje ważność na po trzeby stosowania § 3 ust. 1.

§10. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podat kowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119). § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Minister Finansów: w z. W. Szczuka

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2010-12-28
Data wydania: 2010-12-17
Data wejścia w życie: 2011-01-01
Data obowiązywania: 2011-01-01
Data uchylenia: 2013-01-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1661