Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1665

Dziennik Ustaw Nr 249 — 16904 — Poz. 1665

Na podstawie art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 6 grud nia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, któ rych odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na teryto rium kraju (Dz. U. Nr 32, poz. 220 i Nr 180, poz. 1402) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. I otrzymuje brzmienie: 1665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju I Izba Celna w Białej Podlaskiej obszar województwa lubelskiego 1 Urząd Celny w Białej Podlaskiej powiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński, włodawski oraz miasto Biała Podlaska 2 Urząd Celny w Lublinie powiaty: chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki oraz miasta Chełm i Lublin 3 Urząd Celny w Zamościu powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, janowski, tomaszowski, za mojski oraz miasto Zamość

2) w lp. IV pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1 Urząd Celny w Katowicach powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, mikołowski, gmina Oża rowice z powiatu tarnogórskiego oraz miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Ślą skie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochło wice, Tychy 2 Urząd Celny w Rybniku powiaty: gliwicki, gmina Pawłowice z powiatu pszczyńskiego, raci borski, rybnicki, tarnogórski z wyłączeniem gminy Ożarowice, wo dzisławski oraz miasta: Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Zabrze, Żory

3) w lp. VII pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1 Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi powiaty: brzeziński, łaski, łódzki wschodni, pabianicki, rawski, sie radzki, skierniewicki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, czę ści miasta Łódź: część miasta pod nazwą Górna, część miasta pod nazwą Widzew oraz miasto Skierniewice 2 Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, zgierski oraz czę ści miasta Łódź: część miasta pod nazwą Bałuty, część miasta pod nazwą Polesie i część miasta pod nazwą Śródmieście

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Minister Finansów: w z. W. Szczuka

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 151, poz. 1013, Nr 226, poz. 1477 i Nr 238, poz. 1578.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-12-28
Data wydania: 2010-12-17
Data wejścia w życie: 2011-01-01
Data obowiązywania: 2011-01-01
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2013 poz. 332
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1665