Dz.U. 2010 nr 256 poz. 1721

Dziennik Ustaw Nr 22 — 1623 — Poz. 117

117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 i ust. 2, art. 23 ust. 2 i art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo ju Wsi z dnia 3 września 2007 r. w sprawie wprowa dzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlo nych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juni perus L. oraz Pinus L. (Dz. U. Nr 175, poz. 1230, z 2008 r. Nr 93, poz. 592 oraz z 2009 r. Nr 58, poz. 482) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie: „a) pochodzących z Japonii — od dnia 15 lutego 2011 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., b) pochodzących z Republiki Korei — od dnia 15 lutego 2011 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;”;

2) w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie: „a) pochodzących z Japonii: — od dnia 15 lutego 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r., — od dnia 1 listopada do dnia 31 marca na stępnego roku począwszy od 2011 r., jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r., b) pochodzących z Republiki Korei: — od dnia 15 lutego 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r., — od dnia 1 listopada do dnia 31 marca na stępnego roku począwszy od 2011 r., jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2010-12-30
Data wydania: 2010-12-16
Data wejścia w życie: 2011-01-01
Data obowiązywania: 2011-01-01
Data uchylenia: 2013-05-25
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 256 poz. 1721