Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1739

Dziennik Ustaw Nr 9 — 606 — Poz. 44

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwiet nia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616 i Nr 257, poz. 172

6) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa niezbędne elementy następujących sprawozdań Narodowego Centrum Ba dań i Rozwoju, zwanego dalej „Centrum”:

1) rocznego sprawozdania z działalności Centrum, zwanego dalej „sprawozdaniem z działalności”;

2) rocznego sprawozdania finansowego Centrum, zwanego dalej „rocznym sprawozdaniem finanso wym”;

3) kwartalnego sprawozdania finansowego Centrum, zwanego dalej „kwartalnym sprawozdaniem finansowym”.

§2.

1. Okresem sprawozdawczym dla sprawozda nia z działalności i rocznego sprawozdania finansowe go jest rok kalendarzowy.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 1, przekazu je się w formie elektronicznej i papierowej.

§3.

1. Niezbędnymi elementami sprawozdania z działalności są informacje dotyczące realizacji zadań Centrum oraz zagadnień organizacyjnych w działalnoś ci Centrum.

2. Sprawozdanie z działalności w zakresie realizacji zadań Centrum zawiera:

1) informacje na temat strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, zwanych dalej „programami”, w tym: a) liczbę i tematy programów zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji w okresie sprawo zdawczym, b) wskaźniki i dane finansowe opisujące stopień zaangażowania środków finansowych Centrum w realizację programów, według stanu na ko niec okresu sprawozdawczego, c) informacje dotyczące przeprowadzonych kon kursów na wykonanie projektów zawierające dane o: podmiotach, z którymi Centrum zawarło umowy, zakresie prac objętych projektem, ter minie realizacji projektu oraz wartości podpisa nych umów, d) informacje o sposobie upowszechniania ogło szeń o konkursach na wykonanie projektów i ich wynikach, e) informacje dotyczące postępów w realizacji pro gramów — przez przedstawienie stopnia wyko nania wskaźników produktu, rezultatu i wpływu programów, f) informacje dotyczące praw własności przemy słowej powstałych w wyniku wykonania projek tów oraz wysokości przychodów uzyskanych z komercyjnego wykorzystania tych praw;

2) informacje na temat realizacji zadań Centrum, o których mowa w art. 27 i art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zwanej dalej „ustawą”, w tym: a) przedmiot i wartość finansową zrealizowanych zadań oraz zadań będących w trakcie realizacji w okresie sprawozdawczym, b) informacje na temat efektów realizacji zadań oraz sposobu ich upowszechniania, c) informacje na temat podmiotów, o których mo wa w art. 30 ust. 3 i 4 ustawy, współpracujących w realizacji zadań Centrum oraz przedmiotu współpracy, d) informacje o zaangażowaniu środków finanso wych pochodzących od sektora gospodarczego, według stanu na koniec okresu sprawozdaw czego, w przypadku realizacji programów, o któ rych mowa w art. 27 ust. 3 ustawy.

3. Sprawozdanie z działalności w zakresie zagad nień organizacyjnych w działalności Centrum zawiera:

1) informacje dotyczące kosztów obsługi realizacji poszczególnych zadań Centrum, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego;

2) informacje dotyczące stanu zatrudnienia w Biurze Centrum, według stanu na koniec okresu sprawo zdawczego;

3) dane na temat stopnia realizacji rocznego planu finansowego Centrum.

§4.

1. Sprawozdania finansowe, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, będący dniem kończącym rok obroto wy, lub na dzień kończący każdy kwartał.

2. Roczne sprawozdanie finansowe składa się z:

1) bilansu; 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie niezbędnych elementów sprawozdania z działalności oraz rocznego i kwartalnego sprawozdania finansowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem ad ministracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596). Dziennik Ustaw Nr 9 — 607 — Poz. 442) rachunku zysków i strat;

3) informacji dodatkowej.

3. Kwartalne sprawozdanie finansowe składa się z dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

4. Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się z uwzględnieniem informacji określonych w załączni ku nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachun kowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278).

§5.

1. W bilansie rocznym wykazuje się stany akty wów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzed ni rok obrotowy.

2. W bilansie kwartalnym wykazuje się stany akty wów i pasywów na dzień kończący ten kwartał oraz na dzień kończący poprzedni rok obrotowy.

§6. Informacja dodatkowa zawiera dane i objaś nienia niezbędne do tego, aby roczne sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Cen trum, i obejmuje:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, za wierające opis przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzenia sprawozda nia finansowego, oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedniego;

2) dodatkowe informacje i objaśnienia: a) do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, ze stawienia zmian w funduszu własnym oraz ra chunku przepływów pieniężnych za okres sprawo zdawczy, b) proponowany podział zysku lub sposób pokry cia straty, c) inne informacje istotne dla zrozumienia sprawo zdania finansowego.

§7. Zgodność sprawozdań finansowych ze stanem faktycznym potwierdzają podpisem dyrektor Centrum oraz, w przypadku gdy prowadzenie ksiąg rachunko wych powierzono podmiotowi prowadzącemu działal ność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg ra chunkowych, osoba reprezentująca podmiot, o któ rym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie niezbędnych elementów sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 162, poz. 1150), które utraciło moc z dniem 1 października 2010 r. zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. — Przepisy wprowadzające usta wy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 i Nr 155, poz. 1036).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-12-30
Data wydania: 2010-12-24
Data wejścia w życie: 2011-01-01
Data obowiązywania: 2011-01-01
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1739