Dz.U. 2010 nr 3 poz. 20

Dziennik Ustaw Nr 3 — 627 — Poz. 20 20 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 grud nia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 148, poz. 156

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: „§ 4a.

1. Poziom głośności emitowanych reklam i telesprzedaży nie powinien przekraczać poziomu głośności audycji je poprzedza jących.

2. W celu spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, nadawca zobowiązany jest do porównania poziomu głośności audycji nadawanych w okresie 20 sekund przed rozpoczęciem emisji reklam i tele sprzedaży z poziomem głośności po szczególnych emitowanych reklam i tele sprzedaży.

3. Pomiaru, o którym mowa w ust. 2, doko nuje się w warunkach pomiarowych ade kwatnych do warunków odbioru emito wanej audycji metodami określonymi w załączniku do rozporządzenia.

4. Pomiar głośności powinien być dokony wany z parametrami dźwięku i w warun kach technicznych odpowiadających od biorowi audycji przez odbiorcę końcowe go.”;

2) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmie niu określonym w załączniku do niniejszego roz porządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 5 miesięcy od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: W. Kołodziejski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 115, poz. 965 i Nr 201, poz. 1540. Załącznik do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 grudnia 2009 r. (poz.

20) W celu umożliwienia, ułatwienia obróbki, wymia ny, emisji programu radiowego lub telewizyjnego, wy magany jest obiektywny pomiar głośności w kanale fonicznym — poprzez zastosowanie przyrządu spełnia jącego określone poniżej warunki, które zostały opra cowane na podstawie zaleceń ITU: ITU-R, BS.1770-1: Algorithms to measure audio programme loudness and true-peak audio level i ITU-R, BS.1771: Require ments for loudness and true-peak indicating meters. Wymagania dotyczące pomiaru głośności Urządzenia do pomiaru subiektywnej całkowitej głośności przekazu, programu dźwiękowego, powin ny mieć możliwość wykonywania bieżącego pomiaru w krótszym czasie oraz oceny głośności materiału dźwiękowego w dłuższym czasie pomiaru, w trybach wybieranych przez użytkownika określanych jako: — tryb — szybki (Fast), — tryb — uśredniania (Integrating). Tryb uśredniania powinien zapewniać odczyt uśredniany w czasie pomiaru T o ustalonej, powta rzalnej długości. Odcinek czasu powinien być określa ny ręcznie lub w inny sposób. Przy odwróceniu polaryzacji i pomiarze tego same go sygnału odczyt miernika głośności nie może zmie nić wskazania o więcej niż 0,5 jednostki głośności. Przy właściwej pracy przyrządu, gdy do wejścia kanału lewego, środkowego lub prawego zostanie do prowadzony sygnał fali sinusoidalnej o częstotliwości 1 kHz i o maksymalnym, nieprzekraczalnym poziomie określonym jako 0 dBfs, to wskazywana głośność bę dzie wynosić –3.00 LU. Głośność programu dźwiękowego stereofoniczne go lub wielokanałowego dla celów regulacji powinna być pokazywana na pojedynczym wskaźniku, jak to przewiduje algorytm na rysunku 1. Wyjątkiem wyłączającym stosowanie metody po miaru jest sytuacja, gdy algorytm ten nie nadaje się do szacowania subiektywnej głośności tonów takich jak pojedyncze sinusoidalne sygnały, co występuje w emisjach programów wyjątkowo rzadko. W zakresie metod wizualizacji wyników pomiaru głośności dla celów zalecenia, musi być zachowana możliwość powtarzalnego porównywania wskazań głośności opartego na prezentowanych dalej założe niach, uśrednianych w przedziałach czasu pomiaru materiału dźwiękowego od 1 do 20 sekund. Dziennik Ustaw Nr 3 — 628 — Poz. 20 Algorytm obiektywnego pomiaru głośności dźwięku wielokanałowego Na rysunku 1 pokazano schemat blokowy algoryt mu określający sposób wyznaczania głośności dźwię ku. Możliwe jest monitorowanie głośności programów wyposażonych w kanały audio w liczbie od jednego do pięciu. Dla modulacji, która wykorzystuje mniej niż pięć kanałów, wejścia bez sygnału modulacji nie będą wy korzystane w czasie pomiaru. Kanał efektów niskoczę stotliwościowych (low frequency effects (LFE)) w ogóle nie jest uwzględniany w zalecanej metodzie pomiaru. Rysunek

1. SCHEMAT BLOKOWY ALGORYTMU POMIARU GŁOŚNOŚCI W WIELU KANAŁACH Pierwszy etap algorytmu to wstępna filtracja syg nału metodą pokazaną na rysunku

2. Filtr wstępny, przed następnym krokiem — pomiarem metodą Leq (RLB), zakłada uwzględnienie wpływu kształtu głowy, przy czym modelem akustycznym głowy jest sztywna kula. Rysunek

2. CHARAKTERYSTYKA FILTRU WSTĘPNEGO UŻYWANEGO DLA UWZGLĘDNIENIA AKUSTYCZNYCH WPŁYWÓW KSZTAŁTU GŁOWY Dziennik Ustaw Nr 3 — 629 — Poz. 20 Filtrację wstępną z rysunku 2 realizuje filtr pokazany na rysunku 3, o współczynnikach podanych w tabeli 1. Rysunek

3. SCHEMAT FILTRU DRUGIEGO RZĘDU, REALIZUJĄCEGO FILTRACJĘ WSTĘPNĄ TABELA 1. WSPÓŁCZYNNIKI FILTRU DLA WSTĘPNEJ FILTRACJI, MODELUJĄCEJ WPŁYW KULISTEJ GŁOWY Podane współczynniki filtru w tabeli 1 wymagają stosowania częstotliwości próbkowania sygnału równej 48 kHz. Drugi etap realizacji algorytmu filtracja jest realizowany za pomocą prostego filtru górnoprzepustowego, o charakterystyce krzywej RLB, pokazanej na rysunku 4. Rysunek

4. KRZYWA RLB DLA WAŻENIA SKŁADOWYCH SYGNAŁU Krzywa RLB ważenia sygnału jest realizowana przez filtr pokazany na rysunku 3, o współczynnikach poda nych w tabeli 2. Dziennik Ustaw Nr 3 — 630 — Poz. 20 TABELA 2. WSPÓŁCZYNNIKI FILTRA DLA KRZYWEJ WAŻĄCEJ RLB Podane współczynniki filtra w tabeli 2 obowiązują dla częstotliwości próbkowania równej 48 kHz. Po wstępnej filtracji i przejściu przez filtr RLB zo staje wyznaczona średniokwadratowa wartość energii w okresie pomiaru T, określona poprzez obliczenia dla każdego kanału fonicznego wartości zi: (1) gdzie i = L, R, C, Ls lub RS oraz yi jest sygnałem wejściowym poddanym wcześniej filtracji zarów no poprzez filtr wstępny (uwzględniający skutki dla akustyki wynikające z kształtu głowy), jak i za pomocą filtru o krzywej ważącej RLB (uwzględnia jący nieliniową wrażliwość słuchu na dźwięk w funkcji częstotliwości). Po wyznaczeniu w każdym kanale wartości (zi) wa żonego średniokwadratowego poziomu sygnału, w ostatnim kroku dla określenia głośności całkowitej przekazu dźwiękowego sumuje się wartości otrzyma ne z N kanałów w podany niżej sposób: gdzie i to kolejne kanały L, R, C, Ls, RS, gdzie N jest liczbą wszystkich kanałów występujących w przekazie audiofonicznym objętym pomiarem. Gi jest wagą głośności przypisaną oddzielnie dla każdego kanału. Wartości Gi przedstawiono w ta beli 3. Objaśnienie: LU (Loudness unit) — pomiarowa jednostka głośności. Wskaźnik przyrządu do oceny głośności powinien być kalibrowany w jednostkach głośności [LU]. Jest ona jednostką skali miernika głośności. Wartość głośności programu wyrażona w jed nostkach głośności reprezentuje tłumienie lub wzmocnienie w decybelach, jakie jest wymagane do sprowadzenia poziomu sygnału programu do 0 LU. Na przykład sygnał programu o wartości –10 LU będzie wymagał wzmocnienia o +10 dB, aby osiągnął odczyt 0 LU. TABELA 3. WAGI DLA POSZCZEGÓLNYCH KANAŁÓW FONICZNYCH

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2010-01-13
Data wydania: 2009-12-15
Data wejścia w życie: 2010-05-16
Data obowiązywania: 2010-05-16
Data uchylenia: 2011-08-06
Organ wydający: KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 3 poz. 20