Dz.U. 2010 nr 34 poz. 181

Dziennik Ustaw Nr 34 — 2875 — Poz. 181

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archi wach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumen tacji ze względu na okresy jej przechowywania w komórkach organizacyjnych wykonujących za dania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, utworzonych w urzędach obsługujących organy państwowe i państwowych jednostkach organizacyjnych, innych niż wymienione w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zwanej dalej „ustawą”, oraz w urzędach obsługujących organy jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych;

2) sposób: a) przekazywania materiałów archiwalnych do Centralnego Archiwum Wojskowego, b) brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

3) wymagania techniczne, jakim powinny odpowia dać formaty zapisu i informatyczne nośniki danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)).

§2. Dokumentacja powstająca oraz napływająca do komórek organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 1, zwanych dalej „komórkami organizacyjnymi”, klasyfikowana jest na podstawie jednolitych rzeczo wych wykazów akt, zwanych dalej „wykazami akt”, właściwych dla jednostek organizacyjnych, w których te komórki zostały utworzone.

§3.

1. Wykazy akt zawierają kwalifikację dokumen tacji ze względu na okresy jej przechowywania.

2. Sposób kwalifikowania dokumentacji, o której mowa w § 2, i oznaczania jej kategorii archiwalnej ze względu na okresy przechowywania określa załącznik do rozporządzenia.

3. Szef Centralnego Archiwum Wojskowego może przekwalifikować do materiałów archiwalnych doku mentację niearchiwalną, która zyskała znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej.

§4.

1. Komórki organizacyjne przekazują do Cen tralnego Archiwum Wojskowego przygotowane i upo rządkowane materiały archiwalne na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego tych materiałów.

2. Jedna pozycja w spisie zdawczo-odbiorczym materiałów archiwalnych w postaci papierowej odpo wiada jednej teczce, a w przypadku gdy teczka dzieli się na tomy — jednemu tomowi.

3. Jedna pozycja w spisie zdawczo-odbiorczym materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej od powiada jednej sprawie.

4. Spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwal nych zawiera:

1) nazwę i adres jednostki organizacyjnej, w której utworzono komórkę organizacyjną;

2) datę sporządzenia spisu;

3) nazwę komórki organizacyjnej, która wytworzyła materiały archiwalne, będące przedmiotem prze kazania, oraz

4) dla każdej pozycji spisu co najmniej: a) liczbę porządkową, b) oznaczenie kancelaryjne, jeżeli było stosowane, c) tytuł, d) roczne daty krańcowe, e) liczbę stron w teczce, jeżeli materiały archiwal ne są w postaci papierowej, lub liczbę doku mentów w sprawie, jeżeli materiały archiwalne są w postaci elektronicznej.

§5.

1. Do sposobu przygotowania i uporządkowa nia materiałów archiwalnych w postaci papierowej stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy.

2. Do sposobu przygotowania i uporządkowania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej sto suje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy.

§6. Przed przyjęciem materiałów archiwalnych Szef Centralnego Archiwum Wojskowego może sprawdzić stan oraz prawidłowość przygotowania, uporządkowania i zewidencjonowania materiałów archiwalnych.

§7.

1. Dokumentacja niearchiwalna może podle gać brakowaniu, na podstawie spisu, za zgodą Szefa Centralnego Archiwum Wojskowego, po upływie okresu przechowywania, jeżeli utraciła praktyczne znaczenie dla potrzeb komórki organizacyjnej oraz do celów kontrolnych. 181 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 307 i Nr 166, poz. 1317.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241. Dziennik Ustaw Nr 34 — 2876 — Poz. 1812. Spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczo nej do zniszczenia zawiera:

1) nazwę i adres jednostki organizacyjnej, w której utworzono komórkę organizacyjną;

2) datę sporządzenia spisu;

3) stwierdzenie, że dokumentacja utraciła przydat ność do celów, o których mowa w ust. 1;

4) imiona i nazwiska, stanowiska służbowe oraz pod pisy osób dokonujących stwierdzenia, o którym mowa w pkt 3, oraz

5) dla każdej pozycji spisu co najmniej: a) liczbę porządkową, b) oznaczenie kancelaryjne, jeżeli było stosowane, c) tytuł sprawy wraz z wykazem dokumentów w sprawie, d) roczne daty krańcowe w obrębie pozycji spisu, e) ewentualne uwagi.

3. Dokumentacja niearchiwalna jest niszczona tak, aby niemożliwe było jej odtworzenie.

§8. Wymagania techniczne, jakim powinny odpo wiadać formaty zapisu i informatyczne nośniki danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów reali zujących zadania publiczne, określają przepisy wyda ne na podstawie art. 5 ust. 2c ustawy.

§9. Do dokumentacji, która powstała przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się odpowied nio przepisy § 3—7.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2010 r. (poz. 181) SPOSÓB KWALIFIKOWANIA DOKUMENTACJI I OZNACZANIA JEJ KATEGORII ARCHIWALNEJ Symbolem „A” oznacza się kategorię archiwalną dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne. Symbolem „B10” oznacza się kategorię archiwal ną dokumentacji stanowiącej dokumentację niearchi walną. Do dokumentacji oznaczonej symbolem „A” kwa lifikuje się dokumentację wynikającą z realizacji spraw lub dotyczącą:

1) wojewódzkich planów poboru,

2) planowania operacyjnego,

3) programowania obronnego,

4) przeglądów obronnych,

5) planów mobilizacji gospodarki,

6) planowania i realizacji zadań wynikających z PMG,

7) zestawień zadań w zakresie militaryzacji oraz ak tów kierowania wewnętrznego w tym zakresie,

8) regulaminów organizacyjnych jednostek zmilitary zowanych,

9) planów formowania jednostek zmilitaryzowanych,

10) programów i planów szkoleń z zakresu obronno ści, reagowania kryzysowego, obrony cywilnej, militaryzacji, 1

1) planów reagowania kryzysowego, 1

2) dokumentacji posiedzeń zespołów reagowania kryzysowego, 1

3) planów pracy zespołów reagowania kryzysowego, 1

4) planów ćwiczeń zespołów reagowania kryzysowe go, 1

5) sprawozdań i raportów rocznych zespołów reago wania kryzysowego, 1

6) planów ochrony infrastruktury krytycznej, 1

7) nadzoru nad organizacją formacji obrony cywilnej, 1

8) planów obrony cywilnej, 1

9) wykazów obiektów służących obronie cywilnej,

20) planowania i organizowania systemów ostrzega nia ludności, 2

1) przedsięwzięć związanych z ochroną dóbr kultury, płodów rolnych i produktów żywnościowych, zwierząt gospodarskich, ujęć i urządzeń wodnych, aparatury i dokumentacji naukowej, technicznej i technologicznej, zakładów pracy i obiektów uży teczności publicznej, 2

2) kontroli zewnętrznych w zakresie wykonania za dań obronności, reagowania kryzysowego, obro ny cywilnej, militaryzacji, 2

3) innych zagadnień, wyłączoną w trakcie wyrażania zgody przez Centralne Archiwum Wojskowe.

4. Do dokumentacji oznaczonej symbolem „B10” kwalifikuje się inną niż wymienioną w pkt 3 dokumen tację dotyczącą zagadnień z zakresu obronności, obrony cywilnej, militaryzacji i reagowania kryzyso wego.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-03-08
Data wydania: 2010-02-26
Data wejścia w życie: 2010-03-23
Data obowiązywania: 2010-03-23
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 34 poz. 181