Dz.U. 2010 nr 40 poz. 226

Dziennik Ustaw Nr 28 — 1882 — Poz. 143

143 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw Art.

1. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Art.

3.

1. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią ina czej, do działalności BGK stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe.

2. Do BGK stosuje się art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upad łościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.2)).

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia BGK:

1) fundusze własne na poziomie gwa rantującym realizację zadań BGK;

2) środki na utrzymanie norm płynności płatniczej, o której mowa w przepi sach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe.

4. W przypadku likwidacji BGK, jego mie nie i zobowiązania przejmuje z dniem likwidacji Skarb Państwa.”;

2) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: „Art. 3a.

1. W celu utrzymania przez BGK norm, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2, minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić, w imieniu Skarbu Państwa, gwarancji spłaty kre dytów oraz linii kredytowych przyzna nych BGK przez bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucję kredytową, oraz spełnienia przez emitenta świad czeń pieniężnych wyemitowanych przez BGK dłużnych papierów wartoś ciowych, w szczególności obligacji lub bankowych papierów wartościowych.

2. Termin zapadalności dłużnych papie rów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie może być krótszy niż 1 miesiąc i dłuższy niż 5 lat.

3. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, obejmuje spłatę kredytu lub wykup dłużnych papierów wartościowych wy emitowanych przez BGK wraz z odset kami umownymi oraz innymi kosztami związanymi z tym kredytem lub tymi dłużnymi papierami wartościowymi. Gwarancja nie może obejmować spła ty kredytu wraz z odsetkami, którego zabezpieczenie stanowią skarbowe pa piery wartościowe oraz papiery war tościowe wyemitowane przez Narodo wy Bank Polski — do wysokości ich wartości nominalnej.

4. Wypłaty z tytułu gwarancji są pomniej szane o spłaty kredytu lub wykup dłuż nych papierów wartościowych doko nane przez BGK oraz o kwoty uzyskane przez bank krajowy, bank zagraniczny, instytucję kredytową przyznające kre dyt lub właścicieli dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez BGK w wyniku zaspokojenia się z przedmiotu zabezpieczenia udzielo nego kredytu lub emisji dłużnych pa pierów wartościowych.

5. Od gwarancji, o której mowa w ust. 1, jest pobierana opłata prowizyjna.

6. Do gwarancji, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwa rancjach udzielanych przez Skarb Pań stwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.3)), z wyjątkiem art. 31.”;

3) w art. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) realizowane z wykorzystaniem środków po chodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe,”;

4) w art. 5 w ust. 1 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmie nie: „b) Skarbu Państwa z tytułu: — nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, utworzonego dekretem z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13, z późn. zm.4)),

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545 i Nr 195, poz. 1503.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 191, poz. 1484 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1037, Nr 230, poz. 1509 i Nr 257, poz. 1724.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538, z 2009 r. Nr 65, poz. 545 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 144.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego dekretu zostały ogłoszone w Dz. U. z 1946 r. Nr 49, poz. 279, z 1957 r. Nr 39, poz. 172, z 1958 r. Nr 17, poz. 71 i 72 oraz z 1968 r. Nr 3, poz. 6. Dziennik Ustaw Nr 28 — 1883 — Poz. 143

— udzielonych w latach 1945—1990 kredytów i pożyczek na rozbiórkę i naprawę, wykoń czenie budowy, nadbudowę, remont i od budowę budynków, na sprzedaż gruntów pod zabudowę oraz na sprzedaż przez pań stwo domów jednorodzinnych i wieloro dzinnych,”;

5) w art. 5a: a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Do emisji skarbowych papierów wartościo wych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 97, art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub licznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.5)).”, b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Wartość nominalną zobowiązań z tytułu wy emitowanych skarbowych papierów wartoś ciowych, o których mowa w ust. 1, zalicza się do długu Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan sach publicznych.”;

6) w art. 5b ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 5b.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić BGK pożycz ki ze środków budżetu państwa, przy zachowaniu wymogów określonych w art. 127 ust. 2 pkt 2 lit. d lub ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, na zwięk szenie funduszy podstawowych lub uzupełniających.”;

7) po art. 5b dodaje się art. 5c w brzmieniu: „Art. 5c.

1. W przypadku gdy BGK posiada fundu sze własne na poziomie wyższym niż poziom, który BGK jest zobowiązany utrzymywać zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra wo bankowe, Rada Nadzorcza, na wnio sek ministra właściwego do spraw in stytucji finansowych, może, w drodze uchwały obniżyć fundusz statutowy.

2. Obniżenie funduszu statutowego BGK odbywa się poprzez:

1) wpłatę do budżetu państwa środków pieniężnych w wysokości kwoty, o którą obniżono fundusz statutowy;

2) nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa będących w posia daniu BGK skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 5a ust. 1;

3) nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa lub innej państwo wej osoby prawnej akcji lub udzia łów przekazanych uprzednio do BGK w celu podwyższenia funduszu sta tutowego.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, okreś la wysokość, o jaką fundusz statutowy ma zostać obniżony, oraz sposób jego obniżenia.”;

8) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: „Art. 6a.

1. BGK może dokonywać emisji listów za stawnych, w szczególności w celu rea lizacji programów rządowych, o któ rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7.

2. W przypadku emisji listów zastawnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 1—8 oraz art. 17—34 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.6)).”;

9) w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Do składania oświadczeń w imieniu BGK, w tym w zakresie praw i obowiązków majątko wych, uprawnieni są:

1) prezes Zarządu samodzielnie;

2) dwaj członkowie Zarządu spośród pozosta łych członków Zarządu działający łącznie;

3) pełnomocnicy — w zakresie otrzymanych pełnomocnictw, działający samodzielnie lub łącznie z innym pełnomocnikiem lub człon kiem Zarządu.”. Art.

2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.7)) w art. 17 w ust. 1 pkt 41 otrzymuje brzmienie: „4

1) środki, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491, z 2009 r. Nr 65, poz. 545 oraz z 2011 r. Nr 28, poz. 143),”.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857, Nr 149, poz. 996, Nr 219, poz. 1442, Nr 226, poz. 1478 i Nr 229, poz. 1496.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726. Dziennik Ustaw Nr 28 — 1884 — Poz. 143

Art.

3. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Pra wo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 122

8) w art. 4 w pkt 2a po lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu: „c) związanych z wykonywaniem działalności banko wej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w czę ści dotyczącej: — otwierania i prowadzenia rachunków banko wych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzyban kowym, — pozyskiwania środków finansowych dla zapew nienia płynności finansowej oraz refinansowa nia akcji kredytowej;”. Art.

4. W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o Krajo wym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 54

5) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 6: a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) dotacje otrzymane z budżetu państwa;

2) środki pochodzące z budżetu Unii Europej skiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w szczególności środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierp nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.8));”, b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) odsetki od środków, o których mowa w pkt 1 i 2, zgromadzonych na rachunkach bankowych Krajowego Funduszu Kapitało wego, o ile odrębne przepisy lub umowy dotyczące przekazania lub wykorzystania tych środków nie stanowią inaczej;”;

2) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: „Art. 6a. Obsługę bankową Krajowego Funduszu Kapitałowego prowadzi BGK w przypad ku gdy w jego posiadaniu znajdują się akcje Krajowego Funduszu Kapitałowego w liczbie:

1) uprawniającej do wykonywania co najmniej 50 % ogólnej liczby głosów lub

2) stanowiącej co najmniej 50 % kapitału zakładowego.”. Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-03-16
Data wydania: 2010-02-12
Data wejścia w życie: 2010-03-16
Data obowiązywania: 2010-03-16
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MIN.
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 40 poz. 226