Dz.U. 2010 nr 40 poz. 227

Dziennik Ustaw Nr 17 — 1282 — Poz. 78

Art.

1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.1)) w art. 42 § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojaz dów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeź wości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177.”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 78 USTAWA z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-03-16
Data wydania: 2010-02-12
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Uwagi: art. 1 pkt 1, 6, 8 i 9 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2010 r.; data wejścia w życie ustawy wynika ze zmiany Dz.U. z 2011 r. Nr 129, poz. 734
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 40 poz. 227