Dz.U. 2010 nr 41 poz. 236

Dziennik Ustaw Nr 133 — 7862 — Poz. 767

Art. 

1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.2)) w art. 296 wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: „§ 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 1a działa w celu osiągnięcia korzyści ma jątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”;

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: „§ 4a. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Pań stwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek pokrzywdzone go.”. Art. 

2. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. — Pra wo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.3)) uchyla się art. 267a. Art. 

3. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. — Ko deks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.4)) uchyla się art. 585. Art. 

4. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działal ności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.5)) uchyla się art. 224 i art. 224a. Art. 

5. W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o europej skim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 107

7) uchyla się art. 130. Art. 

6. W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdziel ni europejskiej (Dz. U. Nr 149, poz. 107

7) uchyla się art. 107. Art. 

7. W ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o ograni czaniu barier administracyjnych dla obywateli i przed siębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 764) w art. 26 uchyla się pkt 3. Art. 

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 7, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 767 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw1)

1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 16 września 1982 r. — Prawo spółdzielcze, ustawę z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, ustawę z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, ustawę z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej oraz ustawę z dnia 25 marca 2011  r. o  ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549 i Nr 117, poz. 678.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 163, poz. 1014, z 2009 r. Nr 77, poz. 649 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 860 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 102, poz. 585 i Nr 106, poz. 622.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-03-17
Data wydania: 2010-03-09
Data wejścia w życie: 2010-03-17
Data obowiązywania: 2010-03-17
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 41 poz. 236