Dz.U. 2010 nr 45 poz. 263

Monitor Polski Nr 94 — 5091 — Poz. 1075

Polski Słownik Biograficzny, wspólne wydawnic two Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umie jętności, realizowane przez Instytut Historii PAN, jest narodowym dziełem o wyjątkowej randze, liczącym już 75 lat. Obejmuje całość narodowej historii, nauki i kultury oraz losy dziesiątków tysięcy wybitnych ludzi od IX do XX wieku. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: — uznając unikatowy i ogólnonarodowy charakter Słownika będącego jednym z najwybitniejszych wydawnictw biograficznych na świecie, — doceniając w pełni jego poziom naukowy i redak torski, — wyrażając wdzięczność i uznanie kolejnym jego twórcom, — przekonany, iż Polski Słownik Biograficzny dobrze służy obecnym i będzie służył wszystkim następ nym pokoleniom Polaków, — wychodząc naprzeciw postulatom Polskiej Akade mii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, postanawia objąć Polski Słownik Biograficzny hono rowym patronatem. Marszałek Sejmu: G. Schetyna 1075 UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia honorowego patronatu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polskim Słownikiem Biograficznym

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2010-03-24
Data wydania: 2010-03-09
Data wejścia w życie: 2010-04-08
Data obowiązywania: 2010-04-08
Data uchylenia: 2010-10-01
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 45 poz. 263