Dz.U. 2010 nr 45 poz. 268

Dziennik Ustaw Nr 22 — 1610 — Poz. 114

Art.

1. W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o woje wodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Sytuacjami nadzwyczajnymi, o których mowa w ust. 1, są również sytuacje kryzysowe w ro zumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.2)).”;

2) w art. 56 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci uzupełnień;”. Art.

2. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol skiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13c w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5—10 w brzmieniu: „

5) dowodzenie podległymi związkami organiza cyjnymi i jednostkami wojskowymi;

6) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia podległych związ ków organizacyjnych i jednostek wojskowych;

7) szkolenie podległych związków organizacyj nych i jednostek wojskowych;

8) wykonywanie zadań związanych z udziałem oddziałów i pododdziałów wojskowych w zwal czaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skut ków, ochrony mienia, akcjach poszukiwaw czych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i ży cia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkod liwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

9) zapewnianie uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych;

10) współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością pań stwa.”.

2) w art. 14: a) w ust. 1 uchyla się pkt 1, b) uchyla się ust. 2, c) w ust. 3 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4) gromadzenia informacji na potrzeby realiza cji przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązków państwa-gospodarza oraz pla nowania użycia przydzielonych sił i środków do wsparcia wojsk sojuszniczych;

5) zapewniania uzupełnienia potrzeb osobo wych jednostek wojskowych oraz innych jednostek wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa;”, d) uchyla się ust. 5;

3) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Kwalifikację wojskową przeprowadzają woje wodowie przy współudziale szefów wojewódz kich sztabów wojskowych, wojskowych ko mendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).”;

4) w art. 69b ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, kandydatom na żołnierzy zawodo wych oraz pełniącym służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobi lizacji i w czasie wojny przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i wyposażenie wyrobów medycz nych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), inne niż oznaczone 114 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczy pospolitej Polskiej, ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wy konywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwa rzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amuni cją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojsko wym lub policyjnym, ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służ bie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076 oraz z 2010 r. Nr 240, poz. 1600.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601. Dziennik Ustaw Nr 22 — 1611 — Poz. 114

znakiem „Rp”, finansowane z budżetu pań stwa, z części pozostającej w dyspozycji Mini stra Obrony Narodowej.”;

5) w art. 99a po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmie niu: „6a. Warunku wykształcenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 4, przewidzianego dla stanowisk przeznaczonych dla danego korpusu nie sto suje się do żołnierzy rezerwy posiadających już w tym korpusie odpowiedni stopień woj skowy.”;

6) w art. 132d w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) skierowanym lub wyznaczonym do służby poza granicami państwa pełnionej w ramach okresowej służby wojskowej — przysługują uprawnienia i świadczenia przewidziane dla żołnierzy zawodowych, określone w art. 24 ust. 5—7 i art. 62 ust. 7a ustawy z dnia 11 wrześ nia 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawo dowych i w przepisach wykonawczych wyda nych na podstawie art. 24 ust. 8 tej ustawy;”. Art.

3. W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o upo sażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.4)) w art. 31 ust. 1 otrzymu je brzmienie: „

1. Żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy od bywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadni cze według stopnia wojskowego.”. Art.

4. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o za kwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 136

7) w art. 74 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wniosek o odszkodowanie składa się do dowód cy jednostki wojskowej, która wyrządziła szkodę, a jeżeli miejsce postoju tej jednostki nie jest zna ne — do Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbroj nych.”. Art.

5. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wy konywaniu działalności gospodarczej w zakresie wy twarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bro nią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przezna czeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.5)) w art. 25a ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Wojewodowie, w porozumieniu z Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, wyzna czą miejsca przeznaczone do niszczenia znale zionych materiałów wybuchowych i niebez piecznych.”. Art.

6. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świad czeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służ bą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760, z późn. zm.6)) w art. 22 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Jeżeli wypadkowi uległ:

1) szef wojewódzkiego sztabu wojskowego lub jego zastępca — decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje szef innego wojewódzkiego sztabu wojskowego wyznaczony przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódca rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczy pospolitej Polskiej, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dowódca (szef) jednostki organi zacyjnej bezpośrednio podporządkowanej Ministrowi Obrony Narodowej lub nadzoro wanej przez Ministra Obrony Narodowej albo ich zastępcy — decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje Minister Obrony Narodo wej.”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Od decyzji i postanowień organów, o których mowa w ust. 1 i 2, w sprawach odszkodowań przysługuje osobie zainteresowanej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, na zasadach i w terminach określonych w przepi sach Kodeksu postępowania cywilnego.”. Art.

7. W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służ bie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.7)) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 44 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3) dowódca korpusu, rektor — komendant woj skowej uczelni akademickiej, dowódca dywizji, dowódca flotylli, Dowódca Garnizonu Warsza wa — w odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego majora (komandora podporucznika) włącznie w podległych jed nostkach wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) dowódca brygady, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, dowódca skrzydła, rektor — ko mendant wojskowej uczelni zawodowej, do wódca pułku, dowódca batalionu oraz dowód ca zajmujący stanowisko służbowe zaszerego wane do stopnia etatowego co najmniej pod pułkownika (komandora porucznika) — w od

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 235, poz. 1700, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 214, poz. 1347, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 125, poz. 1036 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 155, poz. 1039.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, z 2009 r. Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578. Dziennik Ustaw Nr 22 — 1612 — Poz. 114

niesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) włącznie w podległych jednostkach wojsko wych, z zastrzeżeniem pkt 5;”;

2) w art. 143 w ust. 2 pkt 4—6 otrzymują brzmienie: „

4) dowódca korpusu, Dowódca Garnizonu War szawa i rektor — komendant wojskowej uczel ni akademickiej — w odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego podpułkow nika (komandora porucznika) włącznie w pod ległych jednostkach wojskowych, z zastrzeże niem pkt 5—7;

5) dowódca dywizji, dowódca flotylli i dowódca brygady niewchodzącej w skład dywizji, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego i rektor — komendant wojskowej uczelni zawodowej — w odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego majora (komandora pod porucznika) włącznie w podległych jednost kach wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7;

6) dowódca brygady wchodzącej w skład dywizji i dowódca pułku oraz wojskowy komendant uzupełnień — w odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) włącznie w podległych jednostkach wojskowych, z zastrzeżeniem pkt 7;”. Art.

8. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służ bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywia du Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z późn. zm.8)) w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i in nymi komórkami organizacyjnymi Minister stwa Obrony Narodowej oraz dowódcami ro dzajów SZ RP, Dowódcą Operacyjnym Sił Zbrojnych, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dowódcami garnizonów woj skowych i jednostek wojskowych;”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia niepodlegającego ogłoszeniu, za kres i tryb współdziałania SKW i SWW ze Szta bem Generalnym Wojska Polskiego i innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcami rodzajów SZ RP, Dowódcą Operacyjnym Sił Zbrojnych, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dowódcami garnizonów wojskowych i jedno stek wojskowych.”. Art.

9. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o za rządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.9)) w art. 14 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „

10. W skład zespołu wojewódzkiego wchodzi rów nież szef wojewódzkiego sztabu wojskowego lub jego przedstawiciel.”. Art.

10.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy znosi się okręgi wojskowe.

2. Z dniem zniesienia okręgów wojskowych Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wstępuje w pra wa i obowiązki dowódcy okręgu wojskowego.

3. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, prowadzone przez dowódców okręgów wojskowych, przejmuje Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Art. 1

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2012 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1, art. 2 pkt 4—6 i art. 3, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2009 r. Nr 85, poz. 716 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076 oraz z 2010 r. Nr 240, poz. 1600.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-03-24
Data wydania: 2010-03-02
Data wejścia w życie: 2010-04-08
Data obowiązywania: 2010-04-08
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 45 poz. 268