Dz.U. 2010 nr 57 poz. 357

Dziennik Ustaw Nr 236 — 16118 — Poz. 1555

Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie zwrotu podatku od towa rów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. Nr 224, poz. 180

1) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: „§ 6a. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 2, dotyczy roku podatkowego 2009, wniosek ten może zostać złożony nie później niż do dnia 31 marca 2011 r.”.

§2. Do wniosków, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 1, dotyczących ro ku podatkowego 2009, złożonych po dniu 30 września 2010 r. a przed dniem wejścia w życie niniejszego roz porządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia wy mienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Finansów: w z. W. Szczuka 1555 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom2)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swej regula cji wdrożenia dyrektywy Rady 2010/66/UE z dnia 14 paź dziernika 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2008/9/WE okreś lającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, po datnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie człon kowskim (Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2010, str. 1).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473, Nr 107, poz. 679 i Nr 226, poz. 1476.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-04-09
Data wydania: 2010-02-19
Data wejścia w życie: 2010-04-24
Data obowiązywania: 2010-04-24
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 57 poz. 357