Dz.U. 2010 nr 60 poz. 375

Dziennik Ustaw Nr 146 — 11446 — Poz. 982

Na podstawie art. 264 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb wykonywania czynności związa nych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosun ku do funkcjonariuszy Służby Więziennej;

2) obieg dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym;

3) prostowanie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek;

4) wzory postanowień i innych dokumentów sporzą dzanych w postępowaniu dyscyplinarnym.

§2. W czasie zawieszenia postępowania dyscypli narnego rzecznik dyscyplinarny:

1) podejmuje czynności w celu zabezpieczenia dowo dów przed ich utratą lub zniekształceniem;

2) przeprowadza czynności wyjaśniające możliwe do wykonania w tych warunkach.

§3. W przypadku przyjęcia przez przełożonego dyscyplinarnego pisemnej zgody na dobrowolne pod danie się karze dyscyplinarnej, o której mowa w art. 232 pkt 3—7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej „ustawą”, rzecznik dyscyplinarny przeprowadza tylko te czynności, któ rych nie będzie można przeprowadzić ponownie.

§4.

1. Obieg dokumentów związanych z postępo waniem dyscyplinarnym prowadzi się w taki sposób, aby ich treść nie była udostępniona osobom nie uprawnionym.

2. Dokumenty doręcza się bezpośrednio albo prze kazuje przesyłką listową, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą innych środków łączności.

3. Dokumenty składane przez obwinionego lub jego obrońcę włącza się niezwłocznie do akt postępowania dyscyplinarnego, ze wskazaniem daty ich złożenia.

§5.

1. Rzecznik dyscyplinarny przekazuje nie zwłocznie przełożonemu dyscyplinarnemu dokumen ty związane z postępowaniem dyscyplinarnym za strzeżone do jego właściwości.

2. W razie ustalenia, że zarzuty stawiane obwinio nemu w postanowieniu o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego powinny być zmienione lub uzupeł nione, rzecznik dyscyplinarny niezwłocznie przedkłada przełożonemu dyscyplinarnemu propozycję zarzutów wraz z uzasadnieniem, w celu wydania postanowie nia, o którym mowa w art. 247 ust. 10 ustawy.

§6.

1. Rzecznik dyscyplinarny, który za zgodą ust ną lub pisemną przełożonego dyscyplinarnego korzy sta z pomocy innego rzecznika dyscyplinarnego przy przeprowadzaniu czynności, o których mowa w art. 247 ust. 8 ustawy, sporządza notatkę urzędową i włącza ją do akt postępowania dyscyplinarnego. No tatka urzędowa powinna wskazywać rzecznika dyscy plinarnego, który będzie udzielał pomocy, oraz zakres powierzonych mu do przeprowadzenia czynności w tym postępowaniu dyscyplinarnym.

2. O wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, rzecznik dyscyplinarny występuje do przełożonego dyscyplinarnego ustnie lub pisemnie.

3. Rzecznik dyscyplinarny niezwłocznie zawiada mia, ustnie lub pisemnie, obwinionego lub jego obrońcę o uczestnictwie w postępowaniu dyscypli narnym innego rzecznika dyscyplinarnego w ramach pomocy, o której mowa w ust. 1.

§7.

1. Prostowanie błędów pisarskich i rachunko wych oraz innych oczywistych omyłek w dokumen tach sporządzonych w toku postępowania dyscypli narnego następuje z urzędu lub na wniosek obwinio nego lub jego obrońcy wskazujący propozycję zmia ny.

2. Wniosek w przedmiocie sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek powinien zawierać precyzyjne określenie błę du lub omyłki.

3. Wniosek oraz zarządzenie rzecznika dyscyplinar nego o sprostowaniu lub odmowie sprostowania błę dów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywi stych omyłek w dokumentach sporządzonych w toku postępowania dyscyplinarnego, załącza się do akt po stępowania dyscyplinarnego.

§8.

1. Wpisów w dokumentach sporządzonych w toku postępowania dyscyplinarnego dokonuje się w sposób trwały i czytelny, pismem ręcznym — atra mentem lub długopisem, maszynowym lub kompute rowym.

2. Zmian lub poprawek dokonuje się przez skreśle nie dotychczasowej treści z zachowaniem czytelności dotychczasowego wpisu i wpisaniem właściwej treści, umieszczeniem daty oraz czytelnego podpisu rzeczni ka dyscyplinarnego dokonującego zmiany lub po prawki.

§9. Wniosek przełożonego dyscyplinarnego o przedłużenie terminu prowadzenia czynności dowo dowych w postępowaniu dyscyplinarnym składa się wyższemu przełożonemu dyscyplinarnemu właściwe mu do wydania w tym przedmiocie postanowienia, nie później niż 5 dni przed upływem tego terminu. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej Dziennik Ustaw Nr 146 — 11447 — Poz. 982§10.

1. Przełożony dyscyplinarny, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, w przypadku wnie sienia odwołania, przekazuje je wyższemu przełożone mu dyscyplinarnemu, wraz z aktami postępowania dyscyplinarnego, aktami osobowymi obwinionego oraz swoim pisemnym stanowiskiem, w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

2. Po rozpatrzeniu sprawy wyższy przełożony nie zwłocznie zwraca przełożonemu dyscyplinarnemu ak ta osobowe oraz akta postępowania dyscyplinarnego. § 1

1.

1. Określa się wzory:

1) protokołu z rozmowy dyscyplinującej oraz notatki urzędowej z rozmowy dyscyplinującej, stanowią cych załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) postanowienia o odstąpieniu od wszczęcia postę powania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zgłoszenia wątpliwości w zakresie ustalenia właś ciwości przełożonego w sprawach dyscyplinar nych, stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządze nia;

4) zlecenia przeprowadzenia czynności wyjaśniają cych przed wszczęciem postępowania dyscypli narnego, stanowiącego załącznik nr 4 do rozporzą dzenia;

5) postanowienia o ustaleniu właściwości przełożo nego dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) postanowienia o wszczęciu postępowania dyscy plinarnego, stanowiącego załącznik nr 6 do rozpo rządzenia;

7) postanowienia o przejęciu postępowania dyscypli narnego do prowadzenia, stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) postanowienia o odmowie wszczęcia postępowa nia dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) protokołu przyjęcia pisemnych wyjaśnień i wysłu chania obwinionego oraz dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 242 ustawy o Służbie Wię ziennej, stanowiącego załącznik nr 9 do rozporzą dzenia;

10) postanowienia o wyłączeniu albo odmowie wyłą czenia przełożonego dyscyplinarnego, stanowią cego załącznik nr 10 do rozporządzenia; 1

1) postanowienia o zawieszeniu rzecznika dyscypli narnego, stanowiącego załącznik nr 11 do rozpo rządzenia; 1

2) postanowienia o wyłączeniu albo odmowie wyłą czenia rzecznika dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 12 do rozporządzenia; 1

3) protokołu przesłuchania świadka, stanowiącego załącznik nr 13 do rozporządzenia; 1

4) protokołu oględzin, stanowiącego załącznik nr 14 do rozporządzenia; 1

5) protokołu z przeprowadzonych czynności, stano wiącego załącznik nr 15 do rozporządzenia; 1

6) postanowienia o zmianie zarzutów, stanowiącego załącznik nr 16 do rozporządzenia; 1

7) protokołu przesłuchania obwinionego, stanowią cego załącznik nr 17 do rozporządzenia; 1

8) protokołu przyjęcia pisemnych wyjaśnień obwi nionego, stanowiącego załącznik nr 18 do rozpo rządzenia; 1

9) postanowienia o odmowie udostępnienia akt, sta nowiącego załącznik nr 19 do rozporządzenia;

20) postanowienia o odmowie uwzględnienia wnios ku dowodowego, stanowiącego załącznik nr 20 do rozporządzenia; 2

1) postanowienia o przedłużeniu czynności dowodo wych, stanowiącego załącznik nr 21 do rozporzą dzenia; 2

2) postanowienia o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 22 do rozporządzenia; 2

3) postanowienia o podjęciu zawieszonego postępo wania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 23 do rozporządzenia; 2

4) protokołu zapoznania się obwinionego albo obroń cy z aktami postępowania dyscyplinarnego, stano wiącego załącznik nr 24 do rozporządzenia; 2

5) postanowienia o odmowie uzupełnienia akt postę powania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 25 do rozporządzenia; 2

6) protokołu zapoznania się obwinionego lub obroń cy z uzupełnionymi aktami postępowania dyscy plinarnego, stanowiącego załącznik nr 26 do roz porządzenia; 2

7) postanowienia o zakończeniu czynności dowodo wych, stanowiącego załącznik nr 27 do rozporzą dzenia; 2

8) orzeczenia, stanowiącego załącznik nr 28 do roz porządzenia; 2

9) postanowienia o uchyleniu postanowienia o za kończeniu czynności dowodowych, stanowiącego załącznik nr 29 do rozporządzenia; 30) protokołu w sprawie wysłuchania obwinionego, stanowiącego załącznik nr 30 do rozporządzenia; 3

1) postanowienia o odmowie przyjęcia odwołania, stanowiącego załącznik nr 31 do rozporządzenia; 3

2) postanowienia w sprawie przywrócenia albo od mowy przywrócenia terminu do wniesienia odwo łania, stanowiącego załącznik nr 32 do rozporzą dzenia; 3

3) postanowienia o wstrzymaniu albo odmowie wstrzymania wykonania orzeczenia, stanowiącego załącznik nr 33 do rozporządzenia; Dziennik Ustaw Nr 146 — 11448 — Poz. 982

3

4) protokołu zapoznania się obwinionego lub obroń cy z materiałami uzyskanymi w wyniku czynności dowodowych w postępowaniu odwoławczym, stanowiącego załącznik nr 34 do rozporządzenia; 3

5) orzeczenia wydanego w postępowaniu odwoław czym, stanowiącego załącznik nr 35 do rozporzą dzenia; 3

6) postanowienia o odmowie zwolnienia od złożenia zeznania albo odpowiedzi na pytania, stanowiące go załącznik nr 36 do rozporządzenia; 3

7) postanowienia o zatarciu kary dyscyplinarnej, sta nowiącego załącznik nr 37 do rozporządzenia; 3

8) postanowienia o wznowieniu postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 38 do rozporządzenia; 3

9) postanowienia o odmowie wznowienia postępo wania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 39 do rozporządzenia; 40) postanowienia wydanego w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego w postępowaniu odwoławczym, stanowiącego załącznik nr 40 do rozporządzenia; 4

1) orzeczenia wydanego w trybie wznowienia postę powania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 41 do rozporządzenia; 4

2) postanowienia wydanego w postępowaniu odwo ławczym po rozpatrzeniu zażalenia lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, stanowiącego załącznik nr 42 do rozporządzenia; 4

3) orzeczenia wydanego w trybie wznowienia postę powania dyscyplinarnego w postępowaniu odwo ławczym, stanowiącego załącznik nr 43 do rozpo rządzenia; 4

4) rejestru wymierzonych kar dyscyplinarnych, sta nowiącego załącznik nr 44 do rozporządzenia.

2. Po wznowieniu postępowania dyscyplinarnego przy przeprowadzaniu czynności dowodowych ogra niczonych do przyczyn wznowienia stosuje się odpo wiednio załączniki nr 7, 11—27, 29—30, 34 i 36 do roz porządzenia, z uwzględnieniem terminu zażalenia określonego w art. 262 ust. 5 ustawy.

3. W uzasadnionych przypadkach można stosować druk dokumentu, inny niż określony w ust. 1, utworzo ny według reguł określonych dla danego rodzaju czynności. § 1

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski Dziennik Ustaw Nr 146 — 11449 — Poz. 982 Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. (poz. 982) Załącznik nr 1 WZÓR A Dziennik Ustaw Nr 146 — 11450 — Poz. 982 Dziennik Ustaw Nr 146 — 11451 — Poz. 982 Dziennik Ustaw Nr 146 — 11452 — Poz. 982 WZÓR B Dziennik Ustaw Nr 146 — 11453 — Poz. 982 Dziennik Ustaw Nr 146 — 11454 — Poz. 982 Załącznik nr 2 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11455 — Poz. 982 Załącznik nr 3 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11456 — Poz. 982 Załącznik nr 4 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11457 — Poz. 982 Załącznik nr 5 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11458 — Poz. 982 Załącznik nr 6 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11459 — Poz. 982 Dziennik Ustaw Nr 146 — 11460 — Poz. 982 Załącznik nr 7 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11461 — Poz. 982 Dziennik Ustaw Nr 146 — 11462 — Poz. 982 Załącznik nr 8 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11463 — Poz. 982 Załącznik nr 9 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11464 — Poz. 982 Dziennik Ustaw Nr 146 — 11465 — Poz. 982 Dziennik Ustaw Nr 146 — 11466 — Poz. 982 Załącznik nr 10 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11467 — Poz. 982 Załącznik nr 11 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11468 — Poz. 982 Załącznik nr 12 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11469 — Poz. 982 Załącznik nr 13 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11470 — Poz. 982 Dziennik Ustaw Nr 146 — 11471 — Poz. 982 Załącznik nr 14 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11472 — Poz. 982 Dziennik Ustaw Nr 146 — 11473 — Poz. 982 Załącznik nr 15 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11474 — Poz. 982 Dziennik Ustaw Nr 146 — 11475 — Poz. 982 Załącznik nr 16 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11476 — Poz. 982 Załącznik nr 17 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11477 — Poz. 982 Dziennik Ustaw Nr 146 — 11478 — Poz. 982 Dziennik Ustaw Nr 146 — 11479 — Poz. 982 Załącznik nr 18 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11480 — Poz. 982 Dziennik Ustaw Nr 146 — 11481 — Poz. 982 Załącznik nr 19 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11482 — Poz. 982 Załącznik nr 20 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11483 — Poz. 982 Załącznik nr 21 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11484 — Poz. 982 Załącznik nr 22 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11485 — Poz. 982 *) Długotrwałą przeszkodą w prowadzeniu postępowania dyscyplinarnego może być w szczególności: prowadzone postępowanie karne, zwłaszcza gdy ukaranie dyscyplinarne jest zależne od wyników postępowania karnego i nie stanowi naruszenia dyscypliny służbowej, długotrwała obłożna choroba lub pobyt w szpitalu, odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, pobytem w sanatorium, obserwacja w zakładzie opieki zdrowotnej lub inne długotrwałe przeszkody, jeżeli uniemożliwiają prowadzenie postępowania. **) Niepotrzebne skreślić. Dziennik Ustaw Nr 146 — 11486 — Poz. 982 Załącznik nr 23 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11487 — Poz. 982 Załącznik nr 24 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11488 — Poz. 982 Dziennik Ustaw Nr 146 — 11489 — Poz. 982 Załącznik nr 25 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11490 — Poz. 982 Załącznik nr 26 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11491 — Poz. 982 Dziennik Ustaw Nr 146 — 11492 — Poz. 982 Załącznik nr 27 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11493 — Poz. 982 Załącznik nr 28 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11494 — Poz. 982 *) Niepotrzebne skreślić. **) Uzasadnienie orzeczenia powinno zawierać: zwięzły opis stanu faktycznego, wskazanie, jakie fakty uznano za udowodnione lub nie udowodnione, na jakich w tej mierze oparto się dowodach i dlaczego nie uznano dowodów przeciwnych, okoliczności, w tym obcią żające oraz łagodzące, które przełożony dyscyplinarny miał na względzie przy wydawaniu orzeczenia, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej orzeczenia. Dziennik Ustaw Nr 146 — 11495 — Poz. 982 Załącznik nr 29 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11496 — Poz. 982 Załącznik nr 30 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11497 — Poz. 982 Dziennik Ustaw Nr 146 — 11498 — Poz. 982 Załącznik nr 31 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11499 — Poz. 982 Załącznik nr 32 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11500 — Poz. 982 Załącznik nr 33 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11501 — Poz. 982 Załącznik nr 34 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11502 — Poz. 982 Dziennik Ustaw Nr 146 — 11503 — Poz. 982 Załącznik nr 35 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11504 — Poz. 982 Dziennik Ustaw Nr 146 — 11505 — Poz. 982 Załącznik nr 36 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11506 — Poz. 982 Załącznik nr 37 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11507 — Poz. 982 Załącznik nr 38 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11508 — Poz. 982 Załącznik nr 39 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11509 — Poz. 982 Załącznik nr 40 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11510 — Poz. 982 Załącznik nr 41 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11511 — Poz. 982 Załącznik nr 42 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11512 — Poz. 982 Załącznik nr 43 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 146 — 11513 — Poz. 982 Za łą cz ni k nr 4 4 W ZÓ R — 11514 — — 11515 — — 11516 — Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 Bezpłatna infolinia: 800 287 581 (czynna w godz. 730–1530) www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cokprm.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 1935/W/C/2010 ISSN 0867-3411 Cena 8,50 zł (w tym 7 % VAT)

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-04-13
Data wydania: 2010-03-25
Data wejścia w życie: 2010-04-13
Data obowiązywania: 2010-04-13
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 60 poz. 375