Dz.U. 2010 nr 61 poz. 386

Dziennik Ustaw Nr 75 — 6458 — Poz. 488

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Bohdan Zdziennicki — przewodniczący, Zbigniew Cieślak, Maria Gintowt-Jankowicz — sprawozdawca, Mirosław Granat, Marian Grzybowski, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiające go pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora General nego, na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2010 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Grudziądzu, czy art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, ze zm.) oraz art. 417 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), do którego art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów odsyła, na podstawie któ rych właściciel lokalu, objętego wyrokiem eksmisyj nym, w którym byłemu lokatorowi sąd przyznał prawo do lokalu socjalnego, wstrzymując jednocześnie eks misję byłego lokatora do czasu złożenia mu przez właściwą gminę oferty najmu lokalu socjalnego, uzy skał prawo do żądania od gminy odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w pełnej wysokości poniesionej szkody, są zgodne z art. 167 ust. 1 i 4 Kon stytucji, orzeka: Art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 1

3) w związku z art. 417 § 1 ustawy z dnia 23 kwiet nia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) jest zgodny z art. 167 ust. 4 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 167 ust. 1 Konstytucji. Bohdan Zdziennicki Zbigniew Cieślak Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat Marian Grzybowski 488 WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 8 kwietnia 2010 r. sygn. akt P 1/08

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-04-14
Data wydania: 2010-03-23
Data wejścia w życie: 2010-04-14
Data obowiązywania: 2010-04-14
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 61 poz. 386