Dz.U. 2010 nr 62 poz. 389

Dziennik Ustaw Nr 38 — 2710 — Poz. 197

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnie niem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, wa runków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażają cych alkohol etylowy (Dz. U. Nr 160, poz. 107

5) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Środki skażające określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia w lp. 1—12 i 17—22 mogą być stosowane jako środki skażające alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji dowol nych produktów nieprzeznaczonych do spoży cia przez ludzi.”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli uchy la się lp. 13—16.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: wz. L. Kotecki 197 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 151, poz. 1013, Nr 226, poz. 1477 i Nr 238, poz. 1578.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-04-15
Data wydania: 2010-04-15
Data wejścia w życie: 2010-04-15
Data obowiązywania: 2010-04-15
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 62 poz. 389