Dz.U. 2010 nr 7 poz. 44

Dziennik Ustaw Nr 34 — 2890 — Poz. 185

Na podstawie art. 235 § 3 ustawy z dnia 17 listopa da 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.1)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje urządzeń i środków technicznych umożli wiających przeprowadzenie dowodu na odle głość;

2) sposób korzystania z urządzeń i środków technicz nych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość;

3) sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowa nia zapisów dokonanych podczas przeprowadza nia dowodu na odległość.

§2.

1. Przeprowadzenie dowodu na odległość na stępuje przy zastosowaniu urządzeń technicznych analogowych lub cyfrowych umożliwiających przekaz telekomunikacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)), a w szczegól ności urządzeń umożliwiających dwukierunkową łącz ność w czasie rzeczywistym pozwalających na przesył dźwięku lub obrazu i dźwięku pomiędzy uczestnikami czynności procesowej.

2. Dowód na odległość może być przeprowadzony z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej w rozu mieniu art. 2 pkt 35 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, a w szczególności z wyko rzystaniem sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez sąd.

3. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny gwarantować integralność przekazu telekomunikacyj nego.

4. Jeśli przekaz telekomunikacyjny wymaga pouf ności, należy zastosować środki lub rozwiązania tech niczne zapewniające dostęp do zrozumiałej formy za bezpieczonego przekazu tylko osobom uprawnionym.

§3.

1. Wykazy urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1, gwarantujących łącznie poufność i integralność przekazu telekomunikacyjnego są prowadzone przez:

1) prezesa sądu apelacyjnego dla urządzeń znajdują cych się w sądzie apelacyjnym;

2) prezesa sądu okręgowego dla urządzeń znajdują cych się w sądzie okręgowym oraz w sądach rejono wych na obszarze właściwości sądu okręgowego.

2. W wykazie urządzeń zamieszcza się w szczegól ności:

1) opis urządzenia pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację (nazwa, model, producent); 185 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13 i Nr 7, poz. 45.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716. Dziennik Ustaw Nr 34 — 2891 — Poz. 1852) wskazanie sądu będącego dysponentem urządze nia oraz osoby upoważnionej w tym sądzie do dokonania ustaleń organizacyjno-technicznych w sprawie przeprowadzenia dowodu na odległość (jej imię i nazwisko, telefon kontaktowy, numer faksu i adres poczty elektronicznej);

3) w razie potrzeby — wskazanie części obszaru właś ciwości sądu okręgowego, w którym można wyko rzystywać urządzenie;

4) informację o używanych przez urządzenie standar dach i protokołach połączenia;

5) informację o wykorzystywanych przez urządzenie standardach szyfrowania;

6) informację, czy dane urządzenie umożliwia prze kaz dźwięku, obrazu i danych;

7) informację, czy urządzenie jest zamontowane na stałe, czy też jest mobilne;

8) informację, czy urządzenie jest wyposażone w ka merę dokumentową (wizualizer);

9) informację, czy urządzenie umożliwia połączenia wielopunktowe, a jeśli umożliwia, to wraz z okre śleniem, z jaką liczbą lokalizacji może komuniko wać się jednocześnie;

10) informację, czy urządzenie umożliwia utrwalanie przekazywanych treści, a jeśli tak, to w jaki sposób; 1

1) wskazanie innych informacji mających znaczenie dla należytego przeprowadzenia dowodu na odle głość przy użyciu danego urządzenia.

§4.

1. Osoba, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, pro wadzi harmonogram dostępności urządzenia, w któ rym w szczególności odnotowuje fakt zarezerwowania urządzenia w określonym czasie.

2. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej sądu, jeżeli warunki organizacyj no-techniczne zapewniają taką możliwość.

3. Harmonogram może być publikowany z wyko rzystaniem strony internetowej sądu.

4. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn urzą dzenie dostępne w sądzie nie może służyć do przepro wadzenia dowodu na odległość, należy taką okolicz ność niezwłocznie ujawnić w harmonogramie, o któ rym mowa w ust. 1.

§5. Informatyczny nośnik danych zawierający zapi sy z przeprowadzenia dowodu na odległość należy za opatrzyć w metrykę identyfikacyjną zawierającą nastę pujące dane z protokołu przeprowadzonej czynności:

1) sygnaturę akt sprawy i oznaczenie organu prze prowadzającego daną czynność;

2) czas i miejsce przeprowadzenia czynności oraz za kres jej zapisu;

3) imiona i nazwiska osób w niej uczestniczących oraz imię, nazwisko i funkcję osoby dokonującej zapisu;

4) typ i rodzaj użytego do zapisu urządzenia, a jeśli zachodzi taka konieczność — charakterystykę tech niczną jego oprzyrządowania;

5) warunki oświetleniowe lub akustyczne miejsca za pisu;

6) dane techniczne użytego informatycznego nośnika danych;

7) parametry techniczne zapisu z przeprowadzonego dowodu na odległość, a w szczególności format zapisu, zastosowane kodery albo dekodery dźwię ku lub obrazu i dźwięku, nazwę i producenta dedy kowanego oprogramowania, którego użyto do za pisu informacji, liczby zapisanych ścieżek, szybko ści przesuwu taśmy magnetycznej;

8) informację o ewentualnym użyciu przyrządów au tomatycznych do uruchamiania i zatrzymywania urządzenia zapisującego albo o jego awarii pod czas dokonywania zapisu lub uszkodzenia infor matycznego nośnika danych.

§6.

1. Informatyczny nośnik danych zaopatrzony w metrykę identyfikacyjną należy opakować i zabez pieczyć odciskiem okrągłej pieczęci jednostki przepro wadzającej czynność procesową. Na opakowaniu na leży umieścić informacje dotyczące sygnatury akt sprawy i organu przeprowadzającego czynność oraz czasu jej przeprowadzenia i osoby dokonującej opako wania.

2. Każde otwarcie i ponowne zamknięcie opako wania informatycznego nośnika danych należy odno tować w metryce identyfikacyjnej przez określenie osoby dokonującej otwarcia lub zamknięcia opakowa nia, czasu, miejsca i celu, w jakim zostały dokonane.

3. Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany opakowania in formatycznego nośnika danych, należy dołączyć do niego dotychczasowe opakowania i wraz z metryką identyfikacyjną opakować je wspólnie oraz opisać w sposób, o którym mowa w ust. 1.

§7. Informatyczny nośnik danych powinien być należycie zabezpieczony, zwłaszcza przed utratą, szkodliwym działaniem środków chemicznych, ter micznych, światła, promieniowania, pola magnetycz nego lub elektrycznego oraz przed uszkodzeniami me chanicznymi.

§8.

1. Odtwarzanie zapisu dokonanego podczas przeprowadzania dowodu na odległość może nastą pić przy zastosowaniu przeznaczonych do tego celu urządzeń. Podczas odtwarzania może być użyte urzą dzenie korygujące lub wzmacniające utrwalony dźwięk.

2. W metryce identyfikacyjnej informatycznego nośnika danych należy uczynić adnotację o dokonaniu odtworzenia, podając czas tej czynności oraz imię i nazwisko osoby, która jej dokonała, cel odtworzenia, a także wykaz osób obecnych przy odtworzeniu.

3. W przypadku uszkodzenia informatycznego noś nika danych podczas odtwarzania zapisu należy uczy nić o tym odpowiednią adnotację w metryce identyfi kacyjnej. Dziennik Ustaw Nr 34 — 2892 — Poz. 185§9.

1. Zapis z przeprowadzenia dowodu na odle głość dokonany na informatycznym nośniku danych może być kopiowany przy zastosowaniu przeznaczo nych do tego celu urządzeń.

2. O wykonaniu kopii zapisu należy uczynić odpo wiednią adnotację w metryce identyfikacyjnej infor matycznego nośnika danych oraz sporządzić notatkę, którą dołącza się do akt sprawy.

3. Do postępowania z kopią informatycznego noś nika danych mają zastosowanie przepisy § 5, 6 i 7.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: w z. S. Chmielewski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-01-18
Data wydania: 2009-12-17
Data wejścia w życie: 2010-07-19
Data obowiązywania: 2010-07-19
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 7 poz. 44