Dz.U. 2010 nr 71 poz. 460

Dziennik Ustaw Nr 9 — 605 — Poz. 43

Na podstawie art. 13f ust. 3 ustawy z dnia 16 mar ca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 692, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2009 r. Nr 63, poz. 51

8) zarzą dza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wymagań dotyczą cych zawartości siarki w paliwie żeglugowym (Dz. U. Nr 58, poz. 47

7) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1.

1. Na statku podnoszącym polską banderę zawartość siarki w paliwie żeglugowym używanym poza granicami obszarów kon troli emisji tlenków siarki (SOx) określo nych w załączniku VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszcza niu morza przez statki, 1973 r., sporządzo nej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 17, poz. 101) oraz Protokołem uzupełniającym sporzą dzonym w Londynie dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 202, poz. 1679), zwanej dalej „Konwencją MARPOL”, z za strzeżeniem wyjątków w nim określonych, nie może przekraczać:

1) 4,5 % m/m do dnia 31 grudnia 2011 r.;

2) 3,5 % m/m od dnia 1 stycznia 2012 r.

2. Na statku podnoszącym polską banderę zawartość siarki w paliwie żeglugowym używanym w granicach obszarów kontroli emisji tlenków siarki (SOx), określonych w załączniku VI do Konwencji MARPOL, nie może przekraczać 1,0 % m/m.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Zawartość siarki w paliwie żeglugowym uży wanym na wszystkich statkach przebywają cych w polskich obszarach morskich nie mo że przekraczać 1,0 % m/m.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk 43 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-04-28
Data wydania: 2010-04-27
Data wejścia w życie: 2010-05-13
Data obowiązywania: 2010-05-13
Uwagi: Par. 1 pkt 3 i 4 wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2010 r.
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 71 poz. 460