Dz.U. 2010 nr 72 poz. 462

Dziennik Ustaw Nr 30 — 2330 — Poz. 151

151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1.

1. Ustawa określa:

1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;

2) wymagania w stosunku do osób, o których mowa w pkt 1;

3) zasady uzyskiwania i cofania uprawnień do kiero wania pojazdami oraz zatrzymywania dokumen tów stwierdzających posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami;

4) zasady prowadzenia działalności w zakresie uzy skiwania uprawnień i badań psychologicznych, związanych z kierowaniem pojazdami;

5) zasady wykonywania badań lekarskich i psycho logicznych kierowców, instruktorów i egzaminato rów oraz kandydatów na kierowców, instruktorów i egzaminatorów;

6) zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy.

2. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 10 ust. 3, art. 18 ust. 3, art. 58 ust. 2, art. 67 ust. 1, art. 69 ust. 1, art. 70 ust. 1, art. 71 ust. 1 i 2, art. 72 ust. 1 i 2, art. 77 ust. 2, art. 80 ust. 1—5, art. 85 ust. 3 i 8, art. 86 ust. 4, 5 i 7, art. 87 ust. 3, art. 88 ust. 1, 4, 6, 7 i 9, art. 96 ust. 3, art. 97 ust. 2, art. 99 ust. 5 i art. 103 ust. 6, stanowią zadania z zakresu ad ministracji rządowej. Art.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) kierowcy, kierującym lub o pojeździe określonego rodzaju — należy przez to rozumieć odpowiednio kierowcę, kierującego lub pojazd w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3));

2) opłacie ewidencyjnej — należy przez to rozumieć opłatę stanowiącą przychód Funduszu — Central na Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym. Rozdział 2 Osoby uprawnione do kierowania pojazdami Art.

3.

1. Kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z następujących warunków:

1) posiada umiejętność kierowania pojazdem w spo sób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudnia jący ruchu drogowego i nienarażający kogokol wiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwier dzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem;

2) odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy;

3) zdaje egzamin państwowy.

2. Kierującym pojazdem może być również osoba, która odbywa szkolenie w ramach kwalifikacji wstęp nej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzu pełniającej przyspieszonej, o których mowa w przepi sach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.4)), i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Euro pejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 1

8) oraz częściowo dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającej rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającej dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 7, str. 441, z późn. zm.).

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i usta wę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2331 — Poz. 151



3. Osoba niepełnosprawna pod względem fizycz nym może być kierującym, jeżeli uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

4. Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiąza na do posiadania dokumentu stwierdzającego posia danie uprawnienia do kierowania rowerem lub pojaz dem zaprzęgowym. Art.

4.

1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest:

1) wydane w kraju: a) prawo jazdy, b) pozwolenie wojskowe, c) międzynarodowe prawo jazdy;

2) wydane za granicą: a) międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322), b) krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44), c) krajowe prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Euro pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obsza rze Gospodarczym;

3) zagraniczny dokument wojskowy, określony w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

2. Kierowca może posiadać tylko jedno ważne pra wo jazdy. Przepis ten nie dotyczy międzynarodowego prawa jazdy oraz krajowego prawa jazdy osoby, o któ rej mowa w art. 10 ust. 3.

3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest uznawane za ważne prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfedera cji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europej skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodar czym, jeżeli na terytorium któregokolwiek z tych państw to prawo jazdy zostało zatrzymane lub czaso wo albo na stałe cofnięto posiadane uprawnienie do kierowania pojazdem. Art.

5.

1. Prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednio motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów:

1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w ruchu międzynarodowym na terytorium: a) państw-stron Konwencji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. b — z wyjątkiem kierowania mo torowerem lub ciągnikiem rolniczym, b) państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa człon kowskiego Europejskiego Porozumienia o Wol nym Handlu (EFTA) — strony umowy o Euro pejskim Obszarze Gospodarczym — z wyjąt kiem kierowania ciągnikiem rolniczym.

2. Pozwolenie wojskowe, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b, stwierdza posiadanie przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej i żołnierza służby kan dydackiej uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym, zespołem pojazdów Sił Zbroj nych Rzeczypospolitej Polskiej lub pojazdem pobra nym w ramach świadczeń na rzecz obrony.

3. Międzynarodowe prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, stwierdza posiadanie upraw nienia do kierowania odpowiednim pojazdem silniko wym lub zespołem pojazdów w ruchu międzynarodo wym na terytorium państw-stron Konwencji, o któ rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, z wyjątkiem kierowania ciągnikiem rolniczym. Międzynarodowe prawo jazdy jest ważne łącznie z krajowym prawem jazdy.

4. Prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, stwierdza posiadanie uprawnienia do kiero wania odpowiednim pojazdem silnikowym na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.

5. Zagraniczny dokument wojskowy, o którym mo wa w art. 4 ust. 1 pkt 3, stwierdza posiadanie upraw nienia do kierowania pojazdami na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej w zakresie określonym w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospoli ta Polska.

6. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpo wiednio motorowerem lub pojazdem silnikowym mo że kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronę umowy o Europejskim Ob szarze Gospodarczym — w okresie ważności prawa jazdy. Art.

6.

1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie upraw nienia do kierowania:

1) kategorii AM: a) motorowerem, b) czterokołowcem lekkim;

2) kategorii A1: a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczają cej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nie przekraczającym 0,1 kW/kg, Dziennik Ustaw Nr 30 — 2332 — Poz. 151

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekra czającej 15 kW, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy katego rii AM;

3) kategorii A2: a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekra czającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on po wstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeź dzie o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekra czającej 15 kW, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy katego rii AM;

4) kategorii A: a) motocyklem, b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy katego rii AM;

5) kategorii B1: a) czterokołowcem, b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy katego rii AM;

6) kategorii B: a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej ma sie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjąt kiem autobusu i motocykla, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o któ rym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o któ rym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lek ka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2, d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy katego rii AM;

7) kategorii C1: a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej ma sie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekra czającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o któ rym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy katego rii AM;

8) kategorii C: a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej ma sie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o któ rym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy katego rii AM;

9) kategorii D1: a) autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kie rowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o któ rym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy katego rii AM;

10) kategorii D: a) autobusem, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o któ rym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy katego rii AM; 1

1) kategorii T: a) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobież nym, b) zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolni czego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami), c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy katego rii AM; 1

2) kategorii B+E, C+E lub D+E — pojazdem określo nym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa cał kowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t; 1

3) kategorii C1+E — zespołem pojazdów o dopusz czalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określone go w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy; 1

4) kategorii D1+E — zespołem pojazdów o dopusz czalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określone go w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy; 1

5) kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E — zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E; 1

6) kategorii C+E i D — zespołem pojazdów określo nych w prawie jazdy kategorii D+E.

2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita prze kracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.

3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:

1) kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przycze py lekkiej; Dziennik Ustaw Nr 30 — 2333 — Poz. 151



2) kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągni ka rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojaz du wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);

3) kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określo nego dla tej kategorii wraz z przyczepą.

4. Kolejką turystyczną może kierować osoba, która posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii co naj mniej od 2 lat.

5. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, w sposób odmien ny od przepisów ust. 1, uprawnienia osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub pobranymi w ramach świadczeń na rzecz obrony, a także dodatkowe wymagania w stosunku do tych osób.

6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia się odpowiednio:

1) potrzebę posiadania szczególnych kwalifikacji przez osoby wykonujące zadania związane z obron nością państwa;

2) wymagania w stosunku do uprawnień żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju;

3) potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Art.

7.

1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania:

1) tramwajem — jest pozwolenie na kierowanie tram wajem;

2) rowerem — jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T — w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat;

3) pojazdem zaprzęgowym — jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T — w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

2. Kierujący tramwajem może posiadać tylko jed no ważne pozwolenie na kierowanie tramwajem. Art.

8.

1. Wymagany minimalny wiek do kierowa nia wynosi:

1) 14 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;

2) 16 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;

3) 18 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;

4) 20 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posia da prawo jazdy kategorii A2;

5) 21 lat — dla motocykli trójkołowych o mocy prze kraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jaz dy kategorii A;

6) 21 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;

7) 24 lata — dla pojazdów określonych w prawie jaz dy kategorii: a) A — jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2, b) D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9;

8) 21 lat — dla tramwaju;

9) 15 lat — dla pojazdu zaprzęgowego;

10) 10 lat — dla roweru; 1

1) 17 lat — dla roweru wieloosobowego lub przewo żącego inną osobę; 1

2) 13 lat — dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkie go; 1

3) 21 lat — dla kolejki turystycznej.

2. Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczy pospolitej Polskiej wynosi:

1) 18 lat — dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E;

2) 19 lat — dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D.

3. Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Pań stwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicz nej minimalny wiek do kierowania wynosi:

1) 18 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A;

2) 19 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C;

3) 21 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D. Art.

9.

1. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określony mi w prawie jazdy kategorii:

1) C i C+E wynosi 18 lat;

2) D i D+E wynosi 21 lat.

2. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogo wym, minimalny wiek do kierowania pojazdami okreś lonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi: Dziennik Ustaw Nr 30 — 2334 — Poz. 151



1) 23 lata lub

2) 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącz nie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o trans porcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km. Rozdział 3 Wydawanie praw jazdy Art.

10.

1. Prawo jazdy jest wydawane przez staro stę, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

2. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę, na wniosek osoby zaintereso wanej, za opłatą na podstawie krajowego prawa jaz dy. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy.

3. Szefom i cudzoziemskiemu personelowi przed stawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów międzynarodowych bądź po wszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz innym osobom ko rzystającym z tych przywilejów i immunitetów upraw nienie do kierowania pojazdem wydaje nieodpłatnie — nie zatrzymując prawa jazdy wydanego w państwie wysyłającym — marszałek województwa mazowie ckiego, na wniosek ministra właściwego do spraw za granicznych.

4. Pozwolenie wojskowe jest wydawane żołnie rzom zasadniczej służby wojskowej i żołnierzom służ by kandydackiej na czas pełnienia tej służby przez do wódcę jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie kierowców.

5. Pozwolenie wojskowe jest wymieniane przez starostę na prawo jazdy tej samej kategorii. Osoba niespełniająca wymagań w zakresie wieku, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 6 i 7, może otrzymać prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania określonymi pojazdami.

6. Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód powiatu. Art. 1

1.

1. Prawo jazdy jest wydawane osobie, któ ra:

1) osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowa nia pojazdami odpowiedniej kategorii;

2) uzyskała orzeczenie: a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psy chologicznych do kierowania pojazdem — nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T;

3) odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii;

4) zdała egzamin państwowy wymagany do uzyska nia prawa jazdy odpowiedniej kategorii;

5) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalenda rzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że stu diuje co najmniej od 6 miesięcy.

2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

3. Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3, do czasu osiągnięcia wymaganego minimalnego wieku do kierowania pojazdami określonych kategorii, o któ rym mowa w art. 8 ust. 1, mogą otrzymać prawo jazdy z ograniczeniem wynikającym z możliwości prowa dzenia określonego pojazdu.

4. Dodatkowym warunkiem wydania prawa jazdy:

1) kategorii C1, C, D1 lub D — jest spełnienie wyma gań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, określonych dla prawa jazdy kategorii B;

2) kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E — jest spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, określonych odpowiednio dla prawa jaz dy kategorii B, C1, C, D1 lub D.

5. Osoby, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2, w okresie między 2

1. a 2

3. rokiem życia otrzymują pra wo jazdy kategorii D i D+E z ograniczeniem do wyko nywania regularnych przewozów osób na liniach ko munikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.

6. Dodatkowym warunkiem wydania prawa jazdy osobie, wobec której została wydana decyzja o cofnię ciu prawa jazdy w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3, jest uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku prze ciwwskazań psychologicznych do kierowania pojaz dem.

7. Przepisy ust. 1 pkt 1—4 oraz ust. 4 stosuje się do pozwolenia wojskowego. Art. 1

2.

1. Prawo jazdy nie może być wydane oso bie:

1) u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzo no aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

2) w stosunku do której został orzeczony prawomoc nym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych — w okresie i zakresie obowiązy wania tego zakazu;

3) w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzy maniu prawa jazdy — w okresie i zakresie obowią zywania tej decyzji; Dziennik Ustaw Nr 30 — 2335 — Poz. 151



4) posiadającej inny dokument stwierdzający upraw nienie do kierowania pojazdem silnikowym;

5) która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kie rowania pojazdami zostało cofnięte — w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cof nięcia uprawnienia;

6) której prawo jazdy zostało wymienione w trybie art. 97 ust. 1 i 2.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się także wobec oso by ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii:

1) B1 lub B — w okresie obowiązywania zakazu pro wadzenia pojazdów mechanicznych obejmujące go uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A;

2) AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D — w okresie obo wiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mecha nicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;

3) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E — w okresie obo wiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mecha nicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D.

3. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się także wobec oso by ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii:

1) C1, C, D1 lub D — w okresie obowiązywania decy zji o cofnięciu lub zatrzymaniu prawa jazdy obej mującej uprawnienie w zakresie prawa jazdy kate gorii B;

2) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E — w okresie obo wiązywania decyzji o cofnięciu lub zatrzymaniu prawa jazdy obejmującej uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D.

4. Przepis ust. 1 pkt 4 nie dotyczy międzynarodo wego prawa jazdy oraz prawa jazdy posiadanego przez osoby, o których mowa w art. 10 ust. 3.

5. Przepisy ust. 1—3 stosuje się do pozwolenia wojskowego. Art. 1

3.

1. Prawo jazdy kategorii:

1) AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres 15 lat, z tym że: a) okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. a, b) prawo jazdy kategorii B uzyskane po raz pierw szy wydaje się na okres, o którym mowa w art. 91 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1;

2) C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wyni kający z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psy chologicznego, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 15.

2. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w uzasadnionych przypadkach dotyczących sta nu zdrowia, może być wydawane na okres krótszy niż 5 lat.

3. Okres ważności prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E jest przedłużany przez starostę po przedłożeniu:

1) orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psy chologicznych do kierowania pojazdem wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 oraz art. 82 ust. 1 pkt 2, albo

2) orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowi sku kierowcy i orzeczenia psychologicznego stwier dzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

4. Prawo jazdy może zawierać wymagania lub ograniczenia wynikające:

1) ze stanu zdrowia kierowcy;

2) z możliwości prowadzenia określonego pojazdu.

5. Wymagania lub ograniczenia mogą dotyczyć:

1) stosowania: a) korekty lub ochrony wzroku, b) korekty słuchu, c) protezy lub szyny ortopedycznej;

2) możliwości ograniczonego korzystania z pojazdu;

3) konieczności modyfikacji lub dostosowania pojaz du;

4) ograniczenia uprawnienia do kierowania wskaza nymi pojazdami;

5) dodatkowego oznakowania pojazdu;

6) terminu ważności prawa jazdy.

6. Okres ważności prawa jazdy określonej katego rii jest przedłużany, na wniosek osoby zainteresowa nej, za opłatą, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, w formie wymiany prawa jazdy. Do wymiany prawa jazdy stosuje się przepisy ust. 1, 4 i 5 oraz art. 12 ust. 1—3.

7. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się do pozwolenia woj skowego. Art. 1

4.

1. Osoba posiadająca ważne krajowe pra wo jazdy wydane za granicą może, na swój wniosek, otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, za opła tą, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, po zwrocie zagranicznego doku mentu organowi wydającemu prawo jazdy. Jeżeli pra wo jazdy wydane za granicą nie jest określone w kon wencjach o ruchu drogowym, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, dodatkowym warunkiem Dziennik Ustaw Nr 30 — 2336 — Poz. 151

otrzymania polskiego prawa jazdy jest złożenie z wy nikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego i przedstawienie uwierzytelnionego tłu maczenia zagranicznego dokumentu. Warunek ten nie dotyczy krajowego prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwaj carskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 5, ograni czenie to uwzględnia się w wydawanym prawie jazdy.

3. W stosunku do obywateli niektórych państw można określić, na zasadach wzajemności, warunki i tryb wydawania praw jazdy, odmienne niż te, o któ rych mowa w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb wy dawania praw jazdy, o których mowa w ust. 3.

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się odpowiednio:

1) warunki wymiany polskich krajowych praw jazdy na krajowe prawa jazdy danego państwa;

2) wymagania, od których spełnienia jest uzależnio na wymiana polskich krajowych praw jazdy na krajowe prawa jazdy danego państwa;

3) obciążenia finansowe nakładane na obywatela polskiego wymieniającego polskie krajowe prawo jazdy na krajowe prawo jazdy danego państwa. Art. 1

5.

1. Starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwa lifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego, o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

2. Wpis jest dokonywany na pisemny wniosek kie rowcy, na podstawie przedłożonych kopii:

1) świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzają cego ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniają cej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Euro pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospo darczym, zgodnie z dyrektywą nr 2003/59/WE Par lamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okreso wego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmienia jącą rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrekty wę Rady 76/914/EWG,

2) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak prze ciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

3) orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wyko nywania pracy na stanowisku kierowcy — określonych w przepisach ustawy, o której mowa w ust. 1.

3. Świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwier dzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego z bloków programowych, wydane osobie, o której mowa w art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 wrześ nia 2001 r. o transporcie drogowym, stanowi podsta wę do uzyskania wpisu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy spośród kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.

4. Wpis jest dokonywany, w formie wymiany pra wa jazdy, na okres 5 lat, liczony od dnia wydania świa dectwa kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w przepisach rozdziału 7a tej ustawy.

5. Za dokonanie wpisu, o którym mowa w ust. 1, pobiera się opłatę, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz opłatę ewidencyjną. Art. 1

6.

1. Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wydawane, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przez starostę. Do wydawania pozwolenia na kierowa nie tramwajem stosuje się przepisy art. 12 ust. 1 i od powiednio art. 13 ust. 4 i 5.

2. Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wy dawane osobie, która:

1) osiągnęła wiek wymagany do kierowania tramwa jem;

2) uzyskała orzeczenie: a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psy chologicznych do kierowania pojazdem;

3) odbyła wymagane szkolenie;

4) zdała egzamin państwowy wymagany do uzyska nia pozwolenia.

3. Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wy dawane na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

4. Okres ważności pozwolenia na kierowanie tram wajem jest przedłużany przez starostę po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdro wotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psy chologicznego o braku przeciwwskazań psychologicz nych do kierowania pojazdem wydanych na podsta wie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 oraz art. 82 ust. 1 pkt 2. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2337 — Poz. 151



5. Okres ważności pozwolenia na kierowanie tram wajem jest przedłużany, za opłatą, o której mowa w ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, w formie wymiany tego dokumentu. Do wymiany po zwolenia na kierowanie tramwajem stosuje się przepi sy ust. 1—3.

6. Opłata, o której mowa w ust. 1, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód powiatu. Art. 1

7.

1. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

1) dyrektor szkoły — uczniowi szkoły podstawowej;

2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowe go lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkole nia kierowców posiadający poświadczenie po twierdzające spełnianie dodatkowych wymagań — osobie niewymienionej w pkt 1.

2. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

1) osiągnęła wymagany minimalny wiek;

2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpo wiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzo nych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwier dzające spełnianie dodatkowych wymagań. Art. 1

8.

1. Osoba posiadająca prawo jazdy lub po zwolenie na kierowanie tramwajem jest obowiązana zawiadomić starostę o utracie tego dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

2. Na wniosek osoby uprawnionej w przypadkach, o których mowa w ust. 1, starosta wydaje, za opłatą, o której mowa w art. 10 ust. 1 lub w art. 16 ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej:

1) wtórnik dokumentu pod warunkiem: a) złożenia oświadczenia o utracie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynika jącej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.5)), zwanej dalej „Kodeksem karnym”, albo b) zwrotu zniszczonego dokumentu;

2) nowy dokument pod warunkiem zwrotu dokumen tu wymagającego zmiany danych.

3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 10 ust. 3, organem właściwym w sprawach określonych w ust. 1, 2 i 6 jest marszałek województwa mazowie ckiego.

4. W przypadku utraty lub zniszczenia pozwolenia wojskowego wtórnik tego dokumentu wydaje nieod płatnie dowódca jednostki wojskowej, który wydał po zwolenie wojskowe.

5. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowe rowej wtórnik tego dokumentu wydaje nieodpłatnie podmiot, który wydał kartę rowerową.

6. Osoba, która po uzyskaniu wtórnika odzyskała utracony dokument, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązana zwrócić ten dokument staroście. Art. 1

9. Minister właściwy do spraw transportu dokonuje, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.6)), wy boru:

1) producenta blankietów praw jazdy;

2) podmiotu dokonującego personalizacji blankietów praw jazdy i dystrybucji praw jazdy;

3) producenta blankietów międzynarodowych praw jazdy;

4) producenta pozwoleń na kierowanie tramwajem. Art.

20.

1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ich opis;

2) szczegółowe warunki wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kie rowania pojazdami, cofania i przywracania upraw nień do kierowania pojazdami, a także szczegóło we czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach;

3) opłatę za wydanie: a) prawa jazdy — przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł, b) międzynarodowego prawa jazdy — przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł, c) pozwolenia na kierowanie tramwajem — przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 30 zł.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:

1) obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Euro pejskiej;

2) konieczność prawidłowego zabezpieczenia doku mentów przed podrobieniem lub przerobieniem;

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 78 i Nr 24, poz. 130.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2338 — Poz. 151



3) konieczność zapewnienia sprawności procedur administracyjnych, w tym prowadzenia spraw w formie elektronicznej;

4) koszty produkcji i dystrybucji dokumentów oraz koszty rzeczowe i osobowe związane z ich wyda niem.

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór i opis pozwolenia wojskowego, a także tryb jego wydawania.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia się odpowiednio konieczność:

1) zapewnienia zgodności pozwolenia wojskowego z obowiązującym podziałem kategorii prawa jaz dy;

2) prawidłowego zabezpieczenia dokumentów przed podrobieniem lub przerobieniem;

3) zapewnienia sprawności procedur administracyj nych w zakresie regulowanym w rozporządzeniu. Rozdział 4 Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami Art. 2

1.

1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwa jem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 mie siące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o któ rym mowa odpowiednio w art. 8 lub 9, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnie niem, a jeżeli osobą tą jest uczeń uczestniczący w za jęciach szkolnych w szkole, w której podstawa progra mowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.

2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpo cząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opieku na. Art. 2

2.

1. Nie może być szkolona osoba:

1) niespełniająca wymagań, o których mowa w art. 21;

2) w stosunku do której został orzeczony prawomoc nym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych — w okresie i zakresie obowiązy wania tego zakazu;

3) w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzy maniu prawa jazdy — w okresie i zakresie obowią zywania tej decyzji;

4) nieposiadająca: a) orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, b) orzeczenia psychologicznego o braku przeciw wskazań psychologicznych do kierowania po jazdem — nie dotyczy uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się także wobec oso by ubiegającej się o uzyskanie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii:

1) B1 lub B — w okresie obowiązywania zakazu pro wadzenia pojazdów mechanicznych obejmujące go uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A;

2) C1, C, D1 lub D — w okresie obowiązywania zaka zu prowadzenia pojazdów mechanicznych obej mującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy ka tegorii B;

3) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E — w okresie obo wiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mecha nicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D.

3. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się także wobec oso by ubiegającej się o uzyskanie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii:

1) C1, C, D1 lub D — w okresie obowiązywania decy zji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazda mi lub zatrzymaniu prawa jazdy obejmującej uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B;

2) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E — w okresie obo wiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jaz dy obejmującej uprawnienia w zakresie prawa jaz dy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D. Art. 2

3.

1. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzy skanie uprawnienia do kierowania motorowerem, po jazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem odbywa się w formie:

1) kursu;

2) zajęć szkolnych — w zakresie uprawnienia do kie rowania pojazdami silnikowymi, z wyłączeniem uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.

2. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojaz dem silnikowym jest prowadzone zgodnie z progra mem szkolenia i obejmuje:

1) część teoretyczną przeprowadzaną w formie wy kładów i ćwiczeń w zakresie: a) podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, b) obowiązków i praw kierującego pojazdem;

2) część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem, zwaną dalej „nauką jazdy”, przeprowadzaną: a) na placu manewrowym, b) w ruchu miejskim oraz c) w ruchu poza obszarem zabudowanym;

3) naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowa dzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych; Dziennik Ustaw Nr 30 — 2339 — Poz. 151



4) kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wie dzy i umiejętności, zwane dalej „egzaminem we wnętrznym”.

3. Wykłady, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą być przeprowadzone w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia kierowców.

4. Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany od powiednio po ukończeniu zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1—3 lub ust. 3, przez instruktora lub wykła dowcę wyznaczonych przez kierownika podmiotu pro wadzącego szkolenie. Wykładowca przeprowadza wy łącznie część teoretyczną egzaminu wewnętrznego.

5. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem obejmuje:

1) część teoretyczną w zakresie podstaw kierowania tramwajem, uczestnictwa w ruchu drogowym i obsługi technicznej tramwaju, przeprowadzaną w formie wykładów;

2) część praktyczną w zakresie obsługi technicznej i kierowania tramwajem;

3) ćwiczenia sprawdzające wiedzę i umiejętności z zakresu, o którym mowa w pkt 1 i 2;

4) naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowa dzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych.

6. Czas poświęcony na przeprowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1—3 oraz ust. 3 i 5, powi nien być dostosowany do umiejętności i predyspozy cji osoby szkolonej, nie krótszy jednak od minimal nych wymagań określonych dla uprawnień danej ka tegorii prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.

7. Przepisy ust. 1—4 i 6 stosuje się odpowiednio do szkolenia żołnierzy na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właści wego do spraw wewnętrznych. Art. 2

4. Nauka jazdy jest prowadzona:

1) pojazdem: a) odpowiadającym wymaganiom określonym dla danej kategorii prawa jazdy lub dla pozwolenia na kierowanie tramwajem, b) oznakowanym kwadratową tablicą barwy nie bieskiej z białą literą „L”, c) przystosowanym do nauki jazdy, zgodnie z wy maganiami określonymi w przepisach wyda nych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogo wym, d) posiadającym adnotację w dowodzie rejestra cyjnym o spełnieniu wymagań, o których mowa w lit. a—c, dokonywaną przez odpowiedni or gan, na podstawie pozytywnego wyniku bada nia technicznego przeprowadzonego przez sta cję kontroli pojazdów, o której mowa w art. 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ru chu drogowym — nie dotyczy tramwaju;

2) pojazdem odpowiednio przystosowanym do ro dzaju niepełnosprawności spełniającym warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a i b — w przypadku szkolenia osoby niepełnosprawnej. Art. 2

5.

1. Podczas jazdy osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowe rem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kiero wania tramwajem, wobec instruktora stosuje się prze pisy dotyczące kierującego pojazdem, w szczególnoś ci w zakresie:

1) dokumentów wymaganych do kierowania pojaz dem i używania pojazdu;

2) zawartości w organizmie alkoholu lub środka dzia łającego podobnie do alkoholu.

2. Instruktor, niezależnie od dokumentów wyma ganych od kierującego pojazdem, jest obowiązany po siadać i okazywać na żądanie uprawnionego podmio tu legitymację instruktora.

3. Nie można prowadzić zajęć z osobą ubiegającą się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motoro werem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kie rowania tramwajem, która znajduje się w stanie nie trzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje się do szkolenia żoł nierzy na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol skiej oraz funkcjonariuszy służb podległych lub nadzo rowanych przez ministra właściwego do spraw we wnętrznych. Art. 2

6.

1. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzy skanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym w formie kursu, z zastrzeżeniem ust. 3, jest prowadzone przez:

1) ośrodek szkolenia kierowców — jednostkę organi zacyjną przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

2) jednostkę wojskową — w zakresie szkolenia żoł nierzy na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) jednostkę organizacyjną służb podległych lub nad zorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych — w zakresie szkolenia osób na po trzeby tych służb.

2. Szkolenie osób w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, o którym mowa w art. 23 ust. 3, jest prowadzone wy łącznie przez ośrodek szkolenia kierowców posiadają cy poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatko wych wymagań.

3. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w formie zajęć szkolnych jest prowadzone dla uczniów (słuchaczy) przez szkołę, jeżeli w podstawie progra mowej kształcenia w danym zawodzie jest przewidzia ne uzyskanie umiejętności kierowania pojazdami sil nikowymi. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2340 — Poz. 151



4. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem jest prowa dzone przez podmiot wykonujący przewozy tramwa jem.

5. Zajęcia podczas szkolenia prowadzą:

1) zatrudniony w ośrodku szkolenia instruktor lub bę dący instruktorem przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców — w zakresie, o któ rym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2;

2) nauczyciel posiadający uprawnienia instruktora — w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2;

3) osoba, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.7)) — w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 4;

4) instruktor nauki jazdy — w przypadku szkolenia prowadzonego przez jednostkę wojskową, jed nostkę organizacyjną służb podległych lub nadzo rowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podmiot wykonujący przewozy tramwajem — w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 lub odpowiednio w art. 23 ust. 5 pkt 1 i 2.

6. Zajęcia, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 23 ust. 5 pkt 1, mogą być prowadzone przez wy kładowcę.

7. Zajęcia, o których mowa w art. 23 ust. 3, są pro wadzone pod nadzorem zatrudnionego w ośrodku szkolenia kierowców instruktora lub wykładowcy.

8. Instruktor lub wykładowca prowadzi zajęcia wy łącznie w zakresie uzyskiwania uprawnień odpowied niej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia na kierowa nie tramwajem, odpowiednio do posiadanych upraw nień.

9. Ośrodek szkolenia kierowców prowadzi szkole nie wyłącznie na terenie powiatu, w którym został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców, o którym mo wa w art. 28 ust. 1, oraz na terenie powiatu sąsiednie go.

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do:

1) nauki jazdy przeprowadzanej w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym — dla szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnień do prowadzenia motoroweru lub pojazdu silnikowe go dowolnej kategorii prawa jazdy;

2) nauki jazdy przeprowadzanej na placu manewro wym — dla szkolenia w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E. Art. 2

7.

1. Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany:

1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierow ców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, informację o terminie, cza sie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu;

2) prowadzić dokumentację kursu;

3) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierow ców, najpóźniej 3 dni przed planowanym przepro wadzeniem egzaminu wewnętrznego, informację o terminie i miejscu jego przeprowadzenia;

4) przekazywać staroście, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wy dania zaświadczenia o jego ukończeniu, następu jące dane osób, które ukończyły kurs: a) imię i nazwisko, b) datę i miejsce urodzenia, c) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicz nego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), zwany dalej „numerem PESEL”, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL — serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument, d) adres zamieszkania, e) zakres ukończonego kursu, f) imię i nazwisko odpowiednio instruktora lub wykładowcy, który prowadził zajęcia, jego nu mer ewidencyjny oraz numer ewidencyjny jed nostki szkolącej;

5) umożliwić osobie upoważnionej przez starostę przeprowadzenie kontroli wymaganej dokumenta cji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo w tych zajęciach;

6) składać staroście, o którym mowa w pkt 1, doku menty zawierające informację o przeprowadzo nych kursach: a) do dnia 31 stycznia każdego roku — w zakresie dotyczącym poprzedniego roku, b) w terminie 14 dni od dnia, w którym przedsię biorca zrezygnował z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców lub w którym wydano de cyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębior cę ośrodka szkolenia kierowców — w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżące go roku do tego dnia.

2. Kierownik podmiotu innego niż wymieniony w ust. 1, prowadzącego szkolenie w formie kursu, jest obowiązany:

1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na siedzibę tego podmiotu najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu infor mację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kur su;

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2341 — Poz. 151



2) prowadzić dokumentację kursu;

3) przekazywać staroście, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wy dania zaświadczenia o jego ukończeniu, następu jące dane osób, które ukończyły kurs: a) imię i nazwisko, b) datę i miejsce urodzenia, c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposia dającej numeru PESEL — serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument, d) adres zamieszkania, e) zakres ukończonego kursu, f) imię i nazwisko odpowiednio instruktora lub wykładowcy, który prowadził zajęcia, jego nu mer ewidencyjny oraz numer ewidencyjny jed nostki szkolącej;

4) umożliwić osobie upoważnionej przez starostę przeprowadzenie kontroli wymaganej dokumenta cji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo w tych zajęciach;

5) składać staroście, o którym mowa w pkt 1, doku menty zawierające informację o przeprowadzo nych kursach: a) do dnia 31 stycznia każdego roku — w zakresie dotyczącym poprzedniego roku, b) w terminie 14 dni od dnia, w którym podmiot zrezygnował z prowadzenia szkolenia kierow ców lub w którym wydano decyzję o zakazie prowadzenia przez podmiot szkolenia kierow ców — w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżącego roku do tego dnia.

3. Przepis ust. 2 pkt 1, 4 i 5 nie dotyczy jednostek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3.

4. Ośrodek szkolenia kierowców lub inny podmiot prowadzący szkolenie wydaje osobie ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowe rem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kiero wania tramwajem zaświadczenie o ukończeniu szkole nia, jeżeli osoba ta:

1) uczestniczyła: a) w minimum 80% przewidzianych w programie zajęć, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz w art. 23 ust. 5 pkt 1, b) we wszystkich przewidzianych w programie za jęciach, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w art. 23 ust. 5 pkt 2—4;

2) uzyskała pozytywny wynik egzaminu wewnętrzne go.

5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4, podpi suje odpowiednio kierownik ośrodka szkolenia kie rowców albo kierownik innego podmiotu prowadzą cego szkolenie.

6. Starosta, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może umożliwić przekazywanie informacji oraz danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpieczne go podpisu elektronicznego.

7. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2 pkt 2, z wyłączeniem wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu, może być prowadzona w formie elektronicznej. Rozdział 5 Ośrodki szkolenia kierowców i inne podmioty prowadzące szkolenie Art. 2

8.

1. Działalność gospodarcza w zakresie pro wadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnoś cią regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębior ców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

2. Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

1) posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia: a) salę wykładową, b) pomieszczenie biurowe, c) plac manewrowy oraz d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy;

2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co naj mniej jednego instruktora posiadającego upraw nienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalają cą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwa nia uprawnienia do kierowania pojazdami silniko wymi kategorii prawa jazdy określonej we wnios ku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruk torem spełniającym te wymagania;

3) posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydak tyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzo nego szkolenia;

4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo po pełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności doku mentów — dotyczy to osoby fizycznej lub człon ków organów osoby prawnej.

3. Organem prowadzącym rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

4. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzą cych ośrodek szkolenia kierowców jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania; Dziennik Ustaw Nr 30 — 2342 — Poz. 151



2) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym — o ile są wymagane;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) — o ile taki numer przedsiębiorca posiada;

4) numer identyfikacji statystycznej (REGON) — o ile taki numer przedsiębiorca posiada;

5) oznaczenie i adres ośrodka szkolenia kierowców;

6) adresy należących do ośrodka szkolenia kierow ców pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych, wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych obiek tów;

7) zakres prowadzonego szkolenia;

8) imiona i nazwiska instruktorów i wykładowców wraz z ich numerami ewidencyjnymi;

9) numer rejestracyjny każdego pojazdu, którym pro wadzona jest nauka jazdy.

5. Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców przedsię biorca jest obowiązany dołączyć oświadczenie o na stępującej treści: „Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przed siębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kie rowców są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w usta wie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazda mi.”.

6. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

7. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców umieszcza się dane przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 4, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres sie dziby, oraz jego numer w tym rejestrze i numer ewi dencyjny ośrodka szkolenia kierowców.

8. Starosta dokonuje wpisu do rejestru przedsię biorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, i wy daje zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

9. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o rozsze rzenie zakresu szkolenia prowadzonego przez ośrodek szkolenia kierowców. Przepisy ust. 2—8 stosuje się odpowiednio.

10. W przypadku gdy część infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców, o której mowa w ust. 2 pkt 1, znajduje się na terenie innego powiatu, starosta, do konując wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzą cych ośrodek szkolenia kierowców, informuje staro stów, na których obszarze działania znajduje się infra struktura ośrodka, o fakcie dokonania wpisu, przesyła jąc informację na temat tej infrastruktury i jej lokaliza cji. 1

1. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć staroś cie, o którym mowa w ust. 3, informację o wszelkich zmianach danych w zakresie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia. 1

2. Opłata, o której mowa w ust. 8, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód powiatu. Art. 2

9.

1. Jednostka wojskowa i jednostka organi zacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych mogą prowadzić szkolenie w zakresie określonym odpo wiednio w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 po spełnieniu wyma gań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1—3.

2. Szkoła może prowadzić szkolenie w zakresie określonym w art. 26 ust. 3 po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1—3.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, są obo wiązane przekazywać staroście właściwemu ze wzglę du na siedzibę jednostki lub szkoły informacje w for mie pisemnej:

1) o podjęciu działalności w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kiero wania pojazdami silnikowymi oraz dane, o których mowa w art. 30 ust. 2 — najpóźniej do dnia rozpo częcia prowadzenia zajęć;

2) o zmianie danych, o których mowa w art. 30 ust. 2 — w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;

3) o zakończeniu działalności w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi — w termi nie 14 dni od dnia jej zakończenia.

4. Podmiot wykonujący przewozy tramwajem mo że prowadzić szkolenie osób ubiegających się o uzy skanie uprawnienia do kierowania tramwajem:

1) po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1—3;

2) po złożeniu wniosku o wpis i uzyskaniu wpisu do ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie, o której mowa w art. 30 ust. 1; wniosek powinien zawierać dane, o których mowa w art. 30 ust. 2.

5. Podmiot wykonujący przewozy tramwajem, pro wadzący szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem, jest obowią zany przekazywać staroście właściwemu ze względu na siedzibę tego podmiotu informację w formie pisemnej:

1) o zmianie danych, o których mowa w art. 30 ust. 2 — w terminie 14 dni od dnia ich zmiany; Dziennik Ustaw Nr 30 — 2343 — Poz. 151



2) o zakończeniu działalności w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem — w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia. Art. 30.

1. Starosta, o którym mowa w art. 29 ust. 3 i 5, prowadzi ewidencję podmiotów prowadzących szkolenie, o których mowa w art. 29.

2. W ewidencji umieszcza się następujące dane:

1) nazwę podmiotu oraz oznaczenie jego adresu i sie dziby;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) — o ile pod miot taki numer posiada;

3) numer identyfikacji statystycznej (REGON) — o ile podmiot taki numer posiada;

4) numer ewidencyjny podmiotu prowadzącego szkolenie;

5) poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie któ rych ośrodek może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania;

6) adresy pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych wraz z datami określają cymi okres, na jaki podmiot posiada tytuł prawny do tych obiektów;

7) imiona, nazwiska i numery ewidencyjne instrukto rów i wykładowców prowadzących szkolenie na rzecz podmiotu.

3. Starosta, o którym mowa w art. 29 ust. 3 i 5, wpisuje do ewidencji:

1) jednostkę wojskową, jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez mini stra właściwego do spraw wewnętrznych oraz szkołę po otrzymaniu informacji, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1,

2) podmiot wykonujący przewozy tramwajem po otrzymaniu wniosku o wpis do ewidencji, o któ rym mowa w art. 29 ust. 4 pkt 2, i po sprawdzeniu danych w nim zawartych — nadając im numery ewidencyjne oraz zawiada miając je o nadanym numerze.

4. Starosta odmawia wpisu podmiotu wykonują cego przewozy tramwajem do ewidencji, jeżeli dane zawarte we wniosku nie odpowiadają stanowi faktycz nemu.

5. Starosta skreśla podmiot z ewidencji:

1) z urzędu: a) po otrzymaniu od tego podmiotu informacji o zakończeniu działalności w zakresie szkolenia albo b) po wydaniu decyzji, o której mowa w art. 47 ust. 6 — w przypadku podmiotu wykonującego przewozy tramwajem;

2) na wniosek jednostki organizacyjnej albo organu sprawującego nadzór nad tym podmiotem. Art. 3

1.

1. Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców może wystąpić do starosty, o którym mowa w art. 28 ust. 3, z wnioskiem o wyda nie poświadczenia potwierdzającego spełnianie do datkowych wymagań jeżeli:

1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pro wadzenia ośrodka szkolenia kierowców co naj mniej od 5 lat;

2) prowadzi ośrodek szkolenia kierowców co naj mniej w zakresie kategorii A, B, C i D prawa jazdy;

3) posiada: a) odpowiednie warunki lokalowe, w tym co naj mniej: — lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz jest wyposażo ny w sprzęt i urządzenia biurowe, — salę wykładową, która jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowa dzenie zajęć, — plac manewrowy, który powinien być zabez pieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony oraz umożliwiać wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia, b) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy ka tegorii A, B, C i D, przy czym: — co najmniej jeden pojazd w zakresie danej ka tegorii prawa jazdy jest własnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy lea singu, — pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jaz dy kategorii C jest nie starszy niż 7 lat, a w za kresie prawa jazdy kategorii D jest nie starszy niż 12 lat, c) pomoce i środki dydaktyczne zapewniające pro wadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie: — uzyskiwania uprawnień do kierowania pojaz dami w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D, — uzyskiwania uprawnień instruktorów nauki jazdy, — szkolenia osób ubiegających się o kartę ro werową;

4) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym: a) dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jaz dy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat, b) jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jaz dy kategorii A, B, C lub B, C, D oraz Dziennik Ustaw Nr 30 — 2344 — Poz. 151

c) osobę posiadającą przygotowanie pedagogicz ne zgodnie z przepisami wydanymi na podsta wie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.8)) oraz

5) posiada akredytację kuratora oświaty, o której mo wa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.9)).

2. Do wniosku przedsiębiorca załącza kopie doku mentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1.

3. Poświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, w drodze decyzji administracyjnej, starosta, o którym mowa w art. 28 ust. 3, po sprawdzeniu spełniania do datkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierow ców.

4. Starosta umieszcza informację o wydaniu po świadczenia potwierdzającego spełnianie dodatko wych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

5. Starosta wydaje decyzję o cofnięciu poświad czenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wy magań przez ośrodek szkolenia kierowców, jeżeli ośrodek szkolenia kierowców przestał spełniać wyma gania, o których mowa w ust. 1.

6. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.

7. Przedsiębiorca jest obowiązany w terminie 14 dni zawiadomić starostę, który wydał poświadcze nie, o zmianie stanu faktycznego stanowiącego pod stawę wydania poświadczenia.

8. Opłata, o której mowa w ust. 3, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód powiatu. Art. 3

2.

1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyj nego ośrodka szkolenia kierowców i innego pod miotu prowadzącego szkolenie;

2) wzór: a) wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, b) zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsię biorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzą cych ośrodek szkolenia kierowców, c) poświadczenia potwierdzającego spełnianie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatko wych wymagań, o których mowa w art. 31 ust. 1, d) pieczęci ośrodka szkolenia kierowców;

3) wysokość opłaty: a) za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzą cych ośrodek szkolenia kierowców, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 600 zł, b) za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośro dek szkolenia kierowców, przy czym jej wyso kość nie może przekroczyć 600 zł.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:

1) potrzebę zapewnienia ujednoliconych procedur oznaczania ośrodków szkolenia kierowców i in nych podmiotów prowadzących szkolenie;

2) potrzebę ujednolicenia dokumentów;

3) koszty rzeczowe i osobowe związane z: a) prowadzeniem rejestru przedsiębiorców, b) wykonywaniem nadzoru nad ośrodkami szkole nia kierowców, c) postępowaniem sprawdzającym spełnianie do datkowych wymagań oraz z wydaniem po świadczenia.

3. Minister właściwy do spraw transportu w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrz nych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych i placu ma newrowego: a) ośrodków szkolenia kierowców i innych pod miotów prowadzących szkolenie osób ubiegają cych się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem, b) ośrodków szkolenia kierowców i innych pod miotów prowadzących szkolenie osób ubiega jących się o uzyskanie uprawnienia do kierowa nia motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem, spełniających dodatkowe wyma gania w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust. 1;

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2345 — Poz. 151



2) szczegółowy program: a) szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, po jazdami silnikowymi lub tramwajem, b) szkolenia: — kandydatów na instruktorów i instruktorów, — kandydatów na wykładowców i wykładow ców, c) 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodo wego dla instruktorów i wykładowców;

3) szczegółowe warunki i tryb: a) postępowania z dokumentami dotyczącymi osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silni kowymi lub tramwajem i kandydatów na in struktorów oraz wzory stosowanych dokumen tów, b) prowadzenia dokumentacji przez ośrodki szko lenia kierowców;

4) wzory dokumentów związanych z prowadzeniem szkolenia.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia się odpowiednio:

1) obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Euro pejskiej;

2) potrzebę zapewnienia należytych wymagań orga nizacyjno-technicznych do przeprowadzania kur sów i zajęć w zależności od rodzaju i zakresu szko lenia;

3) zakres wiedzy i umiejętności niezbędny do bez piecznego i sprawnego uczestnictwa w ruchu dro gowym osoby posiadającej prawo jazdy lub po zwolenie na kierowanie tramwajem;

4) potrzebę zapewnienia sprawności procedur admi nistracyjnych i należytej ochrony dokumentacji związanej z prowadzeniem szkolenia;

5) konieczność ujednolicenia stosowanych dokumen tów. Rozdział 6 Instruktorzy i wykładowcy Art. 3

3.

1. Instruktorem jest osoba, która:

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

2) posiada prawo jazdy: a) kategorii A co najmniej przez okres 3 lat — doty czy instruktorów osób ubiegających się o uzy skanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącz nie w zakresie prawa jazdy kategorii A, b) kategorii B co najmniej przez okres 3 lat — doty czy instruktorów osób ubiegających się o uzy skanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B, c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych za jęć co najmniej przez okres roku oraz co naj mniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jaz dy kategorii B — dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających upraw nienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wy mienionych kategorii;

3) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 3 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwa jem — dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tram wajem;

4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku prze ciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czyn ności instruktora;

5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywa nia czynności instruktora;

6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kan dydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu — dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kie rowania pojazdami silnikowymi;

7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin spraw dzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za: a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ko munikacji, b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia ko rzyści majątkowej lub osobistej, c) przestępstwo przeciwko wiarygodności doku mentów, d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alko holu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdro wiu, f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

9) jest wpisana do ewidencji instruktorów.

2. Ewidencję instruktorów prowadzi starosta właś ciwy ze względu na miejsce ich zamieszkania, który:

1) wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji admini stracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewi dencyjnej, osobę spełniającą wymagania, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 1—8;

2) nadaje instruktorowi numer ewidencyjny;

3) odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji ad ministracyjnej, w przypadku gdy osoba: a) nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1—8, lub Dziennik Ustaw Nr 30 — 2346 — Poz. 151

b) została skreślona z ewidencji w związku z do puszczeniem się rażącego naruszenia przepi sów w zakresie szkolenia — w okresie, o którym mowa w art. 46 ust. 5.

3. W ewidencji instruktorów umieszcza się nastę pujące dane instruktora:

1) numer ewidencyjny;

2) imię i nazwisko;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadają cej numeru PESEL — serię, numer i nazwę doku mentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) adres zamieszkania;

5) wynikające z ukończonego kursu i zakresu złożo nego egzaminu, poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania;

6) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w któ rym prowadzi szkolenie;

7) datę ważności legitymacji.

4. Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, pobiera się opłatę przeznaczoną na or ganizację tego egzaminu i wynagrodzenia członków komisji.

5. Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 1, z wyjąt kiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód powiatu. Art. 3

4.

1. Orzeczenie lekarskie o istnieniu lub bra ku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora wydaje, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o któ rych mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.

10) ), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku prze ciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

2. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Zakres badań lekarskich, o których mowa w ust. 1, obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

4. Orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora wydaje uprawniony psycholog, o którym mowa w art. 84 ust. 1, po przeprowadzeniu badania psychologicznego.

5. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, i ba danie psychologiczne, o którym mowa w ust. 4, prze prowadza się przed przystąpieniem do kursu, o któ rym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 6, a następnie okresowo dla osób w wieku:

1) do 60 lat — co 5 lat;

2) powyżej 60 lat — co 30 miesięcy.

6. Terminy badań, o których mowa w ust. 5, mogą ulec skróceniu, jeżeli lekarz lub psycholog w wyniku badań, o których mowa w ust. 1 lub 4, stwierdzi u oso by badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kiero wania pojazdami przed upływem terminów, o których mowa w ust. 5.

7. Skierowanie na badanie lekarskie i badanie psy chologiczne dla instruktorów wydaje odpowiedni podmiot prowadzący szkolenie. Art. 3

5.

1. Kurs dla kandydatów na instruktorów może prowadzić:

1) ośrodek szkolenia kierowców posiadający po świadczenie potwierdzające spełnianie dodatko wych wymagań;

2) jednostka wojskowa — w zakresie szkolenia in struktorów na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczy pospolitej Polskiej;

3) jednostka organizacyjna służb podległych mini strowi właściwemu do spraw wewnętrznych — w zakresie szkolenia osób na potrzeby tych służb;

4) podmiot wykonujący przewozy tramwajem — w zakresie szkolenia instruktorów osób ubiegają cych się o uprawnienie do kierowania tramwa jem.

2. Kurs dla kandydatów na instruktorów jest pro wadzony w zakresie uprawnień poszczególnych kate gorii prawa jazdy, przy czym w przypadku rozszerza nia posiadanych uprawnień instruktora osoba ta uczestniczy jedynie w kursie uzupełniającym.

3. Kurs dla kandydatów na instruktorów obejmu je:

1) zajęcia teoretyczne w zakresie: a) nauki podstaw techniki jazdy, b) przepisów ruchu drogowego,

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2347 — Poz. 151

c) zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych, d) problematyki: — wypadków drogowych, — psychologii transportu, — etyki zawodu instruktora, e) wiedzy na temat problemów i szkód związanych z nadużywaniem alkoholu oraz środków działa jących podobnie do alkoholu — prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w tym zakresie;

2) zajęcia praktyczne z techniki jazdy i prowadzenia nauki jazdy pojazdem odpowiednim do rodzaju szkolenia — prowadzone przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę i umiejętności w tym zakre sie;

3) kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wie dzy i umiejętności — przeprowadzane w formie egzaminu.

4. Kurs uzupełniający dla instruktorów obejmuje:

1) zajęcia teoretyczne i praktyczne uzupełniające wie dzę i umiejętności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, w zakresie właściwym dla uprawnień instruk tora w danej kategorii prawa jazdy;

2) kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wie dzy i umiejętności przeprowadzane w formie egza minu.

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wydaje kan dydatowi na instruktora lub instruktorowi zaświadcze nie o ukończeniu odpowiedniego kursu, jeżeli osoba ta:

1) uczestniczyła we wszystkich przewidzianych w pro gramie zajęciach;

2) uzyskała pozytywny wynik egzaminu, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 pkt 3 lub ust. 4 pkt 2.

6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, organizuje 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego we dług programu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 lit. c, zapewnia udział w warsztatach wszystkim zainteresowanym instrukto rom i wykładowcom oraz wydaje zaświadczenie po twierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.

7. Przepisy ust. 1—6 stosuje się odpowiednio do kandydatów na wykładowców i wykładowców, z wy jątkiem przepisów odnoszących się do obowiązku ukończenia szkolenia praktycznego. Art. 3

6.

1. Starosta wydaje instruktorowi legityma cję instruktora, określając jej ważność na okres wyni kający z terminów badań lekarskich i psychologicz nych, o których mowa w art. 34.

2. Starosta przedłuża okres ważności legitymacji na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 34, po przedstawieniu przez instruktora ważnych orzeczeń. Art. 3

7.

1. Instruktor jest obowiązany:

1) przekazywać staroście: a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub nu mer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie — najpóźniej do dnia rozpo częcia prowadzenia zajęć, b) informację o zmianie danych, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2—5 — w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;

2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonale nia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6;

3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroś cie zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach, o których mowa w art. 35 ust. 6;

4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiąz ki;

5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifika cje;

6) posiadać w czasie prowadzenia zajęć praktycznych legitymację instruktora oraz okazywać ją na żąda nie uprawnionego podmiotu.

2. Koszty okresowych badań lekarskich i psycholo gicznych oraz koszt uczestnictwa w warsztatach pono si:

1) podmiot prowadzący szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania odpo wiednio motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem — w przypadku gdy instruktor jest przez niego zatrudniony;

2) jednostka wojskowa lub jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez mini stra właściwego do spraw wewnętrznych — w przypadku gdy instruktor pełni w niej służbę lub jest w niej zatrudniony;

3) zainteresowana osoba — w pozostałych przypad kach. Art. 3

8.

1. Wykładowcą jest osoba, która:

1) spełnia wymagania, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 i 6—8;

2) jest wpisana do ewidencji wykładowców.

2. Ewidencję wykładowców prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania, który:

1) wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji admini stracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewi dencyjnej, osobę spełniającą wymagania, o któ rych mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 i 6—8;

2) wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji;

3) nadaje wykładowcy numer ewidencyjny; Dziennik Ustaw Nr 30 — 2348 — Poz. 151



4) odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji ad ministracyjnej, w przypadku gdy osoba: a) nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 i 6—8, lub b) została skreślona z ewidencji w związku z do puszczeniem się rażącego naruszenia przepi sów w zakresie szkolenia — w okresie, o którym mowa w art. 46 ust. 5.

3. W ewidencji wykładowców umieszcza się nastę pujące dane wykładowcy:

1) numer ewidencyjny;

2) imię i nazwisko;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadają cej numeru PESEL — serię, numer i nazwę doku mentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) adres zamieszkania;

5) wynikające z zakresu złożonego egzaminu poszcze gólne rodzaje uprawnień, w zakresie których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania;

6) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w któ rym prowadzi szkolenie;

7) datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewiden cji.

4. Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 1, z wyjąt kiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód powiatu.

5. Wykładowca jest obowiązany:

1) przekazywać staroście: a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub nu mer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie — najpóźniej do dnia rozpo częcia prowadzenia zajęć, b) informację o zmianie danych, o których mowa w ust. 3 pkt 2—5 — w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;

2) corocznie uczestniczyć w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6;

3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroś cie zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach;

4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiąz ki;

5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifika cje;

6) posiadać w czasie prowadzenia nauki teoretycznej zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładow ców oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu. Art. 3

9.

1. Egzamin dla kandydatów na instrukto rów i instruktorów nauki jazdy, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, przeprowadza komisja egzami nacyjna powołana przez wojewodę.

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, działa w skła dzie:

1) przewodniczący komisji — przedstawiciel wojewo dy;

2) 3 członków komisji posiadających: a) uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii A, B i C lub instruktora nauki jaz dy w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i C+E, wyższe wykształcenie, prawo jazdy kate gorii A, B, C i C+E oraz co najmniej 5-letnią prak tykę w szkoleniu lub egzaminowaniu kandyda tów na kierowców — jedna osoba, b) uprawnienia instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C, D, B+E, C+E, D+E i T — druga osoba, c) wyższe wykształcenie pedagogiczne — trzecia osoba;

3) sekretarz komisji.

3. Członkowie komisji egzaminacyjnej przeprowa dzający egzamin w zakresie pozwolenia na kierowanie tramwajem posiadają co najmniej:

1) uprawnienia egzaminatora lub instruktora nauki jazdy w zakresie pozwolenia na kierowanie tram wajem, wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5-letnią praktykę w szkoleniu lub egzaminowaniu kandydatów na motorniczych — jedna osoba;

2) uprawnienia instruktora w zakresie pozwolenia na kierowanie tramwajem — druga osoba;

3) wyższe wykształcenie pedagogiczne — trzecia oso ba.

4. Okres posiadania uprawnień egzaminatora lub instruktora w zakresie jednej z określonych w ust. 2 i 3 kategorii prawa jazdy lub pozwolenia nie może być krótszy niż 5 lat.

5. Szczegółową organizację oraz tryb działania ko misji określa wewnętrzny regulamin zatwierdzony przez wojewodę.

6. Wojewoda zapewnia środki na prowadzenie działalności komisji i jej obsługę. Art. 40.

1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i zakres egzaminu dla kandy datów na instruktorów i instruktorów oraz kandy datów na wykładowców i wykładowców;

2) sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyj nego instruktora i wykładowcy; Dziennik Ustaw Nr 30 — 2349 — Poz. 151



3) wzór: a) wniosku: — o wpis do ewidencji instruktorów, — o wpis do ewidencji wykładowców, b) legitymacji instruktora, c) zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładow ców, d) pieczęci instruktora i wykładowcy, e) zaświadczeń, o których mowa w art. 35 ust. 5 i 6;

4) wysokość: a) stawek wynagrodzenia członków komisji powo ływanej przez wojewodę, b) opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 4, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 400 zł za eg zamin przeprowadzany dla jednej kategorii pra wa jazdy, c) opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 i art. 38 ust. 2 pkt 1, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 50 zł.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:

1) potrzebę zapewnienia należytych warunków orga nizacyjno-technicznych do przeprowadzania egza minów dla kandydatów na instruktorów i kandy datów na wykładowców;

2) potrzebę zapewnienia wysokich kwalifikacji człon ków komisji egzaminacyjnej, instruktorów i wykła dowców;

3) potrzebę zapewnienia ujednoliconych procedur nadawania numerów ewidencyjnych instruktorom i wykładowcom;

4) potrzebę ujednolicenia dokumentów i ich prawid łowego zabezpieczenia przed podrobieniem lub przerobieniem;

5) nakład pracy członków komisji egzaminacyjnej;

6) koszty rzeczowe i osobowe związane z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów oraz z prowadze niem ewidencji instruktorów i ewidencji wykła dowców. Rozdział 7 Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej Art. 4

1.

1. W podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys temie oświaty, zawiera się treści umożliwiające przy gotowanie ucznia szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej.

2. Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzą na uczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.

3. Dyrektor szkoły może zawrzeć porozumienie z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego lub ośrodkiem szkolenia kierowców posiadającym po świadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31, o nieodpłatnym uczestnictwie uczniów w zajęciach organizowanych przez ten ośrodek dla osób ubiegających się o wyda nie karty rowerowej.

4. Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a niebędących uczniami szkoły pod stawowej, są prowadzone w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub w ośrodku szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnia nie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 ust. 1.

5. Koszty uczestnictwa uczniów w zajęciach, o któ rych mowa w ust. 3, są pokrywane ze środków włas nych wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub ośrodka szkolenia kierowców. Art. 4

2.

1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządze nia:

1) wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubie gających się o wydanie karty rowerowej;

2) tryb i warunki przeprowadzania egzaminu w za kresie karty rowerowej;

3) kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej;

4) wzór karty rowerowej.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:

1) konieczność przygotowania osób uzyskujących kartę rowerową do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym;

2) potrzebę ujednolicenia wzorów dokumentów;

3) specyfikę ruchu pojazdów jednośladowych, w tym istniejące zagrożenia ze strony innych uczestników ruchu;

4) konieczność zapewnienia odpowiednich kwalifika cji osób prowadzących zajęcia. Rozdział 8 Nadzór nad szkoleniem Art. 4

3.

1. Starosta, o którym mowa w art. 28 ust. 3, sprawuje nadzór w zakresie zgodności prowa dzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazda mi silnikowymi, kursu dla kandydatów na instrukto rów i kandydatów na wykładowców oraz dla instruk torów i wykładowców, z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy, w ramach którego: Dziennik Ustaw Nr 30 — 2350 — Poz. 151



1) rozpatruje skargi dotyczące działalności ośrodka szkolenia kierowców;

2) prowadzi kontrolę działalności ośrodka szkolenia kierowców;

3) wydaje zalecenia pokontrolne;

4) wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przed siębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców;

5) skreśla instruktora lub wykładowcę z ewidencji;

6) sporządza analizę, przetwarza oraz podaje do pub licznej wiadomości wyniki analizy statystycznej, w zakresie: a) średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku, b) liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek.

2. Przy sprawowaniu nadzoru ze starostą współ pracują:

1) starostowie, na których obszarze działania znajdu je się infrastruktura ośrodka;

2) Policja — w zakresie kontroli wykonywania prak tycznej nauki jazdy prowadzonej poza ośrodkiem szkolenia kierowców;

3) wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego — w za kresie pomocy merytorycznej oraz przekazywania informacji o wynikach egzaminu państwowego uzyskiwanych przez osoby, które ukończyły szko lenie w danym ośrodku szkolenia kierowców;

4) administrator centralnej ewidencji kierowców — w zakresie przekazywania informacji o narusze niach przepisów ruchu drogowego popełnionych przez kierowców, którzy ukończyli szkolenie w da nym ośrodku szkolenia kierowców.

3. W przypadku podjęcia współpracy w zakresie pomocy merytorycznej, o której mowa w ust. 2 pkt 3, starosta zawiera porozumienie z dyrektorem woje wódzkiego ośrodka ruchu drogowego określające wa runki udziału przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oraz zasady finansowania tej współpracy.

4. Przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego nie może uczestniczyć w kontroli działal ności ośrodka szkolenia kierowców jeżeli pozostaje w stosunkach prawnych, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępo wania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.11)), odpowiednio z właścicielem lub z osobą zarządzającą tym ośrodkiem. Art. 4

4.

1. Starosta, o którym mowa w art. 28 ust. 3, kontroluje ośrodek szkolenia kierowców:

1) co najmniej raz w roku lub

2) jeżeli na nieprawidłowy przebieg szkolenia wska zują: a) analiza statystyczna zdawalności osób szkolo nych w tym ośrodku lub b) analiza statystyczna naruszeń przepisów ruchu drogowego popełnionych przez osoby prze szkolone w tym ośrodku, w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez te osoby prawa jazdy określo nej kategorii, lub c) złożone na ośrodek skargi.

2. Starosta kontroluje ośrodek szkolenia kierow ców wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzą cych ośrodek szkolenia kierowców w innym powiecie, którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze działania tego starosty:

1) co najmniej raz w roku lub

2) jeżeli na nieprawidłowy przebieg szkolenia wska zują złożone na ośrodek skargi, lub

3) na wniosek starosty, który wpisał ośrodek szkole nia kierowców do rejestru przedsiębiorców pro wadzących ośrodek szkolenia kierowców.

3. Analizę statystyczną, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, sporządza starosta na podstawie danych uzyskanych:

1) z wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego — w zakresie informacji o wynikach egzaminu pań stwowego uzyskiwanych przez osoby, które ukoń czyły szkolenie w danym ośrodku szkolenia kie rowców;

2) od administratora centralnej ewidencji kierowców — w zakresie informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnionych przez kierowców, którzy ukończyli szkolenie w danym ośrodku szko lenia kierowców.

4. Starosta, w ramach kontroli działalności ośrod ka szkolenia kierowców, sprawdza:

1) spełnianie przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 oraz odpowiednio w art. 31 ust. 1;

2) zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki pro wadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 i 3, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6;

3) kwalifikacje osób prowadzących szkolenie. 1

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2351 — Poz. 151



5. Kontrolę ośrodka szkolenia kierowców przepro wadza upoważniona przez starostę osoba, która ma prawo:

1) żądania od kierownika ośrodka szkolenia kierow ców i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień, udostępniania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępniania wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli;

2) wstępu na teren ośrodka szkolenia kierowców i do pomieszczeń, gdzie są prowadzone zajęcia, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana przez ośrodek działalność, oraz do pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy;

3) uczestnictwa w przeprowadzanych zajęciach.

6. Po przeprowadzeniu kontroli osoba ją przepro wadzająca sporządza pisemny protokół z dokonanych czynności i stwierdzonego w ich wyniku stanu faktycz nego. Protokół podpisuje osoba reprezentująca przed siębiorcę, która może wnieść do protokołu ewentual ne zastrzeżenia lub odmówić jego podpisania. W przy padku odmowy podpisania protokołu sporządza się stosowną adnotację w protokole.

7. W przypadku gdy protokół, o którym mowa w ust. 6, dotyczy infrastruktury ośrodka szkolenia kie rowców prowadzonego przez przedsiębiorcę wpisa nego na terenie innego powiatu do rejestru przedsię biorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, starosta dokonujący kontroli przesyła ten protokół, w terminie 7 dni od jej zakończenia, organowi prowa dzącemu rejestr, w którym ten przedsiębiorca jest wpisany. Art. 4

5.

1. Starosta, o którym mowa w art. 28 ust. 3, wydaje decyzję administracyjną o zakazie wykonywa nia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, skreślając przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, jeżeli przedsiębiorca:

1) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 28 ust. 5, niezgodne ze stanem faktycznym;

2) nie usunął naruszeń warunków wykonywania dzia łalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców w wyznaczonym przez starostę terminie;

3) rażąco naruszył warunki wykonywania działalnoś ci gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

2. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest:

1) wielokrotne prowadzenie szkolenia: a) w sposób niezgodny z wymaganymi warunka mi przeprowadzania zajęć, b) w sposób niezgodny z programem szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2, c) pojazdami niespełniającymi wymagań, o któ rych mowa w art. 24;

2) nieprzedstawienie informacji, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1;

3) wielokrotne wystawienie niezgodnie ze stanem faktycznym zaświadczenia o ukończeniu szkole nia;

4) odmowa poddania się kontroli, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, starosta wydaje również na wniosek starosty, który podczas kontroli infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców znajdują cej się na obszarze jego działania stwierdził niepra widłowości, o których mowa w ust. 1. Art. 4

6.

1. Starosta skreśla instruktora z ewidencji instruktorów w przypadku:

1) śmierci instruktora;

2) niespełniania przez niego co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 33 ust. 1 pkt 1—8;

3) nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia za wodowego;

4) dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów poprzez: a) wielokrotne przeprowadzenie szkolenia nie zgodnie z obowiązującym programem szkole nia, b) wielokrotne przeprowadzenie szkolenia prak tycznego jednocześnie dla więcej niż jednej osoby szkolonej, c) potwierdzenie nieprawdy w dokumentacji doty czącej szkolenia.

2. Starosta skreśla wykładowcę z ewidencji wykła dowców w przypadku:

1) śmierci wykładowcy;

2) niespełniania przez niego co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 33 ust. 1 pkt 1 i 6—8;

3) nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia za wodowego;

4) dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów poprzez: a) wielokrotne przeprowadzenie szkolenia nie zgodnie z obowiązującym programem szkole nia, b) potwierdzenie nieprawdy w dokumentacji doty czącej szkolenia.

3. Starosta skreśla instruktora lub wykładowcę z odpowiedniej ewidencji:

1) z urzędu; Dziennik Ustaw Nr 30 — 2352 — Poz. 151



2) na wniosek: a) jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej w sprawach transportu i ruchu wojsk — w przypadku prowa dzenia szkolenia przez jednostkę wojskową, b) odpowiedniego organu podległego ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych — w przy padku szkolenia osób ubiegających się o uzy skanie uprawnienia do kierowania pojazdami prowadzonego przez jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, c) organu właściwego do wykonywania nadzoru pedagogicznego — w przypadku szkolenia w szkole, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub podstawa programowa kształcenia ogólne go przewiduje uzyskanie karty rowerowej.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2—4 oraz ust. 2 pkt 2—4 starosta wydaje decyzję administracyjną.

5. W przypadku skreślenia z ewidencji instruktora lub wykładowcy, który dopuścił się rażącego narusze nia przepisów w zakresie szkolenia, ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. Art. 4

7.

1. Nadzór nad szkoleniem osób ubiegają cych się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojaz dami, prowadzonym przez jednostkę wojskową, spra wuje jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej właściwa w sprawach transportu i ruchu wojsk.

2. Nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami, pro wadzonym przez jednostkę organizacyjną służb pod ległych lub nadzorowanych przez ministra właściwe go do spraw wewnętrznych, sprawuje odpowiedni dla tej jednostki organ jemu podległy lub przez niego nad zorowany.

3. Nadzór nad szkołą, dla której podstawa progra mowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub podstawa programowa kształcenia ogólnego przewi duje uzyskanie karty rowerowej, sprawuje organ właś ciwy do wykonywania nadzoru pedagogicznego.

4. Jednostka organizacyjna albo organ, o których mowa w ust. 1—3, w ramach nadzoru:

1) rozpatruje skargi dotyczące szkolenia;

2) przeprowadza kontrolę szkolenia;

3) występuje do starosty z wnioskiem o: a) wydanie decyzji o skreśleniu instruktora albo wykładowcy z ewidencji w przypadkach, o któ rych mowa w art. 46 ust. 1 i 2, b) skreślenie podmiotu z ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie.

5. Nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem sprawuje starosta, o którym mowa w art. 29 ust. 5, który w ramach nadzoru:

1) rozpatruje skargi dotyczące szkolenia;

2) prowadzi kontrolę szkolenia na zasadach określo nych w art. 44;

3) wydaje zalecenia pokontrolne;

4) wydaje decyzję o zakazie prowadzenia szkolenia;

5) skreśla instruktora lub wykładowcę z ewidencji.

6. Starosta, o którym mowa w art. 29 ust. 5, wyda je decyzję o zakazie prowadzenia szkolenia osób ubie gających się o wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem, jeżeli podmiot:

1) nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1—3;

2) nie wykonał zaleceń pokontrolnych w wyznaczo nym terminie;

3) rażąco naruszył warunki prowadzenia szkolenia, o których mowa w art. 45 ust. 2. Art. 4

8.

1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres, warunki i tryb przeprowadza nia kontroli, o której mowa w art. 44, oraz wzory stosowanych przy tym dokumentów;

2) warunki i tryb przekazywania staroście przez admi nistratora centralnej ewidencji kierowców infor macji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierow ców w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez nie prawa jazdy określonej kategorii.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:

1) potrzebę ujednolicenia w skali kraju zakresu, wa runków i trybu przeprowadzanej kontroli oraz za pewnienia jej efektywności;

2) potrzebę ujednolicenia w skali kraju systemu prze kazywania informacji. Rozdział 9 Sprawdzanie kwalifikacji i przeprowadzanie egzaminów państwowych Art. 4

9.

1. Sprawdzeniu kwalifikacji w formie egza minu państwowego podlega:

1) osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem;

2) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem w razie uzasadnionych za strzeżeń co do jej kwalifikacji; Dziennik Ustaw Nr 30 — 2353 — Poz. 151



3) osoba ubiegająca się o: a) przywrócenie uprawnienia do kierowania moto rowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwa jem cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji, b) zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwole nia na kierowanie tramwajem, którego była po zbawiona na okres przekraczający rok.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwa jem wydaje się po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, odpowiedniego do rodzaju uprawnienia egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje.

3. Przepisów ust. 1 pkt 3 lit. b nie stosuje się do osób, wobec których zapadł wyrok uniewinniający albo postępowanie zostało bezwarunkowo umorzone.

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób ubiegających się o wydanie albo przywrócenie pozwolenia wojskowego lub posiadających pozwole nie wojskowe.

5. Sprawdzenie niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o wydanie karty rowerowej odbywa się w ramach zajęć, o których mowa w art. 41. Art. 50.

1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem może przystąpić do egza minu państwowego nie wcześniej niż miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa w art. 8 i 9, wymaganego od kierującego pojazdem objętym tym uprawnieniem.

2. Nie może być egzaminowana osoba:

1) niespełniająca wymagań, o których mowa w ust. 1;

2) w stosunku do której został orzeczony, prawomoc nym wyrokiem sądu, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych — w okresie i zakresie obowiązy wania tego zakazu;

3) w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami lub zatrzyma niu prawa jazdy — w okresie i zakresie obowiązy wania tej decyzji;

4) nieposiadająca: a) orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, b) orzeczenia psychologicznego o braku przeciw wskazań psychologicznych do kierowania po jazdem — nie dotyczy uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T;

5) nieposiadająca zaświadczenia o ukończeniu wy maganego szkolenia;

6) nieposiadająca dokumentu tożsamości;

7) której stan lub zachowanie uzasadnia podejrzenie, że: a) znajduje się ona w stanie nietrzeźwości, w sta nie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, b) nie posiada ona odpowiedniej sprawności fizycznej lub psychicznej;

8) która nie ukończyła 18 lat i nie posiada zgody, o której mowa w art. 11 ust. 2.

3. Przepis ust. 2 pkt 2 stosuje się także wobec oso by przystępującej do egzaminu państwowego w za kresie uprawnień kategorii:

1) C1, C, D1 lub D — w okresie obowiązywania zaka zu prowadzenia pojazdów mechanicznych obej mującego uprawnienia w zakresie prawa jazdy ka tegorii B;

2) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E — w okresie obo wiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mecha nicznych obejmującego uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D. Art. 5

1.

1. Egzamin państwowy jest przeprowadza ny w celu sprawdzenia kwalifikacji osoby egzamino wanej, w tym:

1) sprawdzenia wiedzy w zakresie: a) zasad i przepisów służących bezpiecznemu po ruszaniu się pojazdem po drodze publicznej, b) zagrożeń związanych z ruchem drogowym, c) obowiązków kierowcy, osoby posiadającej po zwolenie na kierowanie tramwajem i posiada cza pojazdu, d) postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych;

2) sprawdzenia umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, sprawnego i nieutrud niającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, odpowiednio do uprawnienia, o które ubiega się osoba zdająca egzamin, w ruchu drogowym motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespo łem pojazdów składającym się z takiego pojazdu i przyczepy oraz tramwajem.

2. Egzamin państwowy składa się z:

1) części teoretycznej przeprowadzanej w formie te stów jednokrotnego wyboru z pytaniami genero wanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techni ki informatycznej — dotyczy sprawdzenia wiedzy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie upraw nień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D i T oraz uprawnienia do kierowania tramwajem;

2) części praktycznej przeprowadzanej przy użyciu odpowiedniego do uprawnienia pojazdu — doty czy sprawdzenia umiejętności, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Część praktyczna egzaminu państwowego w za kresie prawa jazdy jest przeprowadzana: Dziennik Ustaw Nr 30 — 2354 — Poz. 151



1) na placu manewrowym wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego — w zakresie obejmującym: a) sprawdzenie podstawowych umiejętności w za kresie panowania nad pojazdem odpowiednim dla uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B, b) sprawdzenie umiejętności manewrowania po jazdem lub zespołem pojazdów odpowiednim dla uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T;

2) w ruchu drogowym na drogach publicznych — w zakresie obejmującym sprawdzenie pozostałych umiejętności wymaganych podczas części prak tycznej egzaminu dla uprawnień dowolnej katego rii prawa jazdy.

4. Egzamin państwowy w zakresie wszystkich ka tegorii prawa jazdy jest przeprowadzany w mieście wojewódzkim lub w zależności od potrzeb w mieście na prawach powiatu albo w mieście, w którym do dnia 31 grudnia 1998 r. funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.

5. Część praktyczna egzaminu państwowego w za kresie uzyskania uprawnienia do kierowania tramwa jem jest przeprowadzana:

1) na placu manewrowym podmiotu wykonującego przewozy tramwajem, który zawarł umowę o współpracy z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego — w zakresie obejmującym sprawdze nie umiejętności manewrowania tramwajem;

2) w ruchu drogowym na torowiskach umieszczo nych na drogach publicznych — w zakresie obej mującym sprawdzenie pozostałych umiejętności wymaganych podczas części praktycznej egzami nu. Art. 5

2.

1. Warunkiem przystąpienia do praktycz nej części egzaminu państwowego jest uzyskanie po zytywnego wyniku z części teoretycznej. Pozytywny wynik z części teoretycznej jest ważny przez okres 6 miesięcy od dnia jego uzyskania.

2. Część praktyczna egzaminu może zostać zakoń czona przed wykonaniem wszystkich określonych za kresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio ży ciu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

3. Jeżeli wyniki lub przebieg egzaminu osoby po siadającej prawo jazdy wskazują na uzasadnione za strzeżenia co do kwalifikacji osoby egzaminowanej, dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego występuje do starosty z wnioskiem o skierowanie tej osoby na egzamin sprawdzający kwalifikacje w zakre sie dotychczas posiadanych uprawnień. Art. 5

3.

1. Praktyczna część egzaminu państwowe go w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi jest prowa dzona pojazdem pozostającym w dyspozycji woje wódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

2. Praktyczna część egzaminu państwowego w za kresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania tram wajem jest prowadzona pojazdem szynowym pod miotu, o którym mowa w art. 51 ust. 5 pkt 1.

3. Pojazdy wykorzystywane do prowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie uzy skiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi powinny spełniać wyma gania, o których mowa w art. 24.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów:

1) o których mowa w art. 54 ust. 5;

2) którymi prowadzi się egzamin w zakresie upraw nień prawa jazdy kategorii B1, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E.

5. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, prze prowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są pojazdy do przeprowadzania praktycznej części egzaminu na pra wo jazdy, powołują do komisji przetargowej, na ich wniosek, przedstawicieli regionalnych organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, a w razie braku takich organizacji — przedstawicieli ogólnopol skich organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kie rowców, wyrażających wolę wzięcia udziału w postę powaniu. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na pojazdy jest zawierana przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na okres nie krótszy niż 4 lata. Art. 5

4.

1. Przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy ka tegorii B jest rejestrowany za pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku.

2. Zapis z praktycznej części egzaminu przechowu je się przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia eg zaminu.

3. Dopuszcza się rejestrowanie przebiegu praktycz nej części egzaminu państwowego w zakresie innych uprawnień prawa jazdy niż kategorii B przy zastoso waniu urządzenia, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku gdy osoba składająca egzamin zło żyła skargę na jego przebieg lub warunki, w jakich był przeprowadzany, zapis jest przechowywany do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

5. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje się jeżeli egza min jest przeprowadzany pojazdem:

1) osoby niepełnosprawnej wymagającej przystoso wania pojazdu do rodzaju schorzenia;

2) bez pedału sprzęgła, jeżeli nie jest to pojazd będą cy w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

6. Na pisemny wniosek osoby, o której mowa w ust. 5 pkt 1, w egzaminie uczestniczy dodatkowo eg zaminator, który nadzoruje ten egzamin, wyznaczony przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogo wego. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2355 — Poz. 151

Art. 5

5.

1. Podczas przeprowadzania części prak tycznej egzaminu państwowego, na wniosek osoby składającej egzamin, może być obecny jako obserwa tor instruktor, który szkolił tę osobę.

2. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu, egzaminator szczegółowo omawia jego wyniki z oso bą, która składała egzamin oraz z instruktorem, o któ rym mowa w ust. 1.

3. Jeżeli egzamin państwowy jest przeprowadzany przez kandydata na egzaminatora, w ramach zajęć praktycznych, o których mowa w art. 61 ust. 3 pkt 2, to wynik egzaminu podany przez egzaminującego uzna je się za wiążący po zatwierdzeniu go przez egzamina tora nadzorującego ten egzamin. Art. 5

6.

1. Egzamin państwowy jest organizowany przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.

2. Egzamin państwowy przeprowadza egzamina tor zatrudniony przez dyrektora wojewódzkiego ośrod ka ruchu drogowego, z zastrzeżeniem art. 55 ust. 3 i art. 61 ust. 3 pkt 3.

3. Egzamin państwowy jest przeprowadzany za opłatą, która stanowi dochód wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Art. 5

7. Egzaminator nie przeprowadza egzaminu państwowego dla osoby:

1) z którą pozostaje w stosunkach prawnych, o któ rych mowa w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjne go;

2) która była szkolona przez instruktora lub wykła dowcę, z którymi egzaminator pozostaje w stosun kach prawnych, o których mowa w pkt 1;

3) która była szkolona w ośrodku szkolenia kierow ców, szkole, jednostce wojskowej lub jednostce organizacyjnej służb podległych lub nadzorowa nych przez ministra właściwego do spraw we wnętrznych prowadzącej szkolenie kandydatów na kierowców — w przypadku gdy egzaminator pozo staje w stosunkach prawnych, o których mowa w pkt 1, odpowiednio z właścicielami lub osobami zarządzającymi tymi podmiotami;

4) która była szkolona w ośrodku szkolenia kierow ców — w przypadku gdy egzaminator uczestniczył w kontroli działalności tego ośrodka, o której mo wa w art. 43 ust. 1 pkt 2. Rozdział 10 Egzaminatorzy i inne osoby dokonujące sprawdzenia kwalifikacji Art. 5

8.

1. Egzaminatorem jest osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe;

2) posiada przez okres co najmniej 6 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, od powiednio do zakresu przeprowadzanego egzami nu: a) prawo jazdy właściwej kategorii lub b) pozwolenie na kierowanie tramwajem;

3) posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;

4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku prze ciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czyn ności egzaminatora;

5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywa nia czynności egzaminatora;

6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifika cyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego ukoń czeniu;

7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;

8) daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;

9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za: a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ko munikacji, b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia ko rzyści majątkowej lub osobistej, c) przestępstwo przeciwko wiarygodności doku mentów, d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alko holu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdro wiu lub f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

10) jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.

2. Ewidencję egzaminatorów prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce za mieszkania, który:

1) wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji admini stracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewi dencyjnej, osobę spełniającą wymagania, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 1—9;

2) nadaje egzaminatorowi numer ewidencyjny;

3) odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji ad ministracyjnej, w przypadku gdy osoba: a) nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1—9, b) została skreślona z ewidencji w związku z do puszczeniem się rażącego naruszenia przepi sów w zakresie egzaminowania — w okresie, o którym mowa w art. 71 ust. 4, c) nie zdała egzaminu, o którym mowa w art. 71 ust. 5. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2356 — Poz. 151



3. W ewidencji egzaminatorów umieszcza się na stępujące dane egzaminatora:

1) numer ewidencyjny;

2) imię i nazwisko;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadają cej numeru PESEL — serię, numer i nazwę doku mentu tożsamości oraz nazwę państwa, które wy dało ten dokument;

4) adres zamieszkania;

5) poszczególne rodzaje uprawnień wynikające z ukończonego kursu kwalifikacyjnego, złożonego z wynikiem pozytywnym egzaminu oraz posiada nego prawa jazdy, w zakresie których może prze prowadzać egzamin, a także daty ich uzyskania;

6) nazwę i adres wojewódzkiego ośrodka ruchu dro gowego, w którym jest on zatrudniony;

7) datę ważności legitymacji.

4. Wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie sto suje się do egzaminatora przeprowadzającego egza min w zakresie uzyskania uprawnienia do kierowania tramwajem.

5. Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, pobiera się opłatę, która stanowi do chód budżetu państwa.

6. Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 1, z wyjąt kiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód samorzą du województwa. Art. 5

9. Egzaminator posiadający uprawnienie do egzaminowania w zakresie prawa jazdy kategorii:

1) B, C lub D oraz posiadający dodatkowo uprawnie nia do kierowania pojazdami odpowiednio w za kresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E, D+E — jest uprawniony do egzaminowania w zakresie prawa jazdy kategorii T oraz odpowiednio w zakresie pra wa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E;

2) C lub D oraz posiadający dodatkowo uprawnienia do kierowania w zakresie prawa jazdy C1+E lub D1+E — jest uprawniony do egzaminowania od powiednio w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E lub D1+E;

3) B, C lub D — jest uprawniony do egzaminowania odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B1, C1 lub D1;

4) A — jest uprawniony do egzaminowania odpo wiednio w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1 lub A2. Art. 60. Do badań lekarskich i badań psychologicz nych kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 34. Art. 6

1.

1. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego prowadzi kurs kwalifikacyjny, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 6, w zakresie poszczególnych kategorii pra wa jazdy.

2. W kursie kwalifikacyjnym prowadzonym dla kandydatów na egzaminatorów uczestniczyć mogą wyłącznie osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1—5, 8 i 9.

3. Kurs kwalifikacyjny obejmuje:

1) zajęcia teoretyczne w zakresie: a) nauki podstaw techniki jazdy, b) przepisów ruchu drogowego, c) zasad przeprowadzania egzaminu państwowe go, d) problematyki: — wypadków drogowych, — psychologii transportu, — etyki zawodu egzaminatora, e) wiedzy na temat problemów i szkód związanych z nadużywaniem alkoholu oraz środków działa jących podobnie do alkoholu — prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w tym zakresie;

2) zajęcia praktyczne z techniki jazdy i prowadzenia egzaminu — prowadzone przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę i umiejętności w tym zakre sie;

3) uczestnictwo w co najmniej 20 egzaminach pań stwowych w charakterze obserwatora oraz prze prowadzenie co najmniej 10 takich egzaminów pod kierunkiem egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego — odpowiednio w zakresie każdej ka tegorii prawa jazdy objętej kursem kwalifikacyj nym.

4. Egzaminator rozszerzający posiadane uprawnie nia do egzaminowania kandydatów na kierowców jest obowiązany do ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

5. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogo wego wydaje kandydatowi na egzaminatora lub egza minatorowi zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifi kacyjnego, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewi dzianych w programie zajęciach. Art. 6

2.

1. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego wydaje legitymację egzaminatora osobie zatrudnionej w wojewódzkim ośrodku ruchu drogo wego spełniającej wymagania, o których mowa w art. 58, określając ważność tej legitymacji na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psycho logicznych, o których mowa w art. 60.

2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogo wego przedłuża ważność legitymacji egzaminatora na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psy chologicznych, o których mowa w art. 60, po przedsta wieniu przez egzaminatora ważnych orzeczeń.

3. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogo wego corocznie organizuje 3-dniowe warsztaty dosko nalenia zawodowego dla egzaminatorów, według programu zatwierdzonego przez marszałka wojewódz twa. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2357 — Poz. 151



4. Udział w warsztatach doskonalenia zawodowe go jest:

1) nieodpłatny — dla egzaminatorów zatrudnionych w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;

2) odpłatny — dla egzaminatorów niezatrudnionych w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

5. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogo wego wydaje egzaminatorowi zaświadczenie potwier dzające uczestnictwo w tych warsztatach. Art. 6

3.

1. Egzaminator jest obowiązany:

1) przekazywać marszałkowi województwa: a) nazwę i adres wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, w którym jest zatrudniony — naj później do dnia rozpoczęcia wykonywania swo ich obowiązków, b) informację o zmianie danych, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 3 pkt 2—5 — w ter minie 14 dni od dnia ich zmiany;

2) corocznie uczestniczyć w warsztatach, o których mowa w art. 62 ust. 3;

3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać mar szałkowi województwa zaświadczenie potwierdza jące uczestnictwo, w roku ubiegłym, w warszta tach, o których mowa w art. 62 ust. 3;

4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiąz ki;

5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifika cje;

6) posiadać w czasie przeprowadzania egzaminów legitymację egzaminatora oraz okazywać ją na żą danie uprawnionego podmiotu.

2. Egzaminator w czasie wykonywania obowiąz ków zawodowych podlega ochronie przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu.

3. Egzaminator zatrudniony w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego nie może podejmować za jęć zarobkowych bez zgody dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

4. Egzaminator zatrudniony w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego nie może jednocześnie prowadzić szkoleń dla osób ubiegających się o uzy skanie uprawnienia do kierowania pojazdami.

5. Do egzaminatora zatrudnionego w wojewódz kim ośrodku ruchu drogowego stosuje się przepisy art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograni czeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

6. Egzaminator zatrudniony w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego jest obowiązany informo wać na bieżąco dyrektora wojewódzkiego ośrodka ru chu drogowego, w którym wykonuje czynności egza minatora, o:

1) osobach, o których mowa w art. 57 pkt 1;

2) instruktorach lub wykładowcach, o których mowa w art. 57 pkt 2;

3) właścicielach lub osobach zarządzających podmio tami, o których mowa w art. 57 pkt 3.

7. Informację, o której mowa w ust. 6, składa się pisemnie w formie oświadczenia pod rygorem odpo wiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego. Art. 6

4.

1. Egzamin, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7, jest przeprowadzany przez komisję weryfikacyj ną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu.

2. Do komisji, o której mowa w ust. 1, są powoły wani:

1) przewodniczący komisji — przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu;

2) członkowie komisji — osoby posiadające upraw nienia egzaminatora w zakresie wszystkich kate gorii prawa jazdy do przeprowadzenia egzaminu w zakresie kategorii A, B, C, D i T prawa jazdy lub uprawnienia egzaminatora w zakresie pozwolenia na kierowanie tramwajem do przeprowadzenia egzaminu w zakresie pozwolenia do kierowania tramwajem;

3) sekretarz komisji.

3. Komisja przeprowadza egzamin w składzie:

1) przewodniczący komisji;

2) 4 członków komisji;

3) sekretarz komisji.

4. W przypadku przeprowadzania wyłącznie części teoretycznej egzaminu weryfikacyjnego skład komisji może zostać ograniczony do przewodniczącego komi sji, 2 członków komisji i sekretarza komisji.

5. Przewodniczący komisji, przed egzaminem, ustala skład komisji.

6. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2, muszą posiadać co najmniej 10-letnią praktykę w przeprowa dzaniu egzaminów na prawo jazdy lub odpowiednio pozwolenie na kierowanie tramwajem.

7. Szczegółową organizację oraz tryb działania ko misji określa wewnętrzny regulamin zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw transportu.

8. Minister właściwy do spraw transportu zapew nia z części budżetu państwa, której jest dysponen tem, środki na prowadzenie działalności komisji i jej obsługę. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2358 — Poz. 151

Art. 6

5.

1. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:

1) nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkole nie z zakresu ruchu drogowego organizowane nie odpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogo wego;

2) policjant lub policjant w stanie spoczynku, posia dający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ru chu drogowego;

3) egzaminator;

4) instruktor.

2. Sprawdzenie umiejętności odbywa się w jed nostce prowadzącej zajęcia w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna. Art. 6

6.

1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania w stosunku do jednostek przeprowadzających egzaminy państwowe doty czące wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego z uwzględnieniem odpowied nio wymagań określonych w art. 28 ust. 2 pkt 1;

2) szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego;

3) ramowy program 3-dniowych warsztatów dosko nalenia zawodowego dla egzaminatorów;

4) warunki i tryb: a) przeprowadzania egzaminu państwowego oraz wzory stosowanych dokumentów, b) przeprowadzania kursu kwalifikacyjnego oraz wzory stosowanych dokumentów, c) postępowania z dokumentami dotyczącymi osób przystępujących do egzaminu państwo wego, d) prowadzenia dokumentacji przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego;

5) szczegółowe warunki i zakres egzaminu, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7;

6) wysokość: a) opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwo wego, przy czym wysokość opłaty za przepro wadzenie części teoretycznej egzaminu w zakre sie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy nie może przekroczyć 50 zł, a za przeprowadzenie części praktycznej: — 200 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy ka tegorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem, — 250 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy ka tegorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E, b) opłaty za egzamin, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 400 zł za egzamin przeprowadzany w zakresie uprawnień poszczególnych kategorii prawa jazdy lub uprawnienia do kierowania tramwajem, c) opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 50 zł, d) stawek wynagrodzenia członków komisji wery fikacyjnej powoływanej przez ministra właści wego do spraw transportu;

7) wzór i sposób nadawania numeru ewidencyjnego egzaminatora;

8) wzór legitymacji i pieczęci imiennej egzaminatora.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:

1) obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Euro pejskiej;

2) konieczność zapewnienia właściwych i bezpiecz nych warunków przeprowadzania egzaminu pań stwowego gwarantujących obiektywne i pełne sprawdzenie wiedzy i umiejętności osób przystę pujących do tego egzaminu;

3) konieczność zapewnienia właściwych kwalifikacji członków komisji powoływanej przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego gwa rantujących obiektywne i pełne sprawdzenie wie dzy i umiejętności osób niepełnosprawnych przy stępujących do egzaminu państwowego;

4) konieczność zapewnienia wysokich kwalifikacji eg zaminatorów oraz członków komisji weryfikacyjnej powoływanej przez ministra właściwego do spraw transportu;

5) konieczność zabezpieczenia obiegu dokumentów związanych z egzaminem przed dostępem i możli wością ingerencji osób nieupoważnionych;

6) koszty rzeczowe i osobowe związane z prowadze niem ewidencji egzaminatorów oraz z przeprowa dzaniem egzaminów państwowych;

7) nakład pracy członków komisji weryfikacyjnej;

8) potrzebę zapewnienia ujednoliconych procedur nadawania egzaminatorom numerów ewidencyj nych;

9) potrzebę ujednolicenia dokumentów i ich prawid łowego zabezpieczenia przed podrobieniem lub przerobieniem. Rozdział 11 Nadzór nad sprawdzaniem kwalifikacji Art. 6

7.

1. Marszałek województwa sprawuje nad zór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych, o których mowa w art. 51, w ramach którego:

1) rozpatruje skargi dotyczące egzaminu;

2) kontroluje działalność wojewódzkiego ośrodka ru chu drogowego w zakresie przeprowadzania egza minów;

3) wydaje zalecenia pokontrolne;

4) unieważnia egzamin;

5) zawiesza przeprowadzanie przez wojewódzki ośro dek ruchu drogowego egzaminów; Dziennik Ustaw Nr 30 — 2359 — Poz. 151



6) skreśla egzaminatora z ewidencji egzaminatorów;

7) występuje do zarządu województwa z wnioskiem o odwołanie dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego z zajmowanego stanowiska;

8) prowadzi analizę: a) kwartalną w zakresie średniej zdawalności osób egzaminowanych w danym ośrodku, b) bieżącą w zakresie skarg złożonych na ośrodek;

9) przerywa egzamin prowadzony niezgodnie z prze pisami;

10) kieruje na egzamin egzaminatora skreślonego z ewidencji egzaminatorów.

2. Przy sprawowaniu nadzoru z marszałkiem woje wództwa współpracują:

1) Policja — w zakresie kontroli przeprowadzania praktycznej części egzaminu;

2) administrator centralnej ewidencji kierowców — w zakresie przekazywania informacji o narusze niach przepisów ruchu drogowego popełnionych przez kierowców, którzy zdali egzamin w danym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Art. 6

8.

1. Skargę dotyczącą egzaminu państwo wego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzany egza min, do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogo wego przesyła skargę wraz z wyjaśnieniami i niezbęd ną dokumentacją, w tym odpowiednio z zapisem prze biegu praktycznej części egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 albo art. 54 ust. 3, lub wraz z pisemną informacją egzaminatora nadzorują cego, o którym mowa w art. 54 ust. 6, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

3. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogo wego prowadzi rejestr skarg. Art. 6

9.

1. Marszałek województwa kontroluje wo jewódzki ośrodek ruchu drogowego:

1) co najmniej raz na pół roku;

2) jeżeli analizy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 8, wskazują na nieprawidłowe działanie ośrodka.

2. Analizę, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 8 lit. a, sporządza marszałek województwa na podstawie da nych uzyskanych z wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

3. Marszałek województwa w ramach kontroli dzia łalności wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w zakresie przeprowadzania egzaminów państwo wych sprawdza w szczególności:

1) spełnianie przez ośrodek wymagań dotyczących wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego;

2) zgodność egzaminu z wymaganiami określonymi w ustawie i przepisach wydanych na podstawie art. 66;

3) kwalifikacje osób przeprowadzających egzamin.

4. Kontrolę przeprowadza upoważniona przez mar szałka województwa osoba, która ma prawo:

1) żądania od egzaminatorów i pracowników woje wódzkiego ośrodka ruchu drogowego pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i in nych nośników informacji, w szczególności zapi sów, o których mowa w art. 54, oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z przedmio tem kontroli;

2) wstępu na teren i do pomieszczeń wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz do pojazdów wy korzystywanych do przeprowadzania egzaminów;

3) wstępu na teren podmiotu wykonującego przewo zy tramwajem, o którym mowa w art. 51 ust. 5;

4) uczestnictwa w przeprowadzanym egzaminie pań stwowym.

5. Po przeprowadzeniu kontroli osoba ją przepro wadzająca sporządza pisemny protokół z dokonanych czynności i stwierdzonego w ich wyniku stanu faktycz nego. Protokół podpisuje osoba reprezentująca, od powiednio do miejsca prowadzenia kontroli, woje wódzki ośrodek ruchu drogowego lub podmiot wyko nujący przewozy tramwajem, która może wnieść do protokołu ewentualne zastrzeżenia lub odmówić jego podpisania. W przypadku odmowy podpisania proto kołu sporządza się stosowną adnotację w protokole. Art. 70.

1. Marszałek województwa zawiesza prze prowadzanie przez wojewódzki ośrodek ruchu drogo wego egzaminów państwowych, jeżeli:

1) ośrodek nie spełnia wymagań dotyczących wypo sażenia, warunków lokalowych oraz placu manew rowego;

2) w wyniku kontroli stwierdzono rażące uchybienia w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 3 pkt 2 i 3.

2. Przeprowadzanie przez wojewódzki ośrodek ru chu drogowego egzaminów państwowych w zakresie uzyskiwania uprawnień określonej kategorii prawa jazdy jest zawieszane przez marszałka województwa do czasu usunięcia uchybień. Art. 7

1.

1. Marszałek województwa skreśla egzami natora z ewidencji egzaminatorów, w przypadku:

1) śmierci egzaminatora;

2) niespełniania przez niego co najmniej jednego z wymagań, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1—9;

3) nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo, w roku ubiegłym, w warsztatach, o których mowa w art. 62 ust. 3; Dziennik Ustaw Nr 30 — 2360 — Poz. 151



4) dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów poprzez: a) wielokrotne przeprowadzenie egzaminu pań stwowego w sposób niezgodny z przepisami ustawy, b) przeprowadzenie egzaminu na prawo jazdy w przypadkach określonych w art. 57, c) potwierdzenie nieprawdy w dokumentach doty czących egzaminu.

2. Marszałek województwa skreśla egzaminatora z ewidencji:

1) z urzędu;

2) na wniosek dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2—4 marszałek województwa wydaje decyzję ad ministracyjną.

4. W przypadku skreślenia z ewidencji egzaminato ra, który dopuścił się rażącego naruszenia przepisów z zakresu egzaminowania, ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja administracyjna o skreśle niu stała się ostateczna.

5. Marszałek województwa kieruje egzaminatora, o którym mowa w ust. 4, na egzamin, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7, w przypadku jeżeli osoba ta wystąpiła o ponowny wpis do ewidencji egzaminato rów. Skierowanie można wydać po upływie co naj mniej 2 lat od dnia, w którym decyzja administracyjna o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów stała się ostateczna. Art. 7

2.

1. Marszałek województwa, w drodze de cyzji administracyjnej, unieważnia egzamin państwo wy, jeżeli:

1) egzaminowi została poddana osoba, o której mo wa w art. 50 ust. 2;

2) był przeprowadzony w sposób niezgodny z przepi sami ustawy, a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik.

2. Marszałek województwa unieważnia egzamin państwowy:

1) z urzędu;

2) na wniosek dyrektora wojewódzkiego ośrodka ru chu drogowego.

3. Unieważniony egzamin przeprowadza się po nownie na koszt wojewódzkiego ośrodka ruchu dro gowego. Art. 7

3.

1. Nadzór nad sprawdzaniem umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową sprawuje właściwy organ nadzoru odpowiednio do miejsca, w którym jest ono wykonywane.

2. Przedstawiciel organu nadzoru, o którym mowa w ust. 1, w ramach prowadzonego nadzoru jest obo wiązany:

1) rozpatrywać skargi;

2) prowadzić kontrole w zakresie warunków, przebie gu i sposobu sprawdzenia umiejętności;

3) podejmować działania w celu niezwłocznego wy eliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. Art. 7

4.

1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres, warunki i tryb przeprowadze nia kontroli, o której mowa w art. 69, oraz wzory stosowanych przy tym dokumentów;

2) warunki i tryb przekazywania marszałkowi woje wództwa przez administratora centralnej ewiden cji kierowców informacji o naruszeniach przepi sów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w danym wojewódzkim ośrodku ru chu drogowego.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:

1) potrzebę ujednolicenia w skali kraju zakresu, wa runków i trybu przeprowadzanej kontroli oraz za pewnienia jej efektywności;

2) potrzebę ujednolicenia w skali kraju systemu prze kazywania informacji. Rozdział 12 Badanie lekarskie Art. 7

5.

1. Badaniu lekarskiemu przeprowadzane mu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwska zań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwanemu dalej „badaniem lekarskim”, podlega, z zastrzeżeniem ust. 4:

1) osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem;

2) osoba przedłużająca ważność prawa jazdy okreś lonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tram wajem;

3) osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;

4) kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

5) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;

6) osoba występująca o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2361 — Poz. 151



2. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się:

1) na wniosek osoby w przypadkach, o których mo wa w ust. 1 pkt 1—3 i 6;

2) na podstawie skierowania w przypadkach, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.

3. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełniony — w zakresie odpowiednich kategorii prawa jazdy — w przypadku osoby, która posiada waż ne orzeczenie lekarskie, wydane na podstawie art. 34 ust. 1 lub art. 60 lub na podstawie art. 39j ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

4. Osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem podlega okresowym badaniom lekarskim w terminach określonych w art. 34 ust. 5. Art. 7

6.

1. Badanie lekarskie jest wykonywane w zakresie:

1) uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T;

2) uprawnień prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E;

3) uprawnienia do kierowania tramwajem;

4) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejo wanym lub przewożącym wartości pieniężne, określonym w prawie jazdy kategorii: a) A1, A2 i A, b) B1, B i B+E, c) C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.

2. Badanie lekarskie jest przeprowadzane na koszt osoby badanej, z wyjątkiem badań, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy.

3. Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o uzy skanie uprawnienia do kierowania odpowiednim po jazdem silnikowym lub zespołem pojazdów Sił Zbroj nych Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest finansowane z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

4. Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o wyda nie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejo wanym jednostki organizacyjnej służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych jest finansowane z części budżetu pań stwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

5. Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o wyda nie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejo wanym ochotniczej straży pożarnej jest finansowane z budżetu gminy. Art. 7

7.

1. Lekarzem uprawnionym do przeprowa dzania badań lekarskich, zwanym dalej „uprawnio nym lekarzem”, jest osoba łącznie spełniająca nastę pujące wymagania:

1) posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza;

2) posiadająca co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza;

3) posiadająca: a) specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo b) inną specjalizację i dodatkowe szkolenie okreś lone w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 1;

4) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnię cia korzyści majątkowych lub przestępstwo prze ciwko wiarygodności dokumentów;

5) wpisana do ewidencji uprawnionych lekarzy.

2. Ewidencję uprawnionych lekarzy prowadzi mar szałek województwa, który:

1) wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji admini stracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewi dencyjnej, osobę spełniającą warunki określone w ust. 1 pkt 1—4;

2) wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji;

3) nadaje numer ewidencyjny uprawnionemu leka rzowi;

4) odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji ad ministracyjnej, w przypadku gdy osoba: a) nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4, b) została skreślona z ewidencji w związku ze stwier dzeniem rażących nieprawidłowości w wykony waniu lub dokumentowaniu badań lekarskich — w okresie, o którym mowa w art. 80 ust. 6.

3. W ewidencji uprawnionych lekarzy umieszcza się następujące dane lekarza:

1) numer ewidencyjny;

2) imię i nazwisko;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadają cej numeru PESEL — serię, numer i nazwę doku mentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) adres zamieszkania;

5) numer prawa wykonywania zawodu;

6) adres jednostki organizacyjnej, w której przepro wadza badania.

4. Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 1, z wyjąt kiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód samorzą du województwa. Art. 7

8. Osoba podlegająca badaniu lekarskiemu jest obowiązana wypełnić oświadczenie, w formie an kiety, dotyczące stanu zdrowia, pod rygorem odpo wiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego. Ankietę składa się uprawnionemu lekarzowi. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2362 — Poz. 151

Art. 7

9.

1. W ramach badania lekarskiego upraw niony lekarz może skierować osobę badaną na konsul tację do lekarza specjalisty lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycz nych.

2. Uprawniony lekarz, po przeprowadzeniu bada nia lekarskiego, wydaje osobie badanej orzeczenie le karskie.

3. Orzeczenie lekarskie może zawierać wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia w zakresie:

1) terminu ważności uprawnienia do kierowania po jazdami;

2) pojazdów, którymi może kierować osoba badana, ich wyposażenia, oznakowania lub przystosowa nia;

3) specjalnych wymagań wobec osoby kierującej po jazdem.

4. Osoba badana lub podmiot kierujący na bada nia, niezgadzający się z treścią orzeczenia lekarskiego, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie po nownego badania lekarskiego w jednostce określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 8

1. Ponow ne badanie lekarskie jest przeprowadzane na koszt osoby badanej, z wyjątkiem badań, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy.

5. Jednostka, o której mowa w ust. 4, mająca prze prowadzać badania w trybie odwoławczym powinna być jednostką o wyższym poziomie referencyjnym w stosunku do jednostki, która przeprowadziła bada nie pierwotne.

6. Wniosek o przeprowadzenie ponownego bada nia lekarskiego składa się pisemnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośred nictwem lekarza, który je wydał.

7. Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadze niu ponownego badania lekarskiego jest ostateczne.

8. W przypadku gdy w orzeczeniu lekarskim zosta ły stwierdzone przeciwwskazania zdrowotne do kiero wania pojazdem albo wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia, o których mowa w ust. 3, uprawniony lekarz przesyła jego kopię:

1) jednostce wykonującej ponowne badanie, jeżeli osoba złożyła wniosek o przeprowadzenie ponow nego badania lekarskiego;

2) staroście właściwemu ze względu na miejsce za mieszkania osoby badanej, po upływie 14 dni od dnia badania, jeżeli osoba badana lub podmiot kierujący na badania nie złożyła wniosku o prze prowadzenie ponownego badania albo orzeczenie lekarskie zostało wydane po przeprowadzeniu po nownego badania.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, do kopii orzeczenia lekarskiego uprawniony lekarz załą cza kopię dokumentacji związanej z przeprowadzonym badaniem.

10. W stosunku do osób, o których mowa w art. 10 ust. 3, w przypadku określonym w ust. 8 pkt 2, kopię orzeczenia lekarskiego uprawniony lekarz przesyła marszałkowi województwa mazowieckiego. Art. 80.

1. Marszałek województwa sprawuje nad zór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawa niem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.

2. Marszałek województwa w ramach nadzoru:

1) prowadzi kontrolę: a) wykonywania badań lekarskich, b) dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, c) wydawanych orzeczeń;

2) skreśla uprawnionego lekarza z ewidencji upraw nionych lekarzy.

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 2 pkt 1, przepro wadza upoważniony przez marszałka województwa uprawniony lekarz.

4. Marszałek województwa skreśla uprawnionego lekarza z ewidencji uprawnionych lekarzy, w przypad ku:

1) śmierci lekarza;

2) gdy lekarz przestał spełniać co najmniej jedno z wymagań określonych w art. 77 ust. 1 pkt 1—4;

3) stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wyko nywaniu lub dokumentowaniu badań lekarskich.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, marszałek województwa wydaje decyzję admini stracyjną.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, po nowne nabycie uprawnień, o których mowa w art. 77, może nastąpić po upływie 2 lat od dnia, w którym de cyzja o skreśleniu z ewidencji uprawnionych lekarzy stała się ostateczna. Art. 8

1.

1. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania ba dania lekarskiego;

2) zakres: a) badań lekarskich, b) konsultacji u lekarzy specjalistów, c) pomocniczych badań diagnostycznych;

3) jednostki uprawnione do przeprowadzania badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3—5 oraz w art. 79 ust. 4 i 5;

4) wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pie czątki uprawnionego lekarza;

5) dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b; Dziennik Ustaw Nr 30 — 2363 — Poz. 151



6) podmioty uprawnione do przeprowadzania szko leń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ra mowy program ich szkolenia;

7) wysokość opłaty: a) za badanie lekarskie, przy czym maksymalna jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł, b) za wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1, przy czym nie może ona przekro czyć 50 zł.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:

1) zróżnicowane wymagania zdrowotne, kryteria oce ny stanu zdrowia osoby poddanej badaniu oraz przyczyny przeprowadzania badania lekarskiego;

2) przepisy Unii Europejskiej odnoszące się do ba dań, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

3) konieczność zapewnienia odpowiedniego pozio mu merytorycznego jednostek uprawnionych do przeprowadzania ponownego badania lekarskiego i podmiotów uprawnionych do przeprowadzania szkolenia lekarzy;

4) potrzebę ujednolicenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4;

5) konieczność zapewnienia odpowiedniego pozio mu kwalifikacji uprawnionego lekarza i posiadania przez niego dodatkowej wiedzy;

6) wysokość rzeczywistych kosztów związanych z przeprowadzeniem badania lekarskiego. Rozdział 13 Badanie psychologiczne Art. 8

2.

1. Badaniu psychologicznemu przeprowa dzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciw wskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, zwanym dalej „badaniem psychologicznym w zakre sie psychologii transportu”, podlega:

1) osoba ubiegająca się o: a) uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem, b) przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jaz dy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu upraw nienia w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3, c) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojaz dem, cofniętego ze względu na istnienie prze ciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;

2) osoba przedłużająca ważność uprawnienia w za kresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tram wajem;

3) kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył w wypadku drogo wym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego;

4) kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli: a) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działają cego podobnie do alkoholu, b) przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, c) w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bez pieczeństwu w komunikacji;

5) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możli wość istnienia poważnych przeciwwskazań psy chologicznych do kierowania pojazdem;

6) osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kie rowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewo żącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ter minu ważności tego dokumentu;

7) osoba kierująca motorowerem, pojazdem silniko wym lub tramwajem skierowana przez starostę na wniosek organu kontroli ruchu drogowego jeżeli kierujący uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć albo doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego.

2. Badaniu psychologicznemu w zakresie psycho logii transportu podlegają również:

1) kandydat na instruktora i instruktor — w celu usta lenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wyko nywania czynności instruktora;

2) kandydat na egzaminatora i egzaminator — w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności egzaminatora.

3. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, przeprowadza się w zakresie:

1) uprawnień prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E;

2) uprawnienia do kierowania tramwajem.

4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 3—5, przeprowadza się w zakresie:

1) uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T;

2) uprawnień prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E;

3) uprawnienia do kierowania tramwajem.

5. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przepro wadza się w zakresie zezwolenia na kierowanie pojaz dem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, określonym w prawie jazdy kategorii:

1) A1, A2 i A;

2) B1, B i B+E;

3) C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2364 — Poz. 151



6. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełnione — w zakresie odpowiednich kategorii prawa jazdy — w przypadku osoby, która po siada ważne orzeczenie psychologiczne, wydane na podstawie art. 34 ust. 4 lub art. 60 lub na podstawie art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Art. 8

3.

1. Badanie psychologiczne w zakresie psy chologii transportu jest przeprowadzane przez upraw nionego do wykonywania tych badań psychologa, zwanego dalej „uprawnionym psychologiem”, w pra cowni psychologicznej prowadzonej przez:

1) przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębior ców prowadzących pracownię psychologiczną;

2) jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej — w zakresie badań osób na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) jednostkę organizacyjną służb podległych lub nad zorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakład opieki zdrowotnej nad zorowany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

4) jednostkę sektora finansów publicznych.

2. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest przeprowadzane na koszt osoby bada nej, z wyjątkiem badań, o których mowa w art. 229 Ko deksu pracy.

3. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu osoby ubiegającej się o uzyskanie upraw nienia do kierowania odpowiednim pojazdem silniko wym lub zespołem pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczy pospolitej Polskiej oraz osoby ubiegającej się o wyda nie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejo wanym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest finansowane z części budżetu państwa, której dyspo nentem jest Minister Obrony Narodowej.

4. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu osoby ubiegającej się o wydanie zezwole nia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym prze prowadzone przez jednostkę organizacyjną służb pod ległych lub nadzorowanych przez ministra właściwe go do spraw wewnętrznych lub zakład opieki zdrowot nej nadzorowany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych jest finansowane z części budżetu pań stwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

5. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu osoby ubiegającej się o wydanie zezwole nia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym ochotniczej straży pożarnej jest finansowane z budże tu gminy. Art. 8

4.

1. Uprawniony psycholog, po przeprowa dzeniu badania psychologicznego w zakresie psycho logii transportu, wydaje osobie badanej orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem lub wyko nywania odpowiednich czynności, o których mowa w art. 82 ust. 2, zwane dalej „orzeczeniem psycho logicznym”.

2. Osoba badana lub podmiot kierujący na bada nia, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia psy chologicznego, mogą wystąpić z wnioskiem o prze prowadzenie ponownego badania psychologicznego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właści wego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ba danej. Ponowne badanie przeprowadza się na koszt osoby badanej, z wyjątkiem badań, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy.

3. Wniosek o przeprowadzenie ponownego bada nia psychologicznego w zakresie psychologii trans portu składa się pisemnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia psychologicznego, za pośred nictwem uprawnionego psychologa, który je wydał.

4. Orzeczenie psychologiczne wydane po przepro wadzeniu ponownego badania psychologicznego jest ostateczne.

5. W przypadku gdy orzeczenie psychologiczne za wiera przeciwwskazania, o których mowa w ust. 1, ko pię orzeczenia uprawniony psycholog przesyła:

1) jednostce wykonującej ponowne badanie, jeżeli osoba złożyła lub podmiot złożył wniosek o prze prowadzenie ponownego badania psychologicz nego;

2) staroście właściwemu ze względu na miejsce za mieszkania osoby badanej, po upływie 14 dni od daty badania, jeżeli osoba badana nie złożyła wniosku o przeprowadzenie ponownego badania albo orzeczenie psychologiczne zostało wydane w wyniku ponownego badania.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, do kopii orzeczenia psychologicznego uprawniony psycholog załącza kopię dokumentacji związanej z przeprowa dzonym badaniem.

7. W stosunku do osób, o których mowa w art. 10 ust. 3, w przypadku określonym w ust. 5 pkt 2, kopię orzeczenia psychologicznego przesyła się marszałko wi województwa mazowieckiego. Art. 8

5.

1. Działalność gospodarcza w zakresie pro wadzenia pracowni psychologicznej wykonującej ba dania psychologiczne w zakresie psychologii trans portu jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

2. Pracownię psychologiczną może prowadzić przedsiębiorca, który:

1) posiada zestaw metod badawczych i urządzeń, określonych metodyką, oraz warunki lokalowe, gwarantujące wykonywanie badań psychologicz nych, zgodnie ze standardami określonymi w me todyce;

2) zatrudnia co najmniej jednego uprawnionego psy chologa lub sam jest takim psychologiem;

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo po pełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności doku mentów — dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2365 — Poz. 151



3. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psycho logiczną jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

4. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną jest dokonywany na wnio sek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

2) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym — o ile są wymagane;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębior cy — o ile taki posiada;

4) numer identyfikacji statystycznej (REGON) — o ile taki numer przedsiębiorca posiada;

5) oznaczenie i adres pracowni psychologicznej;

6) imię i nazwisko uprawnionego psychologa prowa dzącego w pracowni psychologicznej badania psy chologiczne wraz z jego numerem ewidencyjnym.

5. Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną przedsię biorca jest obowiązany dołączyć oświadczenie nastę pującej treści: „Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przed siębiorców prowadzących pracownię psycholo giczną są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania dzia łalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pra cowni psychologicznych, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”.

6. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

7. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących pra cownię psychologiczną umieszcza się dane, o których mowa w ust. 4, z wyjątkiem adresu zamieszkania, je żeli jest on inny niż adres siedziby, oraz jego numer w tym rejestrze i numer ewidencyjny pracowni psy chologicznej.

8. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, i wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

9. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć marszał kowi województwa, który wpisał go do rejestru przed siębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, pisemną informację o wszelkich zmianach danych w zakresie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

10. Opłata, o której mowa w ust. 8, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód samorządu województwa. Art. 8

6.

1. Jednostka organizacyjna podległa Mini strowi Obrony Narodowej, jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakład opieki zdrowotnej nadzorowany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostka sektora finan sów publicznych mogą prowadzić pracownię psycho logiczną w zakresie określonym odpowiednio w art. 83 ust. 1 po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 1 i 2.

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, zawiada miają marszałka województwa o rozpoczęciu działal ności pracowni psychologicznych najpóźniej na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

3. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, określa się:

1) nazwę jednostki oraz oznaczenie jej adresu i sie dziby;

2) oznaczenie i adres pracowni psychologicznej;

3) imiona i nazwiska uprawnionych psychologów wykonujących badania psychologiczne wraz z ich numerami ewidencyjnymi.

4. Marszałek województwa prowadzi ewidencję jednostek, o których mowa w ust.

1. W ewidencji umieszcza się dane, o których mowa w ust. 3, numer jednostki w tej ewidencji oraz numer ewidencyjny pracowni psychologicznej.

5. Marszałek województwa wpisuje do ewidencji jednostki, o których mowa w ust. 1, po otrzymaniu za wiadomienia.

6. Jednostki, o których mowa w ust. 1, są obowią zane przekazywać marszałkowi województwa infor macje w formie pisemnej:

1) o zmianie danych, o których mowa w ust. 3 — w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;

2) o zakończeniu działalności w zakresie prowadze nia pracowni psychologicznej — w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.

7. Marszałek województwa, w drodze decyzji ad ministracyjnej, skreśla jednostki, o których mowa w ust. 1, z ewidencji, o której mowa w ust. 4:

1) z urzędu;

2) na wniosek Ministra Obrony Narodowej. Art. 8

7.

1. Badania psychologiczne w zakresie psy chologii transportu są wykonywane przez uprawnio nego psychologa.

2. Uprawnionym psychologiem jest osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kie runku psychologia; Dziennik Ustaw Nr 30 — 2366 — Poz. 151



2) ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowa dzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia ko rzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;

4) została wpisana do ewidencji uprawnionych psy chologów.

3. Ewidencję uprawnionych psychologów prowa dzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, który:

1) wpisuje, w drodze decyzji administracyjnej, do ewidencji, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewi dencyjnej, osobę spełniającą warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1—3;

2) wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji;

3) nadaje numer ewidencyjny uprawnionemu psy chologowi;

4) odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji ad ministracyjnej, w przypadku osoby: a) niespełniającej wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, b) skreślonej z ewidencji w związku ze stwierdze niem rażących nieprawidłowości w wykonywa niu lub dokumentowaniu badań psychologicz nych — w okresie, o którym mowa w art. 88 ust. 8, c) wobec której orzeczono, prawomocnym wyro kiem sądu środek karny w postaci zakazu wyko nywania zawodu psychologa — w okresie obo wiązywania tego zakazu, d) którą pozbawiono prawa wykonywania zawodu psychologa prawomocnym orzeczeniem komi sji dyscyplinarnej, o której mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 92, poz. 753).

4. W ewidencji umieszcza się następujące dane uprawnionego psychologa:

1) numer ewidencyjny;

2) imię i nazwisko;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadają cej numeru PESEL — serię, numer i nazwę doku mentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) adres zamieszkania;

5) oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje on badania;

6) datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewiden cji.

5. Opłata, o której mowa w ust. 3 pkt 1, z wyjąt kiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód samorzą du województwa.

6. Uprawniony psycholog jest obowiązany:

1) przekazać marszałkowi województwa: a) oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje badania — najpóźniej do dnia rozpo częcia badań, b) informację o zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2—5 — w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;

2) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifika cje;

3) posiadać podczas wykonywania badań zaświad czenie o wpisie do ewidencji oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu. Art. 8

8.

1. Marszałek województwa sprawuje nad zór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, z zastrzeżeniem art. 89 ust. 1.

2. W ramach sprawowanego nadzoru marszałek województwa:

1) rozpatruje skargi;

2) przeprowadza kontrolę w zakresie: a) trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wy danych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, b) prowadzonej dokumentacji, c) wydawanych orzeczeń, d) warunków lokalowych, e) spełniania przez uprawnionego psychologa wa runków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d;

3) w przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wykonywania działalności wyznacza termin ich usunięcia;

4) wydaje decyzję administracyjną o zakazie prowa dzenia pracowni psychologicznej w zakresie psy chologii transportu;

5) wydaje decyzję administracyjną o skreśleniu psy chologa z ewidencji uprawnionych psychologów.

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 2 pkt 2, przepro wadza z upoważnienia marszałka województwa uprawniony psycholog.

4. Marszałek województwa wydaje decyzję admi nistracyjną o zakazie prowadzenia przez przedsiębior cę pracowni psychologicznej w zakresie psychologii transportu, skreślając przedsiębiorcę z rejestru przed siębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, jeżeli przedsiębiorca:

1) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 85 ust. 5, niezgodne ze stanem faktycznym; Dziennik Ustaw Nr 30 — 2367 — Poz. 151



2) nie usunął naruszeń warunków wykonywania dzia łalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pra cowni psychologicznej w wyznaczonym przez marszałka województwa terminie;

3) rażąco naruszył warunki wykonywania działalnoś ci gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej.

5. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej jest:

1) przeprowadzanie badań psychologicznych w za kresie psychologii transportu niezgodnie z przepi sami wydanymi na podstawie art. 90;

2) wydawanie orzeczeń psychologicznych niezgod nych ze stanem faktycznym;

3) odmowa poddania się kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

6. Marszałek województwa wydaje decyzję admi nistracyjną o skreśleniu psychologa z ewidencji, w przypadku:

1) śmierci psychologa;

2) niespełnienia przez niego co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 87 ust. 2 pkt 1—3;

3) stwierdzenia: a) wielokrotnego przeprowadzenia badań psycho logicznych niezgodnie z obowiązującymi prze pisami, b) potwierdzenia nieprawdy w dokumentacji doty czącej badań psychologicznych;

4) orzeczenia wobec niego prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego w postaci zakazu wykonywa nia zawodu psychologa — w okresie obowiązywa nia tego zakazu;

5) pozbawienia go prawa wykonywania zawodu psy chologa prawomocnym orzeczeniem komisji dys cyplinarnej, o której mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samo rządzie zawodowym psychologów.

7. Marszałek województwa skreśla psychologa z ewidencji:

1) z urzędu;

2) na uzasadniony wniosek Ministra Obrony Narodo wej.

8. W przypadku skreślenia psychologa z ewidencji, z przyczyn określonych w ust. 6 pkt 3, ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja administracyj na o skreśleniu stała się ostateczna.

9. Nadzór nad jednostkami, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 3 i 4, sprawuje marszałek woje wództwa. Art. 8

9.

1. Nadzór nad jednostką, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2, sprawuje Minister Obrony Naro dowej.

2. Minister Obrony Narodowej w ramach nadzoru:

1) rozpatruje skargi dotyczące pracowni psycholo gicznych;

2) przeprowadza kontrolę pracowni psychologicz nych;

3) występuje do marszałka województwa z wnios kiem o: a) skreślenie jednostki z ewidencji jednostek pro wadzących pracownię psychologiczną, b) wydanie decyzji o skreśleniu psychologa, z przy czyn określonych w art. 88 ust. 6 pkt 3, z ewi dencji uprawnionych psychologów. Art. 90.

1. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób prze prowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i wydawania orzeczeń psy chologicznych;

2) metodykę przeprowadzania badań psychologicz nych, o której mowa w art. 85 ust. 2 pkt 1;

3) sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi w zakresie psycho logii transportu oraz wzory stosowanych doku mentów;

4) wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji upraw nionych psychologów;

5) wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsię biorców prowadzących pracownię psychologicz ną;

6) szczegółowe warunki, jakie musi spełniać pracow nia psychologiczna;

7) wysokości opłat: a) za badanie psychologiczne w zakresie psycholo gii transportu, przy czym wysokość opłaty nie może przekroczyć 200 zł, b) za wpis do rejestru przedsiębiorców, przy czym wysokość opłaty nie może przekroczyć 600 zł, c) za wpis do ewidencji uprawnionych psycho logów, przy czym wysokość opłaty nie może przekroczyć 50 zł.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności:

1) konieczność zapewnienia odpowiednich warun ków do wykonywania niezbędnego zakresu badań psychologicznych w zakresie psychologii trans portu;

2) konieczność zapewnienia wysokiego standardu badań; Dziennik Ustaw Nr 30 — 2368 — Poz. 151



3) konieczność zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów;

4) wysokość rzeczywistych kosztów związanych z przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz prowadze niem rejestru i ewidencji. Rozdział 14 Okres próbny Art. 9

1.

1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument.

2. W okresie próbnym kierowca jest obowiązany:

1) odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy: a) kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, b) praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ru chu drogowym;

2) przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu, o których mowa w pkt 1, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy;

3) kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowe go — przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu.

3. W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabrania się:

1) przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabu dowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspreso wej dwujezdniowej;

2) kierowania pojazdem nieoznakowanym w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 3;

3) podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy ka tegorii B;

4) osobistego wykonywania działalności gospodar czej polegającej na kierowaniu pojazdem określo nym dla prawa jazdy kategorii B.

4. Przepis ust. 3 pkt 3 i 4 nie dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstęp ną przyśpieszoną, określonych w przepisach rozdzia łu 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii B:

1) po uprzednim jego cofnięciu w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3;

2) w trybie określonym w art. 14, w przypadku gdy: a) wydanie polskiego prawa jazdy nastąpiło w okresie krótszym niż 2 lata od dnia wydania zagranicznego prawa jazdy, począwszy od tego dnia, b) ustalenie dnia wydania zagranicznego prawa jazdy nie jest możliwe, począwszy od dnia wy dania polskiego prawa jazdy. Art. 9

2.

1. Starosta wydaje decyzję administracyj ną o przedłużeniu okresu próbnego:

1) o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kie rowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bez pieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów;

2) o czas zatrzymania prawa jazdy w przypadku, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 3.

2. Administrator centralnej ewidencji kierowców przekazuje niezwłocznie staroście informację o popeł nieniu przez kierowcę dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzonych w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wy rokami sądów, będących podstawą przedłużenia okre su próbnego.

3. Starosta przesyła niezwłocznie informację o po pełnieniu przez kierowcę dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzonych w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wy rokami sądów, podając datę oraz termin przedłużenia okresu próbnego:

1) kierowcy;

2) administratorowi centralnej ewidencji kierowców. Art. 9

3.

1. Kurs dokształcający w zakresie bezpie czeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 91 ust. 2 pkt 1 lit. a, prowadzi wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.

2. Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest prowadzony w formie zajęć o charakterze teoretycznym, trwających 2 godziny, i obejmuje w szczególności przedstawienie:

1) czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

2) problematyki wypadków drogowych;

3) psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

3. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w progra mie zajęciach.

4. Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest prowadzony za opłatą.

5. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi przy chód wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2369 — Poz. 151

Art. 9

4.

1. Praktyczne szkolenie w zakresie zagro żeń w ruchu drogowym, o którym mowa w art. 91 ust. 2 pkt 1 lit. b, prowadzi odpłatnie ośrodek dosko nalenia techniki jazdy.

2. Praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ru chu drogowym jest przeprowadzane w formie ćwiczeń praktycznych, trwających 1 godzinę, i ma na celu:

1) uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ru chu prędkości;

2) kształtowanie postawy defensywnej u osoby szko lonej.

3. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy wydaje za świadczenie o ukończeniu szkolenia kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w progra mie zajęciach. Art. 9

5.

1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe programy: a) kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeń stwa ruchu drogowego, b) praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;

2) wzory dokumentów związanych z przeprowadza niem szkolenia i kursu, o których mowa w pkt 1, a w szczególności wzory zaświadczeń o ich ukoń czeniu;

3) wysokość opłaty za kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 100 zł;

4) wysokość opłaty za praktyczne szkolenie w zakre sie zagrożeń w ruchu drogowym, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, na leży uwzględnić:

1) okoliczności, przyczyny wypadków drogowych i ich konsekwencje oraz konieczność przeciwdzia łania wypadkom drogowym;

2) potrzebę ujednolicenia dokumentów stosowanych w związku z przeprowadzaniem szkolenia i kursu;

3) koszty rzeczowe i osobowe związane z przeprowa dzaniem zajęć. Rozdział 15 Nadzór nad kierującym Art. 9

6.

1. Kierowca i osoba posiadająca pozwole nie na kierowanie tramwajem podlegają nadzorowi w zakresie:

1) przestrzegania przepisów ruchu drogowego;

2) spełniania wymagań określonych dla uzyskania i posiadania dokumentu stwierdzającego posiada nie uprawnienia do kierowania pojazdem lub tramwajem.

2. Nadzór sprawują:

1) organy kontroli ruchu drogowego — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) starosta — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Nadzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w sto sunku do osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3, spra wuje marszałek województwa mazowieckiego. Art. 9

7.

1. Starosta właściwy ze względu na miej sce zamieszkania osoby posiadającej prawo jazdy wy dane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej wymieni z urzędu to prawo jazdy na polskie krajowe prawo jazdy w przypadku:

1) wydania wyroku sądu, który orzekł zakaz prowa dzenia pojazdów, postanowienia sądu lub posta nowienia prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy;

2) otrzymania od organu kontroli ruchu drogowego wniosku o skierowanie osoby na badanie lekarskie lub na badanie psychologiczne w zakresie psycho logii transportu;

3) zaistnienia przesłanek do wydania decyzji, o której mowa w art. 99 ust. 1.

2. Osobie, o której mowa w art. 10 ust. 3, wymiany prawa jazdy dokonuje marszałek województwa mazo wieckiego.

3. Do wymiany, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 i 14.

4. Wymienianego prawa jazdy nie wydaje się do czasu ustania przyczyny, która spowodowała wymia nę dokumentu. Art. 9

8.

1. Kierowca lub osoba posiadająca pozwo lenie na kierowanie tramwajem, która kierując pojaz dem popełniła naruszenie przepisów ruchu drogowe go stwierdzone mandatem karnym lub prawomocnym wyrokiem sądu, otrzymuje punkty odpowiadające te mu naruszeniu z dniem uprawomocnienia się roz strzygnięcia.

2. Naruszeniu, o którym mowa w ust. 1, odpowia da określona liczba punktów w skali od 0 do 10 w za leżności od stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i wagi naruszenia.

3. W przypadku jednoczesnego popełnienia kilku naruszeń przez osobę, o której mowa w ust. 1, punkty im odpowiadające sumuje się. Jeżeli suma punktów odpowiadających naruszeniom przekracza 10, osoba ta otrzymuje 10 punktów.

4. Informacje o naruszeniu, o którym mowa w ust. 1, oraz odpowiadającej mu liczbie punktów są przekazywane do centralnej ewidencji kierowców.

5. Informacje o otrzymanej liczbie punktów zgro madzone w centralnej ewidencji kierowców usuwa się:

1) z upływem roku od daty uprawomocnienia się roz strzygnięcia;

2) po uzyskaniu informacji o ukończeniu przez kie rowcę kursu reedukacyjnego w zakresie bezpie czeństwa ruchu drogowego; Dziennik Ustaw Nr 30 — 2370 — Poz. 151



3) po uzyskaniu informacji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem w trybie, o którym mowa w art. 103 ust. 1 pkt 2.

6. Informacje o naruszeniu, o którym mowa w ust. 1, zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców usuwa się w przypadkach określonych w ust. 5, a w przypadku naruszenia popełnionego w okresie próbnym, z upły wem tego okresu, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1. Art. 9

9.

1. Starosta wydaje decyzję administracyj ną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej po zwolenie na kierowanie tramwajem na:

1) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egza minu państwowego, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji;

2) badanie lekarskie, jeżeli: a) kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działają cego podobnie do alkoholu, b) istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia;

3) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli: a) kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działają cego podobnie do alkoholu, b) przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, c) w okresie próbnym popełniła dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, d) kierowała pojazdem, który uczestniczył w wy padku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego;

4) kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ru chu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 3, jeżeli: a) przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, b) w okresie próbnym popełniła co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ko munikacji;

5) kurs reedukacyjny w zakresie problematyki prze ciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, je żeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działające go podobnie do alkoholu.

2. Starosta wydaje decyzję administracyjną, o któ rej mowa w ust. 1:

1) z urzędu: a) na podstawie informacji i ustaleń stanu faktycz nego uzyskanych w ramach wykonywania za dań własnych — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, b) na podstawie informacji uzyskanych od admini stratora centralnej ewidencji kierowców — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a—c oraz pkt 4 i 5, c) na podstawie zawiadomienia właściwych orga nów orzekających o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b;

2) na wniosek organu kontroli ruchu drogowego i dy rektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. b i d.

3. Starosta przekazuje administratorowi centralnej ewidencji kierowców informację o:

1) wydaniu skierowania na odpowiedni kurs reedu kacyjny i jego ukończeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5;

2) wydaniu skierowania na badania i przeprowadze niu badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

4. Nie stosuje się przepisu ust. 1 pkt 1 w przypad ku, o którym mowa w art. 97 ust. 1 pkt 2 i 3.

5. W przypadku osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3, decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje mar szałek województwa mazowieckiego. Art. 100.

1. Kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzi, za opłatą, woje wódzki ośrodek ruchu drogowego.

2. Kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest prowadzony w formie wykła dów oraz zajęć warsztatowych i obejmuje w szczegól ności przedstawienie:

1) skutków wypadków drogowych;

2) czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

3) psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

3. Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii jest prowadzony w formie wykładów i obejmuje w szcze gólności przedstawienie:

1) skutków wypadków drogowych;

2) wpływu alkoholu lub środka działającego podob nie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierujące go oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym;

3) psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

4. Kursy reedukacyjne, o których mowa w ust. 2 i 3, prowadzone są przez osoby posiadające odpo wiednią specjalistyczną wiedzę w tym zakresie.

5. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewi dzianych w programie zajęciach. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2371 — Poz. 151



6. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi przy chód wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Art. 10

1.

1. Osoba skierowana na kurs reedukacyj ny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lub 5, jest obowiązana do:

1) odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia dorę czenia decyzji administracyjnej o skierowaniu;

2) przedstawienia staroście zaświadczenia o ukoń czeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia dorę czenia decyzji o skierowaniu;

3) uiszczenia opłaty ewidencyjnej najpóźniej w dniu dostarczenia staroście zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2.

2. Osoba skierowana na badanie, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 lub 3, jest obowiązana do:

1) poddania się badaniu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu;

2) przedstawienia staroście odpowiedniego orzecze nia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu;

3) uiszczenia opłaty ewidencyjnej najpóźniej w dniu dostarczenia staroście odpowiedniego orzeczenia, o którym mowa w pkt 2.

3. Osoba, o której mowa w art. 10 ust. 3, przedsta wia odpowiedni dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub w ust. 2 pkt 2, marszałkowi województwa mazowieckiego. Art. 10

2.

1. Starosta wydaje decyzję administracyj ną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kie rowanie tramwajem, w przypadku gdy:

1) upłynął termin ważności prawa jazdy lub pozwole nia na kierowanie tramwajem;

2) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem nie przedstawiła w wyma ganym terminie zaświadczenia o ukończeniu: a) kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeń stwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 91 ust. 2 pkt 1 lit. a, b) praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, o którym mowa w art. 91 ust. 2 pkt 1 lit. b, c) kursów reedukacyjnych, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lub 5;

3) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem nie przedstawiła w wyma ganym terminie orzeczenia: a) o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowot nych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 79 ust. 2, b) o istnieniu lub braku przeciwwskazań psycholo gicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1.

2. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po ustaniu przy czyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewiden cyjnej. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy lub po zwolenia na kierowanie tramwajem upłynął co najmniej rok, warunkiem wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji. Art. 10

3.

1. Starosta wydaje decyzję administracyj ną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku:

1) stwierdzenia: a) na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, b) na podstawie orzeczenia psychologicznego ist nienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, c) utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egza minu państwowego przeprowadzonego w try bie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3;

2) ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu dro gowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowa nia na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a;

3) popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jed nego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

4) orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

2. Administrator centralnej ewidencji kierowców przekazuje staroście informacje w przypadkach, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, będące podstawą decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

3. Starosta wydaje decyzję administracyjną o przy wróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

5. Uprawnienia do kierowania pojazdami wynika jące z pozwolenia wojskowego cofa lub przywraca do wódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę.

6. Decyzję administracyjną o cofnięciu lub przy wróceniu prawa jazdy osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3, wydaje marszałek województwa ma zowieckiego. Art. 10

4. Osoba, w stosunku do której została wy dana decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, odpowiednio w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3, może uzyskać uprawnienie do kierowania pojaz dami po ponownym spełnieniu wszystkich wymagań stawianych osobom po raz pierwszy ubiegającym się o uprawnienie do kierowania pojazdem. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2372 — Poz. 151

Art. 10

5.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób punktowania i liczbę punktów odpowiada jących naruszeniu przepisów ruchu drogowego, o których mowa w art. 98;

2) warunki i tryb przekazywania staroście informacji, o których mowa w art. 92 ust. 2, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz w art. 103 ust. 2.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności konieczność dyscypli nowania kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ustawy, zapobiegania wielokrotnemu na ruszaniu przepisów ruchu drogowego oraz zapobie gania uczestnictwu w ruchu drogowym sprawców wielokrotnych naruszeń przepisów ruchu drogowego.

3. Minister właściwy do spraw transportu w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrz nych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy program kursu reedukacyjnego w za kresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, o któ rym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4;

2) wysokość opłaty za kurs, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4, przy czym jej wysokość nie może prze kroczyć 500 zł;

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reeduka cyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogo wego.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia się w szczególności konieczność skutecz nego zapobiegania naruszeniom przepisów ruchu drogowego przez zmianę postaw kierujących pojazda mi oraz koszty rzeczowe i osobowe związane z prze prowadzaniem zajęć.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy program kursu reedukacyjnego w za kresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciw działania narkomanii, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 5;

2) wysokość opłaty za kurs, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 5, przy czym jej wysokość nie może prze kroczyć 500 zł;

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reeduka cyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholo wej i przeciwdziałania narkomanii;

4) szczegółowe warunki i tryb kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz wzory dokumentów z tym związane.

6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia się w szczególności:

1) znaczenie problematyki przeciwalkoholowej i prze ciwdziałania narkomanii dla zmiany postaw kieru jących pojazdami;

2) koszty rzeczowe i osobowe związane z przeprowa dzaniem zajęć;

3) potrzebę ujednolicenia i usprawnienia procedur administracyjnych i ujednolicenia dokumentów związanych z kierowaniem na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psycholo gii transportu;

4) potrzebę ujednolicenia dokumentów związanych z ukończeniem kursów reedukacyjnych. Rozdział 16 Wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne Art. 10

6.

1. Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:

1) ukończyła 21 lat;

2) posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju po jazdu kategorii;

3) uzyskała orzeczenie: a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psy chologicznych do kierowania pojazdem uprzy wilejowanym;

4) ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywi lejowanymi;

5) posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do funkcjo nariuszy, o których mowa w art. 8 ust. 3. Art. 10

7.

1. Kursy dla kierujących pojazdami uprzy wilejowanymi prowadzi ośrodek doskonalenia techni ki jazdy, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2 lit. c.

2. Kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowa nymi jest prowadzony w zakresie kierowania pojazda mi określonymi w prawie jazdy kategorii:

1) A1, A2 i A;

2) B1, B i B+E;

3) C1, C1+E, C, C+E;

4) D1, D1+E, D i D+E.

3. W przypadku rozszerzania zakresu posiadanego zezwolenia zainteresowana osoba uczestniczy jedynie w odpowiednim kursie uzupełniającym.

4. Kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowa nymi obejmuje:

1) zajęcia teoretyczne w zakresie: a) nauki podstaw techniki jazdy i taktyki jazdy w warunkach specjalnych, Dziennik Ustaw Nr 30 — 2373 — Poz. 151

b) przepisów ruchu drogowego, c) problematyki: — wypadków drogowych, — psychologii transportu — prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w tym zakresie;

2) zajęcia praktyczne z techniki i taktyki jazdy w wa runkach specjalnych;

3) kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wie dzy i umiejętności w formie egzaminu.

5. Kurs uzupełniający dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi obejmuje:

1) zajęcia teoretyczne i praktyczne uzupełniające wie dzę i umiejętności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, w zakresie właściwym dla danej kategorii pra wa jazdy;

2) kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wie dzy i umiejętności w formie egzaminu.

6. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy wydaje za świadczenie o ukończeniu odpowiedniego kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi osobie, która:

1) uczestniczyła we wszystkich przewidzianych w pro gramie zajęciach;

2) złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin, o któ rym mowa w ust. 4 pkt 3 lub ust. 5 pkt 2.

7. Koszty kursów dla kierujących pojazdami uprzy wilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy. Art. 10

8.

1. Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym uprawnia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym określonym w prawie jazdy kate gorii:

1) A1, A2 i A;

2) B1, B i B+E;

3) C1, C1+E, C, C+E;

4) D1, D1+E, D i D+E.

2. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany posiadać zezwolenie na kierowanie po jazdem uprzywilejowanym i okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu. Art. 10

9.

1. Starosta wydaje zezwolenie na kiero wanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobie, która spełnia wymagania okreś lone w art. 106 ust. 1 pkt 1—4, potwierdzone przedsta wionym:

1) orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywile jowanym;

2) orzeczeniem psychologicznym o braku przeciw wskazań psychologicznych do kierowania pojaz dem uprzywilejowanym;

3) zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla kierują cych pojazdami uprzywilejowanymi.

2. Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie po jazdem uprzywilejowanym, określając:

1) zakres zezwolenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1, odpowiadający rodzajowi ukończonego kur su oraz zakresowi badań lekarskich i psychologicz nych;

2) ważność zezwolenia na okres 5 lat, nie dłużej jed nak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Starosta przedłuża ważność zezwolenia na kie rowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze de cyzji administracyjnej, za opłatą, o której mowa w ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, na okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, po przedstawie niu orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicz nego wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt 6.

4. Starosta rozszerza zakres zezwolenia na kiero wanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decy zji, za opłatą, o której mowa w ust. 1, oraz po uiszcze niu opłaty ewidencyjnej, odpowiednio do przedsta wionego zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupeł niającego dla kierujących pojazdami uprzywilejowa nymi.

5. Żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol skiej, funkcjonariuszom oraz pracownikom: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wy wiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Cen tralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transpor tu Drogowego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i organów kontroli skarbowej, a także pracownikom wojska ze zwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje nieodpłatnie odpowiedni organ jednostki, w której osoby te pełnią służbę lub są zatrudnione. Przepisy ust. 1—4 stosuje się odpowiednio.

6. Koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzy wilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy.

7. Opłata, o której mowa w ust. 1, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód powiatu. Art. 1

10. Kierować pojazdem przewożącym war tości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.12)), może osoba posiadająca odpowiedni stan zdrowia, kwalifikacje i umiejętności oraz zezwolenie na kierowanie pojaz dem przewożącym wartości pieniężne. Przepisy art. 106—109 stosuje się odpowiednio. 1

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2374 — Poz. 151

Art. 11

1.

1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe programy kursów dla kierowców po jazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożą cych wartości pieniężne;

2) szczegółowy tryb postępowania w sprawie wyda nia i przedłużenia zezwolenia dla kierowców po jazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewo żących wartości pieniężne;

3) wzór zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywi lejowanym i pojazdem przewożącym wartości pie niężne oraz wzory innych dokumentów stosowa nych w sprawach, o których mowa w pkt 2;

4) wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na kiero wanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, przy czym wy sokość tej opłaty nie może przekraczać 100 zł.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się:

1) konieczność właściwego przygotowania kierow ców do warunków i zagrożeń związanych z kiero waniem pojazdami uprzywilejowanymi i pojazda mi przewożącymi wartości pieniężne;

2) potrzebę ujednolicenia i usprawnienia procedur administracyjnych związanych z wydawaniem i przedłużaniem zezwolenia dla kierowców pojaz dów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożą cych wartości pieniężne;

3) konieczność zabezpieczenia zezwolenia przed podrobieniem lub przerobieniem;

4) koszty rzeczowe i osobowe związane z wydaniem zezwolenia. Rozdział 17 Szkolenie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym Art. 11

2.

1. Szkolenie praktyczne osób posiadają cych uprawnienia do kierowania pojazdem silniko wym jest prowadzone w:

1) ośrodku doskonalenia techniki jazdy stopnia pod stawowego — w zakresie: a) doskonalenia techniki jazdy kierowców posia dających prawo jazdy kategorii, A1, A2, A, B1, B lub B+E, b) prowadzenia praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;

2) ośrodku doskonalenia techniki jazdy stopnia wyż szego — w zakresie: a) określonym w pkt 1, b) doskonalenia techniki jazdy kierowców posia dających prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E, c) prowadzenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 4, d) prowadzenia kursu dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy.

2. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego może prowadzić zajęcia z jazdy w warun kach specjalnych dla osób odbywających kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyśpieszoną, kwalifi kację wstępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną uzupełniającą, pod warunkiem zawar cia umowy, o której mowa w art. 39g ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogo wym.

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 2, mogą być pro wadzone z osobami nieposiadającymi uprawnień do kierowania pojazdem, o ile osoba prowadząca zajęcia posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy lub jest instruktorem techniki jazdy od co najmniej 3 lat.

4. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. c oraz w ust. 2, są prowadzone pojazdami wy maganymi dla tego rodzaju zajęć. Art. 11

3. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy jest prowadzony przez:

1) przedsiębiorcę;

2) jednostkę wojskową — w zakresie szkolenia kie rowców na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospoli tej Polskiej;

3) jednostkę organizacyjną służb podległych lub nad zorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych — w zakresie szkolenia kierowców na potrzeby tych służb. Art. 11

4.

1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy sta nowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

2. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy może pro wadzić przedsiębiorca, który:

1) posiada: a) infrastrukturę techniczną, b) pojazdy do prowadzenia praktycznego szkole nia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, c) pojazdy do prowadzenia kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi — w przypadku ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego, d) warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne — pozwalające na bezpieczne i zgodne z wymaga nymi warunkami przeprowadzanie zajęć;

2) zapewnia prowadzenie zajęć przez instruktorów techniki jazdy;

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo po pełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności doku mentów — dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2375 — Poz. 151

Art. 11

5.

1. Organem prowadzącym rejestr przed siębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia tech niki jazdy jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

2. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzą cych ośrodek doskonalenia techniki jazdy jest dokony wany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następu jące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

2) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym — o ile taki posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębior cy — o ile taki posiada;

4) numer identyfikacji statystycznej (REGON) — o ile taki numer przedsiębiorca posiada;

5) adres ośrodka doskonalenia techniki jazdy;

6) zakres prowadzonego szkolenia, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 1 lub 2;

7) imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z ich numerami ewidencyjnymi.

3. Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć oświadcze nie następującej treści: „Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przed siębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, powin no zawierać również:

1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem jej imienia i nazwi ska oraz pełnionej funkcji.

5. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy umieszcza się da ne przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 2, z wyjąt kiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby, oraz numer przedsiębiorcy w tym rejestrze.

6. Wojewoda dokonuje wpisu do rejestru przedsię biorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyj nej, oraz wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

7. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wojewo dzie, o którym mowa w ust. 1, informację o wszelkich zmianach danych w zakresie, o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

8. Opłata, o której mowa w ust. 6, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód budżetu pań stwa. Art. 11

6.

1. Jednostka wojskowa i jednostka orga nizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych mogą prowadzić ośrodek doskonalenia techniki jazdy, w za kresie określonym odpowiednio w art. 112, po speł nieniu wymagań, o których mowa w art. 114 ust. 2 pkt 1 i 2.

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, zawiada miają wojewodę o rozpoczęciu działalności ośrodka doskonalenia techniki jazdy najpóźniej na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

3. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, określa się:

1) nazwę i adres jednostki prowadzącej ośrodek dos konalenia techniki jazdy;

2) miejsce prowadzenia ośrodka;

3) imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z ich numerami ewidencyjnymi.

4. Wojewoda prowadzi ewidencję jednostek woj skowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzących ośrodki dosko nalenia techniki jazdy. W ewidencji umieszcza się da ne, o których mowa w ust. 3, oraz numer jednostki w tej ewidencji.

5. Wojewoda wpisuje odpowiednią jednostkę do ewidencji, o której mowa w ust. 4, po otrzymaniu za wiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

6. Jednostki, o których mowa w ust. 1, są obowią zane przekazywać wojewodzie informacje w formie pisemnej:

1) o zmianie danych, o których mowa w ust. 3 — w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany;

2) o zakończeniu działalności w zakresie prowadze nia ośrodka doskonalenia techniki jazdy — w ter minie 14 dni od dnia jej zakończenia.

7. Wojewoda skreśla jednostkę, o której mowa w ust. 1, z ewidencji, o której mowa w ust. 4:

1) z urzędu;

2) na wniosek jednostki lub organu sprawującego nadzór nad jednostką. Art. 11

7.

1. Zajęcia w ośrodku doskonalenia tech niki jazdy są przeprowadzane przez instruktora techni ki jazdy, z zastrzeżeniem art. 112 ust. 2.

2. Instruktorem techniki jazdy jest osoba, która:

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie; Dziennik Ustaw Nr 30 — 2376 — Poz. 151



2) posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez okres roku pra wo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu pro wadzonych zajęć;

3) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku prze ciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czyn ności instruktora techniki jazdy;

4) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywa nia czynności instruktora techniki jazdy;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za: a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ko munikacji, b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia ko rzyści majątkowej lub osobistej, c) przestępstwo przeciwko wiarygodności doku mentów, d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alko holu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, e) przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

6) ukończyła kurs dla osób ubiegających się o upraw nienia instruktora techniki jazdy;

7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed ko misją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;

8) została wpisana do ewidencji instruktorów techni ki jazdy.

3. Ewidencja instruktorów techniki jazdy jest pro wadzona przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, który:

1) wpisuje do ewidencji instruktorów techniki jazdy, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełnia jącą warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1—7;

2) wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy;

3) nadaje instruktorowi techniki jazdy numer ewiden cyjny;

4) odmawia wpisu do ewidencji instruktorów techni ki jazdy, w drodze decyzji administracyjnej, w przy padku gdy osoba: a) nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1—7, b) została skreślona z ewidencji w związku z do puszczeniem się rażącego naruszenia przepi sów w zakresie szkolenia — w okresie, o którym mowa w art. 118 ust. 8.

4. Do instruktora techniki jazdy stosuje się odpo wiednio przepisy art. 34.

5. Wpis dokonywany jest na okres wynikający z terminów ważności badań lekarskich i psychologicz nych.

6. W ewidencji instruktorów techniki jazdy umiesz cza się następujące dane instruktora techniki jazdy:

1) numer ewidencyjny;

2) imię i nazwisko;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadają cej numeru PESEL — serię, numer i nazwę doku mentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument;

4) terminy ważności badań lekarskich i psychologicz nych;

5) adres zamieszkania;

6) wynikające z zakresu złożonego egzaminu poszcze gólne rodzaje uprawnień, w zakresie których może on przeprowadzać ćwiczenia praktyczne;

7) oznaczenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy, w którym przeprowadza on zajęcia;

8) datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewiden cji.

7. Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, pobiera się opłatę, która stanowi do chód budżetu państwa.

8. Opłata, o której mowa w ust. 3 pkt 1, z wyjąt kiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód budżetu państwa. Art. 11

8.

1. Wojewoda sprawuje nadzór nad ośrod kami doskonalenia techniki jazdy.

2. W ramach sprawowanego nadzoru wojewoda:

1) przeprowadza kontrolę w zakresie: a) spełniania przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy wymagań, o których mowa w art. 114 ust. 2, b) zgodności prowadzonego szkolenia z obowią zującymi: — warunkami przeprowadzania zajęć, — programami — w zakresie szkolenia, o któ rym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. c i d oraz w ust. 2, c) prawidłowości prowadzonej dokumentacji w związku z prowadzeniem szkolenia;

2) w przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wykonywania działalności wyznacza termin ich usunięcia;

3) wydaje decyzję administracyjną o zakazie prowa dzenia przez przedsiębiorcę ośrodka doskonalenia techniki jazdy;

4) skreśla instruktora techniki jazdy z ewidencji instruktorów techniki jazdy. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2377 — Poz. 151



3. Wojewoda wydaje decyzję administracyjną o za kazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka dosko nalenia techniki jazdy, skreślając go z rejestru przed siębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia tech niki jazdy, jeżeli przedsiębiorca:

1) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 115 ust. 3, niezgodne ze stanem faktycznym;

2) nie usunął naruszeń warunków wykonywania dzia łalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy w wyznaczo nym przez wojewodę terminie;

3) rażąco naruszył warunki wykonywania działalnoś ci gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy.

4. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy jest:

1) wielokrotne prowadzenie szkolenia: a) w sposób niezgodny z wymaganymi warunka mi przeprowadzania zajęć, b) w sposób niezgodny z programem — w zakre sie szkolenia, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. c i d oraz ust. 2, c) pojazdami niespełniającymi wymagań przewi dzianych dla szkolenia, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. c oraz ust. 2;

2) wielokrotne wystawienie zaświadczenia niezgod nie ze stanem faktycznym;

3) odmowa poddania się kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 1.

5. Wojewoda skreśla instruktora techniki jazdy z ewidencji instruktorów techniki jazdy w przypadku:

1) śmierci instruktora techniki jazdy;

2) gdy instruktor przestał spełniać co najmniej jedno z wymagań, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 3—6;

3) wielokrotnego prowadzenia szkolenia: a) w sposób niezgodny z wymaganymi warunka mi przeprowadzania zajęć, b) w sposób niezgodny z programem — w zakre sie szkolenia, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. c i d oraz ust. 2, c) pojazdami niespełniającymi wymagań przewi dzianych dla szkolenia, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. c i d oraz ust. 2;

4) wielokrotnego potwierdzenia nieprawdy w doku mentacji dotyczącej szkolenia.

6. Wojewoda skreśla instruktora techniki jazdy z ewidencji instruktorów techniki jazdy:

1) z urzędu;

2) na wniosek jednostki lub organu sprawującego nadzór nad jednostkami, o których mowa w art. 116 ust. 1.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 2—4, wojewoda wydaje decyzję administracyjną.

8. W przypadku skreślenia z ewidencji instruktora techniki jazdy, który dopuścił się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia, ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

9. Nadzór nad ośrodkami doskonalenia techniki jazdy, o których mowa w art. 116 ust. 1, sprawują od powiednio:

1) jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej właściwa w sprawach trans portu i ruchu wojsk;

2) organ podległy lub nadzorowany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych odpowiedni dla ośrodka.

10. Jednostka lub organ, o których mowa w ust. 9, w ramach nadzoru:

1) rozpatrują skargi dotyczące ośrodka doskonalenia techniki jazdy;

2) prowadzą kontrolę ośrodka doskonalenia techniki jazdy;

3) występują do wojewody z wnioskiem o: a) skreślenie jednostki z ewidencji jednostek pro wadzących ośrodek doskonalenia techniki jaz dy, b) skreślenie instruktora techniki jazdy, który rażą co naruszył przepisy w zakresie szkolenia, z ewi dencji. Art. 11

9.

1. Egzamin, o którym mowa w art. 117 ust. 2 pkt 7, jest przeprowadzany przez komisję powo łaną przez ministra właściwego do spraw transportu.

2. Do komisji, o której mowa w ust. 1, są powoły wani:

1) przewodniczący komisji — przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu;

2) członkowie komisji — osoby posiadające upraw nienia instruktora techniki jazdy w zakresie wszyst kich kategorii prawa jazdy i posiadające co naj mniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakre sie prowadzenia doskonalenia techniki jazdy;

3) sekretarz komisji.

3. Komisja przeprowadza egzamin w składzie:

1) przewodniczący komisji;

2) 4 członków komisji;

3) sekretarz komisji.

4. Przewodniczący komisji, przed egzaminem, ustala skład komisji.

5. Szczegółową organizację oraz tryb działania ko misji określa wewnętrzny regulamin zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw transportu. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2378 — Poz. 151



6. Minister właściwy do spraw transportu zapew nia z części budżetu państwa, której jest dysponen tem, środki na prowadzenie działalności komisji i jej obsługę. Art. 1

20.

1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotu prowadzącego ośrodek doskonalenia techniki jaz dy w zakresie infrastruktury technicznej, warun ków lokalowych oraz wyposażenia dydaktyczne go;

2) warunki przeprowadzania zajęć;

3) program szkolenia osób ubiegających się o upraw nienia instruktora techniki jazdy;

4) zakres i warunki egzaminu dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy;

5) wysokość: a) opłaty za egzamin dla kandydatów na instrukto rów techniki jazdy w zależności od zakresu pro wadzonego egzaminu, przy czym jej wysokość nie może być większa niż 1000 zł, b) stawek wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej przeprowadza jącej egzaminy dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy, c) opłaty za wpis do ewidencji instruktorów tech niki jazdy, przy czym jej wysokość nie może być większa niż 50 zł, d) opłaty za wpis przedsiębiorcy do rejestru przed siębiorców prowadzących ośrodek doskonale nia techniki jazdy, przy czym jej wysokość nie może być większa niż 600 zł;

6) wzór: a) wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, b) zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsię biorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzą cych ośrodek doskonalenia techniki jazdy, c) wniosku o wpis do ewidencji instruktorów tech niki jazdy, d) świadectwa instruktora techniki jazdy;

7) sposób prowadzenia rejestru osób szkolonych oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

8) wzór i sposób nadawania numerów ewidencyj nych ośrodka doskonalenia techniki jazdy i nume rów w ewidencji instruktorów techniki jazdy.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:

1) konieczność stworzenia prawidłowych i bezpiecz nych warunków szkolenia prowadzonego przez ośrodki doskonalenia techniki jazdy oraz zapew nienia należytych wymagań organizacyjno-tech nicznych w zakresie szkolenia;

2) konieczność zróżnicowania wymagań dla ośrod ków szkolenia stopnia podstawowego i stopnia wyższego, ze względu na prowadzony zakres za jęć;

3) wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne nie zbędne do bezpiecznego i właściwego prowadze nia zajęć praktycznych w ośrodku doskonalenia techniki jazdy;

4) wysokość rzeczywistych kosztów rzeczowych i osobowych związanych z prowadzeniem: a) egzaminu, b) ewidencji, c) rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy;

5) zakres niezbędnych danych dotyczących osób uczestniczących w szkoleniu, instruktorów techniki jazdy, ośrodków doskonalenia techniki jazdy i or ganów właściwych w sprawach wpisu do rejestru i ewidencji;

6) potrzebę ujednolicenia trybu postępowania w sprawach dotyczących dokumentacji szkolenio wej;

7) konieczność zapewnienia ujednoliconych proce dur w sprawie oznaczania ośrodków doskonalenia techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy. Art. 12

1. Maksymalne stawki opłat, o których mo wa w art. 20 ust. 1 pkt 3, art. 32 ust. 1 pkt 3, art. 40 ust. 1 pkt 4, art. 66 ust. 1 pkt 6, art. 81 ust. 1 pkt 7, art. 90 ust. 1 pkt 7, art. 95 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 105 ust. 3 pkt 2 i ust. 5 pkt 2, art. 111 ust. 1 pkt 4, art. 120 ust. 1 pkt 5 ulegają corocznie zmianie na następny rok ka lendarzowy w stopniu odpowiadającym średniorocz nemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyj nych ogółem, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rozdział 18 Nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu ustawy Art. 12

2.

1. Wojewoda sprawuje nadzór pod wzglę dem legalności nad:

1) wykonywaniem przez starostę zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 3, 8 i 10, art. 30 ust. 1, 3—5, art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 2, art. 38 ust. 2, art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1—4 i 7, art. 45 ust. 1 i 3, art. 46 ust. 1—3, art. 47 ust. 5 i 6, art. 92 ust. 1 i 3, art. 96 ust. 2 pkt 2, art. 97 ust. 1, art. 99 ust. 1—3, art. 102 ust. 1, art. 103 ust. 1 i 3 oraz art. 109 ust. 1—4;

2) wykonywaniem przez marszałka województwa za dań, o których mowa w art. 10 ust. 3, art. 18 ust. 3, art. 58 ust. 2, art. 62 ust. 3, art. 67 ust. 1, art. 69, art. 70, art. 71 ust. 1 i 2, art. 72 ust. 1 i 2, art. 77 ust. 2, art. 80 ust. 1, 2 i 4, art. 85 ust. 3 i 8, art. 86 ust. 4, 5 i 7, art. 87 ust. 3, art. 88 ust. 1, 4, 6, 7 i 9, art. 96 ust. 3, art. 99 ust. 5 oraz art. 103 ust. 6. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2379 — Poz. 151



2. Wojewoda w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1:

1) przeprowadza kontrolę dokumentacji prowadzonej w związku z wykonywaniem zadań, o których mo wa w ust. 1, oraz żąda pisemnych wyjaśnień i in formacji w tym zakresie;

2) sporządza w wyniku przeprowadzonej kontroli za lecenia i wnioski przedstawiane zarządowi odpo wiednio powiatu lub województwa;

3) sporządza i przedstawia w terminie do końca mar ca każdego roku ministrowi właściwemu do spraw transportu zbiorcze sprawozdanie z terenu woje wództwa za ubiegły rok na podstawie rocznych sprawozdań starostów z wykonywania zadań określonych niniejszą ustawą.

3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w zbiorczym sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, oraz jego wzór, uwzględniając potrzebę ujedno licenia w skali kraju sprawozdawczości w zakresie za dań wykonywanych przez starostów. Art. 12

3. Zadania starosty, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1, nie mogą być powierzone gmi nie w drodze porozumienia. Rozdział 19 Wymiana praw jazdy Art. 12

4.

1. Osoby posiadające prawa jazdy wyda ne do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzo rem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1.

2. Prawo jazdy zgodne z nowym wzorem wydaje się od dnia 19 stycznia 2013 r.

3. Wymiana jest dokonywana na wniosek osoby zainteresowanej, po uiszczeniu opłaty za wymianę prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej, o których mowa w art. 10 ust. 1.

4. Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach okreś lonych przez ministra właściwego do spraw transpor tu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiada cza prawa jazdy.

5. Prawa jazdy zgodne z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ru chu drogowym wydaje się do dnia 18 stycznia 2013 r.

6. Podlegające wymianie prawa jazdy, wydane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym oraz niniejszej ustawy, zachowują ważność w okresie, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż do terminów wymiany ustalonych zgodnie z przepi sami ust. 4, pod rygorem utraty ważności dokumentu.

7. Dokonując wymiany prawa jazdy, właściwy or gan, o którym mowa w art. 10, sprawdza zgodność danych zawartych w dokumencie z danymi znajdują cymi się w centralnej ewidencji kierowców.

8. Prawa jazdy oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem, o których mowa w art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, niewymienione przed dniem wejścia w życie ustawy, podlegają wymianie na zasadach określonych w prze pisach wydanych na podstawie art. 150 ust. 2 tej usta wy.

9. Osobom w wieku od 13 do 18 lat ubiegającym się o uprawnienia do kierowania motorowerem do dnia 18 stycznia 2013 r. wydaje się kartę motorowero wą określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.

10. Minister właściwy do spraw transportu w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw we wnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) terminy wymiany praw jazdy, o których mowa w ust. 4;

2) sposób postępowania w przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi zawartymi w doku mencie prawa jazdy a danymi znajdującymi się w centralnej ewidencji kierowców. 1

1. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 10, uwzględnia się:

1) zabezpieczenie sprawności przebiegu procesu wy miany praw jazdy;

2) konieczność właściwego ustalenia poszczególnych terminów wymiany praw jazdy biorąc pod uwagę faktyczną ilości dokumentów przewidzianych do wymiany;

3) konieczność zapewnienia aktualności wydawa nych dokumentów odpowiednio do posiadanych uprawnień. Rozdział 20 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 12

5. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany: 1

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2380 — Poz. 151



1) odnośnik nr 1 do ustawy otrzymuje brzmienie: „Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następu jących dyrektyw Wspólnoty Europejskiej:

1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologa cji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 42 z 23.02.1970, z późn. zm.);

2) dyrektywy 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 84 z 28.03.1974, z późn. zm.);

3) dyrektywy 91/671/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do obowiązkowego stosowania pasów bezpie czeństwa w pojazdach poniżej 3,5 tony (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, z późn. zm.);

4) dyrektywy 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych katego riach pojazdów mechanicznych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 57 z 02.03.1992, z późn. zm.);

5) dyrektywy 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów dro gowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymia ry w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz. Urz. WE L 235 z 17.09.1996, z późn. zm.);

6) dyrektywy 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatnoś ci do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 46 z 17.02.1997, z późn. zm.);

7) dyrektywy 97/27/WE z dnia 22 lipca 1997 r. od noszącej się do mas i wymiarów niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 233 z 28.08.1997, z późn. zm.);

8) dyrektywy 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyj nych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, z późn. zm.);

9) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie nie których typów infrastruktury przez pojazdy cię żarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999);

10) dyrektywy 2000/30/WE z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej po jazdów dostawczych poruszających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 203 z 10.08.2000, z późn. zm.); 1

1) dyrektywy 2002/24/WE z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzyko łowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002). Dane odnoszące się do aktów prawa Unii Europej skiej, ogłoszone przed dniem 1 maja 2004 r., za mieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłosze nia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro pejskiej — polskie wydanie specjalne.”;

2) w art. 1: a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) wymagania w stosunku do innych uczestni ków ruchu niż kierujący pojazdami;”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 75a ust. 1, 3, 5 i 9, art. 140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej.”;

3) w art. 2: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) autostrada — drogę dwujezdniową, ozna czoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecz nego, przeznaczoną tylko do ruchu pojaz dów samochodowych, z wyłączeniem czte rokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep;”, b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) droga ekspresowa — drogę dwu- lub jedno jezdniową, oznaczoną odpowiednimi znaka mi drogowymi, na której skrzyżowania wy stępują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłą czeniem czterokołowca;”, c) pkt 21 otrzymuje brzmienie: „2

1) kierowca — osobę uprawnioną do kierowa nia pojazdem silnikowym lub motorowe rem;”, d) po pkt 42a dodaje się pkt 42b i 42c w brzmie niu: „42b) czterokołowiec — pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ła dunków, z wyłączeniem samochodu oso bowego, ciężarowego i motocykla, które go masa własna nie przekracza: a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, b) w przypadku przewozu osób 400 kg; 42c) czterokołowiec lekki — czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;”, e) pkt 45 i 46 otrzymują brzmienie: „4

5) motocykl — pojazd samochodowy zaopa trzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukoło wy lub z bocznym wózkiem — wieloślado wy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszcze niu kół; Dziennik Ustaw Nr 30 — 2381 — Poz. 151

4

6) motorower — pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojem ności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie więk szej niż 4 kW, którego konstrukcja ograni cza prędkość jazdy do 45 km/h;”;

4) w art. 20 w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) motocykla (również z przyczepą), czterokołow ca i motoroweru, którymi przewozi się dziecko w wieku do 7 lat — 40 km/h.”;

5) w art. 38 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierują cych pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151);”;

6) w art. 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, autobusem, specjalistycz nym środkiem transportu sanitarnego, o któ rym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownic twie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.14)), pojazdem Policji, Straży Gra nicznej lub Straży Gminnej (Miejskiej).”;

7) art. 40 otrzymuje brzmienie: „Art. 40.

1. Kierujący motocyklem, czterokołow cem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obo wiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właści wym warunkom technicznym.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do moto cykli fabrycznie wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do czte rokołowców fabrycznie wyposażonych w nadwozie zamknięte i pasy bezpie czeństwa.”;

8) w art. 80d: a) w ust. 4: — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1;”, — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.15))”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o któ rej mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy, oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie może przekroczyć równowartości w zło tych 2 euro ustalonej przy zastosowaniu kur su średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu wydania rozporządze nia, o którym mowa w ust. 7.”, c) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mo wa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy, oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 wrześ nia 2001 r. o transporcie drogowym, oraz sposób jej wnoszenia;”;

9) w art. 97a dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwier dzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego z bloków programowych, wydane osobie o której mowa art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transpor cie drogowym stanowi podstawę do uzyska nia wpisu, o którym mowa w ust. 1, w zakre sie posiadanych kategorii prawa jazdy spo śród kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.”; 1

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443. 1

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2382 — Poz. 151



10) w dziale IV: a) tytuł otrzymuje brzmienie: „Bezpieczeństwo ru chu drogowego”, b) uchyla się rozdział 1, c) w art. 100a ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W ewidencji gromadzi się także dane o:

1) osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naru szenie, określone w przepisach wyda nych na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieru jących pojazdami;

2) instruktorach i wykładowcach prowadzą cych szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

3) egzaminatorach osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

4) ośrodkach szkolenia kierowców i innych jednostkach prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

5) lekarzach uprawnionych do przeprowa dzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdro wotnych do kierowania pojazdem;

6) pracowniach psychologicznych wykonu jących badania psychologiczne w zakre sie psychologii transportu;

7) psychologach uprawnionych do wyko nywania badań psychologicznych w za kresie psychologii transportu;

8) ośrodkach doskonalenia techniki jazdy;

9) instruktorach techniki jazdy;

10) ośrodkach egzaminacyjnych.”, d) art. 100b otrzymuje brzmienie: „Art. 100b.

1. W ewidencji gromadzi się nastę pujące dane o osobach, o których mowa w art. 100a ust. 2 i ust. 3 pkt 1:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer ewidencyjny Powszech nego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposia dającej numeru PESEL — serię, numer i nazwę dokumentu po twierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) adres zamieszkania;

5) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;

6) datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia — także datę ponownego uzyskania upraw nienia;

7) datę ważności uprawnienia;

8) numer dokumentu stwierdza jącego uprawnienie;

9) ograniczenia dotyczące upraw nienia;

10) nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie; 1

1) dotyczące: a) zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnie nie oraz jego zwrócenia — serię i numer dokumentu, datę zatrzymania i datę zwrócenia, b) cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia — serię i numer dokumentu, datę cofnięcia i datę przywróce nia, c) utraty dokumentu stwier dzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia — serię i numer dokumentu, datę utraty i datę odnalezienia, d) zastosowania środka karne go w postaci zakazu prowa dzenia pojazdów — datę rozpoczęcia zakazu i datę zakończenia zakazu, e) informacji o wykroczeniu lub przestępstwie stanowią cych naruszenia przepisów ruchu drogowego — data uprawomocnienia się roz strzygnięcia, liczba punktów otrzymanych przez kierow cę, nazwa naruszenia, data, godzina i miejsce jego po pełnienia, dane pojazdu (ro dzaj, marka i numer reje stracyjny), którym popeł niono naruszenie, f) okresu próbnego i jego przedłużenia — datę rozpo częcia i datę przedłużenia tego okresu, g) skierowania na kurs reedu kacyjny — datę skierowania na kurs i datę jego zakoń czenia, h) dokumentu z państwa Unii Europejskiej wymienionego na polskie krajowe prawo jazdy — w tym państwa wy dania i numeru dokumen tu, Dziennik Ustaw Nr 30 — 2383 — Poz. 151

i) kierowania pojazdem w sta nie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środ ka działającego podobnie do alkoholu — datę popeł nienia przestępstwa lub wy kroczenia; 1

2) zakres, numer oraz okres, na jaki zostało wydane zaświad czenie ADR, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 paź dziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebez piecznych; 1

3) zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawo dowej potwierdzającego uzy skanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspie szonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przy spieszonej, o której mowa w art. 39c ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transpor cie drogowym; 1

4) zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawo dowej potwierdzającego ukoń czenie szkolenia okresowego, o którym mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 6 wrześ nia 2001 r. o transporcie dro gowym; 1

5) numer ewidencyjny instrukto ra, który prowadził szkolenie; 1

6) numer ewidencyjny wykła dowcy, który prowadził szko lenie; 1

7) numer ewidencyjny jednostki, która prowadziła szkolenie; 1

8) numer ewidencyjny egzami natora, który prowadził egza min państwowy; 1

9) numer ewidencyjny instrukto ra techniki jazdy, który prowa dził szkolenie;

20) numer ewidencyjny upraw nionego lekarza, który wydał orzeczenie o braku przeciw wskazań zdrowotnych do kie rowania pojazdem; 2

1) zakres, numer i datę wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem; 2

2) numer ewidencyjny upraw nionego psychologa, który wydał orzeczenie psycho logiczne o braku przeciwwska zań psychologicznych do kie rowania pojazdem; 2

3) zakres, numer i datę wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psy chologicznych do kierowania pojazdem; 2

4) wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w którym prze prowadzono egzamin pań stwowy; 2

5) zakres i numer zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzy wilejowanym; 2

6) informacje o wydanych wtór nikach dokumentów stwier dzających uprawnienia do kie rowania pojazdami — serię, numer oraz datę i przyczynę wydania wtórnika.

2. W ewidencji gromadzi się dane o osobach, o których mowa w art. 100a ust. 3 pkt 2, 3, 5, 7 i 9:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer ewidencyjny Powszech nego Elektronicznego Sys temu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku oso by nieposiadającej numeru PESEL — serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument;

4) numer ewidencyjny odpo wiednio instruktora, wykła dowcy, egzaminatora, lekarza, psychologa lub instruktora techniki jazdy;

5) zakres posiadanych upraw nień;

6) datę ważności dokumentu stwierdzającego posiadanie odpowiednich uprawnień;

7) datę i przyczynę skreślenia z ewidencji;

8) datę, do kiedy nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji lub rejestru.

3. W ewidencji gromadzi się dane o jednostkach, o których mowa w art. 100a ust. 3 pkt 4, 6, 8 i 10:

1) nazwę;

2) oznaczenie adresu siedziby;

3) numer ewidencyjny;

4) numer identyfikacji statystycz nej (REGON);

5) wskazanie odpowiedniego za kresu prowadzonej działalnoś ci;

6) datę skreślenia z rejestru lub ewidencji; Dziennik Ustaw Nr 30 — 2384 — Poz. 151



7) datę, do kiedy nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji lub rejestru.

4. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje do ewidencji:

1) organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami, nie zwłocznie po wydaniu tych dokumentów, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1—10 oraz pkt 11 lit. f i h;

2) odpowiednio do swoich kom petencji: właściwa jednostka organizacyjna Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej, or gan właściwy w sprawach wy dawania dokumentów stwier dzających uprawnienie do kie rowania pojazdami, prokura tor lub sąd, niezwłocznie po dokonaniu czynności — w za kresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. a;

3) organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami, nie zwłocznie po wydaniu decyzji — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. b i g;

4) organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami, nie zwłocznie po uzyskaniu infor macji o wystąpieniu tych zda rzeń — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. c;

5) sąd, niezwłocznie po uprawo mocnieniu się orzeczenia — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. d i i;

6) odpowiednio do swoich kom petencji: organy kontroli ru chu drogowego, prokurator lub sąd — w zakresie, o któ rym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. e;

7) podmiot prowadzący kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebez pieczne, o których mowa w przepisach o przewozie dro gowym towarów niebezpiecz nych — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12;

8) wojewoda lub dyrektor Okrę gowej Komisji Egzaminacyjnej — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13;

9) kierownik ośrodka szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 39e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transpor cie drogowym — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14;

10) starosta — w zakresie, o któ rym mowa w ust. 1 pkt 15—18 i 20—26; 1

1) wojewoda — w zakresie, o któ rym mowa w ust. 1 pkt 19.

5. Dane, o których mowa w ust. 2, przekazują do ewidencji, w drodze teletransmisji:

1) starosta — w odniesieniu do osób wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 2;

2) wojewoda — w odniesieniu do osób wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 9;

3) marszałek województwa — w odniesieniu do osób, o któ rych mowa w art. 100a ust. 3 pkt 3, 5 i 7.

6. Dane, o których mowa w ust. 3, przekazuje do ewidencji, w drodze teletransmisji:

1) starosta — w odniesieniu do jednostek wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 4;

2) wojewoda — w odniesieniu do jednostek wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 8;

3) marszałek województwa — w zakresie jednostek wymie nionych w art. 100a ust. 3 pkt 6 i 10.

7. Dane, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 11 lit. d, podlegają usunięciu z ewidencji, jeżeli skazanie, na podstawie które go orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, uległo zatarciu. In formację o zatarciu przekazuje do ewidencji Biuro Informa cyjne Krajowego Rejestru Kar nego;

2) ust. 1 pkt 11 lit. e oraz lit. i, usuwa się na zasadach okreś lonych w art. 98 ust. 5 i 6 usta wy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

3) ust. 2 pkt 8 i ust. 3 pkt 7, podle gają usunięciu odpowiednio z ewidencji lub rejestru po upływie określonych w nich dat. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2385 — Poz. 151



8. Administrator danych przetwarza jący dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z obo wiązku informacyjnego określo nego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.”, e) w art. 100c: — w ust. 1: — — wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Dane zgromadzone w ewidencji udo stępnia się w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do realizacji ich ustawo wych zadań, następującym podmio tom:”, — — w pkt 13 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu: „1

4) marszałkowi województwa; 1

5) wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego.”, — ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Dane zgromadzone w ewidencji udostęp nia się także na wniosek osoby, której one dotyczą. Dane te mogą być udostępniane z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych.”; — ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych udostępnia, w formie zaświadcze nia, dane zgromadzone w ewidencji in nym podmiotom niż wymienione w ust. 1 i 2, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyj nym nieposiadającym osobowości praw nej, na ich pisemny wniosek, jeżeli wyka żą swój uzasadniony interes prawny.”, f) w art. 100e: — w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmie niu: „3a) szczegółowy sposób udostępniania da nych, o których mowa w art. 100c ust. 2;”, — w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmie niu: „3a) bezpieczeństwo danych;”, g) uchyla się rozdział 2 i 2b, h) w art. 117 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Do zadań ośrodka należy:

1) współpraca z wojewódzką radą bezpie czeństwa ruchu drogowego;

2) współpraca ze starostami przy sprawo waniu nadzoru nad szkoleniem;

3) organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiega jących się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;

4) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;

5) prowadzenie 3-dniowych warsztatów do skonalenia zawodowego dla egzaminato rów;

6) prowadzenie kursów: a) doskonalących dla nauczycieli prowa dzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową, b) dokształcających w zakresie bezpie czeństwa ruchu drogowego, c) reedukacyjnych w zakresie bezpieczeń stwa ruchu drogowego, d) reedukacyjnych w zakresie problema tyki przeciwalkoholowej i przeciwdzia łania narkomanii;

7) organizowanie zajęć dla uczniów ubiega jących się o kartę rowerową;

8) przekazywanie marszałkowi wojewódz twa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczegól nych ośrodków szkolenia i instruktorów;

9) inna niż wymieniona w pkt 4—8 działal ność oświatowa w zakresie ruchu i trans portu drogowego.”, i) w art. 119 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Przychodami ośrodka są:

1) wpływy z wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;

2) wpływy z wykonywania innych zadań z za kresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) wpływy z działalności, o której mowa w art. 117 ust. 3.

3. Ośrodek ponosi koszty z tytułu:

1) bieżącego utrzymania ośrodka;

2) wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;

3) inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117;

4) działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze wojewódz twa, w szczególności na popularyzację za sad ruchu drogowego i podnoszenie kul tury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, nie wykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1—3.”, j) uchyla się rozdział 4; 1

1) w art. 129 w ust. 2: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem, zezwolenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycz nia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także dokumentu stwierdzającego zawarcie umo wy obowiązkowego ubezpieczenia odpowie dzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubez pieczenia;”, Dziennik Ustaw Nr 30 — 2386 — Poz. 151

b) dodaje się pkt 13a w brzmieniu: „13a) występowania do starosty z wnioskiem o skierowanie kierowcy lub osoby posia dającej pozwolenie na kierowanie tramwa jem na egzamin sprawdzający kwalifikacje, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne za strzeżenia co do kwalifikacji tej osoby;”; 1

2) po art. 129f dodaje się art. 129g—129i w brzmie niu: „Art. 129g.

1. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowa dza się przy użyciu urządzeń elektro nicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym lub osoba ta odmawia poddania się ta kiemu badaniu. W takim przypadku ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu.

3. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone również w razie braku zgody kierującego, o czym na leży go uprzedzić.

4. Warunki oraz sposób przeprowadza nia badań, o których mowa w ust. 1 i 2, określa ustawa z dnia 26 paź dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.16)). Art. 129h.

1. Badanie w celu ustalenia w organiz mie obecności środka działającego podobnie do alkoholu przeprowadza się przy użyciu metod niewymagają cych badania laboratoryjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie metodą niewymagającą badania la boratoryjnego albo osoba ta odma wia poddania się takiemu badaniu. W takim przypadku ustalenie w or ganizmie obecności środka działają cego podobnie do alkoholu nastę puje na podstawie badania krwi lub moczu.

3. Dopuszcza się badanie krwi lub mo czu jako następstwo badania prze prowadzonego metodą, o której mo wa w ust. 1, albo jeżeli nie ma możli wości wykorzystania tej metody.

4. Badanie w celu ustalenia obecności w organizmie środka działającego podobnie do alkoholu, w sposób określony w ust. 2 i 3, może być przeprowadzone również w razie braku zgody osoby podlegającej ba daniu, o czym należy ją uprzedzić.

5. Minister właściwy do spraw zdro wia, uwzględniając skutki oddziały wania na organizm kierowcy środ ków działających podobnie do alko holu, określi, w drodze rozporządze nia:

1) wykaz tych środków;

2) warunki i sposób przeprowadza nia badań na ich obecność w or ganizmie. Art. 129i.

1. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest pod dawany badaniu na zawartość w or ganizmie alkoholu lub środka dzia łającego podobnie do alkoholu.

2. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, można poddać także inną osobę, je żeli zachodzi uzasadnione podejrze nie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku drogo wym, w którym jest zabity lub ran ny.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, mają prawo żądać od organu kon troli ruchu drogowego przeprowa dzenia badania krwi lub moczu w celu ustalenia zawartości w orga nizmie alkoholu lub środka działają cego podobnie do alkoholu.”; 1

3) uchyla się art. 130; 1

4) uchyla się art. 138; 1

5) w art. 139 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przepisy art. 135—137 stosuje się odpowiednio do pozwolenia na kierowanie tramwajem.”; 1

6) uchyla się art. 140 i 140a; 1

7) w art. 140h dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Szczegółową organizację i tryb pracy Woje wódzkiej Rady określa regulamin przyjęty przez radę w drodze uchwały.”; 1

8) w art. 140i pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) członkowie Wojewódzkiej Rady: a) wojewódzki inspektor transportu drogowe go, b) dyrektor właściwego terenowo oddziału Ge neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto strad, c) przedstawiciel wojewody, d) przedstawiciel wojewódzkiego sztabu woj skowego, 1

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2387 — Poz. 151

e) przedstawiciel kuratora oświaty, f) przedstawiciel zarządu województwa, g) przedstawiciel zarządów powiatu, h) przedstawiciel wójtów, burmistrzów lub pre zydentów miast, i) przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji, j) przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, k) przedstawiciel zarządu dróg wojewódzkich, l) przedstawiciel wojewódzkich ośrodków ru chu drogowego, m) przedstawiciel zarządów dróg powiato wych, n) osoby wskazane przez marszałka wojewódz twa w szczególności reprezentujące działa jące na terenie województwa organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy czym marszałek woje wództwa może wskazać nie więcej niż 12 osób.”. Art. 12

6. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.17)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) przedsiębiorca osobiście wykonujący przewo zy i zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez przed siębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewozy na jego rzecz, spełniają wymagania określone w przepisach ustawy, przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 15

1) oraz w innych przepi sach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomoc nym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub śro dowisku;”;

2) w art. 6 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) spełniają wymagania określone w przepisach ustawy i w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,”;

3) w art. 39a: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) posiada odpowiednie uprawnienie do kiero wania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierują cych pojazdami, z zastrzeżeniem ust. 1a;”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Kierowca posiadający prawo jazdy katego rii D albo D+E do ukończenia 2

3. roku życia może być zatrudniony wyłącznie przy wy konywaniu regularnych przewozów osób na liniach komunikacyjnych na trasie nie przekraczającej 50 km.”;

4) w art. 39b w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.”;

5) w art. 39f ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Zasady dokonywania wpisu, o którym mowa w ust. 1, określa art. 15 ustawy z dnia 5 stycz nia 2011 r. o kierujących pojazdami.”;

6) w art. 39g w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, lub spełnia wymagania określone dla tej działalności;”;

7) w art. 39j ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Zakres badań lekarskich, o których mowa w ust. 1, obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z rozdziałem 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”;

8) w art. 39k ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Badania psychologiczne, o których mowa w ust. 1, są wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, w zakresie i na zasadach określonych dla kierowców w rozdziale 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”. Art. 12

7. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Pań stwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.18)) w art. 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W skład zespołów, o których mowa w ust. 1, wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierują cych pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151).”. Art. 12

8.

1. Rejestry działalności regulowanej, o których mowa w art. 103 ust. 1, art. 115g ust. 1 i art. 124a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, zostają przekształcone w rejestry działalności regulowanej, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1, art. 85 ust. 1 i art. 114 ustawy. 1

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13. 1

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2388 — Poz. 151



2. Wpisy do rejestrów, o których mowa w ust. 1, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy zacho wują ważność.

3. Przedsiębiorca wpisany przed dniem wejścia w życie ustawy do rejestru, o którym mowa w art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ru chu drogowym, jest obowiązany:

1) przedłożyć staroście informację w zakresie danych, o których mowa w art. 28 ust. 4 pkt 5, 8 i 9 — w ter minie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

2) dostosować infrastrukturę ośrodka szkolenia kie rowców do wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2, i przedłożyć staroście informację, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 5 — w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

4. Starosta wydaje decyzję administracyjną o za kazie prowadzenia działalności gospodarczej w zakre sie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 3, skreślając go z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, jeżeli przedsiębiorca nie wypeł nił co najmniej jednego z obowiązków, o których mo wa w ust. 3.

5. Przedsiębiorca wpisany przed dniem wejścia w życie ustawy do rejestru, o którym mowa w art. 124a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ru chu drogowym, jest obowiązany przedłożyć marszał kowi województwa informację w zakresie danych, o których mowa w art. 85 ust. 4 pkt 5 i 6 — w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

6. Marszałek województwa wydaje decyzję admi nistracyjną o zakazie prowadzenia przez przedsiębior cę, o którym mowa w ust. 5, działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej, skreślając przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, jeżeli przedsiębiorca nie wypełnił obowiązków, o których mowa w ust. 5.

7. Przedsiębiorca wpisany przed dniem wejścia w życie ustawy do rejestru, o którym mowa w art. 115g ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ru chu drogowym, jest obowiązany przedłożyć wojewo dzie informację w zakresie danych, o których mowa w art. 115 ust. 2 pkt 2—5 — w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

8. Wojewoda wydaje decyzję administracyjną o za kazie prowadzenia przez przedsiębiorcę, o którym mo wa w ust. 7, działalności gospodarczej w zakresie pro wadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, skreś lając przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców pro wadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, jeżeli przedsiębiorca nie wypełnił obowiązków, o których mowa w ust. 7. Art. 12

9. Przedsiębiorca prowadzący, w dniu wejś cia w życie ustawy, kursy kwalifikacyjne dla kandyda tów na instruktorów może prowadzić kursy, o których mowa w art. 35, przez okres roku od dnia wejścia w ży cie ustawy. Art. 130.

1. Ewidencje, o których mowa w art. 105 ust. 2 pkt 7, art. 110 ust. 1 pkt 10, art. 115j ust. 2 pkt 4 i art. 124a ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, zostają przekształcone w ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 33 ust. 1 pkt 9, art. 58 ust. 1 pkt 10, art. 87 ust. 2 pkt 4 i art. 117 ust. 2 pkt 8 ustawy.

2. Rejestr uprawnionych lekarzy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, zostaje przekształcony w ewidencję, o której mowa w art. 77 ust. 1 pkt 5.

3. Wpisy w ewidencjach, o których mowa w ust. 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w ust. 2, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują waż ność.

4. Organ prowadzący ewidencję, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 9, art. 58 ust. 1 pkt 10, art. 77 ust. 1 pkt 5, art. 87 ust. 2 pkt 4 i art. 117 ust. 2 pkt 8 ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniej szej ustawy, wzywa osobę wpisaną przed dniem wejś cia w życie ustawy do odpowiedniej ewidencji, o któ rej mowa w ust. 1, do przedłożenia aktualnych infor macji w zakresie danych umieszczonych w tych ewi dencjach.

5. Osoba wezwana do przedłożenia aktualnych in formacji w zakresie danych umieszczonych w ewiden cji, w trybie, o którym mowa w ust. 4, jest obowiązana przedłożyć te informacje, w terminie miesiąca od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem skreślenia z ewi dencji.

6. Osobę wpisaną, w dniu wejścia w życie ustawy, do ewidencji, o której mowa w art. 105 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, o których mowa w:

1) art. 33 ust. 1 pkt 1, 6 i 7 — w zakresie dotychczas posiadanych uprawnień do prowadzenia zajęć;

2) art. 33 ust. 1 pkt 4 i 5 — do końca okresu ważności posiadanej legitymacji instruktora;

3) art. 37 ust. 1 pkt 1 — przez okres roku od dnia wejś cia w życie ustawy.

7. Osobę wpisaną w dniu wejścia w życie ustawy do ewidencji, o której mowa w art. 110 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, o których mowa w:

1) art. 58 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 — w zakresie dotychczas posiadanych uprawnień do przeprowadzania eg zaminów państwowych;

2) art. 58 ust. 1 pkt 4 i 5 — do końca okresu ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicz nego, o których mowa w art. 110 ust. 1 pkt 4 usta wy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu dro gowym;

3) art. 63 ust. 1 pkt 2 — do końca roku kalendarzowe go następującego po roku, w którym uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez dyrektora woje wódzkiego ośrodka ruchu drogowego na podsta wie dotychczasowych przepisów. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2389 — Poz. 151



8. Osobę wpisaną w dniu wejścia w życie ustawy do ewidencji, o której mowa w art. 115j ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy — w zakresie dotychczas posia danych uprawnień do prowadzenia ćwiczeń praktycz nych w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

9. Osobę wpisaną w dniu wejścia w życie ustawy do rejestru uprawnionych lekarzy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 2 i 3. Art. 13

1.

1. Osobę, która w ramach stosunku pra cy, wykonywanej działalności gospodarczej, pełnionej służby lub wykonywanej funkcji uprawniona była do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w dniu wejś cia w życie ustawy, uznaje się za spełniającą wymaga nia, o których mowa w:

1) art. 106 ust. 1 pkt 3 — do końca okresu ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicz nego wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 122 ust. 2 i art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogo wym;

2) art. 106 ust. 1 pkt 4 — jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskała uprawnienia do kierowa nia pojazdami uprzywilejowanymi w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana:

1) posiadać zaświadczenie wydane w trybie określo nym w art. 95a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy i okazywać je na żądanie uprawnionych or ganów;

2) w okresie, o którym mowa w pkt 1, wymienić po siadane zaświadczenie na zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5. Art. 13

2. Producenta wytwarzającego w dniu wejś cia w życie ustawy blankiety praw jazdy, międzynaro dowych praw jazdy oraz pozwoleń na kierowanie tramwajem na podstawie umowy zawartej z mini strem właściwym do spraw transportu uznaje się za wybranego w trybie art. 19 przez okres, na jaki została zawarta umowa. Art. 13

3.

1. Dokumenty stwierdzające uprawnie nie do kierowania pojazdem wydane przez dowódcę jednostki wojskowej, pozwolenia na kierowanie tram wajem i karty rowerowe wydane na podstawie usta wy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogo wym, zachowują ważność w zakresie, w jakim zostały wydane.

2. Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile oso ba ma ukończone 14 lat.

3. Osobę, która przed dniem wejścia w życie usta wy ukończyła 18 lat, uznaje się za uprawnioną do kie rowania motorowerem na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej. Wobec tej osoby nie wymaga się posiada nia dokumentu stwierdzającego to uprawnienie. Art. 13

4.

1. Szkolenie osób ubiegających się o wy danie prawa jazdy prowadzone w dniu wejścia w ży cie ustawy w formie kursu lub zajęć szkolnych jest kontynuowane na podstawie dotychczasowych prze pisów.

2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym zachowuje ważność w zakresie, w jakim zostało wydane.

3. Egzamin państwowy złożony z wynikiem pozy tywnym przed dniem wejścia w życie ustawy uznaje się za spełniający wymagania określone w ustawie.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio do osób, które są uczestnikami kursów, ukończyły kursy lub zdały egzamin:

1) na kartę rowerową;

2) na pozwolenie na kierowanie tramwajem;

3) dla kandydatów na egzaminatorów osób ubiegają cych się o uprawnienia do kierowania pojazdami;

4) dla kandydatów na instruktorów;

5) dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy. Art. 13

5. Do dnia 31 grudnia 2012 r. skierowanie na badanie:

1) lekarskie i badanie psychologiczne w przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działające go podobnie do alkoholu, następuje na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd w trybie art. 182 ust. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.19));

2) psychologiczne w przypadku gdy kierujący prze kroczył liczbę 24 otrzymanych punktów za naru szenie przepisów ruchu drogowego następuje na podstawie informacji przekazanych przez Policję. 1

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228. Dziennik Ustaw Nr 30 — 2390 — Poz. 151

Art. 13

6.

1. W stosunku do osób, które dopuściły się naruszeń przepisów ruchu drogowego przed dniem wejścia w życie ustawy i naruszenia te skutko wały przekroczeniem liczby 24 punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, stosuje się tryb postę powania oraz skutki według stanu prawnego na dzień popełnienia naruszenia powodującego przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów. W tym celu Policja mo że przetwarzać dane zgromadzone w trybie art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.

2. Naruszenia popełnione przed dniem wejścia w życie ustawy i odpowiadające im otrzymane punkty usuwa się z ewidencji z upływem roku od dnia naru szenia.

3. Przekaz informacji dotyczących naruszeń popeł nionych przed dniem 1 stycznia 2013 r. następuje we dług stanu prawnego na dzień popełnienia narusze nia.

4. Kopie wpisów dotyczących naruszeń popełnio nych przed dniem 1 stycznia 2013 r. zgromadzonych przez Policję w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, o której mowa w art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, przenosi się do centralnej ewidencji kie rowców.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarządzenia, sposób i tryb przekaza nia kopii wpisów, o których mowa w ust. 3 oraz spo sób współdziałania w tym zakresie podmiotów pro wadzących ewidencję kierowców naruszających prze pisy ruchu drogowego i centralną ewidencję kierow ców, uwzględniając konieczność zapewnienia kom pletności i poprawności przekazanych informacji i ciągłości dostępu. Art. 13

7.

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80d ust. 7, art. 88 ust. 7, art. 94 ust. 4, art. 100, 115, 115l, 123, 125 oraz art. 127 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ru chu drogowym zachowują moc do dnia wejścia w ży cie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień określonych w niniejszej ustawie, nie dłu żej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Przepisy rozporządzenia wydanego na podsta wie art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym w zakresie wzoru krajowego prawa jazdy oraz karty motorowerowej za chowują moc do dnia 18 stycznia 2013 r. Art. 13

8.

1. Osobom, które uzyskały zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie prze wozu osób lub rzeczy po dniu 10 września 2008 r., po twierdzenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, organ dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 15, zastępując dokument, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1, kopią tego zaświadczenia.

2. Termin ważności wpisu, o którym mowa w ust. 1, oraz odpowiadającej mu kategorii prawa jaz dy nie może być dłuższy niż 5 lat. Art. 13

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 125 pkt 9, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 91—95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz pkt 4 i 5, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3 i 4, art. 100—105, art. 124 ust. 7, art. 125 pkt 10 lit. c—e, art. 125 pkt 10 lit. g w zakre sie uchylenia art. 114 ustawy, o której mowa w art. 125, oraz art. 125 pkt 13—16, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.;

3) art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 lit. c oraz ust. 4, art. 8 ust. 1 pkt 1, 4 i 6 lit. a, a także art. 13 ust. 1 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.;

4) art. 110, który wchodzi w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-04-29
Data wydania: 2010-04-15
Data wejścia w życie: 2010-05-14
Data obowiązywania: 2010-05-14
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 72 poz. 462