Dz.U. 2010 nr 75 poz. 473

Monitor Polski Nr 95 — 5125 — Poz. 1089

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopa da 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 131

6) ogłasza się, że w 2011 r. wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwo ty odliczeń od podstawy obliczenia podatku z tytułu wydatków, o których mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.2)), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie może przekroczyć 325 990 zł. Minister Finansów: w z. L. Kotecki

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr 105, poz. 655, Nr 149, poz. 996, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1442 i Nr 226, poz. 1475 i 1478. 1089 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 roz porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-05-05
Data wydania: 2010-03-18
Data wejścia w życie: 2010-05-20
Data obowiązywania: 2010-05-20
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 75 poz. 473