Dz.U. 2010 nr 76 poz. 499

Dziennik Ustaw Nr 54 — 3342 — Poz. 278 Art.

1. W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płat nościach w ramach systemów wsparcia bezpośred niego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 19

7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządze nia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zinte growanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośrednie go dla rolników przewidzianych w wymienio nym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporzą dzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach sy stemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1122/2009”,”;

2) w art. 7 po ust. 3c dodaje się ust. 3d w brzmieniu: „3d. Pomocy wspólnotowej do owoców oraz po mocy krajowej do owoców nie przyznaje się w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 73/2009.”;

3) w art. 19 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) określa się zmniejszenia i wykluczenia z tych płatności, jeżeli te zmniejszenia i wykluczenia wynikają z przepisów Unii Europejskiej, o któ rych mowa w art. 1 pkt 1, oraz”;

4) w art. 20: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Uznanie danego przypadku za działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 31 roz porządzenia nr 73/2009, albo odmowa takie go uznania następuje w decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz płat ności do krów i owiec.”, b) uchyla się ust. 3;

5) uchyla się art. 20a;

6) w art. 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu na bycia spadku albo z zarejestrowanego aktu po świadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadko bierca, spadkobierca wstępujący do postępo wania w sprawie przyznania płatności lub wsparcia, o których mowa w ust. 1 i 1a:

1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo

2) składa wraz z postanowieniem sądu, o któ rym mowa w ust. 5, — oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego spadko biercy na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu płatności lub wsparcia.”;

7) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu: „Art. 22a.

1. W przypadku rozwiązania albo prze kształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyni ku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności ob szarowej, płatności uzupełniającej lub wsparcia specjalnego do dnia dorę czenia decyzji w sprawie przyznania tych płatności lub tego wsparcia, płat ności te lub wsparcie to przysługują następcy prawnemu, jeżeli:

1) odpowiednio grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyzna nie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej lub spe cjalnej płatności obszarowej do po wierzchni upraw roślin strączko wych i motylkowatych drobnona siennych, lub zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności do krów i owiec, były w dniu 31 maja roku, w którym zo stał złożony ten wniosek, w posia daniu rolnika lub następcy prawne go;

2) spełnia on warunki do przyznania danej płatności lub wsparcia, z tym że w przypadku płatności uzupeł niającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją i płatności uzupełniającej do po wierzchni upraw roślin przeznaczo nych na paszę, uprawianych na 278 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw1)

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin oraz ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. Dziennik Ustaw Nr 54 — 3343 — Poz. 278 trwałych użytkach zielonych, płat ności te przysługują, o ile rolnik spełniał lub następca prawny speł nia warunki do przyznania jednoli tej płatności obszarowej i złożył wniosek o wstąpienie odpowied nio do postępowania w sprawie przyznania jednolitej płatności ob szarowej, płatności uzupełniającej lub wsparcia specjalnego.

2. W przypadku rozwiązania albo prze kształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyni ku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1a, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do owoców miękkich do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania, płatności te przysługują następcy prawnemu, który spełnia warunki do ich przyzna nia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, następca prawny wstępu je do toczącego się postępowania na miejsce rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wystą pienia zdarzenia prawnego, w wyni ku którego zaistniało następstwo prawne.

4. Następca prawny podaje we wnios ku, o którym mowa w ust. 3, numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewi dencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego nume ru.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, następca prawny dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następ stwa prawnego albo kopię tego do kumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, następca prawny składa do kierowni ka biura powiatowego Agencji, do którego został złożony przez rolnika wniosek o przyznanie płatności lub wsparcia, o których mowa w ust. 1 i 2.

7. Termin, o którym mowa w ust. 3, nie podlega przywróceniu.”;

8) w art. 24: a) w ust. 1a po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmie niu: „2a) z poprzednikiem rolnika wnioskującego o płatność cukrową, który stał się jego na stępcą prawnym w wyniku rozwiązania albo przekształcenia albo wystąpienia in nego zdarzenia prawnego, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1, lub”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. W przypadku gdy rolnik albo spadkodawca rolnika, albo spadkodawca małżonka rolni ka, albo poprzednik rolnika, o którym mowa w ust. 1a pkt 2a, nie występował uprzednio z wnioskiem o przyznanie płatności cukro wej, do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się oryginał umowy, o której mowa w ust. 1, albo kopię tej umowy, potwierdzo ną za zgodność z oryginałem przez produ centa cukru.”;

9) w art. 24a w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) poprzednika rolnika wnioskującego o płat ność do pomidorów, który stał się jego na stępcą prawnym w wyniku rozwiązania albo przekształcenia albo wystąpienia innego zda rzenia prawnego, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1, lub”;

10) w art. 25: a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: „4a. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, a z przepisów ustawy lub przepi sów wydanych na podstawie ust. 6, art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a lub art. 24c wynika obowią zek dołączenia do wniosku dokumentów, to do tego wniosku dołącza się:

1) w przypadku dokumentów, na których jest wymagany podpis osoby trzeciej: a) kopie tych dokumentów w formie elektronicznej w postaci pliku w for macie określonym w przepisach wy danych na podstawie ust. 7 lub b) te dokumenty w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym;

2) w przypadku pozostałych dokumentów — te dokumenty, w formie elektronicz nej, utworzone za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji. 4b. W przypadku gdy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4a pkt 1 lit. a, nie zostały dołączone do wniosku złożonego za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, dokumenty te można złożyć bezpośrednio do kierowni ka biura powiatowego Agencji lub nadać w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.”, Dziennik Ustaw Nr 54 — 3344 — Poz. 278 b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa okreś li, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formu larz wniosku umieszczany na stronie inter netowej Agencji, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą for mularza umieszczonego na stronie interne towej Agencji, w tym format pliku, w jakim będą dołączane do wniosku kopie dokumen tów w formie elektronicznej, mając na wzglę dzie identyfikację rolnika oraz zabezpiecze nie przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.”; 1

1) art. 26 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

6. W przypadku śmierci albo rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystą pienia innego zdarzenia prawnego, w wy niku którego zaistniało następstwo praw ne, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności cukrowej lub płat ności do pomidorów do dnia poprzedza jącego dzień doręczenia decyzji w spra wie ich przyznania, płatności te przyznaje się z urzędu spadkobiercy albo następcy prawnemu, któremu przyznano jednolitą płatność obszarową.”; 1

2) w art. 27: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatno ści cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec rolnik, do które go decyzja została skierowana, został roz wiązany albo przekształcony albo wystąpi ło inne zdarzenie prawne, w wyniku które go zaistniało następstwo prawne, z wyłą czeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby te mu rolnikowi jako stronie postępowania, przysługują następcy prawnemu.”, b) w ust. 4: — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez nota riusza — w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do reje stru aktów poświadczenia dziedziczenia, albo”, — dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie na bycia spadku: a) zaświadczeniem sądu o zarejestrowa niu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo b) kopią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: — potwierdzoną za zgodność z orygi nałem przez sąd albo — potwierdzoną za zgodność z orygi nałem przez notariusza albo upoważ nionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce poczto wej operatora publicznego albo ko pią tego potwierdzenia poświadczo ną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pra cownika Agencji”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a—4c w brzmieniu: „4a. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, spadkobierca składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu naby cia spadku w terminie 14 dni od dnia upra womocnienia się tego postanowienia. 4b. Następca prawny rolnika, który nie kwe stionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1a, składa wniosek o wypłatę płatności obszarowych, płatno ści cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego zo stał złożony wniosek o przyznanie tych płatności, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia temu rolnikowi tej decyzji. 4c. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4b, na stępca prawny dołącza dokument potwier dzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.”, d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego ak tu poświadczenia dziedziczenia sporządzo nego przez notariusza wynika, że uprawnio nych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4:

1) dołącza do tego wniosku albo

2) składa wraz z postanowieniem sądu, o którym mowa w ust. 4a — oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na wypłatę mu płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec.”, e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Zgoda, o której mowa w ust. 5, nie jest wy magana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 4, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.”, f) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, albo w przypadku wydania decyzji o odmowie wypłaty płatności obsza rowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec, decyzja, o której mowa w ust. 1 i 1a, wygasa z mocy prawa.”; Dziennik Ustaw Nr 54 — 3345 — Poz. 278 1

3) w art. 31a: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzi bę rolnika, jako organ kontroli, o którym mo wa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia nr 1122/2009, jest właściwy do przeprowa dzania kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów wska zanych w rozporządzeniu nr 73/2009 w za łączniku II, określonych w przepisach wyda nych na podstawie ust. 13.

2. Czynności kontrolne w ramach kontroli na miejscu, o której mowa w ust. 1, zwanej da lej „kontrolą wymogów”, są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważ nienie wydane przez powiatowego lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 1.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. W przypadku konieczności wykonania czyn ności kontrolnych w ramach kontroli, o któ rych mowa w ust. 1, poza obszarem działa nia powiatowego lekarza weterynarii, o któ rym mowa w ust. 1, lekarz ten upoważnia do wykonania tych czynności powiatowego le karza weterynarii właściwego ze względu na położenie siedziby stada w rozumieniu prze pisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Do czynności kontrolnych przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”, c) w ust. 8 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) pobierania próbek do badań;”, d) dodaje się ust. 13 w brzmieniu: „1

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa okreś li, w drodze rozporządzenia, wymogi wska zane w rozporządzeniu nr 73/2009 w załącz niku II, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzaj przeprowadzanych kontroli, z uwzględnie niem kontroli administracyjnych lub kon troli na miejscu, mając na względzie za pewnienie prawidłowego przeprowadzenia tej kontroli.”; 1

4) art. 31b otrzymuje brzmienie: „Art. 31b.

1. Główny Lekarz Weterynarii, po za sięgnięciu opinii Prezesa Agencji, ustala czynniki do analizy ryzyka, na podstawie których jest przeprowa dzane typowanie rolników do kontro li, o których mowa w art. 31a ust. 1, oraz liczbę gospodarstw, które zosta ną objęte tymi kontrolami.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rolnictwa określą, w drodze zarządze nia, warunki i tryb współpracy Agen cji i Inspekcji Weterynaryjnej w zakre sie przeprowadzania kontroli, o któ rych mowa w art. 31a ust. 1.”; 1

5) w art. 37a dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. W przypadku gdy rolnik nie podjął działań na prawczych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie wyznaczonym w decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatno ści do krów i owiec, stosuje się art. 29 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.2)).”; 1

6) w art. 37b po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmie niu: „2a. Agencja jest właściwa do podjęcia działań, o których mowa w art. 24 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 73/2009, a w przypadku gdy drobna niezgodność dotyczy wymogu, do którego kontroli na podstawie art. 31a ust. 1 jest właściwy powiatowy lekarz wetery narii, do podjęcia tych działań jest właściwy ten lekarz.”; 1

7) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prezes Agencji odstępuje od ustalenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatno ści obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i owiec, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Mo dernizacji Rolnictwa, w przypadku gdy kwota każdej z tych płatności nie jest wyższa od kwo ty stanowiącej równowartość 100 euro przeli czonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006.”. Art.

2. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochro nie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.3)) w art. 68 uchyla się ust. 2. Art.

3. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o In spekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 74

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) kontroli administracyjnych i kontroli na miej scu przestrzegania wymogów, w zakresie okreś lonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jako or gan kontroli, o którym mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządze nia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegro wanego systemu zarządzania i kontroli w ra mach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym roz porządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 115, poz. 961, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 168.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278. Dziennik Ustaw Nr 54 — 3346 — Poz. 278 Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do za sady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65, z późn. zm.),”;

2) w art. 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia Inspekcji Weterynaryj nej dane zawarte w krajowym systemie ewi dencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o którym mowa w przepisach o kra jowym systemie ewidencji producentów, ewi dencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej rea lizacji zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 lit. c.”. Art.

4. Do postępowań w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz wsparcia specjalnego, w rozumieniu ustawy zmienia nej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem:

1) art. 20 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, który sto suje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

2) art. 7 ust. 3d, art. 22a, art. 26 oraz art. 27 ust. 1a, ust. 4 pkt 2 i 3, ust. 4a—4c, ust. 5a i 7 ustawy zmie nianej w art. 1, które, w przypadku postępowań w sprawach dotyczących tych płatności lub tego wsparcia na 2010 r., stosuje się w brzmieniu nada nym niniejszą ustawą, z tym że w przypadku wy stąpienia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zdarzenia prawnego, w wyniku którego za istniało następstwo prawne, termin określony w art. 22a ust. 3 oraz w art. 27 ust. 4b ustawy zmie nianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi 2 miesiące od dnia jej wejścia w życie. Art.

5.

1. Przepisy wykonawcze wydane na podsta wie art. 31b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zacho wują moc do dnia wejścia w życie przepisów wyko nawczych wydanych na podstawie art. 31b ust. 2 usta wy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą.

2. Przepisy wykonawcze, o których mowa w ust. 1, mogą być zmieniane na podstawie art. 31b ust. 2 usta wy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą. Art.

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2010-05-07
Data wydania: 2010-04-01
Data wejścia w życie: 2010-05-22
Data obowiązywania: 2010-05-22
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym z dniem 19 sierpnia 2013 r. (Dz. U. poz. 936)
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 76 poz. 499