Dz.U. 2010 nr 77 poz. 508

Dziennik Ustaw Nr 249 — 16938 — Poz. 1672

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwo wej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67 oraz z 2010 r. Nr 164, poz. 110

8) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się na okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. dodatkowe lotnicze przej ścia graniczne na lotnisku:

1) Jelenia Góra;

2) Mazury;

3) Mielec;

4) Przylep k/Zielonej Góry;

5) Świdnik k/Lublina;

6) Warszawa-Babice;

7) Warszawa/Modlin.

§2.

1. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne, o których mowa w § 1, są otwarte codziennie w godzi nach:

1) od 700 do 2000, a w miesiącach od maja do września od 700 do 2200 — wymienione w § 1 pkt 1—3, 5 i 6;

2) od 600 do 2000, a w miesiącach od maja do wrześ nia od 600 do 2200 — wymienione w § 1 pkt 4 i 7.

2. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne, o któ rych mowa w § 1, są przeznaczone do obsługi statków powietrznych odbywających loty niebędące lotami wewnętrznymi w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządze nia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Ra dy z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólno towy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1), zwanego dalej „kodeksem granicznym Schengen”.

§3.

1. Zarządzający lotniskiem powiadamia pisem nie:

1) właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej,

2) właściwego miejscowo naczelnika urzędu celne go,

3) właściwego miejscowo wojewodę — o planowanym lądowaniu lub starcie statku po wietrznego przekraczającego granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 kodeksu granicznego Schengen.

2. W przypadku tymczasowego przywrócenia kon troli granicznej, o którym mowa w art. 23 kodeksu gra nicznego Schengen, zarządzający lotniskiem powia damia pisemnie organy określone w ust. 1 o planowa nym lądowaniu lub starcie każdego statku powietrz nego przekraczającego granicę Rzeczypospolitej Pol skiej.

3. Zarządzający lotniskiem dokonuje powiadomie nia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie później niż na 48 godzin przed planowanym lądowaniem lub star tem statku powietrznego.

4. W przypadku tymczasowego przywrócenia kon troli granicznej w trybie natychmiastowym, o którym mowa w art. 25 ust. 1 kodeksu granicznego Schengen, zarządzający lotniskiem dokonuje powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o planowanym lądowaniu lub starcie stat ku powietrznego.

§4. Zarządzający lotniskiem zapewnia, na swój koszt, przewóz funkcjonariuszy Straży Granicznej prze prowadzających kontrolę graniczną lub kontrolę bez pieczeństwa oraz funkcjonariuszy celnych wykonują cych czynności kontroli celnej.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.2) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotni czych przejść granicznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1645), które ustalało dodatkowe lotnicze przejścia graniczne do dnia 31 grudnia 2010 r. 1672 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-05-10
Data wydania: 2010-04-23
Data wejścia w życie: 2010-05-25
Data obowiązywania: 2010-05-25
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 77 poz. 508