Dz.U. 2010 nr 78 poz. 518

Dziennik Ustaw Nr 151 — 11654 — Poz. 1013

Art.

1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podat ku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w tym ust.: — pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) terytorium państwa członkowskiego — terytorium państwa, do którego zgodnie z art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mają zastosowanie te Traktaty, z wyłączeniem terytorium kraju, z tym że: a) nie uznaje się za terytorium państwa członkowskiego: — Wysp Kanaryjskich, z zastrzeżeniem ust. 2, — zamorskich departamentów Repu bliki Francuskiej, z zastrzeżeniem ust. 3, — Wysp Alandzkich, — Wysp Normandzkich, — terytoriów objętych zakresem art. 355 ust. 3 Traktatu o funkcjono waniu Unii Europejskiej, — wyspy Helgoland, — obszaru Buesingen, — Ceuty, — Melilli, — Livigno, — Campione d’Italia, — włoskich wód jeziora Lugano, b) przemieszczanie wyrobów akcyzo wych: — mające początek w Księstwie Mona ko lub z przeznaczeniem dla Księ stwa Monako uznaje się za prze mieszczanie mające początek w Re publice Francuskiej lub z przeznacze niem dla Republiki Francuskiej, — mające początek w Jungholz i Mittel berg (Kleines Walsertal) lub z prze znaczeniem dla Jungholz i Mittel berg (Kleines Walsertal) uznaje się za przemieszczanie mające początek w Republice Federalnej Niemiec lub z przeznaczeniem dla Republiki Fe deralnej Niemiec, — mające początek na wyspie Man lub z przeznaczeniem dla wyspy Man uznaje się za przemieszczanie mają ce początek w Zjednoczonym Króle stwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Pół nocnej lub z przeznaczeniem dla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, — mające początek w San Marino lub z przeznaczeniem dla San Marino uznaje się za przemieszczanie mają ce początek w Republice Włoskiej lub z przeznaczeniem dla Republiki Włoskiej, — mające początek w suwerennych strefach Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Akrotiri i Dhekelia lub z przeznacze niem dla suwerennych stref Zjedno czonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Akrotiri i Dheke lia uznaje się za przemieszczanie ma jące początek w Republice Cypryj skiej lub z przeznaczeniem dla Re publiki Cypryjskiej;”, — pkt 6—8 otrzymują brzmienie: „

6) eksport — wywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z teryto rium kraju poza terytorium Unii Europej skiej potwierdzony przez urząd celny, któ ry nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów lub samochodów poza te rytorium Unii Europejskiej;

7) import — przywóz: a) samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, 1013 USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw1),2)

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw:

1) dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków ak cyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. UE L 316 z 31.10.1992, str. 21, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 206, z późn. zm.);

2) dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych prze pisów ramowych dotyczących opodatkowania produk tów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, str. 51, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 405, z późn. zm.);

3) dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcy zowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12).

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym oraz usta wę z dnia 10 września 1999 r. — Kodeks karny skarbowy.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11655 — Poz. 1013

b) wyrobów akcyzowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju: — jeżeli wyroby te z chwilą ich wpro wadzenia na terytorium kraju nie zo stają objęte zawieszającą procedurą celną, — jeżeli wyroby te zostały zwolnione z zawieszającej procedury celnej lub procedura ta została zakończona i powstał dług celny;

8) dostawa wewnątrzwspólnotowa — prze mieszczanie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkow skiego;”, — pkt 13 otrzymuje brzmienie: „1

3) zarejestrowany odbiorca — podmiot, któremu wydano zezwolenie na naby wanie wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspól notowe wyrobów akcyzowych wysła nych z zastosowaniem procedury zawie szenia poboru akcyzy, w ramach prowa dzonej działalności gospodarczej, zwane dalej odpowiednio „zezwoleniem na na bywanie wyrobów akcyzowych jako za rejestrowany odbiorca” albo „zezwole niem na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbior ca”;”, — uchyla się pkt 14, — dodaje się pkt 14a w brzmieniu: „14a) zarejestrowany wysyłający — podmiot, któremu wydano zezwolenie na wysy łanie importowanych wyrobów akcyzo wych z miejsca importu z zastosowa niem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działal ności gospodarczej;”, — pkt 15 otrzymuje brzmienie: „1

5) e-AD — elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego prze mieszcza się wyroby akcyzowe z zasto sowaniem procedury zawieszenia pobo ru akcyzy;”, — po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: „15a) dokument zastępujący e-AD — doku ment, na podstawie którego przemiesz cza się wyroby akcyzowe z zastosowa niem procedury zawieszenia poboru akcyzy, gdy System jest niedostępny, zawierający takie same dane jak e-AD;”, — w pkt 19 zdanie wstępne otrzymuje brzmie nie: „nabywca końcowy — podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu prze pisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.4)), z wyłączeniem:”, — w pkt 20 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie: — napojów alkoholowych, — wyrobów energetycznych przemiesz czanych, a w przypadku podmiotu po średniczącego, również magazynowa nych;”, — pkt 22 i 23 otrzymują brzmienie: „2

2) podmiot zużywający — podmiot: a) mający miejsce zamieszkania, siedzi bę lub miejsce prowadzenia działal ności gospodarczej na terytorium kra ju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia, b) niemający miejsca zamieszkania, sie dziby lub miejsca prowadzenia dzia łalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, okreś lone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpo średnio do zbiornika na stałe zamon towanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w doku mencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pły wająca, na które są dostarczane naby te wyroby; 2

3) podmiot pośredniczący — podmiot ma jący siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pocho dzących również bezpośrednio z impor tu;”, — dodaje się pkt 24—32 w brzmieniu: „2

4) zawieszająca procedura celna — zawie szającą procedurę celną w rozumieniu przepisów prawa celnego, jak również wprowadzenie wyrobów akcyzowych do miejsca składowania czasowego, do wolnych obszarów celnych lub do skła dów wolnocłowych;

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11656 — Poz. 1013

2

5) miejsce importu — miejsce, w którym znajdują się importowane wyroby akcy zowe w momencie dopuszczenia do ob rotu w rozumieniu przepisów prawa cel nego; 2

6) System — krajowy system teleinforma tyczny służący do obsługi przemieszcza nia wyrobów akcyzowych z zastosowa niem procedury zawieszenia poboru ak cyzy, w szczególności do przesyłania e-AD, raportu odbioru i raportu wywozu, unieważnienia e-AD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia, o któ rych mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skompu teryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze za wieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24); 2

7) raport odbioru — raport składany za po średnictwem Systemu stanowiący do wód, że przemieszczanie wyrobów akcy zowych z zastosowaniem procedury za wieszenia poboru akcyzy zostało zakoń czone; 2

8) dokument zastępujący raport odbioru — dokument zawierający takie same dane jak raport odbioru, stanowiący dowód, że przemieszczanie wyrobów akcyzo wych z zastosowaniem procedury za wieszenia poboru akcyzy zostało zakoń czone, stosowany, gdy System jest nie dostępny; 2

9) raport wywozu — raport składany za po średnictwem Systemu stanowiący do wód, że w przypadku eksportu prze mieszczanie wyrobów akcyzowych z za stosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zostało zakończone; 30) dokument zastępujący raport wywozu — dokument zawierający takie same da ne jak raport wywozu, stanowiący do wód, że w przypadku eksportu prze mieszczanie wyrobów akcyzowych z za stosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zostało zakończone, sto sowany, gdy System jest niedostępny; 3

1) podmiot wysyłający — podmiot prowa dzący skład podatkowy lub zarejestro wanego wysyłającego, którzy wysyłają wyroby akcyzowe z zastosowaniem pro cedury zawieszenia poboru akcyzy; 3

2) podmiot odbierający — podmiot prowa dzący skład podatkowy, zarejestrowane go odbiorcę, nabywcę na terytorium państwa członkowskiego będącego pod miotem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa człon kowskiego Unii Europejskiej do otrzy mywania wyrobów akcyzowych w ra mach procedury zawieszenia poboru ak cyzy lub podmiot objęty zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1, do których są wysyłane wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.”, b) dodaje się ust. 2—4 w brzmieniu: „

2. W przypadku gdy zgodnie z art. 5 ust. 4 dy rektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grud nia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad doty czących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12), Królestwo Hiszpanii złoży oświadczenie, że dyrektywa ta będzie miała zastosowanie na Wyspach Kanaryj skich, będą one uznawane za terytorium państwa członkowskiego.

3. W przypadku gdy zgodnie z art. 5 ust. 5 dy rektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczą cych podatku akcyzowego, uchylającej dy rektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12), Republika Francuska złoży oświadczenie, że dyrektywa ta będzie miała zastosowanie we francuskich departa mentach zamorskich, departamenty te będą uznawane za terytorium państwa członkow skiego.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, datę, od której Wyspy Kanaryjskie oraz fran cuskie departamenty zamorskie będą uzna wane za terytorium państwa członkowskie go.”;

2) użyte w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5, art. 30 ust. 9 pkt 1 i 2, art. 32 ust. 10, art. 36 ust. 6, art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c i ust. 2 pkt 3—5, art. 42 ust. 2 i ust. 4 pkt 3, art. 43 ust. 2 pkt 5, art. 55 ust. 3, art. 69 ust. 3, art. 82 ust. 3 pkt 2 i 3 i ust. 4 pkt 2, art. 91 ust. 7 pkt 4, art. 94 ust. 5, art. 104 ust. 6, art. 110 ust. 1 pkt 2 i 5, ust. 5 i 8, art. 113 ust. 1 pkt 1 oraz art. 119 ust. 1 pkt 2 wyrazy „Wspólnoty Europejskiej” zastępuje się wyrazami „Unii Euro pejskiej”;

3) po art. 7 dodaje się art. 7a i 7b w brzmieniu: „Art. 7a. W przypadku zawarcia przez Rzeczpospo litą Polską z państwem członkowskim Unii Europejskiej umowy w sprawie od powiedzialności za budowę lub utrzyma nie mostu transgranicznego, most i miej sce jego budowy, o których mowa w umowie, uważa się za część terytorium państwa, które zgodnie z umową jest od powiedzialne za budowę lub utrzymanie mostu. Art. 7b.

1. Wiążąca informacja taryfowa, o której mowa w art. 12 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 październi ka 1992 r. ustanawiającego Wspólno towy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.), ma odpo Dziennik Ustaw Nr 151 — 11657 — Poz. 1013

wiednio zastosowanie w obrocie wyro bami akcyzowymi na terytorium kraju oraz w ich nabyciu wewnątrzwspólno towym, zgodnie z przepisami rozporzą dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustana wiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustana wiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Ko deks Celny (Dz. Urz. UE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.).

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przy padku wiążącej informacji taryfowej wydanej na podstawie zmiany w No menklaturze Scalonej, która nie została określona w niniejszej ustawie.”;

4) w art. 8: a) w ust. 1: — pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) import wyrobów akcyzowych, z wyłącze niem importu wyrobów akcyzowych wy słanych następnie z zastosowaniem pro cedury zawieszenia poboru akcyzy z miej sca importu przez zarejestrowanego wy syłającego niebędącego importerem tych wyrobów;”, — w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i do daje się pkt 6 w brzmieniu: „

6) wysłanie z zastosowaniem procedury za wieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyro bów.”, b) w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) nastąpiło bez zachowania warunków upraw niających do zwolnienia od akcyzy albo za stosowania tej stawki akcyzy;”, c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Przedmiotem opodatkowania akcyzą są rów nież ubytki wyrobów akcyzowych lub całko wite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt

20. Wyrób uważa się za całkowicie zniszczony, gdy nie może już zostać wykorzystany jako wyrób akcyzowy.

4. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również zużycie:

1) wyrobów akcyzowych określonych w za łączniku nr 2 do ustawy, o których mowa w art. 89 ust. 2, do produkcji innych wyro bów;

2) napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, przez podmiot zu żywający.”;

5) w art. 9: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) sprzedaż energii elektrycznej nabywcy koń cowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwa rzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, który wyprodukował tę ener gię;”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłącze niem energii zużytej w związku z jej przesy łaniem lub dystrybucją oraz energii elek trycznej pobranej nielegalnie.”, c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Jeżeli w stosunku do energii elektrycznej po wstał obowiązek podatkowy w związku z wy konaniem jednej z czynności, o których mo wa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek po datkowy w związku z wykonaniem innej czynności podlegającej opodatkowaniu ak cyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią ina czej.”;

6) w art. 10 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Obowiązek podatkowy z tytułu importu wyro bów akcyzowych powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego.

3. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia we wnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę powstaje z dniem, w którym wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzo wych.”;

7) art. 11 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

1.

1. W przypadku energii elektrycznej obo wiązek podatkowy powstaje:

1) z dniem nabycia wewnątrzwspólno towego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2) z momentem wydania energii elek trycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elek trycznej na terytorium kraju;

3) z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6;

4) z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elek trycznej przez nabywcę końcowego. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11658 — Poz. 10132. Wydanie energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nabywcy końco wemu jest związane z wystawieniem przez podatnika faktury lub innego do kumentu, z którego wynika zapłata na leżności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną.”;

8) w art. 13: a) w ust. 1: — pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) u którego powstają ubytki wyrobów ak cyzowych lub doszło do całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o któ rych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, również gdy nie jest właścicielem tych wyrobów akcyzowych;”, — pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) będący zarejestrowanym odbiorcą, z wy łączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazo we nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca — z tytułu naby cia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na rzecz innego podmiotu;”, — dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „

6) będący zarejestrowanym wysyłającym, jeżeli wysyła z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcy zowe z miejsca importu.”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. W przypadku niewyznaczenia podmiotu re prezentującego, odmowy przyjęcia zgłosze nia rejestracyjnego podmiotu reprezentują cego przez właściwego naczelnika urzędu celnego lub nieprzesłania w terminie przez nabywcę końcowego podmiotowi reprezen tującemu kopii faktury, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, podatnikiem jest na bywca końcowy, który dokonał nabycia we wnątrzwspólnotowego energii elektrycz nej.”, c) uchyla się ust. 7;

9) w art. 14: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Właściwość miejscową naczelnika urzędu celnego i dyrektora izby celnej ustala się ze względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlega jących opodatkowaniu akcyzą, z zastrzeże niem ust. 4—5b i 7—10.”, b) w ust. 5: — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy,”, — w pkt 3 na końcu skreśla się przecinek i uchy la się pkt 4, — zdanie końcowe otrzymuje brzmienie: „ — właściwość miejscową ustala się ze względu na miejsce wykonywania czynno ści podlegających opodatkowaniu akcyzą lub występowania stanów faktycznych pod legających opodatkowaniu akcyzą, z który mi związane są czynności, o których mowa w pkt 1—3.”, c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: „5a. Właściwość miejscową organu podatkowe go w sprawach odnotowania obciążenia lub zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia ustala się ze względu na miej sce dokonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, stanowiących podstawę do tego odnotowania. 5b. W przypadku gdy zobowiązanie podatkowe wygasa na skutek jego zapłaty, organem właściwym do odnotowania zwolnienia za bezpieczenia generalnego z obciążenia jest naczelnik urzędu celnego, któremu podat nik składa deklarację podatkową.”, d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. W przypadku importu lub wysłania z zasto sowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych z miejsca im portu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 6, organami podatkowymi w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, właściwi, na podstawie przepisów prawa celnego, do obliczenia i zaksięgowa nia kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego.”, e) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. Organami podatkowymi właściwymi w za kresie zwrotu akcyzy, o którym mowa w art. 42 ust. 4 i 8 oraz w art. 82 ust. 1, 2 i 2e, są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, u których dokonano rozliczenia i za płaty akcyzy.”;

10) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Nabywca końcowy jest obowiązany przesyłać kopie faktur, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, podmiotowi reprezentującemu w termi nie 14 dni od dnia ich otrzymania.”; 1

1) w art. 18: a) w ust. 3: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) dane identyfikacyjne podmiotów prowa dzących składy podatkowe, zarejestrowa nych odbiorców, zarejestrowanych wysy łających oraz podmiotów pośredniczą cych, adresy ich siedzib lub zamieszkania oraz adresy ich poczty elektronicznej;”, — pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3) adresy, pod którymi zlokalizowane są składy podatkowe, miejsca odbioru wy robów akcyzowych przez zarejestrowa nych odbiorców oraz miejsca, w których jest wykonywana działalność podmiotów pośredniczących, oraz ich adresy poczty elektronicznej;

4) numery akcyzowe składów podatkowych, podmiotów prowadzących składy podat kowe, zarejestrowanych odbiorców, zare jestrowanych wysyłających, a także nu mery podmiotów pośredniczących.”, Dziennik Ustaw Nr 151 — 11659 — Poz. 1013

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Dane z ewidencji, o których mowa w ust. 3 pkt 4, są potwierdzane na wniosek zaintere sowanych podmiotów albo udostępniane właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej oraz są wykorzystywane przez System.”; 1

2) w art. 21: a) w ust. 3 pkt 1—3 otrzymują brzmienie: „

1) w zakresie, w jakim podatnik jest obowiąza ny do złożenia deklaracji uproszczonej, obli czenia i zapłaty akcyzy, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3;

2) w zakresie, w jakim podatnik jest obowiąza ny do złożenia deklaracji podatkowej, obli czenia i zapłaty akcyzy od energii elektrycz nej, o których mowa w art. 24 ust. 1;

3) do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzo wych objętych zerową stawką akcyzy lub ob jętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizo wanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowi tego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3;”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest obowiązany przesłać do naczelnika urzę du celnego właściwego dla podmiotu pro wadzącego skład podatkowy, z którego wy roby akcyzowe zostały wyprowadzone poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, kopię złożonej deklaracji podatkowej w zakresie dotyczącym tych wyrobów akcyzowych, w terminie trzech dni od dnia jej złożenia.”, c) ust. 7—9 otrzymują brzmienie: „

7. Z zastrzeżeniem art. 23 ust. 4 oraz art. 27 ust. 2, kwotę akcyzy obniża się o kwotę sta nowiącą wartość podatkowych znaków ak cyzy prawidłowo naniesionych na wyroby akcyzowe lub opakowania jednostkowe wy robów akcyzowych, nie wcześniej jednak niż:

1) następnego dnia po naniesieniu tych zna ków na dany wyrób akcyzowy lub opako wanie jednostkowe — w przypadku ozna czania wyrobów akcyzowych znakami ak cyzy w składzie podatkowym na teryto rium kraju, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. b;

2) po powstaniu obowiązku podatkowego — w przypadku: a) produkcji wyrobów akcyzowych, o któ rej mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, b) zarejestrowanego odbiorcy posiadają cego zezwolenie na jednorazowe naby cie wyrobów akcyzowych jako zareje strowany odbiorca, c) podatnika nabywającego wewnątrz wspólnotowo wyroby akcyzowe z za płaconą akcyzą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykony wanej działalności gospodarczej, d) nabycia wewnątrzwspólnotowego wy robów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, dokonanego za pośrednictwem przed stawiciela podatkowego, o którym mo wa w art. 79 ust. 1;

3) następnego dnia po wprowadzeniu wyro bów akcyzowych do składu podatkowego na terytorium kraju — w przypadku im portu albo nabycia wewnątrzwspólnoto wego przez podmiot prowadzący skład podatkowy wyrobów akcyzowych ozna czonych znakami akcyzy na terytorium państwa trzeciego albo na terytorium pań stwa członkowskiego;

4) następnego dnia po powstaniu obowiązku podatkowego — w przypadku: a) zarejestrowanego odbiorcy, z wyłącze niem zarejestrowanego odbiorcy po siadającego zezwolenie na jednorazo we nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, b) właściciela wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

8. Kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 może być obni żona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących wy robami akcyzowymi.

9. W przypadku ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających normy dopuszczalnych ubytków, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a, oraz całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, z wyłączeniem ubytków i całkowitego zniszczenia, o których mowa w art. 30 ust. 3, podatnik jest obowią zany, bez wezwania organu podatkowego, składać deklarację podatkową, obliczać oraz wpłacać akcyzę za dzienny okres rozliczenio wy, w terminie do 2

5. dnia miesiąca nastę pującego po miesiącu, w którym powstał ten ubytek lub powstało całkowite zniszczenie.”; 1

3) w art. 23: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zarejestrowani odbiorcy, z wyłączeniem za rejestrowanego odbiorcy posiadającego ze zwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmioty prowadzące składy podatkowe oraz podatnicy, o których mowa w art. 13 ust. 3, są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, do obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne, na rachunek właściwej izby celnej.”, Dziennik Ustaw Nr 151 — 11660 — Poz. 1013

b) w ust. 4 w pkt 1 lit. a—c otrzymują brzmienie: „a) następnego dnia po naniesieniu tych zna ków na dany wyrób akcyzowy lub opakowa nie jednostkowe — w przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy w składzie podatkowym na terytorium kraju, z zastrzeżeniem lit. c tiret pierwsze, b) następnego dnia po wprowadzeniu wyro bów akcyzowych do składu podatkowego na terytorium kraju — w przypadku importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy na terytorium państwa trzeciego albo na terytorium państwa członkowskie go, c) następnego dnia po powstaniu obowiązku podatkowego — w przypadku: — zarejestrowanego odbiorcy, z wyłącze niem zarejestrowanego odbiorcy posia dającego zezwolenie na jednorazowe na bycie wyrobów akcyzowych jako zareje strowany odbiorca, — właściciela wyrobów akcyzowych, o któ rym mowa w art. 13 ust. 3;”; 1

4) w art. 24: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w tym ust. pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) upłynął termin płatności określony w umo wie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie — upłynął termin płatności wynikający z faktury lub in nego dokumentu wystawionego przez po datnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elek tryczną, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze lub w tym dokumencie — po miesiącu, w któ rym wystawiono fakturę lub ten dokument — w przypadku sprzedaży energii elektrycz nej nabywcy końcowemu na terytorium kra ju;”, b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Przepis ust. 1 pkt 3 nie ma zastosowania do podmiotów posiadających koncesję na wy twarzanie energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, które zużywają ener gię elektryczną na cele zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 6 lub 7, i nie są podatni kami z tytułu innych czynności, o których mowa w art. 9 ust. 1.”; 1

5) uchyla się art. 25; 1

6) w art. 26 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) wyroby akcyzowe, w przypadku których podat nicy mogą stosować dłuższe niż wymienione w art. 21 ust. 1, 2 i 9, w art. 23 ust. 2 i w art. 24 ust. 1 okresy rozliczeniowe, terminy składania deklaracji lub wpłaty akcyzy, lub warunki, któ re muszą spełniać podmioty stosujące te okre sy lub terminy”; 1

7) w art. 30: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Zwalnia się od akcyzy ubytki wyrobów akcy zowych lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, powstałe wskutek zdarzenia losowe go lub siły wyższej, pod warunkiem że po datnik wykaże zaistnienie okoliczności uprawniających do zwolnienia.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie ma zastosowania w przypadku ubytków lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzo wych, wynikających z popełnienia przestęp stwa przeciwko mieniu.”, c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elek trycznej w procesie produkcji energii elek trycznej i ciepła w skojarzeniu.”; 1

8) w art. 31: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegają ce opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby akcyzowe mające być wykorzysty wane:

1) przez instytucje Unii Europejskiej;

2) w ramach stosunków dyplomatycznych lub konsularnych, w odniesieniu do osób, które nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego miejsca pobytu na teryto rium kraju;

3) przez organizacje międzynarodowe uzna wane przez właściwe organy na teryto rium kraju oraz członków takich organiza cji, w granicach i na warunkach określo nych w konwencjach międzynarodowych ustanawiających takie organizacje lub w umowach w sprawie ich siedzib;

4) przez siły zbrojne państwa będącego stro ną Traktatu Północnoatlantyckiego, inne go niż państwo członkowskie Unii Euro pejskiej, na terytorium którego podatek akcyzowy jest wymagalny, a także przez siły zbrojne uczestniczące w Partnerstwie dla Pokoju, Kwaterę Główną Wielonaro dowego Korpusu Północno-Wschodniego oraz przez dowództwa sojusznicze, w szczególności Centrum Szkolenia Sił Połączonych, do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego personelu cywilnego lub w celu zaopatrzenia ich mes lub kan tyn;

5) do konsumpcji zgodnie z umową zawartą z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi, pod warunkiem że wyroby te są zwolnione od podatku od to warów i usług.”, b) uchyla się ust. 2, Dziennik Ustaw Nr 151 — 11661 — Poz. 1013

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie stosuje się do Sił Zbrojnych Rzeczypospoli tej Polskiej.

4. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane również przez zwrot zapła conej kwoty akcyzy dokonywany przez wy znaczonego naczelnika urzędu celnego.”, d) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) określi szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o któ rych mowa w ust. 1,”; 1

9) w art. 32: a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników od rzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych — w przy padkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5—13;

2) używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, wyroby energetyczne — w przy padkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5—13;”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Zwalnia się od akcyzy olej opałowy, inny niż określony w art. 90 ust. 1 pkt 1, wyko rzystywany do prowadzenia prób zdaw czych u producentów silników dla morskich jednostek pływających, w przypadkach o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3, 4 lub 7, jeżeli są spełnione warunki, o których mo wa w ust. 5—13.”, c) w ust. 3: — pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4) nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłącze niem zarejestrowanego odbiorcy posia dającego zezwolenie na jednorazowe na bycie wyrobów akcyzowych jako zareje strowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub

5) nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłącze niem zarejestrowanego odbiorcy posia dającego zezwolenie na jednorazowe na bycie wyrobów akcyzowych jako zareje strowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub”, — pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zu żywający, lub”, — dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „

9) zużycia przez podmiot pośredniczący wy stępujący jako podmiot zużywający.”, d) w ust. 4: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) wyroby energetyczne zużywane w proce sie produkcji energii elektrycznej — wy łącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1—5, jeżeli są spełnione wa runki, o których mowa w ust. 5—13;”, — w pkt 2 po średniku dodaje się wyrazy: „w przypadku podmiotu zużywającego zwol nienie od akcyzy dotyczy ilości nieprzekracza jących dopuszczalnych norm zużycia, o któ rych mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. b;”, e) w ust. 5: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpiecze niem akcyzowym lub w przypadku impor tu — zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należ ności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpo wiednio: podmiot prowadzący skład po datkowy, podmiot pośredniczący lub za rejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadające go zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowa ny odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przy padku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia wa runków zwolnienia — do czasu potwier dzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;”, — pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzo wych objętych zwolnieniem przez pod miot prowadzący skład podatkowy, zare jestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadające go zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowa ny odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działal ność gospodarczą z użyciem wyrobów ak cyzowych objętych zwolnieniem od akcy zy ze względu na ich przeznaczenie, z wy łączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych po zostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.”, f) ust. 11 otrzymuje brzmienie: „1

1. Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy.”, Dziennik Ustaw Nr 151 — 11662 — Poz. 1013

g) dodaje się ust. 14 w brzmieniu: „1

4. W przypadku zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na prze znaczenie przez:

1) podmiot zużywający do podmiotu po średniczącego,

2) podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający do składu podatkowego — przemieszczanie tych wyrobów odbywa się na podstawie dokumentu dostawy.”;

20) w art. 38: a) w ust. 1: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 1a, oraz podmioty, które wystawiają dokument dostawy,”, — w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek i doda je się pkt 4 w brzmieniu: „

4) warunki i sposób zwrotu wyrobów akcy zowych zwolnionych od akcyzy ze wzglę du na przeznaczenie do podmiotu po średniczącego oraz do składu podatko wego”, b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) sytuacje, w których dla zastosowania zwol nienia od akcyzy nie muszą być spełnione niektóre albo wszystkie warunki, o których mowa w art. 32 ust. 3 lub 5—13,”; 2

1) w art. 40: a) w ust. 1: — w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) w składzie podatkowym, w tym również w wyniku zwrotu przez podmiot pośred niczący albo podmiot zużywający,”, — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) wyroby akcyzowe importowane i do puszczone do obrotu są przemieszczane przez zarejestrowanego wysyłającego z miejsca importu na terytorium kraju do: a) składu podatkowego na terytorium kraju, b) urzędu celnego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowa dzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, c) podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1.”, — uchyla się pkt 3, b) w ust. 2: — pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie: „

6) ze składu podatkowego na terytorium kraju do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskie go Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach proce dury zawieszenia poboru akcyzy lub do podmiotów objętych zwolnieniem od ak cyzy wynikającym z art. 31 ust. 1;

7) ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca ich odbioru przez zarejestrowanego odbior cę na terytorium kraju lub do podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynika jącym z art. 31 ust. 1;”, — pkt 9 otrzymuje brzmienie: „

9) przez terytorium kraju ze składu podatko wego na terytorium państwa członkow skiego do nabywcy na terytorium pań stwa członkowskiego będącego podmio tem upoważnionym przez właściwe wła dze podatkowe tego państwa członkow skiego Unii Europejskiej do otrzymywa nia wyrobów akcyzowych w ramach pro cedury zawieszenia poboru akcyzy lub do podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1;”, — dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu: „

10) w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, z miejsca importu na terytorium kraju, przez zarejestrowanego wysyłają cego do: a) składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego, b) nabywcy na terytorium państwa członkowskiego będącego podmio tem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia po boru akcyzy, c) podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1, d) urzędu celnego na terytorium pań stwa członkowskiego, który nadzoru je faktyczne wyprowadzenie tych wy robów poza terytorium Unii Europej skiej; 1

1) w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, z miejsca importu na terytorium państwa członkowskiego, przez zareje strowanego wysyłającego do: a) składu podatkowego na terytorium kraju, b) określonego we właściwym zezwole niu miejsca odbioru tych wyrobów przez zarejestrowanego odbiorcę, c) podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1, d) urzędu celnego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowa dzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw Nr 151 — 11663 — Poz. 1013

e) urzędu celnego na terytorium pań stwa członkowskiego, który nadzoru je faktyczne wyprowadzenie tych wy robów poza terytorium Unii Europej skiej, przez terytorium kraju.”, c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli w ramach przemieszczania wyrobów akcyzowych, o którym mowa w ust. 2, wyroby te są prze mieszczane przez terytorium państwa trze ciego.”, d) uchyla się ust. 3 i 4, e) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosu je się na terytorium kraju również do wyro bów akcyzowych innych niż określone w za łączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeże niem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5.”, f) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „

8. Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się w przypadku przemieszczania między terytorium kraju i terytorium pań stwa członkowskiego wyrobów akcyzowych dla sił zbrojnych wymienionych w art. 31 ust. 1 pkt 4, jeżeli do tego przemieszczania znajdzie zastosowanie procedura bezpo średnio oparta na Traktacie Północnoatlan tyckim, chyba że inne postanowienia wyni kają z porozumienia zawartego z państwem członkowskim Unii Europejskiej.”; 2

2) w art. 41: a) ust. 1—5 otrzymują brzmienie: „

1. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest:

1) zastosowanie e-AD albo dokumentu za stępującego e-AD;

2) złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

2. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy dostawy wewnątrzwspólnotowej do podmiotu nieprowadzącego składu podat kowego, warunkiem zastosowania procedu ry zawieszenia poboru akcyzy jest upoważ nienie wydane przez właściwe władze po datkowe państwa członkowskiego Unii Eu ropejskiej do odbioru przez nabywcę wyro bów akcyzowych w ramach procedury za wieszenia poboru akcyzy, a w przypadku podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1 — zastosowanie świadectwa zwolnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świade ctwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. UE L 8 z 11.01.1996, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297). Przepis ust. 1 stosuje się odpowied nio.

3. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy nabycia wewnątrzwspólnotowego przez podmioty objęte zwolnieniem od akcy zy wynikającym z art. 31 ust. 1, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia pobo ru akcyzy jest zastosowanie świadectwa zwolnienia, o którym mowa w rozporządze niu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6, warunki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na tery torium kraju, a w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub do stawy wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia pobo ru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do prze mieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD.

5. Przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia po boru akcyzy nie powstaje zobowiązanie po datkowe i wygasa powstały w wyniku doko nania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy cią żący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego:

1) raportu odbioru albo dokumentu zastępu jącego raport odbioru lub

2) raportu wywozu albo dokumentu zastę pującego raport wywozu — w części objętej potwierdzeniem.”, b) uchyla się ust. 6—8, c) ust. 9—13 otrzymują brzmienie: „

9. Procedura zawieszenia poboru akcyzy nie ma zastosowania wobec wyrobów akcyzo wych oznaczonych znakami akcyzy prze mieszczanych:

1) w ramach dostawy wewnątrzwspólnoto wej;

2) w celu dokonania eksportu;

3) między składami podatkowymi na teryto rium kraju, z wyjątkiem składów podatko wych tego samego podmiotu.

10. Podmiot prowadzący skład podatkowy i za rejestrowany wysyłający są obowiązani do prowadzenia ewidencji dokumentów handlowych towarzyszących przemieszcza niu wyrobów akcyzowych innych niż okreś lone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. 1

1. Ewidencja, o której mowa w ust. 10, może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym po informowaniu właściwego naczelnika urzę du celnego o formie jej prowadzenia. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11664 — Poz. 1013

1

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 10, powin na zawierać dane dotyczące dokumentów handlowych, w szczególności w zakresie podmiotów i wyrobów akcyzowych, których te dokumenty dotyczą. 1

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 10, powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzo wego, w którym została sporządzona.”, d) uchyla się ust. 14, e) ust. 15 otrzymuje brzmienie: „1

5. W przypadku dokonania kontroli lub wystą pienia w trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy innego zdarze nia, które może mieć wpływ na przemiesz czanie wyrobów akcyzowych z zastosowa niem tej procedury lub na jej dokumento wanie, właściwy naczelnik urzędu celnego zamieszcza w Systemie informację o doko nanej kontroli lub o takim zdarzeniu.”; 2

3) po art. 41 dodaje się art. 41a—41h w brzmieniu: „Art. 41a.

1. Przemieszczanie wyrobów akcyzo wych z zastosowaniem procedury za wieszenia poboru akcyzy rozpoczyna się z chwilą:

1) wyprowadzenia wyrobów akcyzo wych ze składu podatkowego w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz ust. 2 pkt 1—9;

2) dopuszczenia wyrobów akcyzo wych do obrotu w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 10 i 11, pod wa runkiem że dane dotyczące wyro bów akcyzowych zawarte w zgło szeniu celnym zgadzają się z dany mi zawartymi w e-AD, sprawdzo nym pod względem kompletności i prawidłowości danych i któremu został nadany numer referencyjny.

2. Przemieszczanie wyrobów akcyzo wych z zastosowaniem procedury za wieszenia poboru akcyzy kończy się z chwilą:

1) odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot odbierający w przy padkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a i c oraz ust. 2 pkt 1, 2, 6—9, pkt 10 lit. a—c i pkt 11 lit. a—c;

2) wyprowadzenia wyrobów akcyzo wych poza terytorium Unii Euro pejskiej w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 3—5, pkt 10 lit. d i pkt 11 lit. d i e.

3. Przemieszczanie wyrobów akcyzo wych z zastosowaniem procedury za wieszenia poboru akcyzy może być rozpoczęte po:

1) przesłaniu przez podmiot wysyłają cy do Systemu projektu e-AD i uzy skaniu z Systemu e-AD, z nadanym numerem referencyjnym, spraw dzonego pod względem komplet ności i prawidłowości danych za wartych w tym dokumencie, albo

2) sporządzeniu przez podmiot wysy łający dokumentu zastępującego e-AD oraz przekazaniu kopii tego dokumentu właściwemu naczelni kowi urzędu celnego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zarejestrowany wysyła jący przesyła do Systemu projekt e-AD przed dopuszczeniem do obrotu wyrobów akcyzowych, których e-AD dotyczy.

5. Przemieszczanie wyrobów akcyzo wych z zastosowaniem procedury za wieszenia poboru akcyzy odbywa się z załączonym:

1) wydrukiem e-AD z nadanym nume rem referencyjnym albo z załączo nym innym dokumentem handlo wym, w którym umieszczono nu mer referencyjny nadany w Syste mie e-AD związanemu z przemiesz czaniem danych wyrobów akcyzo wych, albo

2) dokumentem zastępującym e-AD.

6. Z chwilą zweryfikowania projektu e-AD, przed przesłaniem e-AD zgod nie z art. 41b ust. 1, następuje auto matyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą akcyzy wynikającą z ilości i rodzaju przemieszczanych wyrobów akcyzo wych albo następuje automatyczne odnotowanie objęcia wyrobów akcy zowych zabezpieczeniem ryczałto wym.

7. Jeżeli System jest niedostępny, pod miot wysyłający przed rozpoczęciem przemieszczania wyrobów akcyzo wych z zastosowaniem procedury za wieszenia poboru akcyzy jest obowią zany:

1) przekazać właściwemu naczelniko wi urzędu celnego wraz z doku mentem, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, kopię dokumentu potwier dzającego złożenie zabezpieczenia akcyzowego, którym zostanie obję te zobowiązanie podatkowe doty czące przemieszczanych wyrobów;

2) złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie w sprawie zabezpieczenia akcyzo wego, którym zostanie objęte zo bowiązanie podatkowe dotyczące przemieszczanych wyrobów, o ter minie ważności i kwocie wolnej za Dziennik Ustaw Nr 151 — 11665 — Poz. 1013

bezpieczenia generalnego lub o wysokości i terminie ważności zabezpieczenia ryczałtowego;

3) złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie prze woźnika lub spedytora, który złożył zabezpieczenie generalne, albo podmiotu odbierającego, o wyra żeniu zgody na objęcie zobowiąza nia podatkowego podmiotu wysy łającego ich zabezpieczeniem akcy zowym — w przypadkach, o któ rych mowa w art. 63 ust. 3 pkt 1 i ust. 4. Art. 41b.

1. Jeżeli projekt e-AD zawiera prawidło we i kompletne dane, w Systemie jest mu automatycznie nadawany numer referencyjny, a następnie dokument ten jest automatycznie przesyłany do podmiotu wysyłającego oraz do:

1) podmiotu odbierającego, w przy padku przemieszczeń wyrobów ak cyzowych na terytorium kraju, albo

2) właściwych władz państwa człon kowskiego Unii Europejskiej pod miotu odbierającego, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu dokonywanego przez urząd celny wyprowadzenia znaj dujący się w państwie członkow skim Unii Europejskiej.

2. Jeżeli projekt e-AD zawiera niekom pletne lub nieprawidłowe dane, do podmiotu wysyłającego jest automa tycznie wysyłana z Systemu informa cja o błędach.

3. Podmiot wysyłający może unieważnić e-AD do momentu rozpoczęcia prze mieszczania wyrobów akcyzowych.

4. Podmiot wysyłający może w czasie przemieszczania wyrobów akcyzo wych dokonać zmiany miejsca prze znaczenia wyrobów za pośredni ctwem Systemu.

5. Uprawnione organy mają prawo wglądu do Systemu w każdej chwili, w celu sprawdzenia zgodności da nych zawartych w e-AD ze stanem faktycznym, oraz prawo żądania przedstawienia im, załączonego do przemieszczanych wyrobów akcyzo wych, wydruku e-AD z nadanym nu merem referencyjnym albo innego dokumentu handlowego, w którym umieszczono numer referencyjny e-AD, a w przypadku gdy System jest niedostępny w momencie rozpoczę cia przemieszczania wyrobów akcyzo wych, organy te mają prawo żądania przedstawienia im dokumentu zastę pującego e-AD. Podmiot wezwany do przedstawienia dokumentów jest obowiązany do ich okazania.

6. W przypadku nabycia wewnątrz wspólnotowego wyrobów akcyzo wych z zastosowaniem procedury za wieszenia poboru akcyzy e-AD jest przekazywany do Systemu przez właściwe dla podmiotu wysyłającego władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a następnie jest przeka zywany automatycznie do podmiotu odbierającego. Art. 41c.

1. W przypadku przemieszczania wyro bów energetycznych z zastosowa niem procedury zawieszenia poboru akcyzy drogą morską podmiot wysy łający może nie wskazywać w projek cie e-AD podmiotu odbierającego, je żeli nie jest on znany w momencie przesyłania do Systemu projektu e-AD.

2. Niezwłocznie po uzyskaniu danych dotyczących podmiotu odbierające go, nie później jednak niż w momen cie zakończenia przemieszczania, podmiot wysyłający uzupełnia w Systemie dane dotyczące podmio tu odbierającego. Art. 41d.

1. Podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przezna czenia w przypadkach:

1) odmowy przyjęcia całości lub częś ci wyrobów akcyzowych przez pod miot odbierający po zakończeniu przemieszczania tych wyrobów al bo

2) otrzymania z Systemu informacji o odmowie wyprowadzenia wyro bów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej, a w przypadku niedostępności Systemu — otrzy mania dokumentu zastępującego raport wywozu stwierdzającego odmowę wyprowadzenia wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, albo

3) utraty przez podmiot odbierający, wskazany w dokumencie zastępu jącym e-AD, uprawnienia do od bioru wyrobów akcyzowych z za stosowaniem procedury zawiesze nia poboru akcyzy.

2. Podmiot odbierający po otrzymaniu e-AD z Systemu może poinformować, że może nie przyjąć albo że nie przyj mie wyrobów akcyzowych.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inne przypadki, w których podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych, uwzględniając konieczność właściwe go i skutecznego funkcjonowania procedury zawieszenia poboru akcy zy. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11666 — Poz. 1013

Art. 41e.

1. W przypadku otrzymania z Systemu informacji o zamiarze przeprowadze nia przez właściwego naczelnika urzę du celnego kontroli odebranych wy robów akcyzowych podmiot odbiera jący ma obowiązek przesłania do Systemu powiadomienia o przybyciu przemieszczanych wyrobów akcyzo wych niezwłocznie po ich odbiorze. Podmiot odbierający nie dokonuje rozładunku wyrobów do momentu przeprowadzenia kontroli.

2. Podmiot odbierający przesyła do Systemu projekt raportu odbioru nie zwłocznie po:

1) przeprowadzeniu kontroli odebra nych wyrobów akcyzowych albo

2) odbiorze wyrobów akcyzowych, w przypadku nieotrzymania, do momentu odbioru tych wyrobów, informacji z Systemu o zamiarze przeprowadzenia kontroli odebra nych wyrobów akcyzowych — nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia przemieszczania.

3. Jeżeli projekt raportu odbioru zawie ra kompletne i prawidłowe dane, ra port odbioru jest automatycznie prze syłany z Systemu do podmiotu od bierającego oraz do:

1) podmiotu wysyłającego, w przy padku przemieszczeń wyrobów ak cyzowych na terytorium kraju, albo

2) właściwych władz państwa człon kowskiego Unii Europejskiej pod miotu wysyłającego, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego.

4. Jeżeli projekt raportu odbioru albo projekt raportu wywozu sporządzony przez właściwego naczelnika urzędu celnego zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, do podmiotu odbierającego albo do właściwego naczelnika urzędu celnego jest auto matycznie wysyłana z Systemu infor macja o błędach.

5. W przypadku eksportu wyrobów akcy zowych przez urząd celny wyprowa dzenia znajdujący się na terytorium kraju w Systemie jest tworzony raport wywozu na podstawie informacji uzy skanej z elektronicznego systemu ob sługi eksportu, potwierdzającej wyj ście wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej. Raport wywozu po sprawdzeniu pod względem komplet ności i prawidłowości danych w nim zawartych jest automatycznie przesy łany z Systemu do podmiotu wysyła jącego albo do właściwych dla pod miotu wysyłającego władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

6. W przypadku dostawy wewnątrz wspólnotowej albo eksportu dokony wanego przez terytorium państwa członkowskiego wyrobów akcyzo wych z zastosowaniem procedury za wieszenia poboru akcyzy System otrzymuje od właściwych dla podmio tu odbierającego władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej ra port odbioru albo raport wywozu, któ ry następnie jest automatycznie prze syłany z Systemu do podmiotu wysy łającego.

7. W momencie zarejestrowania w Sys temie raportu odbioru lub raportu wy wozu następuje automatyczne odno towanie zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia albo auto matyczne odnotowanie zwolnienia wyrobów akcyzowych z objęcia zabez pieczeniem ryczałtowym.

8. W przypadku braku raportu odbioru albo gdy raport odbioru potwierdza dostarczenie tylko części przemiesz czanych wyrobów akcyzowych do podmiotu odbierającego, odnotowa nie zwolnienia zabezpieczenia gene ralnego z obciążenia, w całości lub w części, albo odnotowanie zwolnie nia wyrobów z objęcia zabezpiecze niem ryczałtowym jest dokonywane w Systemie przez właściwego naczel nika urzędu celnego, po uzyskaniu przez niego potwierdzenia, że zobo wiązanie podatkowe dotyczące prze mieszczanych wyrobów w całości lub w części wygasło lub że nie może już ono powstać.

9. Podmiot objęty zwolnieniem od akcy zy wynikającym z art. 31 ust. 1 dostar cza do właściwego naczelnika urzędu celnego dokument zastępujący raport odbioru wraz ze świadectwem zwol nienia w ciągu 5 dni od dnia zakoń czenia przemieszczania. Właściwy na czelnik urzędu celnego niezwłocznie wprowadza raport odbioru do Syste mu w imieniu tego podmiotu. Art. 41f.

1. System jest niedostępny, jeżeli użyt kownik Systemu poinformuje dyrek tora Izby Celnej w Łodzi o niemożno ści przesyłania do Systemu dokumen tów, a dyrektor potwierdzi niedostęp ność Systemu.

2. Po przywróceniu dostępności Syste mu, niezwłocznie po nadaniu e-AD numeru referencyjnego w trybie art. 41b ust. 1, dokument ten zastępu je dokument zastępujący e-AD.

3. Podmiot wysyłający przechowuje ko pię dokumentu zastępującego e-AD z przyporządkowanym do niego nu merem referencyjnym nadanym po przywróceniu dostępności Systemu. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11667 — Poz. 10134. W przypadku gdy System jest niedo stępny, podmiot wysyłający i pod miot odbierający przekazują właści wemu naczelnikowi urzędu celnego informacje, które w przypadku do stępności Systemu przesyłają do Systemu.

5. W przypadku gdy dostępność Syste mu zostanie przywrócona, podmiot wysyłający i podmiot odbierający przesyłają do Systemu informacje, które nie mogły być przesłane wcześ niej z powodu niedostępności Syste mu.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady postępowania podmiotów wysyłają cych, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, uwzględniając konieczność monitoro wania przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem proce dury zawieszenia poboru akcyzy. Art. 41g.

1. Jeżeli w momencie zakończenia prze mieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawie szenia poboru akcyzy System jest nie dostępny lub do tego momentu nie uzyskano e-AD, podmiot odbierający przedstawia właściwemu naczelniko wi urzędu celnego, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zakończenia przemieszczania, dokument zastępu jący raport odbioru, potwierdzający, że przemieszczanie zostało zakończo ne.

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego przesyła otrzymany dokument zastę pujący raport odbioru właściwemu dla podmiotu wysyłającego naczelni kowi urzędu celnego, a w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego — właściwym dla podmiotu wysyłające go władzom państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Właściwy dla pod miotu wysyłającego naczelnik urzędu celnego przesyła otrzymany doku ment zastępujący raport odbioru pod miotowi wysyłającemu.

3. Jeżeli, w przypadku eksportu wyro bów akcyzowych, System jest niedo stępny lub gdy nie uzyskano e-AD, naczelnik urzędu celnego, który nad zoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Euro pejskiej, przesyła dokument zastępu jący raport wywozu właściwemu dla podmiotu wysyłającego naczelnikowi urzędu celnego albo właściwym dla podmiotu wysyłającego władzom państwa członkowskiego Unii Euro pejskiej. Właściwy naczelnik urzędu celnego przesyła otrzymany doku ment zastępujący raport wywozu podmiotowi wysyłającemu. Art. 41h.

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, podmiot wysyłający oraz podmiot od bierający są obowiązani zapewnić ak tualną informację o przemieszcza nych wyrobach akcyzowych, jeżeli in formacja taka nie jest automatycznie zapewniana przez System.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozpo rządzenia, szczegółowy zakres infor macji, które zgodnie z ust. 1 powinny być dostarczone do Systemu, oraz przypadki, w których informacje takie powinny być dostarczone, uwzględ niając konieczność zapewnienia właś ciwej informacji dotyczącej prze mieszczanych wyrobów akcyzo wych.”; 2

4) w art. 42: a) w ust. 1: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) z dniem wyprowadzenia wyrobów akcy zowych ze składu podatkowego poza pro cedurą zawieszenia poboru akcyzy, z za strzeżeniem ust. 1a; zobowiązanie podat kowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy wobec podmiotu prowadzą cego skład podatkowy, jeżeli powstał obowiązek podatkowy z tytułu czynności, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5;”, — pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3) w przypadku nieotrzymania przez pod miot wysyłający, w terminie 2 miesięcy od dnia wysyłki wyrobów akcyzowych, odpowiednio: raportu odbioru albo doku mentu zastępującego raport odbioru lub raportu wywozu albo dokumentu zastę pującego raport wywozu, jeżeli prze mieszczanie miało miejsce na terytorium kraju — następnego dnia po upływie tego terminu;

4) w przypadku nieotrzymania przez pod miot wysyłający, w terminie 4 miesięcy od dnia wysyłki wyrobów akcyzowych, odpowiednio: raportu odbioru albo doku mentu zastępującego raport odbioru lub raportu wywozu albo dokumentu zastę pującego raport wywozu, jeżeli prze mieszczanie miało miejsce w ramach do stawy wewnątrzwspólnotowej albo eks portu przez terytorium państwa członkow skiego — następnego dnia po upływie te go terminu;”, — pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) w przypadku ubytków wyrobów akcyzo wych lub całkowitego zniszczenia wyro bów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 — z dniem powstania ubytków wyrobów akcyzowych lub ich Dziennik Ustaw Nr 151 — 11668 — Poz. 1013

całkowitego zniszczenia, a gdy nie można ustalić tego dnia — z dniem stwierdzenia przez uprawniony organ ubytków wyro bów akcyzowych lub ich całkowitego zniszczenia;”, — pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie: „

7) w przypadku dostawy wewnątrzwspólno towej albo eksportu wyrobów akcyzo wych, o których mowa w art. 40 ust. 6 — z dniem otrzymania przez podmiot wysy łający, który dokonał dostawy wewnątrz wspólnotowej albo eksportu tych wyro bów, dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę tych wyrobów na terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii Europejskiej; zobo wiązanie podatkowe nie powstaje i wyga sa powstały w wyniku dokonania określo nej czynności podlegającej opodatkowa niu obowiązek podatkowy ciążący na po datniku, z chwilą otrzymania przez niego tego dokumentu, w części objętej po twierdzeniem;

8) w przypadku nieotrzymania przez pod miot wysyłający, w terminie 4 miesięcy od dnia wysyłki ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych, dokumentu, o któ rym mowa w pkt 7, z potwierdzeniem do stawy tych wyrobów akcyzowych na tery torium państwa członkowskiego albo wy prowadzenia ich poza terytorium Unii Eu ropejskiej, jeżeli przemieszczanie miało miejsce w ramach dostawy wewnątrz wspólnotowej albo eksportu przez teryto rium państwa członkowskiego — następ nego dnia po upływie tego terminu.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W przypadku powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów akcyzo wych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, niedostarczonych ze składu podatkowego do podmiotu pośred niczącego albo ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego, uznaje się, że nie nastąpiło naruszenie warunków zwolnienia oraz że nie nastąpiło zakończenie procedu ry zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do tych wyrobów.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Właściwy naczelnik urzędu celnego, o któ rym mowa w ust. 2, informuje za pomocą Systemu właściwe władze podatkowe pań stwa członkowskiego Unii Europejskiej, z te rytorium którego dokonano wysyłki, o naru szeniu procedury zawieszenia poboru akcy zy oraz o powstaniu zobowiązania podatko wego na terytorium kraju.”, d) w ust. 4: — zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Podmiotowi wysyłającemu, który otrzy mał:”, — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) raport odbioru albo dokument zastępują cy raport odbioru lub raport wywozu albo dokument zastępujący raport wywozu po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, albo”, e) dodaje się ust. 6—9 w brzmieniu: „

6. Jeżeli w wyniku stwierdzenia naruszenia wa runków procedury zawieszenia poboru ak cyzy, skutkującego jej zakończeniem, akcyza zostanie pobrana na terytorium państwa członkowskiego, a przed upływem 3 lat od daty rozpoczęcia przemieszczania zostanie ustalone, że naruszenie tych warunków na stąpiło faktycznie na terytorium kraju, właś ciwy naczelnik urzędu celnego pobiera akcy zę obliczaną z zastosowaniem stawek akcyzy obowiązujących w dniu, w którym warunki procedury zawieszenia poboru akcyzy po wodujące jej zakończenie zostały naruszone na terytorium kraju.

7. Właściwy naczelnik urzędu celnego, o któ rym mowa w ust. 6, jest obowiązany poin formować właściwe władze podatkowe pań stwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym pobrano akcyzę w związku ze stwierdzeniem naruszenia warunków proce dury zawieszenia poboru akcyzy, skutkujące go jej zakończeniem, o fakcie naruszenia tych warunków oraz o pobraniu akcyzy na terytorium kraju.

8. Jeżeli w wyniku stwierdzenia naruszenia wa runków procedury zawieszenia poboru akcy zy, skutkującego jej zakończeniem, powstało zobowiązanie podatkowe na terytorium kra ju, a przed upływem 3 lat od daty rozpoczę cia przemieszczania zostanie ustalone, że naruszenie tych warunków nastąpiło faktycz nie na terytorium państwa członkowskiego, to w przypadku gdy akcyza:

1) została pobrana na terytorium kraju — podmiotowi, który zapłacił akcyzę na te rytorium kraju, przysługuje zwrot zapła conej kwoty akcyzy,

2) nie została pobrana na terytorium kraju w całości lub w części — powstałe zobo wiązanie podatkowe podlega umorzeniu w całości lub w części odpowiadającej kwocie niepobranej akcyzy — pod warunkiem że akcyza została zapła cona na terytorium państwa członkowskie go.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, zwrot akcyzy następuje na pisemny wniosek pod miotu, złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z dokumentami po twierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego oraz na terytorium kraju, w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności akcyzy na terytorium kraju.”; Dziennik Ustaw Nr 151 — 11669 — Poz. 1013

2

5) w art. 43: a) w ust. 1: — uchyla się pkt 1—3, — uchyla się pkt 5, — pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 42 ust. 4 i 8.”, — uchyla się pkt 7, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządze nia, które dane pozostawione do decyzji państw członkowskich Unii Europejskiej umieszcza się obowiązkowo w e-AD lub w dokumencie zastępującym e-AD, uwzględ niając przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych pro cedur przemieszczania wyrobów akcyzo wych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.”; 2

6) w art. 44 w ust. 1 pkt 1—5 otrzymują brzmienie: „

1) cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający;

2) upływu okresu, na jaki zostało wydane zezwo lenie na prowadzenie składu podatkowego lub na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zare jestrowany wysyłający, jeżeli podmiot nie uzy skał nowego zezwolenia przed upływem tego okresu;

3) zaprzestania przez podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego wysyłające go wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą;

4) likwidacji przedsiębiorstwa podmiotu prowa dzącego skład podatkowy lub zarejestrowane go wysyłającego;

5) utraty ważności zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli przed utratą ważności podmiot prowa dzący skład podatkowy albo zarejestrowany wysyłający nie złożył nowego zabezpieczenia akcyzowego albo podmiot prowadzący skład podatkowy nie uzyskał zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 64 ust. 1;”; 2

7) art. 46 otrzymuje brzmienie: „Art. 4

6.

1. Systemem administruje minister właś ciwy do spraw finansów publicznych.

2. Użytkownikami Systemu są podmioty prowadzące składy podatkowe, zareje strowani wysyłający, zarejestrowani odbiorcy, podmioty objęte zwolnie niem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1 i organy podatkowe.

3. Zarejestrowany wysyłający, zarejestro wany odbiorca lub podmiot prowadzą cy skład podatkowy każdorazowo do konuje elektronicznego podpisu doku mentów przesyłanych do Systemu.

4. Dokument przesyłany do Systemu podlega sprawdzeniu pod względem kompletności i prawidłowości przesła nych danych, w szczególności w zakre sie zgodności z danymi z ewidencji, o której mowa w art. 18 ust. 3.

5. Po przesłaniu dokumentu do Systemu potwierdzenie jego otrzymania z po daniem czasu otrzymania jest automa tycznie wysyłane do podmiotu, który ten dokument przesłał.

6. W Systemie jest prowadzona ewiden cja wszystkich przemieszczeń wyro bów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

7. Z urzędu lub na wniosek złożony przez podmiot wysyłający lub podmiot od bierający do właściwego naczelnika urzędu celnego są usuwane stwierdzo ne w Systemie nieprawidłowości spo wodowane niezgodnością czynności dokonywanych w Systemie z przepisa mi niniejszej ustawy lub aktów wyko nawczych wydanych na jej podstawie. Odmowa uwzględnienia wniosku na stępuje w drodze decyzji.

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozpo rządzenia:

1) sposób komunikowania się użyt kowników z Systemem, w szczegól ności sposób podpisywania doku mentów przesyłanych do Systemu pocztą elektroniczną, oraz sposób dostępu do Systemu przez użytkow ników Systemu;

2) strukturę lokalnego numeru referen cyjnego;

3) warunki i sposób dostarczenia da nych przez podmioty właściwemu naczelnikowi urzędu celnego celem wprowadzenia ich do Systemu.

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 8, uwzględni konieczność:

1) skutecznego funkcjonowania proce dury zawieszenia poboru akcyzy;

2) zapewnienia właściwej kontroli nad wyrobami akcyzowymi;

3) zapewnienia przepływu informacji dotyczących przemieszczania wyro bów akcyzowych, od których nie za płacono akcyzy;

4) zapewnienia bezpieczeństwa prze syłanych informacji.”; Dziennik Ustaw Nr 151 — 11670 — Poz. 1013

2

8) w art. 47: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości rów nej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadają cej do zapłaty od wyprodukowanych wyro bów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnio nych od akcyzy ze względu na przeznacze nie, pod warunkiem że wyprodukowany wy rób jest również wyrobem akcyzowym zwol nionym od akcyzy ze względu na przezna czenie;”, b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) w których dochodzi do zmiany środka trans portu, a przeładowane wyroby akcyzowe w całości są przemieszczane do jednego miejsca odbioru wskazanego w e-AD albo w dokumencie zastępującym e-AD.”; 2

9) w art. 49 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „1

1. Jeżeli podmiot prowadzący skład podatkowy zamierza produkować, magazynować lub do konywać przeładunku wyrobów należących do innej niż będąca przedmiotem dotychcza sowej działalności grupy wyrobów akcyzo wych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1, jest obowiązany uzyskać nowe zezwolenie na pro wadzenie składu podatkowego.”; 30) w art. 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany umieszczać w e-AD albo w doku mencie zastępującym e-AD numer akcyzowy składu podatkowego, z którego są wyprowa dzane wyroby akcyzowe.”; 3

1) w art. 53: a) uchyla się ust. 1—4b; b) uchyla się ust. 8; 3

2) w art. 54: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zezwolenie na wyprowadzanie wyrobów ak cyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3, zwane dalej „zezwoleniem wyprowa dzenia”, dotyczy konkretnego składu podat kowego i jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieozna czony, na wniosek podmiotu, który spełnia łącznie warunki określone w art. 48 ust. 1 pkt 2—6.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia wypro wadzenia załącza się pisemną zgodę pod miotu prowadzącego skład podatkowy na magazynowanie w tym składzie wyrobów akcyzowych podmiotu występującego z wnioskiem oraz dokumenty potwierdzają ce spełnienie warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2—6.”, c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, zamierza wyprowadzać ze składu po datkowego wyroby akcyzowe należące do innej niż będąca przedmiotem dotychczaso wej działalności grupy wyrobów akcyzo wych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1, jest obowiązany uzyskać nowe zezwolenie wy prowadzenia.”, d) w ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) podmiot występujący z wnioskiem o zezwo lenie wyprowadzenia nie spełnia warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2—6, przy czym przy ocenie spełnienia warunku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6, bierze się pod uwagę okres ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwo lenia;”, e) w ust. 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) został naruszony którykolwiek z warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2—6, z za strzeżeniem ust. 12.”, f) dodaje się ust. 16 w brzmieniu: „1

6. Właściwy naczelnik urzędu celnego dorę cza kopię decyzji o zmianie lub cofnięciu zezwolenia wyprowadzenia podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, z którego następowało lub mogło nastąpić wyprowa dzanie wyrobów akcyzowych poza proce durą zawieszenia poboru akcyzy, określo nemu w zezwoleniu wyprowadzenia.”; 3

3) w art. 56 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „

10. Jeżeli podmiot pośredniczący zamierza do starczać wyroby akcyzowe należące do innej niż będąca przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych wy mienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1, jest obowiąza ny uzyskać nowe zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący.”; 3

4) w dziale III tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: „Zarejestrowani odbiorcy”; 3

5) w art. 57: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podmiotu spełniającego warunki wymienione:

1) w ust. 2 i art. 48 ust. 1 pkt 2—6 — wydaje zezwolenie na nabywanie wyrobów akcy zowych jako zarejestrowany odbiorca;

2) w art. 48 ust. 1 pkt 2—6 — wydaje zezwo lenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbior ca.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może uzyskać więcej niż jedno zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.”, Dziennik Ustaw Nr 151 — 11671 — Poz. 1013

c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem za rejestrowanego odbiorcy posiadającego ze zwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, jest obowiązany posiadać tytuł prawny do korzystania z wyodrębnionego miejsca prze znaczonego do odbierania wyrobów akcyzo wych, zwanego dalej „miejscem odbioru wyrobów akcyzowych”. Zezwolenie na na bywanie wyrobów akcyzowych jako zareje strowany odbiorca oraz zezwolenie na jed norazowe nabycie wyrobów akcyzowych ja ko zarejestrowany odbiorca może dotyczyć tylko jednego miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywa nie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowa ny odbiorca powinien zawierać:

1) dane dotyczące podmiotu oraz prowadzo nej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub na zwę podmiotu, adres jego siedziby lub za mieszkania, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w ewidencji działalności gospodarczej, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatko wej (NIP), adres poczty elektronicznej, a także planowaną lokalizację miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

2) informację o rodzaju wyrobów akcyzo wych, które będą nabywane wewnątrz wspólnotowo;

3) proponowane zabezpieczenie akcyzowe;

4) informację o liczbie wydanych temu pod miotowi zezwoleń na nabywanie wyro bów akcyzowych jako zarejestrowany od biorca.”, d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednora zowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca powinien zawie rać:

1) dane dotyczące podmiotu oraz prowa dzonej przez niego działalności gospo darczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w ewidencji działalności gospodarczej, numer iden tyfikacyjny REGON oraz numer identyfi kacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej, a także planowaną lokali zację miejsca odbioru wyrobów akcyzo wych;

2) informację o rodzaju oraz ilości wyro bów akcyzowych, które będą nabyte wewnątrzwspólnotowo;

3) proponowane zabezpieczenie akcyzowe;

4) dane podmiotu, od którego będą nabyte wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzo we.”, e) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załą cza się plan miejsca odbioru wyrobów akcy zowych oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 2 i art. 48 ust. 1 pkt 2—6.”, f) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3a, załącza się dokumenty potwierdzające speł nienie warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2—6.”, g) ust. 5—11 otrzymują brzmienie: „

5. Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzo wych jako zarejestrowany odbiorca może być wydane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony. Zezwo lenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca powinno być wykorzystane jednorazowo, w terminie 3 miesięcy od daty wydania zezwolenia.

6. Zarejestrowany odbiorca jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawar tych we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 7, 9 i 10.

7. Powiadomienia o planowanej zmianie da nych objętych treścią zezwolenia na naby wanie wyrobów akcyzowych jako zarejestro wany odbiorca należy dokonywać przed do konaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.

8. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 7, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę ze zwolenia na nabywanie wyrobów akcyzo wych jako zarejestrowany odbiorca w zakre sie dotyczącym zgłoszonej zmiany.

9. Zmiana miejsca odbioru wyrobów akcyzo wych lub zarejestrowanego odbiorcy wyma ga uzyskania nowego zezwolenia na naby wanie wyrobów akcyzowych jako zarejestro wany odbiorca lub nowego zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.

10. Jeżeli zarejestrowany odbiorca posiadający zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzo wych jako zarejestrowany odbiorca zamie rza nabywać wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe należące do innej niż będąca przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1, jest obowiązany uzyskać nowe zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. 1

1. Do odmowy wydania, cofnięcia lub wygaś nięcia zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca stosuje się odpowiednio art. 52.”; Dziennik Ustaw Nr 151 — 11672 — Poz. 1013

3

6) art. 58 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

8.

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, wydając zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestro wany odbiorca lub zezwolenie na jed norazowe nabycie wyrobów akcyzo wych jako zarejestrowany odbiorca, nadaje podmiotowi numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy związany z miejscem odbioru wyrobów akcyzo wych.

2. Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany od biorca określa w szczególności:

1) numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy związany z miejscem od bioru wyrobów akcyzowych;

2) adres siedziby lub miejsca zamiesz kania zarejestrowanego odbiorcy;

3) adres miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

4) rodzaj nabywanych wewnątrzwspól notowo wyrobów akcyzowych;

5) formę i termin obowiązywania za bezpieczenia akcyzowego.

3. Zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestro wany odbiorca określa w szczególno ści:

1) numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy związany z miejscem od bioru wyrobów akcyzowych;

2) adres siedziby lub miejsca zamiesz kania zarejestrowanego odbiorcy;

3) dane podmiotu, od którego są naby wane wewnątrzwspólnotowo wyro by akcyzowe;

4) adres miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

5) rodzaj oraz ilość nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych;

6) wysokość zabezpieczenia akcyzowe go.”; 3

7) w art. 59: a) ust. 1—6 otrzymują brzmienie: „

1. Zarejestrowany odbiorca nie może magazy nować ani wysyłać wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia po boru akcyzy.

2. Zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem za rejestrowanego odbiorcy posiadającego ze zwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, jest obowiązany prowadzić ewidencję naby wanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

3. Zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem za rejestrowanego odbiorcy posiadającego ze zwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, może dokonywać nabycia wewnątrzwspól notowego wyrobów akcyzowych na rzecz innych podmiotów.

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 2, może być prowadzona w formie papierowej lub elek tronicznej, po uprzednim pisemnym poin formowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać w szczególności informacje doty czące wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo, podmiotu wysyłają cego wyroby akcyzowe oraz podmiotu, na rzecz którego wyroby akcyzowe są nabywa ne wewnątrzwspólnotowo przez zarejestro wanego odbiorcę.

6. Ewidencja, o której mowa w ust. 2, powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzo wego, w którym została sporządzona.”, b) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) warunki dotyczące miejsca odbioru wyro bów akcyzowych nabywanych wewnątrz wspólnotowo przez zarejestrowanego od biorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jed norazowe nabycie wyrobów akcyzowych ja ko zarejestrowany odbiorca,”; 3

8) w dziale III uchyla się rozdział 5; 3

9) w dziale III dodaje się rozdział 5a w brzmieniu: „Rozdział 5a Zarejestrowani wysyłający Art. 62a.

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, na pisemny wniosek podmiotu spełniają cego warunki, wymienione w art. 48 ust. 1 pkt 2—6, wydaje zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z zastosowaniem proce dury zawieszenia poboru akcyzy, w ra mach prowadzonej działalności gospo darczej, zwane dalej „zezwoleniem na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający”.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wy syłanie wyrobów akcyzowych jako za rejestrowany wysyłający powinien za wierać:

1) dane dotyczące podmiotu oraz pro wadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszka nia, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w ewidencji działal ności gospodarczej, numer identyfi kacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres poczty elektronicznej; Dziennik Ustaw Nr 151 — 11673 — Poz. 10132) informację o rodzaju wyrobów akcy zowych, które będą wysyłane z za stosowaniem procedury zawiesze nia poboru akcyzy;

3) proponowane zabezpieczenie akcy zowe;

4) informację o liczbie wydanych temu podmiotowi zezwoleń na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zareje strowany wysyłający.

3. Do wniosku załącza się dokumenty po twierdzające spełnienie warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2—6.

4. Zezwolenie na wysyłanie wyrobów ak cyzowych jako zarejestrowany wysyła jący może być wydane na czas ozna czony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony.

5. Zarejestrowany wysyłający jest obo wiązany do powiadamiania właściwe go naczelnika urzędu celnego o zmia nach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpi ła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 6, 8 i 9.

6. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający należy do konywać przed dokonaniem tej zmia ny, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6, stanowi jednocześnie wnio sek o zmianę zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestro wany wysyłający w zakresie dotyczą cym zgłoszonej zmiany.

8. Zmiana zarejestrowanego wysyłające go wymaga uzyskania nowego zezwo lenia na wysyłanie wyrobów akcyzo wych jako zarejestrowany wysyłający.

9. Jeżeli zarejestrowany wysyłający za mierza wysyłać z zastosowaniem pro cedury zawieszenia poboru akcyzy wy roby akcyzowe należące do innej niż będąca przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzo wych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1, jest obowiązany uzyskać nowe zezwo lenie na wysyłanie wyrobów akcyzo wych jako zarejestrowany wysyłający.

10. Do odmowy wydania, cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestro wany wysyłający stosuje się odpo wiednio art. 52. Art. 62b.

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, wydając zezwolenie na wysyłanie wy robów akcyzowych jako zarejestrowa ny wysyłający, nadaje podmiotowi nu mer akcyzowy zarejestrowanego wy syłającego.

2. Zezwolenie na wysyłanie wyrobów ak cyzowych jako zarejestrowany wysyła jący określa w szczególności:

1) numer akcyzowy zarejestrowanego wysyłającego;

2) adres siedziby lub miejsca zamiesz kania zarejestrowanego wysyłające go;

3) rodzaj wysyłanych wyrobów akcyzo wych;

4) formę i termin obowiązywania za bezpieczenia akcyzowego. Art. 62c.

1. Zarejestrowany wysyłający nie może magazynować wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawiesze nia poboru akcyzy.

2. Zarejestrowany wysyłający jest obo wiązany:

1) po dopuszczeniu do obrotu wyro bów akcyzowych wysłać wyroby ak cyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

2) prowadzić ewidencję wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastoso waniem procedury zawieszenia po boru akcyzy.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowa niu właściwego naczelnika urzędu cel nego o formie jej prowadzenia.

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, powinna zawierać w szczególno ści informacje dotyczące wyrobów ak cyzowych wysyłanych z zastosowa niem procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz podmiotu, do którego są wysyłane wyroby akcyzowe.

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w któ rym została sporządzona.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozpo rządzenia, szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewi dencji wyrobów akcyzowych wysyła nych z zastosowaniem procedury za wieszenia poboru akcyzy przez zareje strowanego wysyłającego, oraz spo sób prowadzenia tej ewidencji, uwzględniając konieczność zapewnie nia prawidłowej kontroli oraz prawid łowego dokumentowania ilości wyro bów akcyzowych i określenia kwot akcyzy.”; Dziennik Ustaw Nr 151 — 11674 — Poz. 1013

40) art. 63 otrzymuje brzmienie: „Art. 6

3.

1. Do złożenia zabezpieczenia akcyzowe go w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe są obowiązane następują ce podmioty:

1) podmiot prowadzący skład podatko wy;

2) zarejestrowany odbiorca;

3) zarejestrowany wysyłający;

4) podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

5) podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1;

6) podmiot pośredniczący;

7) przedstawiciel podatkowy.

2. Zabezpieczenie akcyzowe może być złożone na czas oznaczony albo nie oznaczony, dla zagwarantowania po krycia jednego albo wielu zobowiązań podatkowych.

3. Na wniosek podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowe go, właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmuje zabezpieczenie akcyzowe, w formach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1—3, złożone zamiast tego podmio tu lub łącznie z tym podmiotem przez:

1) przewoźnika lub spedytora — w przypadku przemieszczania przez nich wyrobów akcyzowych podmio tu obowiązanego do złożenia zabez pieczenia akcyzowego z zastosowa niem procedury zawieszenia poboru akcyzy, dla zagwarantowania pokry cia zobowiązań podatkowych mogą cych powstać w stosunku do tych wyrobów akcyzowych,

2) właściciela wyrobów akcyzowych,

3) odbiorcę wyrobów akcyzowych,

4) wszystkie lub kilka podmiotów, o których mowa w pkt 1—3 — w kwocie pokrywającej zabezpiecze nie akcyzowe w wymaganej wysoko ści.

4. W przypadku przemieszczania na tery torium kraju wyrobów akcyzowych między składami podatkowymi zobo wiązanie podatkowe podmiotu wysy łającego może być, na jego wniosek, objęte zabezpieczeniem akcyzowym podmiotu odbierającego, złożonym na terytorium kraju w formach określo nych w art. 67 ust. 1 pkt 1—3, za zgodą podmiotu odbierającego.

5. Osoba, która złożyła zabezpieczenie ak cyzowe zgodnie z ust. 3 lub której za bezpieczeniem akcyzowym zostało ob jęte zobowiązanie podatkowe podmio tu wysyłającego zgodnie z ust. 4, od powiada całym swoim majątkiem za zobowiązanie podatkowe podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpie czenia akcyzowego wraz z odsetkami za zwłokę, solidarnie z tym podmio tem, do wysokości kwoty:

1) złożonego zabezpieczenia akcyzo wego — w przypadku, o którym mo wa w ust. 3;

2) którą zostało obciążone zabezpiecze nie generalne, lub kwoty zobowiąza nia podatkowego objętego zabez pieczeniem ryczałtowym, wraz z od setkami za zwłokę — w przypadku, o którym mowa w ust. 4.”; 4

1) w art. 64: a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) nie posiada zaległości z tytułu cła i podat ków stanowiących dochód budżetu państwa oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub właściwy organ odroczył lub rozłożył na raty jego zaległe płatności, lub wstrzymał wykonanie wydanej wobec niego decyzji;”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Właściwy naczelnik urzędu celnego zwalnia podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3, z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcy zowego, jeżeli podatnik ten spełnia warun ki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz 3—5.”, c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest udzielane na czas oznaczony, nie dłuż szy niż 2 lata, w drodze decyzji, na pisemny wniosek podmiotu. Na pisemny wniosek zwolnionego podmiotu zwolnienie może być przedłużone, w drodze decyzji, na kolejne okresy nie dłuższe niż 2 lata.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, powinny zawierać dane dotyczące podmiotu i prowa dzonej przez niego działalności gospodar czej, w szczególności imię i nazwisko lub na zwę, adres zamieszkania lub siedziby pod miotu, a także określenie przewidywanej maksymalnej kwoty zobowiązań podatko wych podlegających zabezpieczeniu akcyzo wemu oraz terminu, na jaki zwolnienie ma być udzielone lub przedłużone. Wniosek o udzielenie zwolnienia, składany przez pod miot prowadzący skład podatkowy, powi nien zawierać ponadto określenie rodzaju działalności prowadzonej przez podmiot w składzie podatkowym.”, d) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie: „

9. Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, w przypadku gdy podmiot, któremu udzielo no zwolnienia, naruszy którykolwiek z wa runków określonych w ust. 1 pkt 1, 3 lub 4, z zastrzeżeniem ust. 2. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11675 — Poz. 101310. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządze nia, sposób dokumentowania spełnienia warunków określonych w ust. 1, w tym ro dzaj dokumentów potwierdzających ich spełnienie, wzór wniosków, o których mowa w ust. 3, a także szczegółowy sposób udzie lania, przedłużania i cofania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia zo bowiązań podatkowych oraz konieczność zapewnienia przepływu informacji o zwol nieniach z obowiązku złożenia zabezpiecze nia akcyzowego.”; 4

2) w art. 65: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podmioty obowiązane do złożenia zabezpie czenia akcyzowego:

1) podmiot prowadzący skład podatkowy,

2) zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadające go zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowa ny odbiorca,

3) zarejestrowany wysyłający,

4) podmiot pośredniczący,

5) podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3 — składają zabezpieczenie w formie zabez pieczenia generalnego w celu zagwaranto wania pokrycia wielu zobowiązań podatko wych, z zastrzeżeniem ust. 8.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Zabezpieczenie generalne może być rów nież złożone na pisemny wniosek:

1) podatnika, o którym mowa w art. 78 ust. 1, lub przedstawiciela podatkowego, dla za gwarantowania pokrycia ich zobowiązań podatkowych;

2) przewoźnika lub spedytora, dla zagwaran towania pokrycia zobowiązań podatko wych mogących powstać w stosunku do przemieszczanych przez nich, z zastoso waniem procedury zawieszania poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych podmiotów obowiązanych do złożenia zabezpieczenia akcyzowego.”, c) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wy sokość zabezpieczenia generalnego, z uwzględ nieniem ust. 3 lub 3a, na poziomie równym:”, d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Wysokość zabezpieczenia generalnego skła danego przez podmiot pośredniczący ustala się w kwocie równej wysokości maksymal nej kwoty miesięcznego zobowiązania po datkowego mogącego powstać w przypadku użycia wyrobów akcyzowych niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwol nienia od akcyzy lub naruszenia warunków tego zwolnienia.”, e) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot, o którym mowa w ust. 1a, ustala się w kwocie wskazanej przez ten podmiot we wniosku o złożenie zabezpieczenia generalnego, oszacowanej przez ten podmiot na poziomie pozwalają cym na pokrycie w każdym czasie zobowią zań podatkowych, które mają być objęte tym zabezpieczeniem.”, f) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. W przypadku gdy jest przyjmowane zabez pieczenie generalne zobowiązań podatko wych, których wysokość może ulec zmianie z upływem czasu, podmioty, o których mo wa w ust. 1 lub 1a, są obowiązane wstępnie oszacować wysokość takiego zabezpieczenia na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdym czasie tych zobowiązań podatko wych.”, g) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Dokonanie czynności lub zaistnienie stanu faktycznego, powodujących powstanie obo wiązku podatkowego, wymaga odnotowa nia obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego, po uprzednim ustaleniu stanu jego wykorzystania.”, h) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: „7a. Z zastrzeżeniem art. 41a ust. 6, obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powsta łego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego oraz jego zwolnienie z obcią żenia w przypadkach, o których mowa:

1) w ust. 1 pkt 1—3 i 5 oraz ust. 1a — od notowuje właściwy naczelnik urzędu celnego;

2) w ust. 1 pkt 4 — odnotowuje podmiot pośredniczący.”, i) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Na wniosek podmiotu określonego w ust. 1, który spełnia warunki określone w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik urzędu celnego wyraża zgodę na złożenie zabezpie czenia ryczałtowego dla zabezpieczenia wy konania zobowiązań podatkowych tego pod miotu. Przepisy art. 64 ust. 3—5, 8 i 9 oraz przepisy wydane na podstawie art. 64 ust. 10 dotyczące sposobu dokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1, w tym rodzaju dokumentów potwier dzających ich spełnienie, stosuje się odpo wiednio.”; 4

3) w art. 66: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządze nia:

1) wzór wniosku o wyrażenie zgody na zło żenie zabezpieczenia ryczałtowego i wniosku o przedłużenie zgody na złoże nie zabezpieczenia ryczałtowego, Dziennik Ustaw Nr 151 — 11676 — Poz. 10132) szczegółowy sposób ustalania wysokości za bezpieczenia generalnego i ryczałtowego,

3) szczegółowy sposób stosowania zabezpiecze nia generalnego i ryczałtowego, w tym: a) sposób ustalania stanu wykorzystania za bezpieczenia generalnego oraz odnotowy wania jego obciążenia i zwolnienia z obcią żenia kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego, b) sposób stosowania zabezpieczenia gene ralnego i ryczałtowego przy wykorzystaniu Systemu,

4) szczegółowy sposób objęcia zabezpieczeniem akcyzowym wyrobów akcyzowych zwolnio nych od akcyzy ze względu na ich przeznacze nie, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1,

5) sposób i częstotliwość aktualizacji zabezpie czenia generalnego, o której mowa w art. 65 ust. 6 — uwzględniając konieczność właściwego za bezpieczenia należności akcyzowych.”, b) w ust. 2: — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) inne niż określone w art. 65 ust. 7a przy padki lub warunki, w których obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą po wstałego lub mogącego powstać zobo wiązania podatkowego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia,”, — dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) przypadki, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego po wstać zobowiązania podatkowego”; 4

4) w art. 67: a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) czeku potwierdzonego przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europej skiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) — strony umowy o Europej skim Obszarze Gospodarczym lub przez od dział banku zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.5));”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Zabezpieczenie akcyzowe obowiązuje na ca łym terytorium Unii Europejskiej.”; 4

5) w art. 69 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Gwarant powinien zobowiązać się na piśmie do zapłacenia, solidarnie z podatnikiem, jego następcami prawnymi oraz osobą, której udzie lił gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, złożonej przez tę osobę jako zabezpieczenie ak cyzowe zamiast podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub łącz nie z nim, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie właściwego naczelnika urzędu celnego, zabezpieczonej kwoty zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami za zwłokę, je żeli jej zapłacenie stanie się wymagalne.

2. Gwarant odpowiada całym swoim majątkiem, solidarnie z podatnikiem, jego następcami prawnymi oraz osobą, której udzielił gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, złożonej przez tę osobę jako zabezpieczenie akcyzowe zamiast podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpie czenia akcyzowego lub łącznie z nim, za zobo wiązanie podatkowe objęte gwarancją do cza su jego wygaśnięcia wraz z odsetkami za zwło kę — do wysokości kwoty gwarancji.”; 4

6) w art. 73: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jeżeli określona lub zadeklarowana kwota akcyzy nie została zapłacona w terminie, organ podatkowy pokrywa ją ze złożonego zabezpieczenia akcyzowego, z zastrzeżeniem ust. 1a.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Organ podatkowy nie pokrywa kwoty akcy zy, o której mowa w ust. 1, z zabezpieczenia akcyzowego podmiotu, o którym mowa w art. 63 ust. 3, w przypadku, o którym mo wa w art. 42 ust. 1 pkt 4, jeżeli podmiot ten nie został poinformowany lub nie mógł być poinformowany o nieotrzymaniu przez podmiot wysyłający raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru bądź raportu wywozu albo dokumentu za stępującego raport wywozu i, w terminie jednego miesiąca od dnia przekazania mu informacji o tym fakcie przez organ podat kowy, przedstawi dowód, że przemieszcza nie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy za kończyło się zgodnie z art. 41a ust. 2, lub dowód potwierdzający miejsce wystąpie nia nieprawidłowości na terytorium pań stwa członkowskiego.”; 4

7) w art. 74 uchyla się ust. 2;

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530 i Nr 126, poz. 853. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11677 — Poz. 1013

4

8) art. 76 otrzymuje brzmienie: „Art. 7

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą dzenia, wzór dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju, o któ rym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2, uwzględ niając konieczność zapewnienia informa cji o złożonym zabezpieczeniu akcyzo wym lub o zapłaconej kwocie akcyzy.”; 4

9) w art. 78 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: „

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji uproszczonej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego złożenia tej deklara cji, informacją o terminie i miejscu jej złoże nia, pouczeniem podatnika, że deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu wy konawczego, uwzględniając konieczność za pewnienia prawidłowego obliczenia wysoko ści akcyzy.”; 50) w art. 81 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. Jeżeli przedstawiciel podatkowy zamierza na bywać wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzo we należące do innej niż będąca przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1, jest obowiązany uzyskać nowe zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przed stawiciela podatkowego.”; 5

1) w art. 82: a) w ust. 1 zdanie końcowe otrzymuje brzmienie: „ — na pisemny wniosek złożony do właściwe go naczelnika urzędu celnego wraz z doku mentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a—2g w brzmieniu: „2a. W przypadku gdy w stosunku do przemiesz czanych przez terytorium Unii Europejskiej wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą:

1) powstała nieprawidłowość na teryto rium kraju lub

2) nie można ustalić miejsca, gdzie powsta ła nieprawidłowość, a powstanie tej nie prawidłowości zostanie stwierdzone na terytorium kraju — właściwy naczelnik urzędu celnego po biera akcyzę obliczaną z zastosowaniem stawek akcyzy obowiązujących w dniu, w którym powstała nieprawidłowość, a je żeli tego dnia nie można ustalić — obowią zujących w dniu, w którym stwierdzono powstanie tej nieprawidłowości. 2b. Właściwy naczelnik urzędu celnego, o któ rym mowa w ust. 2a, jest obowiązany poin formować właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z terytorium którego dokonano wysyłki, o powstaniu lub stwierdzeniu powstania nieprawidłowości oraz pobraniu akcyzy na terytorium kraju. 2c. Jeżeli w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości akcyza zostanie pobrana na terytorium państwa członkowskiego, a przed upływem 3 lat od daty nabycia wy robów akcyzowych przez odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość powstała na terytorium kraju, właściwy naczelnik urzę du celnego pobiera akcyzę obliczaną z za stosowaniem stawek akcyzy obowiązują cych w dniu, w którym nieprawidłowość ta powstała. 2d. Właściwy naczelnik urzędu celnego, o któ rym mowa w ust. 2c, jest obowiązany poin formować właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym pobrano akcyzę w związku ze stwierdzeniem powstania nieprawidłowo ści, o powstaniu nieprawidłowości oraz o pobraniu akcyzy na terytorium kraju. 2e. Jeżeli w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości akcyza zostanie pobrana na terytorium kraju, a przed upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów akcyzowych przez odbiorcę zostanie ustalone, że nie prawidłowość powstała na terytorium pań stwa członkowskiego i akcyza zostanie tam pobrana, podmiotowi, który zapłacił akcyzę w związku ze stwierdzeniem powstania nie prawidłowości na terytorium kraju, przy sługuje zwrot zapłaconej akcyzy. 2f. W przypadku, o którym mowa w ust. 2e, zwrot akcyzy następuje na pisemny wnio sek podmiotu, złożony do właściwego na czelnika urzędu celnego, w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności akcyzy. 2g. Za nieprawidłowość uważa się sytuacje, do których dochodzi w trakcie przemieszcza nia wyrobów akcyzowych z zapłaconą ak cyzą, w wyniku których całe przemieszcza nie lub część przemieszczania tych wyro bów nie kończy się zgodnie z przepisami, z wyłączeniem sytuacji, w których doszło do całkowitego zniszczenia lub nieodwra calnej utraty wyrobów akcyzowych.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Podmiot, o którym mowa w ust. 2e, wystę pujący z wnioskiem o zwrot akcyzy jest obowiązany przedłożyć właściwemu na czelnikowi urzędu celnego:

1) dokumenty towarzyszące przemieszcza niu wyrobów akcyzowych;

2) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego, w którym powstała nieprawidłowość;

3) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy w związku ze stwierdzeniem powstania nieprawidłowości na terytorium kraju.”, d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Właściwy naczelnik urzędu celnego dokonu je weryfikacji wniosku o zwrot akcyzy w oparciu o dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 3—4a.”, Dziennik Ustaw Nr 151 — 11678 — Poz. 1013

e) w ust. 7 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Minister właściwy do spraw finansów publicz nych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i ter miny dokonywania zwrotu akcyzy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 2e, minimalną kwotę zwrotu oraz wzór wniosku o zwrot akcyzy, uwzględnia jąc:”; 5

2) w art. 83 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Podmiot prowadzący skład podatkowy może dokonać obniżenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wykorzystania reklamowanych wyrobów akcyzowych do produkcji wyrobów akcyzowych.”; 5

3) po art. 83 dodaje się art. 83a w brzmieniu: „Art. 83a.

1. W przypadku reklamacji wyrobów ak cyzowych z zapłaconą akcyzą uznanej przez podatnika może on dokonać ob niżenia kwoty akcyzy, do której zapła cenia jest obowiązany, o kwotę akcy zy zapłaconej od reklamowanych wy robów.

2. Podatnik może dokonać obniżenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku całkowitego zniszczenia reklamowa nych wyrobów akcyzowych:

1) w składzie podatkowym albo,

2) za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego — w innym miej scu spełniającym warunki niszcze nia wyrobów na podstawie przepi sów odrębnych, w obecności przedstawiciela organu podatko wego.

3. Z czynności zniszczenia wyrobów ak cyzowych, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, sporządza się, w dwóch egzem plarzach, protokół zniszczenia wyro bów akcyzowych, w którym podaje się przyczyny tego zniszczenia. Proto kół zniszczenia wyrobów akcyzowych podpisuje podatnik oraz obecny przy czynności zniszczenia przedstawiciel organu podatkowego.”; 5

4) w art. 84 w ust. 1: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,”, b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzo wych jako zarejestrowany odbiorca,”, c) uchyla się pkt 3, d) dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający,”; 5

5) w art. 85: a) w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, w przypadku ich użycia przez podmiot zuży wający.”, b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) ustala dopuszczalne normy zużycia wyro bów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o których mowa w art. 89 ust. 2, znajdujących się poza procedurą za wieszenia poboru akcyzy i objętych zerową stawką akcyzy, w przypadku ich zużycia do produkcji innych wyrobów.”; 5

6) w art. 88: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. W przypadku nielegalnego poboru energii elektrycznej podstawą opodatkowania energii elektrycznej jest jej szacunkowa ilość, wyrażona w megawatogodzinach (MWh). 2b. Podmiot, który określa szacunkową ilość nielegalnie pobranej energii elektrycznej, jest obowiązany powiadomić właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego o tym fakcie w terminie 7 dni od dnia usta lenia podmiotu dokonującego nielegalne go poboru energii elektrycznej.”, b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) paliw opałowych,”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Za użycie paliw opałowych lub olejów napę dowych, o których mowa w ust. 3, niezgod nie z przeznaczeniem uznaje się również ich posiadanie lub sprzedaż ze zbiornika podłą czonego do odmierzacza paliw.”; 5

7) w art. 89: a) w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „1

1) olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 — 1 180,00 zł/1 000 litrów;”, b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) przekroczenia dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2, ustalo nych dla wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o których mo wa w ust. 2, znajdujących się poza procedu rą zawieszenia poboru akcyzy w przypadku ich zużycia do produkcji innych wyrobów, stosuje się odpowiednio stawkę określoną w ust. 1 pkt 14, a w przypadku zużycia tych wyrobów do celów opałowych — stawkę określoną w ust. 1 pkt 15;”, c) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także NIP lub REGON;”, d) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, NIP lub numer PESEL (jeżeli został nadany) nabywcy lub pełnoletniej osoby zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca;”, Dziennik Ustaw Nr 151 — 11679 — Poz. 1013

e) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: „8a. Jeżeli nabywcą wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 jest or gan administracji publicznej, jednostka Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, pub liczna szkoła i placówka, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.6)), publiczny zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o za kładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.7)), publiczna jed nostka organizacyjna pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.8)), oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, może być zastąpione oświad czeniem złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, które wywiera skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów akcyzowych w ilości wynikającej z tej umowy, zawiera jącym dane określone w ust. 6, pod warun kiem:

1) przekazania kopii tej umowy właściwe mu dla sprzedawcy naczelnikowi urzędu celnego przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów;

2) potwierdzenia każdej sprzedaży fakturą.”, f) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „

10. Sprzedawca wyrobów akcyzowych okreś lonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej jest obowiązany zastosować stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 albo odmówić sprzedaży tych wyrobów w przy padku, gdy:

1) osoba nabywająca te wyroby odmawia okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1;

2) dane zawarte w oświadczeniu są nie kompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dokumen tu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1;

3) adres, pod który sprzedawca dostarczył wyroby akcyzowe, jest inny niż wskaza ne w oświadczeniu nabywcy miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze;

4) ilość i rodzaj nabywanych wyrobów ak cyzowych są inne niż wskazane w oświadczeniu.”, g) w ust. 15 w pkt 1 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu: „g) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres sie dziby lub zamieszkania, a także NIP lub nu mer PESEL (jeżeli został nadany), lub RE GON składającego oświadczenie;”; 5

8) w art. 90: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Obowiązkowi barwienia nie podlegają wy roby energetyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wykorzystywane do celów żeglugi przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.”, b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) ilości substancji stosowanych do znakowa nia i barwienia, wyrażone w miligramach/litr wyrobu energetycznego, po których doda niu wyrób uważa się za prawidłowo ozna czony i zabarwiony.”; 5

9) w art. 91 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, powinna zawierać odpowiednio dane niezbędne do określenia w okresach miesięcznych, z dokład nością do 0,001 MWh, łącznej ilości:

1) wyprodukowanej, nabytej wewnątrzwspól notowo, zaimportowanej, zakupionej na te rytorium kraju energii elektrycznej;

2) energii elektrycznej sprzedanej nabywcom końcowym na terytorium kraju;

3) energii elektrycznej sprzedanej podmiotom posiadającym koncesję w rozumieniu prze pisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne;

4) energii elektrycznej dostarczonej wewnątrz wspólnotowo i wyeksportowanej;

5) energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne;

6) energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 6 i 7 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2;

7) strat energii elektrycznej niepodlegających opodatkowaniu, o których mowa w art. 9.

4. Jeżeli brak jest urządzeń pomiarowych pozwa lających na precyzyjne określenie ilości, o któ rych mowa w ust. 3 pkt 5 i 7, prowadzący ewi dencję określa ilości szacunkowe.”;

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 107, poz. 679.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11680 — Poz. 1013

60) w art. 98 w ust. 4 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3) tytoń zrolowany z poszarpanym, wymiesza nym wkładem, owinięty liściem tytoniu w na turalnym kolorze cygara pokrywającym pro dukt w całości, łącznie z filtrem, tam gdzie za chodzi taka konieczność, ale nie w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie ustnik oraz spoiwo są wykonane z odzysku, kiedy waga jednej sztuki, nie włączając filtra lub ustnika, wynosi nie mniej niż 1,2 grama, i gdzie owijający liść tyto niu jest ułożony w kształcie spirali z kątem ostrym wynoszącym przynajmniej 30° wzglę dem pionowej osi cygara;

4) tytoń zrolowany z poszarpanym, wymiesza nym wkładem, owinięty liściem tytoniu w na turalnym kolorze cygara z odzyskanego tytoniu pokrywającym produkt w całości, łącznie z fil trem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, wynosi przynajmniej 2,3 grama, a obwód równy przy najmniej jednej trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry.”; 6

1) w art. 100: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a—2c w brzmieniu: „2a. W przypadku wymiany, przed pierwszą re jestracją na terytorium kraju, silnika samo chodu osobowego o pojemności 2 000 cen tymetrów sześciennych albo niższej na sil nik o pojemności powyżej 2 000 centyme trów sześciennych przyjmuje się, że przed miotem czynności podlegającej opodatko waniu jest samochód osobowy o pojem ności silnika powyżej 2 000 centymetrów sześciennych. 2b. W przypadku instalacji, przed pierwszą re jestracją na terytorium kraju, silnika w sa mochodzie osobowym bez silnika przyjmu je się, że przedmiotem czynności podlega jącej opodatkowaniu jest samochód oso bowy o pojemności silnika, który został za instalowany. 2c. Przepisy ust. 2a i 2b stosuje się niezależnie od tego, czy wymiana bądź instalacja silni ka zostały dokonane z zachowaniem wa runków określonych przepisami prawa.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Samochody osobowe są to pojazdy samo chodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasad niczo do przewozu osób, inne niż objęte po zycją 8702, włącznie z samochodami osobo wo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów sa mochodowych i pozostałych pojazdów, któ re nie wymagają rejestracji zgodnie z przepi sami o ruchu drogowym.”; 6

2) w art. 101 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmie niu: „2a. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia we wnątrzwspólnotowego samochodu osobo wego albo sprzedaży, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a, nie powstaje, jeże li ten samochód osobowy został dostarczony wewnątrzwspólnotowo lub wyeksportowany w terminie 30 dni od dnia nabycia wewnątrz wspólnotowego albo sprzedaży, o której mo wa w art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a. Fakt dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu jest po twierdzany przez dokumenty, o których mo wa w art. 107 ust. 3.”; 6

3) w art. 102 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. W przypadku gdy samochód osobowy stanowi przedmiot współwłasności, za podatników uznaje się wszystkich współwłaścicieli, nawet gdy czynności podlegających opodatkowaniu dokonał jeden ze współwłaścicieli. Współwłaś ciciele ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe.”; 6

4) uchyla się art. 108; 6

5) w art. 109: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W przypadku sprzedaży nabytego wewnątrz wspólnotowo samochodu osobowego, nie zarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, sprzedawca jest obowiązany przeka zać nabywcy dokument potwierdzający za płatę akcyzy na terytorium kraju lub doku ment potwierdzający brak obowiązku zapła ty akcyzy na terytorium kraju, z zastrzeże niem ust. 3a—3c.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a—3e w brzmieniu: „3a. Podmiot dokonujący wewnątrzwspólnoto wego nabycia samochodów osobowych, prowadzący sprzedaż nowych samocho dów osobowych na rzecz wyspecjalizowa nych salonów sprzedaży, posiadający z ni mi długoterminowe umowy, może nie przekazywać tym salonom oryginału doku mentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, o którym mowa w ust. 1, jeżeli przekaże im kopię tego dokumentu. Kopia powinna zawierać oświadczenie podmiotu dokonującego wewnątrzwspól notowych nabyć samochodów osobowych o posiadaniu przez ten podmiot oryginału tego dokumentu. 3b. W przypadku przekazania przez podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego na bycia samochodów osobowych wyspecja lizowanemu salonowi sprzedaży oryginału dokumentu potwierdzającego zapłatę akcy zy na terytorium kraju, o którym mowa w ust. 1, dla celów związanych z rejestracją samochodu osobowego na terytorium kra ju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, wyspecjalizowany salon sprzedaży może nie przekazywać nabywcy samochodu oso bowego oryginału tego dokumentu, jeżeli dołączy do faktury oświadczenie, że posia da oryginał tego dokumentu. 3c. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, gdy wyspecjalizowany salon sprzedaży nie posiada oryginału dokumentu, o którym Dziennik Ustaw Nr 151 — 11681 — Poz. 1013

mowa w ust. 1, dla celów związanych z re jestracją samochodu osobowego na teryto rium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jest obowiązany dołączyć do faktury oświadczenie, że posiada kopię do kumentu, o której mowa w ust. 3a. 3d. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3b i 3c, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być również złożone na wystawionej faktu rze. 3e. Przez wyspecjalizowany salon sprzedaży, o którym mowa w ust. 3a—3c, należy rozu mieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jed nostkę organizacyjną nieposiadającą oso bowości prawnej prowadzącą salon sprze daży samochodów osobowych autoryzo wany przez producenta samochodów oso bowych lub jego upoważnionego przedsta wiciela.”, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozpo rządzenia:

1) szczegółowy tryb obiegu dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2,

2) inne dokumenty niż dokument, o którym mowa w ust. 1, potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samocho dów osobowych nabytych wewnątrz wspólnotowo, dla celów związanych z re jestracją samochodu osobowego na tery torium kraju — uwzględniając sytuację na rynku w zakre sie obrotu samochodami osobowymi, po trzeby dokumentowania zapłaty akcyzy oraz braku obowiązku zapłaty akcyzy oraz zasady rejestracji samochodów osobowych i ko nieczność identyfikacji samochodów osobo wych.”; 6

6) w art. 111 uchyla się ust. 9; 6

7) w art. 117 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) przemieszczone na terytorium kraju z zastoso waniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę.”; 6

8) w art. 118: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się także wyroby akcyzowe, które są zwolnione od akcyzy albo objęte zerową stawką akcyzy.”, b) uchyla się ust. 3; 6

9) w art. 119 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określi okres, na jaki zwolnienie jest wprowadzane, oraz warunki i tryb stosowania zwolnień w odniesieniu do niektórych grup wyrobów akcyzowych lub ze względu na ich przeznaczenie, biorąc pod uwagę sytuację ryn kową w obrocie wyrobami akcyzowymi, spe cyfikę obrotu tymi wyrobami oraz konieczność zapewnienia kontroli nad tym obrotem.”; 70) w art. 125: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W przypadku wyrobów akcyzowych, które po dokonaniu importu i dopuszczeniu do obrotu mają być wysyłane przez zarejestro wanego wysyłającego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego na terytorium kraju, znaki akcyzy może otrzymać importer, pod miot prowadzący skład podatkowy albo właściciel wyrobów, o którym mowa w art. 13 ust. 3, w przypadku gdy będzie wyprowadzał te wyroby ze składu podatko wego.”, b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Podmiot obowiązany do oznaczania wyro bów akcyzowych znakami akcyzy składa wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy na rok kalendarzowy w urzędzie obsługują cym ministra właściwego do spraw finan sów publicznych, w terminie do dnia 30 paź dziernika roku poprzedzającego rok, na który jest składane wstępne zapotrzebowanie.

4. W przypadku wystąpienia w ciągu roku ka lendarzowego okoliczności uzasadniających złożenie, zmianę lub cofnięcie wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy podmiot, którego to dotyczy, jest obowiązany, z chwi lą powstania tych okoliczności, do niezwłocz nego złożenia w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych takiego zapotrzebowania, jego zmiany lub cofnięcia, z tym że ostateczna zmiana wstępnego zapotrzebowania na zna ki akcyzy nie może być złożona po dniu 30 września danego roku kalendarzowego, a jeżeli jest składana po dniu 1 września da nego roku kalendarzowego, nie może prze kraczać 5 % ilości zamówienia zawartego w ostatniej zmianie wstępnego zapotrzebo wania, a jeżeli takiej zmiany nie było — we wstępnym zapotrzebowaniu.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Podmiot, który nie odebrał znaków akcyzy, objętych ostateczną zmianą wstępnego za potrzebowania na znaki akcyzy, o której mowa w ust. 4, do końca danego roku ka lendarzowego, wpłaca kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy.”, d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządze nia, wzór wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy, uwzględniając konieczność za pewnienia podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy odpowiedniej liczby i odpowiednich rodzajów tych znaków.”; Dziennik Ustaw Nr 151 — 11682 — Poz. 1013

7

1) w art. 126: a) w ust. 2 w pkt 6: — lit. b otrzymuje brzmienie: „b) nabywania albo jednorazowego nabycia wyrobów akcyzowych jako zarejestrowa ny odbiorca,”, — uchyla się lit. c, b) w ust. 6: — w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek i doda je się pkt 4 w brzmieniu: „

4) kosztów wytworzenia legalizacyjnych znaków akcyzy”, — zdanie końcowe otrzymuje brzmienie: „ — uwzględniając konieczność zabezpiecze nia wpływów z tytułu akcyzy, wysokość kwot akcyzy od wyrobów akcyzowych obję tych obowiązkiem oznaczania znakami ak cyzy oraz nakłady ponoszone na wytworze nie znaków akcyzy.”; 7

2) w art. 127 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W przypadku wydania decyzji o odmowie wy dania lub sprzedaży znaków akcyzy przez właś ciwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy, odpowiednio, kwota stanowią ca wartość podatkowych znaków akcyzy i kwo ta na pokrycie kosztów wytworzenia podatko wych znaków akcyzy albo należność za legali zacyjne znaki akcyzy podlegają zwrotowi w ter minie 7 dni, licząc od dnia wydania decyzji o odmowie.”; 7

3) w art. 129 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) wzór wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy oraz o wydanie upoważnienia do od bioru znaków akcyzy, a także wzór tego upo ważnienia,

2) szczegółowy wykaz i sposób składania doku mentów załączanych przez wnioskodawcę do tego wniosku”; 7

4) w art. 130 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, może przekazywać znaki akcyzy w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wy roby akcyzowe stanowiące jego własność pod miotowi prowadzącemu skład podatkowy albo podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium państwa trzeciego.”; 7

5) w art. 131 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy oraz podmiot pro wadzący skład podatkowy na terytorium kraju, któremu właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, przekazał znaki akcyzy w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wy roby akcyzowe będące jego własnością, są obowiązane prowadzić ewidencję znaków ak cyzy.”; 7

6) w art. 132: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest obowiązany uzy skać od podmiotu prowadzącego skład po datkowy albo od podmiotu mającego siedzi bę na terytorium państwa trzeciego rozlicze nie z przekazanych mu znaków akcyzy.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Znaki akcyzy uszkodzone oraz znaki akcyzy, które nie będą wykorzystywane do oznacza nia wyrobów akcyzowych, powinny być zwrócone podmiotowi, który je wydał, w ter minie 14 dni od dnia ich otrzymania przez importera, podmiot dokonujący nabycia we wnątrzwspólnotowego albo przedstawiciela podatkowego od podmiotu mającego sie dzibę poza terytorium kraju, a w przypadku właściciela wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, od podmiotu prowa dzącego skład podatkowy lub podmiotu ma jącego siedzibę na terytorium państwa trze ciego, któremu ten właściciel przekazał znaki akcyzy w celu naniesienia ich na opakowa nia jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe będące jego własnoś cią.”; 7

7) w art. 135 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zwracającemu niewykorzystane i nieuszkodzo ne znaki akcyzy przysługuje, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 8, bezzwłocznie zwrot wpłaconych kwot stanowiących odpowiednio wartość po datkowych znaków akcyzy lub należności za legalizacyjne znaki akcyzy pomniejszone o koszty ich wytworzenia.”; 7

8) w art. 136 ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie: „

8. Zwracającemu znaki akcyzy po terminach, o których mowa w ust. 3 i 7, nie przysługuje zwrot wpłaconych kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, kwot wpłaco nych na pokrycie kosztów wytworzenia podat kowych znaków akcyzy ani należności za lega lizacyjne znaki akcyzy.

9. Na wniosek podmiotu obowiązanego do ozna czania wyrobów tytoniowych znakami akcyzy wydanie decyzji w sprawie wydania albo sprze daży znaków akcyzy na wyroby tytoniowe z na drukowanym rokiem wytworzenia odpowiada jącym następnemu rokowi kalendarzowemu i wydania upoważnienia do odbioru tych zna ków akcyzy oraz wydanie znaków akcyzy może nastąpić przed dniem 1 stycznia roku kalenda rzowego odpowiadającego rokowi wytworze nia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach, pod warunkiem odebrania znaków akcyzy, o których mowa w art. 125 ust. 4, a w przypadku ich nieodebrania — wpłacenia kwot należności, o których mowa w art. 125 ust. 4a.”. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11683 — Poz. 1013

Art.

2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.9)) w art. 72 wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w ust. 1 pkt 6a otrzymuje brzmienie: „6a) dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwier dzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwier dzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumie niu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „sa mochodowy inny”, podrodzaj „czterokoło wiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z te rytorium państwa członkowskiego Unii Euro pejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;”;

2) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „1b. W przypadku nabycia samochodu osobowe go lub pojazdu, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, od wyspecjalizowanego salonu sprze daży w rozumieniu przepisów o podatku ak cyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastą piony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub ko pię dokumentu potwierdzającego zapłatę ak cyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu.”. Art.

3. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. — Ko deks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.

10) ) w art. 53 § 30c otrzymuje brzmienie: „§ 30c. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie „in formacja podsumowująca” ma znaczenie na dane mu w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.11)).”. Art.

4.

1. Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczaso we, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli obowią zek podatkowy w podatku akcyzowym powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, lecz do tego dnia nie nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą usta wą. Art.

5. Do wszczętych na podstawie ustawy, o któ rej mowa w art. 1, i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowań w spra wach:

1) zezwoleń wyprowadzenia,

2) zabezpieczeń akcyzowych,

3) zwolnień od obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego — z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nada nym niniejszą ustawą. Art.

6.

1. Wnioski o wydanie zezwolenia na naby wanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec albo na nabycie wyrobów akcyzowych ja ko niezarejestrowany handlowiec, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za wnioski o wydanie zezwolenia na nabywanie wyro bów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca albo na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.

2. Zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za zezwo lenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zareje strowany odbiorca.

3. Zezwolenia na nabycie wyrobów akcyzowych jako niezarejestrowany handlowiec, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzo wych jako zarejestrowany odbiorca. Zezwolenia te mogą być wykorzystane w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

7. Zezwolenia wyprowadzenia udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia, pod warunkiem złożenia przez podmioty, którym zostały one udzielo ne, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wymaganego zabezpieczenia akcy zowego lub uzyskania przez te podmioty w tym termi nie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Art.

8.

1. Zabezpieczenia akcyzowe złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują swoją ważność.

2. Do zabezpieczeń akcyzowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 63 ust. 5 i art. 67 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu do tychczasowym.

3. Zabezpieczenia akcyzowe, o których mowa w ust. 1, oraz zwolnienia z obowiązku złożenia zabez pieczenia akcyzowego udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z określonym terminem ważności, nie mogą ulec przedłużeniu.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246 i Nr 122, poz. 827.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 66, poz. 410, Nr 215, poz. 1355 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 8, poz. 39, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 88, poz. 583 i Nr 127, poz. 858. 1

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473 i Nr 107, poz. 679. Dziennik Ustaw Nr 151 — 11684 — Poz. 1013

Art.

9. W postępowaniach w sprawie zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, przy ocenie spełnienia warunku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1, a w przypadku zezwolenia na prowadzenie działalno ści jako podmiot pośredniczący — warunku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, bierze się pod uwagę także cofnięte podmiotowi, ze względu na na ruszenie przepisów prawa, zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlo wiec lub na nabycie wyrobów akcyzowych jako nieza rejestrowany handlowiec. Art.

10.

1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. przemiesz czanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem proce dury zawieszenia poboru akcyzy odbywa się na zasa dach obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. podmiot dokonujący na terytorium kraju przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastoso waniem procedury zawieszenia poboru akcyzy może do tego przemieszczania stosować przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. Art. 1

1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. nabycie we wnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych przez za rejestrowanego odbiorcę z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy odbywa się na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniej szej ustawy, określonych odpowiednio dla zarejestro wanego handlowca lub niezarejestrowanego han dlowca. Art. 1

2.

1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. przemiesz czanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem proce dury zawieszenia poboru akcyzy dokonywane przez zarejestrowanego wysyłającego odbywa się na zasa dach obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, określonych dla podmiotu prowa dzącego skład podatkowy.

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. zarejestrowany wysyłający dokonu jący na terytorium kraju przemieszczania wyrobów ak cyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy może do tego przemieszczania stoso wać przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmie niu dotychczasowym, odnoszące się do podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

3. Podmiot dokonujący przemieszczania importo wanych wyrobów akcyzowych z zastosowaniem pro cedury zawieszenia poboru akcyzy może do dnia uzy skania zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r., stosować do tego prze mieszczania przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. Art. 1

3. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcy zy odbywa się na zasadach, z zastosowaniem których, zgodnie z art. 10—12, rozpoczęto to przemieszczanie, nawet jeżeli jego zakończenie nastąpi po upływie ter minu, o którym mowa w tych przepisach. Art. 1

4. Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, o której mo wa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, podlega użycie wyrobów akcyzowych objętych zwol nieniem od podatku akcyzowego ze względu na prze znaczenie, bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od podatku akcyzowego, dostarczonych podmiotowi zużywającemu po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 1

5.

1. Jeżeli okres rozliczeniowy energii elek trycznej rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i obejmuje również okres po dniu jej wejścia w życie, podmiot sprzedający energię elek tryczną podmiotowi posiadającemu koncesję na wy twarzanie energii elektrycznej jest obowiązany na wy stawianej temu podmiotowi fakturze uwzględnić po datek akcyzowy należny za energię elektryczną wyda ną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. W przypadku braku możliwości określenia ilości energii elektrycznej wydanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jej ilość ustala się proporcjo nalnie do okresu obowiązywania w okresie rozlicze niowym ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym oraz nadanym niniejszą ustawą. Art. 1

6. Wstępne wpłaty akcyzy za okresy mie sięczne, o których mowa w art. 25 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, uisz czone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i nieuwzględnione w deklaracjach podatkowych złożo nych przed dniem jej wejścia w życie, są uwzględnia ne w deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 1

7. Decyzje wydane na podstawie art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu do tychczasowym, ustalające dopuszczalne normy zuży cia wyrobów akcyzowych, dla których po wejściu w życie niniejszej ustawy nie ustala się dopuszczal nych norm zużycia, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 1

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrześ nia 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2010-05-11
Data wydania: 2010-04-28
Data wejścia w życie: 2010-05-11
Data obowiązywania: 2010-05-11
Data uchylenia: 2010-09-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 78 poz. 518