Dz.U. 2010 nr 94 poz. 604

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 marca 2012 r. Pozycja 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1) z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego2) Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:  § 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu  drogowego (Dz. U. Nr 132, poz. 841 oraz z 2009 r. Nr 25, poz. 153, Nr 196, poz. 1518 i Nr 226, poz. 1836) wprowadza się  następujące zmiany:  1) odnośnik nr 2 otrzymuje brzmienie:  „2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  1)  dyrektywy 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie drogowej kontroli przydatności  do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 203 z 10.08.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Pol skie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 5, str. 80), zmienionej przez dyrektywę Komisji 2003/26/WE z dnia 3 kwietnia 2003 r. do stosowującą do postępu technicznego dyrektywę 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ograniczni ków prędkości i emisji spalin pojazdów użytkowych (Dz. Urz. WE L 90 z 08.04.2003, str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie  specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 254);  2)  dyrektywy Komisji 2010/47/UE z dnia 5 lipca 2010 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę 2000/30/WE Parla mentu Europejskiego i Rady w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się we  Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 173 z 08.07.2010, str. 33).”; 2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje dokumentację dotyczącą stanu technicznego pojazdu, identyfi kację pojazdu oraz co najmniej jeden z następujących elementów:  1)  układ hamulcowy;  1)  Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U.  Nr 248, poz. 1491). 2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Komisji 2010/47/UE z dnia 5 lipca 2010 r. dosto sowującej do postępu technicznego dyrektywę 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie drogowej kontroli przydatnoś ci do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 173 z 08.07.2010, str. 33).  3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179,  poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 113. Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 247

2)  układ kierowniczy;  3)  widoczność;  4)  urządzenia oświetlenia i wyposażenie elektryczne;  5)  osie, koła, opony i zawieszenie;  6)  podwozie i elementy przymocowane do podwozia;  7)  inne wyposażenie, w tym tachograf i ogranicznik prędkości;  8)  uciążliwość, w tym emisja spalin oraz wycieki paliwa lub oleju.”; 3) § 7 otrzymuje brzmienie:  „§ 7. Sposób wykonywania identyfikacji pojazdów, kontroli drogowej stanu technicznego pojazdów, a w szcze gólności elementów, o których mowa w § 6 ust. 2, oraz kryteria uznania ich stanu za niezadowalający określa za łącznik nr 3 do rozporządzenia.”; 4) w § 14:  a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „2. Strażnik  leśny,  funkcjonariusz Straży Parku oraz osoba działająca w  imieniu zarządcy drogi zatrzymuje  pojazdy, poruszając się wyłącznie pieszo oraz z zachowaniem warunków określonych w § 2 ust. 1 i 6, § 3 ust. 1 oraz  § 4 ust. 3.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:  „2a. Strażnik gminny (miejski) zatrzymuje pojazdy, poruszając się pieszo lub oznakowanym pojazdem służbo wym oraz z zachowaniem warunków określonych w § 2 ust. 1 i 6, § 3 ust. 1, 2, 4 i 5 oraz § 4 ust. 3 i 5.”; 5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w Pouczeniu poz. 3 otrzymuje brzmienie:  „3. Podstawa prawna skierowania pojazdu na dodatkowe badania techniczne: art. 81 ust. 11 pkt 1 ustawy.”; 6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;  7) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;  8) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w tabeli określonej w § 2 ust. 2 pkt 1:  a) w części II „Kontrola ruchu drogowego” tematy 3 i 4 otrzymują brzmienie:  3.  Sposób podawania sygnałów do zatrzymania pojazdów przez strażnika poruszającego się pieszo lub ozna kowanym pojazdem służbowym 2 4. Zakres, warunki i sposób używania urządzeń rejestrujących 1 b) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie: 

Razem godzin 15 9)  w załączniku nr 9 do rozporządzenia str. 2a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporzą dzenia. § 2. 1. Szkolenie strażników gminnych (miejskich), o którym mowa w § 15 rozporządzenia wymienionego w § 1, roz poczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jest prowadzone na podstawie programu  szkolenia uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 pkt 8.  2. Upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego przez strażników gminnych (miejskich) wydane, zgodnie  z dotychczasowym wzorem, przed wejściem w życie rozporządzenia zachowują ważność.  § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki Dziennik Ustaw  – 3 –   Poz. 247

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 21 lutego 2012 r. (poz 247) Załącznik nr 1 WZÓR Załą znik do roz o …, (poz. …)

(strona pierwsza) SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DROGOWEJ ZAWIERAJĄCE WYKAZ KONTROLNY 1. Miejsce kontroli …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Data ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Godzina ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4. Oznaczenie kraju rejestracji pojazdu i numer rejestracyjny ………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Oznaczenie identyfikacyjne pojazdu/numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) …………………………………………………………………………………………………………. 6. Kategoria pojazdu:  a)  N2

1) e) M25) b) N3

2) f)M36) c) O3

3) g) inna kategoria pojazdu7) d) O44)7. Przedsiębiorstwo wykonujące transport: a) nazwa i adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. b) numer licencji wspólnotowej

8) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8. Obywatelstwo kierowcy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Imię i nazwisko kierowcy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10. Wykaz kontrolny ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Elementy kontrolowane9): Sprawdzono

10) Nie sprawdzono Stwierdzono stan niezadowalający11) 0) identyfikacja pojazdu   

1) układ hamulcowy   

2) układ kierowniczy   

3) widoczność   

4) urządzenia oświetlenia i wyposażenie elektryczne   

5) osie, koła, opony i zawieszenie   

6) podwozie i elementy przymocowane do podwozia   

7) inne wyposażenie, w tym tachograf i ogranicznik prędkości   

8) uciążliwość, w tym emisja spalin oraz wycieki paliwa lub oleju    11. Wynik kontroli:  Zakaz używania pojazdu z powodu stanu elementu (elementów) zagrażającego (zagrażających) bezpieczeństwu  1

2. Różne/uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

3. Organ/przedstawiciel lub inspektor, który przeprowadził kontrolę ………………………………………………………………………………………………………………………… Podpisy: Organ/przedstawiciel lub inspektor,  Kierowca który przeprowadził kontrolę …………………………………………………………… ……………………………………………………….. U w a g i :  

1) Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 12 t

2) Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t

3) Przyczepa (w tym naczepa) o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 10 t

4) Przyczepa (w tym naczepa) o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 10 t

5) Autobus o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t

6) Autobus o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 5 t

7) Pojazd specjalny, pojazd używany do celów specjalnych lub maszyna samobieżna

8) Jeżeli dotyczy

9) Zgodnie ze sposobem wykonywania identyfikacji pojazdów, kontroli drogowej stanu technicznego pojazdów oraz kryteriami uznania ich stanu za niezadowalający, określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz U Nr 132, poz 841, z późn zm )

10) Wyrażenie „sprawdzono” oznacza, że w danej grupie sprawdzono co najmniej jedną z kontrolowanych pozycji, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r  w sprawie kontroli ruchu drogowego 1

1) Nieprawidłowości w zakresie wskazanym na stronie drugiej

Dziennik Ustaw  – 4 –   Poz. 247

(strona druga)

0. IDENTYFIKACJA POJAZDU 0 1      Tablice rejestracyjne  0 2      Numer identyfikacyjny  pojazdu VIN/numer  podwozia/numer seryjny 0 3 Nalepka kontrolna 

1. UKŁAD HAMULCOWY 1 1 Stan techniczny i działanie 1 1 1 Sworzeń pedału/dźwigni ręcznej hamulca 1 1 2 Stan pedału hamulcowego/ dźwigni ręcznej hamulca i skok elementu  uruchamiającego hamulce 1 1 3 Pompa podciśnienia lub sprężarka i zbiorniki 1 1 4 Manometr lub wskaźnik ostrzegawczy niskiego  ciśnienia 1 1 5 Zawór sterujący hamulca postojowego 1 1 6 Urządzenie uruchamiające hamulec postojowy, dźwignia sterująca, zapadka hamulca postojowego, elektroniczny  hamulec postojowy 1 1 7 Zawory hamulcowe (nożne, luzujące, regulujące) 1 1 8 Połączenie z hamulcami przyczepy (elektryczne i pneumatyczne) 1 1 9 Zbiornik sprężonego powietrza 1 1 10 Urządzenia wspomagające układ hamulcowy, pompa hamulcowa (układy hydrauliczne) 1 1 11 Sztywne przewody hamulcowe 1 1 12 Elastyczne przewody hamulcowe 1 1 13 Okładziny i klocki hamulcowe 1 1 14 Bębny hamulcowe, tarcze hamulcowe 1 1 15 Linki hamulcowe, drążki, mechanizm dźwigni, połączenia 1 1 16 Urządzenia uruchamiające hamulce (w tym hamulce sprężynowe lub cylindry hydrauliczne) 1 1 17  Korektor siły hamowania 1 1 18 Korektory i wskaźniki luzu 1 1 19 Zwalniacz – układ hamowania długotrwałego (o ile jest wymagany/zamontowany) 1 1 20 Automatyczne działanie hamulców przyczepy 1 1 21 Kompletny układ hamulcowy 1 1 22 Połączenia testowe (o ile są wymagane/zamontowane) 1 2 Skuteczność i sprawność hamulca roboczego  1 2 1 Sprawność 1 2 2 Skuteczność 1 3 Sprawność i skuteczność pomocniczego (awaryjnego) układu hamulcowego (jeżeli występuje jako oddzielny układ) 1 3 1 Sprawność 1 3 2 Skuteczność 1 4 Sprawność i skuteczność postojowego układu hamulcowego 1 4 1 Sprawność 1 4 2 Skuteczność 1 5 Sprawność układu hamowania długotrwałego 1 6 Układ przeciwblokujący (ABS)

2. UKŁAD KIEROWNICZY 2 1 Stan techniczny 2 1 1 Stan przekładni kierowniczej 2 1 2  Mocowanie obudowy  przekładni kierowniczej 2 1 3 Stan połączeń układu kierowniczego  2 1 4 Działanie połączeń układu kierowniczego  2 1 5 Wspomaganie układu kierowniczego  2 2      Kierownica i kolumna  kierownicy  2 2 1   Stan kierownicy  2 2 2   Kolumna kierownicy/jarzma i  widelce 2 3      Luz sumaryczny na kole  kierownicy  2 4 Ustawienie kół 2 5      Obrotnica osi kierowanej  przyczepy

3. WIDOCZNOŚĆ 3 1 Pole widzenia 3 2      Stan szyb  3 3      Lusterka wsteczne lub inne  urządzenia o takiej funkcji (urządzenia pośredniego widzenia) 3 4      Wycieraczki przedniej szyby  3 5      Spryskiwacze przedniej szyby  3 6 Instalacja odmgławiająca

4. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA ODBLASKOWE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE 4 1 Światła drogowe i mijania 4 1 1 Stan i działanie 4 1 2 Ustawienie 4 1 3 Przełączniki 4 1 4 Zgodność z wymaganiami 4 1 5 Urządzenia do regulacji ustawienia świateł (jeżeli są obowiązkowe) 4 1 6 Urządzenie do oczyszczania świateł drogowych/mijania (jeżeli jest obowiązkowe) 4 2 Przednie i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe boczne i górne  4 2 1 Stan i działanie 4 2 2 Przełączniki 4 2 3 Zgodność z wymaganiami 4 3 Światła stopu 4 3 1 Stan i działanie 4 3 2 Przełączniki 4 3 3 Zgodność z wymaganiami 4 4 Światła kierunkowskazu i światła awaryjne 4 4 1 Stan i działanie 4 4 2 Przełączniki 4 4 3 Zgodność z wymaganiami 4 4 4 Częstotliwość błysków      kierunkowskazów  4 5 Przednie i tylne światła przeciwmgielne 4 5 1 Stan i działanie 4 5 2 Ustawienie 4 5 3 Przełączniki 4 5 4 Zgodność z wymaganiami 4 6 Światła cofania 4 6 1 Stan i działanie 4 6 2 Przełączniki 4 6 3 Zgodność z wymaganiami 4 7 Światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną 4 7 1 Stan i działanie 4 7 2 Zgodność z wymaganiami 4 8 Światła odblaskowe, oznakowanie odblaskowe i tylne tablice odblaskowe  4 8 1 Stan 4 8 2 Zgodność z wymaganiami 4 9 Wymagane wskaźniki kontrolne urządzeń oświetlenia 4 9 1 Stan i działanie 4 9 2 Zgodność z wymaganiami 4 10 Połączenia elektryczne między pojazdem ciągnącym a przyczepą lub naczepą 4 11 Złącza i przewody elektryczne 4 12 Dodatkowe światła (np światła do jazdy dziennej) i światła odblaskowe 4 13    Akumulator(-y)

5. OSIE, KOŁA, OPONY I ZAWIESZENIE 5 1 Osie 5 1 1 Osie 5 1 2 Zwrotnice 5 1 3 Łożyska kół 5 2 Koła i opony 5 2 1 Piasta koła 5 2 2 Koła 5 2 3 Opony 5 3 Zawieszenie 5 3 1 Resory sprężynowe i stabilizatory  5 3 2 Amortyzatory 5 3 3 Rury oporowe, drążki reakcyjne, wahacze trójkątne, wahacze poprzeczne 5 3 4 Sworznie wahaczy 5 3 5 Zawieszenie pneumatyczne 6 PODWOZIE I ELEMENTY PRZYMOCOWANE DO PODWOZIA 6 1      Podwozie lub rama i elementy do nich przymocowane 6 1 1 Stan ogólny 6 1 2 Rury wydechowe i tłumiki 6 1 3   Zbiornik paliwa i przewody  paliwowe (w tym ogrzewanie zbiornika i przewodów) 6 1 4 Zderzaki, zabezpieczenia  boczne i tylne urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod pojazd 6 1 5 Zamocowanie koła zapasowego (jeżeli występuje) 6 1 6 Urządzenia sprzęgające i przeznaczone do ciągnięcia 6 1 7 Przeniesienie napędu 6 1 8   Mocowanie silnika  6 1 9   Praca silnika  6 2 Kabina i nadwozie  6 2 1 Stan ogólny 6 2 2 Mocowania  6 2 3 Drzwi i zamki  6 2 4 Podłoga 6 2 5 Siedzenie kierowcy  6 2 6 Pozostałe siedzenia 6 2 7 Wskaźniki i przyrządy kierowcy  6 2 8 Stopnie kabiny  6 2 9 Inne wyposażenie wewnętrzne i zewnętrzne 6 2 10 Błotniki, fartuchy  przeciwbłotne 6 2 11 Wyjście bezpieczeństwa

7. INNE WYPOSAŻENIE 7 1 Pasy bezpieczeństwa, zapięcia pasów i inne urządzenia bezpieczeństwa 7 1 1 Pewność mocowania pasów i zapięć 7 1 2 Stan ogólny pasów i zapięć 7 1 3 Ograniczniki obciążenia pasów bezpieczeństwa 7 1 4 Napinacze wstępne pasów bezpieczeństwa 7 1 5       Poduszki powietrzne  7 1 6 System poduszki  powietrznej SRS 7 2 Gaśnica 7 3 Zamki i urządzenia przeciwwłamaniowe 7 4 Trójkąt ostrzegawczy (jeżeli jest wymagany) 7 5 Apteczka doraźnej pomocy (jeżeli jest wymagana) 7 6 Kliny (podpórki)  zabezpieczające koła (jeżeli są wymagane) 7 7 Sygnał dźwiękowy 7 8 Prędkościomierz 7 9 Tachograf (jeżeli jest zamontowany/wymagany) 7 10 Ogranicznik prędkości (jeżeli jest zamontowany/ wymagany) 7 11 Licznik przebiegu (jeżeli występuje) 7 12        Elektroniczny system          stabilizacji (ESC), jeżeli jest zamontowany/wymagany 

8. UCIĄŻLIWOŚĆ 8 1 Hałas 8 1 1 Układ tłumienia hałasu 8 2 Emisja spalin 8 2 1       Emisja spalin z silników o zapłonie iskrowym 8 2 1 1 Urządzenia kontrolne emisji spalin 8 2 1 2 Emisja zanieczyszczeń gazowych 8 2 2 Emisja spalin z silników  wysokoprężnych (Diesla) 8 2 2 1 Urządzenia kontrolne emisji spalin 8 2 2 2 Zadymienie spalin 8 3 Tłumienie zakłóceń elektromagnetycznych 8 4 Inne pozycje związane z ochroną środowiska 8 4 1 Widoczny dym 8 4 2 Wycieki płynów

Dziennik Ustaw  – 5 –   Poz. 247

Załącznik nr 2 SPOSÓB WYKONYWANIA IDENTYFIKACJI POJAZDÓW, KONTROLI DROGOWEJ STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW ORAZ KRYTERIA UZNANIA ICH STANU ZA NIEZADOWALAJĄCY ł z i 2 Pozycja Metoda Stan niezadowalający (nieprawidłowości) 1 2 3 0. IDENTYFIKACJA POJAZDU 0 1 Tablice rejestracyjne Kontrola wzrokowa

1) brak  tablicy rejestracyjnej lub  jej nieprawidłowe zamontowanie na pojeździe;

2) tablica rejestracyjna uszkodzona lub nieczytelna;

3) tablica rejestracyjna niezgodna z dokumentami pojazdu;

4) tablica rejestracyjna niezalegalizowana 0 2 Numer  identyfikacyjny  pojazdu  VIN / numer podwozia / numer seryjny Kontrola wzrokowa

1) brak numeru lub nie można go odszukać;

2) numer niekompletny lub nieczytelny;

3) numer niezgodny z dokumentami lub z danymi pojazdu;

4) numer VIN noszący znamiona ingerencji 0 3 Nalepka kontrolna Kontrola wzrokowa

1) brak nalepki kontrolnej;

2) niezgodność numeru rejestracyjnego na nalepce kontrolnej z numerem rejestracyjnym na tablicach rejestracyjnych;

3) nalepka kontrolna uszkodzona

1. UKŁAD HAMULCOWY 1 1 Stan techniczny i działanie 1 1 1 Sworzeń pedału/dźwigni ręcznej hamulca Kontrola wzrokowa elementów podczas pracy układu hamulcowego Uwaga: Pojazdy ze wspomaganiem układu hamulcowego należy sprawdzać przy wyłączonym silniku

1) zbyt ciasne pasowanie sworznia;

2) nadmierne zużycie lub zbyt duży luz sworznia 1 1 2 Stan pedału hamulcowego/ dźwigni ręcznej hamulca i skok elementu uruchamiającego hamulce Kontrola  wzrokowa  elementów podczas pracy układu hamulcowego Uwaga: Pojazdy ze wspomaganiem układu hamulcowego należy sprawdzać przy wyłączonym silniku

1) nadmierny lub zbyt mały skok jałowy;

2) pedał hamulca nie zwalnia się (luzuje) prawidłowo;

3) brak nakładki przeciwpoślizgowej na pedale hamulca, nakładka luźna lub wytarta do gładkości 1 1 3 Pompa podciśnienia lub sprężarka i zbiorniki Kontrola  wzrokowa  elementów  pod  normalnym  ciśnieniem roboczym Należy zmierzyć czas do uzyskania bezpiecznego ciśnienia lub podciśnienia roboczego oraz sprawdzić działanie wskaźnika ostrzegawczego, zabezpieczającego zaworu wieloobwodowego i zaworu upustowego

1) niewystarczające ciśnienie/podciśnienie do przynajmniej dwukrotnego uruchomienia hamulców po zadziałaniu urządzenia ostrzegawczego (lub gdy wskaźnik pokazuje za małą wartość);

2) nadmierny czas wzrostu ciśnienia do wartości umożliwiającej skuteczne działanie hamulców;

3) zawór wieloobwodowy zabezpieczający lub zawór upustowy nie działa;

4) wypływ powietrza powodujący zauważalny spadek ciśnienia lub słyszalny wypływ powietrza;

5) uszkodzenia zewnętrzne mogące mieć wpływ na działanie układu hamulcowego 1 1 4 Manometr lub wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia Kontrola działania Nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie manometru lub wskaźnika 1 1 5 Zawór sterujący hamulca postojowego Kontrola wzrokowa elementów podczas pracy układu hamulcowego

1) zawór sterujący pęknięty, uszkodzony lub nadmiernie zużyty;

2) niepewne połączenie urządzenia sterującego z zaworem lub niepewne osadzenie zaworu;

3) luźne połączenia lub nieszczelność układu;

4) niezadowalające działanie 1 1 6 Urządzenie uruchamiające hamulec postojowy, dźwignia sterująca, zapadka hamulca postojowego,  elektroniczny hamulec postojowy Kontrola wzrokowa elementów podczas pracy układu hamulcowego

1) mechanizm zapadkowy nie blokuje; 

2) nadmierne zużycie sworznia dźwigni lub mechanizmu zapadkowego; 

3) nadmierny skok dźwigni oznaczający niewłaściwe ustawienie;

4) brak urządzenia uruchamiającego, urządzenie uszkodzone lub nie działa;

5) nieprawidłowe działanie, wskaźnik ostrzegawczy  pokazuje  awarię

Dziennik Ustaw  – 6 –   Poz. 247

1 2 3 1 1 7 Zawory hamulcowe (nożne, luzujące, regulujące) Kontrola wzrokowa elementów podczas pracy układu hamulcowego

1) zawór uszkodzony lub nadmierny wypływ powietrza;

2) nadmierny ubytek oleju ze sprężarki;

3) niepewne lub niewłaściwe mocowanie zaworu;

4) ubytek lub wyciek płynu hamulcowego 1 1 8 Połączenie z hamulcami przyczepy (elektryczne  i pneumatyczne) Należy rozłączyć i ponownie połączyć wszystkie połączenia układu hamulcowego pomiędzy pojazdem ciągnącym a przyczepą

1) uszkodzona osłona izolacyjna lub szybkozłącze;

2) niepewne lub nieprawidłowe mocowanie osłony lub zaworu;

3) nadmierne wycieki;

4) wymagane połączenie wykonane nieprawidłowo lub brak połączenia;

5) nieprawidłowe działanie 1 1 9 Zbiornik sprężonego powietrza Kontrola wzrokowa

1) zbiornik uszkodzony, skorodowany lub nieszczelny; 

2) urządzenie osuszające nie działa;

3) niepewne lub nieprawidłowe mocowanie zbiornika 1 1 10 Urządzenia wspomagające układ hamulcowy, pompa hamulcowa (układy hydrauliczne) Kontrola  wzrokowa elementów podczas pracy układu hamulcowego

1) urządzenie wspomagające jest uszkodzone lub nie działa;

2) uszkodzenie pompy hamulcowej lub wyciek;

3) niepewne mocowanie pompy hamulcowej;

4) zbyt niski poziom płynu hamulcowego;

5) brakująca nasadka zbiornika pompy hamulcowej;

6) wskaźnik ostrzegawczy płynu hamulcowego świeci się lub jest uszkodzony;

7) nieprawidłowe działanie wskaźnika ostrzegawczego poziomu płynu hamulcowego 1 1 11 Sztywne przewody hamulcowe Kontrola wzrokowa elementów podczas pracy układu hamulcowego

1) stan przewodów grozi awarią lub pęknięciem;

2) wycieki z przewodów lub z połączeń;

3) przewody uszkodzone lub nadmiernie skorodowane;

4) przewody przemieszczone 1 1 12 Elastyczne przewody hamulcowe Kontrola  wzrokowa  elementów  podczas  pracy układu hamulcowego

1) stan przewodów grozi awarią lub pęknięciem;

2) przewody są uszkodzone, przecierają się, są poskręcane lub zbyt krótkie; 

3) wycieki z przewodów lub z połączeń;

4) przewody pęcznieją pod ciśnieniem;

5) porowatość 1 1 13 Okładziny i klocki hamulcowe Kontrola wzrokowa

1) nadmierne zużycie klocków lub okładzin;

2) zanieczyszczenia (olej, smar itp ); 

3) brak okładziny lub klocka 1 1 14 Bębny hamulcowe, tarcze hamulcowe Kontrola wzrokowa

1) nadmierne zużycie bębna lub tarczy; korozja, rysy lub pęknięcia na powierzchni; niepewne mocowanie lub widoczne pęknięcia;

2) zanieczyszczenie bębna lub tarczy (olej, smar itp );

3) brak bębna lub tarczy;

4) niepewne mocowanie tylnej płyty hamulca 1 1 15 Linki  hamulcowe,  drążki, mechanizm dźwigni, połączenia Kontrola  wzrokowa  elementów  podczas  pracy układu hamulcowego

1) linka uszkodzona lub splątana;

2) nadmierne zużycie lub korozja elementu;

3) niepewne mocowanie linki, drążka lub połączenia;

4) uszkodzenie koryta linki; 

5) ograniczenie swobodnego ruchu elementów układu hamulcowego; 

6) nieprawidłowy ruch dźwigni/połączeń wskazujący na złe ustawienie lub nadmierne zużycie 1 1 16 Urządzenia uruchamiające hamulce (w tym hamulce sprężynowe lub cylindry hydrauliczne) Kontrola wzrokowa elementów podczas pracy układu hamulcowego

1) pęknięcie lub uszkodzenie urządzenia uruchamiającego;

2) wyciek z urządzenia uruchamiającego;

3) niepewne lub nieprawidłowe mocowanie urządzenia uruchamiającego;

4) nadmierna korozja urządzenia uruchamiającego;

5) zbyt mały lub zbyt duży skok tłoka lub mechanizmu przeponowego; 

6) brak osłony chroniącej  przed  brudem  lub  nadmierne  jej  uszkodzenie

Dziennik Ustaw  – 7 –   Poz. 247

1 2 3 1 1 17 Korektor siły hamowania Kontrola  wzrokowa  elementów  podczas pracy układu hamulcowego

1) uszkodzone połączenie;

2) nieprawidłowe ustawienie połączenia;

3) zawór zatarty lub nie działa;

4) brak korektora, jeżeli jest wymagany;

5) brak tabliczki znamionowej;

6) dane na tabliczce nieczytelne 1 1 18 Korektory i wskaźniki luzu Kontrola wzrokowa

1) korektor uszkodzony, zatarty lub wykazujący nietypowy ruch, nadmierne zużycie lub nieprawidłowe ustawienie;

2) nieprawidłowa praca korektora;

3) nieprawidłowy montaż lub wymiana 1 1 19 Zwalniacz – układ hamowania długotrwałego (o ile jest wymagany/ zamontowany) Kontrola wzrokowa

1) niepewne połączenia lub mocowanie;

2) wycieki płynów eksploatacyjnych;

3) brak układu lub wyraźnie nieprawidłowe działanie 1 1 20 Automatyczne działanie hamulców przyczepy Należy rozłączyć połączenie hamulcowe między pojazdem ciągnącym a przyczepą Hamulec przyczepy nie załącza się automatycznie po rozłączeniu przewodów (zasilającego lub sterującego) 1 1 21 Kompletny układ hamulcowy Kontrola wzrokowa

1) inne urządzenia układu hamulcowego (np pompa płynu zapobiegającego zamarzaniu, osuszacz powietrza itp ) wykazują uszkodzenia zewnętrzne lub nadmierną korozję w stopniu wykazującym negatywny wpływ na działanie układu hamulcowego; 

2) nadmierny wypływ powietrza lub wyciek płynu zapobiegającego zamarzaniu; 

3) niepewne lub nieprawidłowe mocowanie dowolnego elementu;

4) niewłaściwa naprawa lub przeróbka dowolnego elementu 1 1 22 Połączenia testowe (o ile są wymagane/zamontowane) Kontrola wzrokowa

1) brak; 

2) uszkodzenie, wyciek lub niesprawność 1 2 Skuteczność i sprawność hamulca roboczego 1 2 1 Sprawność (P) Badanie wykonać na urządzeniu do badania hamulców metodą statyczną; jeżeli takie urządzenie jest niedostępne podczas  kontroli  drogowej  – stopniowo zwiększać siłę hamowania do osiągnięcia wartości maksymalnej

1) zbyt mała siła hamowania co najmniej na jednym kole;

2) siła hamowania na danym kole wynosi mniej niż 70% największej zmierzonej siły hamowania na drugim kole tej samej  osi; w przypadku kontroli drogowej: podczas hamowania pojazd  ściąga nadmiernie w bok;

3) brak równomiernego przyrostu siły hamowania (zakleszczanie);

4) nietypowe opóźnienie w działaniu hamulców na dowolnym kole;

5) nadmierne wahania siły hamowania w czasie każdego pełnego obrotu koła 1 2 2 Skuteczność (P) Badanie wykonać na urządzeniu do badania hamulców metodą statyczną lub, jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technicznych, badanie należy wykonać na drodze z użyciem opóźnieniomierza z funkcją zapisu Badanie pojazdów lub przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3500 kg należy wykonać zgodnie ze szczegółowym sposobem określonym w dziale II załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r w sprawie zakresu  i  sposobu  przeprowadzania  badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych  przy  tych  badaniach  (Dz   U   Nr  155,  poz 1232, z późn zm ) Skuteczność mniejsza niż wartości minimalne (wskaźniki) określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  31  grudnia  2002  r   w  sprawie  warunków  technicznych  pojazdów  oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz U z 2003 r Nr 32, poz 262, z późn zm ) 1 3 Sprawność i skuteczność pomocniczego (awaryjnego) układu hamulcowego (jeżeli występuje jako oddzielny układ) 1 3 1 Sprawność (P) Jeżeli hamulec pomocniczy i hamulec roboczy stanowią oddzielne układy, należy zastosować metodę określoną w pkt 1 2 1

1) zbyt mała siła hamowania co najmniej na jednym kole;

2) siła hamowania na danym kole wynosi mniej niż 70% największej zmierzonej siły hamowania na drugim kole tej samej osi; w przypadku kontroli drogowej: podczas hamowania pojazd  ściąga nadmiernie w bok;

3) brak równomiernego przyrostu siły hamowania (zakleszczanie) 1 3 2  Skuteczność (P) Jeżeli hamulec pomocniczy i hamulec roboczy stanowią oddzielne układy, należy zastosować metodę określoną w pkt 1 2 2 Siła hamowania mniejsza niż 50% sprawności hamulca roboczego określonej w pkt 1 2 2 w odniesieniu do dopuszczalnej masy całkowitej lub, w przypadku naczep, do sumy dopuszczalnego nacisku na osie  

Dziennik Ustaw  – 8 –   Poz. 247

1 2 3 1 4 Sprawność i skuteczność postojowego układu hamulcowego 1 4 1 Sprawność (P) Uruchomić hamulec na urządzeniu do badania hamulców metodą statyczną lub podczas badania drogowego z użyciem opóźnieniomierza Hamulec nie działa co najmniej na jednym kole lub, w przypadku badania drogowego, pojazd ściąga nadmiernie w bok 1 4 2 Skuteczność (P) Badanie wykonać na urządzeniu do badania hamulców metodą statyczną lub badanie drogowe z użyciem opóźnieniomierza z funkcją zapisu lub ze wskazaniem, lub badanie  zjazdu  ze  wzniesienia  o  znanym  stopniu  nachylenia Pojazdy do przewozu towarów należy w miarę możliwości badać razem z ładunkiem Wskaźnik skuteczności wynosi mniej niż 16% dla  wszystkich  pojazdów w odniesieniu  do maksymalnej dopuszczalnej masy  lub,  dla pojazdów silnikowych, mniej niż 12% w odniesieniu do maksymalnej dopuszczalnej całkowitej masy pojazdu, w zależności od tego, która jest większa 1 5 Sprawność układu hamowania długotrwałego Kontrola wzrokowa oraz, w miarę możliwości, sprawdzenie, czy układ działa

1) brak równomiernego przyrostu siły hamowania (nie dotyczy hamulca silnikowego); 

2) układ nie działa 1 6 Układ przeciwblokujący (ABS) Kontrola  wzrokowa,  w  tym  kontrola wskaźnika ostrzegawczego

1) awaria wskaźnika ostrzegawczego;

2) wskaźnik ostrzegawczy wskazuje uszkodzenie układu;

3) uszkodzenie lub brak czujników prędkości obrotowej kół;

4) uszkodzone połączenia elektryczne;

5) uszkodzenie lub brak innych elementów

2. UKŁAD KIEROWNICZY 2 1 Stan techniczny 2 1 1 Stan przekładni kierowniczej Ustawić pojazd na kanale diagnostycznym lub na dźwigniku z kołami w górze lub na obrotnicach Skręcić kierownicę od skrajnego położenia w lewo do skrajnego położenia w prawo Kontrola wzrokowa działania przekładni kierowniczej

1) oporna praca przekładni;

2) skręcenie wału z sektorem lub zużycie wielowypustu;

3) nadmierne zużycie wału z sektorem;

4) zbyt duży luz na wale z sektorem;

5) wyciek 2 1 2 Mocowanie obudowy przekładni kierowniczej Ustawić pojazd  na  kanale  diagnostycznym  lub  na  dźwigniku z kołami na podłożu, skręcić kierownicę w prawo i w lewo lub zastosować odpowiednio przystosowany  wykrywacz  luzu  na  kole   Kontrola  wzrokowa mocowania obudowy przekładni do podwozia

1) nieprawidłowe mocowanie osłony przekładni kierowniczej;

2) wydłużenie otworów do mocowania w podwoziu;

3) brak śrub mocujących lub śruby ułamane;

4) pęknięcie osłony przekładni kierowniczej 2 1 3 Stan połączeń układu kierowniczego Ustawić pojazd na kanale diagnostycznym lub na dźwigniku z kołami na podłożu, skręcić kierownicę w prawo i w lewo lub zastosować odpowiednio przystosowany  wykrywacz  luzu  na  kole   Kontrola  wzrokowa elementów mechanizmu pod względem zużycia, pęknięć i pewności mocowania

1) ruch elementów względem siebie wymagający naprawy; 

2) nadmierne zużycie przegubów;

3) pęknięcia lub odkształcenie dowolnego elementu;

4) brak urządzeń blokujących;

5) nieprawidłowe ustawienie elementów (np drążka poprzecznego lub drążka wzdłużnego);

6) niewłaściwa naprawa lub przeróbka;

7) brak, uszkodzenie lub znaczące zużycie osłony 2 1 4 Działanie połączeń układu kierowniczego Ustawić pojazd na kanale diagnostycznym lub na dźwigniku z kołami na podłożu i przy włączonym silniku (wspomaganie układu kierowniczego) i skręcić kierownicę od skrajnego położenia w lewo do skrajnego położenia w prawo Kontrola wzrokowa ruchu połączeń

1) poruszające się części połączeń kolidują z nieruchomą częścią podwozia;

2) brak ograniczników skrętu lub ograniczniki nie działają 2 1 5 Wspomaganie układu kierowniczego Sprawdzić ewentualne wycieki z układu kierowniczego i poziom płynu w zbiorniku hydraulicznego układu wspomagania (jeżeli poziom jest widoczny) Postawić pojazd na kołach, włączyć silnik i sprawdzić, czy wspomaganie układu kierowniczego działa

1) wyciek płynu;

2) za niski poziom płynu;

3) mechanizm nie działa;

4) pęknięcie lub niepewne mocowanie mechanizmu;

5) nieprawidłowe ustawienie lub zanieczyszczenie elementów;

6) niewłaściwa naprawa lub przeróbka;

7) uszkodzenie lub nadmierna korozja przewodów

Dziennik Ustaw  – 9 –   Poz. 247

1 2 3 2 2 Kierownica i kolumna kierownicy 2 2 1  Stan kierownicy Postawić pojazd na kołach i obracać koło kierownicy w obie strony dookoła osi kolumny i pod lekkim naciskiem skierowanym do dołu i do góry Kontrola wzrokowa luzu

1) ruch kierownicy względem kolumny kierownicy, wskazujący na luz;

2) brak urządzenia ustalającego na piaście koła kierownicy;

3) pęknięcie lub luz na piaście koła kierownicy, obręczy lub na ramionach kierownicy 2 2 2  Kolumna kierownicy/jarzma i widelce Ustawić pojazd na kanale diagnostycznym lub na dźwigniku, ciężar pojazdu opiera się na podłożu, pchać i ciągnąć kierownicę wzdłuż osi kolumny; pchać kierownicę w różnych kierunkach pod kątem prostym do kolumny/widelca   Kontrola  wzrokowa  luzu  i  stanu  przegubów elastycznych lub uniwersalnych

1) zbyt duży ruch środka koła kierownicy w górę lub w dół;

2) zbyt duży ruch górnej części kolumny na zewnątrz okręgu w stosunku do osi kolumny;

3) zużyty przegub elastyczny;

4) uszkodzone mocowanie;

5) niewłaściwa naprawa lub przeróbka 2 3   Luz  sumaryczny  na  kole  kierownicy Ustawić koła pojazdu do jazdy na wprost (włączyć silnik w przypadku pojazdów ze wspomaganiem układu kierowniczego) Delikatnie skręcić kierownicę w lewo i w prawo do poruszenia kół jezdnych Kontrola wzrokowa luzu Zbyt duży luz kierownicy (na przykład dany punkt na obręczy koła przesuwa się o więcej niż jedną piątą średnicy koła kierownicy) 2 4 Ustawienie kół Sprawdzić ustawienie kół kierowanych za pomocą odpowiednich przyrządów Ustawienie niezgodne z danymi producenta pojazdu 2 5   Obrotnica  osi  kierowanej  przyczepy Kontrola wzrokowa lub sprawdzenie za pomocą odpowiednio przystosowanego wykrywacza luzu na kole

1) uszkodzenie lub pęknięcie elementu;

2) zbyt duży luz;

3) uszkodzone mocowanie

3. WIDOCZNOŚĆ 3 1 Pole widzenia Kontrola wzrokowa z siedzenia kierowcy Przeszkody  w  polu widzenia kierowcy znacząco ograniczające widoczność do przodu lub na boki 3 2  Stan szyb Kontrola wzrokowa

1) pęknięcia lub przebarwienia szyby szklanej lub płyty przezroczystej (o ile jest dozwolona);

2) szyba szklana lub płyta przezroczysta (włącznie z folią odblaskową lub barwioną) niezgodne z wymaganiami określonymi w § 8 ust 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia  31  grudnia  2002  r   w  sprawie  warunków  technicznych  pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia;

3) niedopuszczalny stan techniczny szyby szklanej lub płyty przezroczystej 3 3   Lusterka  wsteczne  lub  inne  urządzenia o takiej funkcji (urządzenia pośredniego widzenia) Kontrola wzrokowa

1) brak lusterka lub urządzenia lub mocowanie  niezgodne  z  §  11  ust   1  pkt  5–5e rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z  dnia 31 grudnia 2002 r  w sprawie warunków technicznych pojazdów  oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia;

2) lusterko lub urządzenie nie działa, jest uszkodzone, luźne lub niepewnie zamocowane 3 4  Wycieraczki przedniej szyby Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania

1) brak wycieraczek lub wycieraczki nie działają;

2) brak pióra wycieraczki lub jego wyraźne uszkodzenie 3 5  Spryskiwacze przedniej szyby Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania Spryskiwacze nie działają prawidłowo 3 6 Instalacja odmgławiająca Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania Układ nie działa lub jest wyraźnie uszkodzony

4. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA ODBLASKOWE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE 4 1 Światła drogowe i mijania 4 1 1 Stan i działanie Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania

1) brak światła lub źródła światła lub jego uszkodzenie;

2) brak układu projektorowego (odbłyśnik i klosz) lub jego  uszkodzenie;

3) niepewne mocowanie światła

Dziennik Ustaw  – 10 –  Poz. 247

1 2 3 4 1 2 Ustawienie Sprawdzić ustawienie poziome strumienia świetlnego każdego światła mijania za pomocą urządzenia do sprawdzania ustawienia świateł lub ekranu Ustawienie świateł mijania/drogowych niezgodne  z  zakresem  wskazanym w § 13 ust 1 oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z  dnia  31  grudnia  2002  r   w  sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 4 1 3 Przełączniki Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania

1) przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r  w sprawie warunków technicznych  pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – dotyczy liczby świateł włączanych jednocześnie;

2) nieprawidłowe działanie przełącznika 4 1 4 Zgodność z wymaganiami Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania

1) brak zgodności z wymaganiami pod względem typu światła, miejsca montażu, barwy wysyłanego światła lub jego natężenia, określonymi w § 13 oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z  dnia  31  grudnia  2002  r   w  sprawie  warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia;

2) akcesoria na kloszu lub źródle światła, które w oczywisty sposób zmniejszają natężenie światła lub zmieniają jego barwę;

3) brak zgodności światła (urządzenia) ze źródłem światła 4 1 5 Urządzenia do regulacji ustawienia świateł (jeżeli są obowiązkowe) Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania, jeżeli istnieje taka możliwość

1) urządzenie nie działa;

2) obsługa urządzenia ręcznego niemożliwa z siedzenia kierowcy 4 1 6 Urządzenie do oczyszczania świateł drogowych/mijania (jeżeli jest obowiązkowe) Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania, jeżeli istnieje taka możliwość Urządzenie nie działa 4 2 Przednie i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe boczne i górne 4 2 1 Stan i działanie Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania

1) uszkodzenie źródła światła;

2) uszkodzenie klosza;

3) niepewne mocowanie światła 4 2 2 Przełączniki Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania

1) przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia  31  grudnia  2002  r   w  sprawie  warunków  technicznych  pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia;

2) nieprawidłowe działanie przełącznika 4 2 3 Zgodność z wymaganiami Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania

1) brak zgodności z wymaganiami pod względem typu światła, miejsca montażu, barwy wysyłanego światła lub jego natężenia, określonymi w § 13 oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z  dnia  31  grudnia  2002  r   w  sprawie  warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia;

2) akcesoria na kloszu lub źródle światła, które w oczywisty sposób zmniejszają natężenie światła lub zmieniają jego barwę 4 3 Światła stopu 4 3 1 Stan i działanie Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania

1) uszkodzenie źródła światła;

2) uszkodzenie klosza;

3) niepewne mocowanie światła 4 3 2 Przełączniki Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania

1) przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w § 13 oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  31  grudnia  2002  r   w  sprawie  warunków  technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia;

2) nieprawidłowe działanie przełącznika 4 3 3 Zgodność z wymaganiami Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania Brak  zgodności z wymaganiami określonymi w § 13 oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31  grudnia  2002  r   w  sprawie  warunków  technicznych  pojazdów  oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – pod względem typu światła, miejsca montażu, barwy wysyłanego światła lub jego natężenia

Dziennik Ustaw  – 11 –  Poz. 247

1 2 3 4 4 Światła kierunkowskazu i światła awaryjne 4 4 1 Stan i działanie Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania

1) uszkodzenie źródła światła;

2) uszkodzenie klosza;

3) niepewne mocowanie światła 4 4 2 Przełączniki Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania Przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w § 13 oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia  31  grudnia  2002  r   w  sprawie  warunków  technicznych  pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 4 4 3 Zgodność z wymaganiami Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania Brak zgodności z wymaganiami określonymi w § 13 oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie  warunków  technicznych  pojazdów  oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – pod względem typu światła, miejsca montażu, barwy wysyłanego światła lub jego natężenia 4 4 4 Częstotliwość błysków kierunkowskazów Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania Częstotliwość błysków kierunkowskazów niezgodna z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z  dnia  31  grudnia  2002  r   w  sprawie  warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 4 5 Przednie i tylne światła przeciwmgłowe 4 5 1 Stan i działanie Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania

1) uszkodzenie źródła światła;

2) uszkodzenie klosza;

3) niepewne mocowanie światła 4 5 2 Ustawienie Włączenie i sprawdzenie za pomocą urządzenia do sprawdzania ustawienia świateł Niewłaściwe ustawienie granicy światła i cienia przedniego światła przeciwmgielnego w płaszczyźnie poziomej 4 5 3 Przełączniki Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania Przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w § 13 oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia  31  grudnia  2002  r   w  sprawie  warunków  technicznych  pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 4 5 4 Zgodność z wymaganiami Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania Brak zgodności z wymaganiami określonymi w § 13 oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia  31  grudnia  2002  r   w  sprawie  warunków  technicznych  pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 4 6 Światła cofania 4 6 1 Stan i działanie Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania

1) uszkodzenie źródła światła;

2) uszkodzenie klosza;

3) niepewne mocowanie światła 4 6 2 Przełączniki Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania Przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w § 13 oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia  31  grudnia  2002  r   w  sprawie  warunków  technicznych  pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 4 6 3 Zgodność z wymaganiami Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania Brak zgodności z wymaganiami określonymi w § 13 oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia  31  grudnia  2002  r   w  sprawie  warunków  technicznych  pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 4 7 Światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną 4 7 1 Stan i działanie Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania

1) urządzenie wysyła światło skierowane bezpośrednio do tyłu;

2) uszkodzenie źródła światła;

3) niepewne mocowanie światła 4 7 2 Zgodność z wymaganiami Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania Układ działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w § 13 oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31  grudnia  2002  r   w  sprawie  warunków  technicznych  pojazdów  oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Dziennik Ustaw  – 12 –  Poz. 247

1 2 3 4 8 Światła odblaskowe, oznakowanie odblaskowe i tylne tablice odblaskowe 4 8 1 Stan Kontrola wzrokowa

1) nieprawidłowe funkcjonowanie lub uszkodzenie urządzeń odblaskowych;

2) niepewne mocowanie odblasków 4 8 2 Zgodność z wymaganiami Kontrola wzrokowa Urządzenie, jego położenie lub barwa odbijanego światła niezgodne z wymaganiami określonymi w § 13 oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w  sprawie  warunków  technicznych  pojazdów  oraz  zakresu ich niezbędnego wyposażenia 4 9 Wymagane wskaźniki kontrolne urządzeń oświetlenia 4 9 1 Stan i działanie Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania Wskaźniki nie działają 4 9 2 Zgodność z wymaganiami Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania Brak zgodności z wymaganiami określonymi w § 13 oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31  grudnia  2002  r   w  sprawie  warunków  technicznych  pojazdów  oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 4 10 Połączenia elektryczne między pojazdem ciągnącym a przyczepą lub naczepą Kontrola wzrokowa: w miarę możliwości należy sprawdzić ciągłość elektryczną instalacji

1) niepewne mocowanie elementów nieruchomych;

2) uszkodzenie lub zużycie izolacji;

3) nieprawidłowe działanie połączeń elektrycznych 4 11 Złącza i przewody elektryczne Kontrola wzrokowa pojazdu na kanale diagnostycznym  lub na dźwigniku, obejmująca w niektórych przypadkach także komorę silnikową

1) niepewne mocowanie lub niewłaściwe zabezpieczenie instalacji elektrycznej;

2) instalacja w złym stanie;

3) uszkodzona lub zużyta izolacja 4 12 Dodatkowe światła (np światła do jazdy dziennej) i światła odblaskowe Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania

1) światło lub światło odblaskowe zamontowane niezgodnie z wymaganiami określonymi w § 13 oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w  sprawie  warunków  technicznych  pojazdów  oraz  zakresu  ich  niezbędnego wyposażenia;

2) światło działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w § 13 oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia  31  grudnia  2002  r   w  sprawie  warunków  technicznych  pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia;

3) niepewne mocowanie światła lub światła odblaskowego 4 13  Akumulator(-y) Kontrola wzrokowa

1) niepewne mocowanie;

2) wyciek; 

3) uszkodzony wyłącznik akumulatora (jeżeli jest wymagany);

4) uszkodzone bezpieczniki (jeżeli są wymagane);

5) niewłaściwa wentylacja (jeżeli jest wymagana)

5. OSIE, KOŁA, OPONY I ZAWIESZENIE 5 1 Osie 5 1 1 Osie Kontrola wzrokowa pojazdu na kanale diagnostycznym lub dźwigniku Stosowanie wykrywaczy luzu na kołach jest dozwolone, a zalecane w przypadku pojazdów o masie  całkowitej przekraczającej 3,5 tony

1) pęknięcie lub odkształcenie osi;

2) niepewne mocowanie do pojazdu;

3) niewłaściwa naprawa lub przeróbka 5 1 2 Zwrotnice Kontrola  wzrokowa  pojazdu  na  kanale  diagnostycznym lub dźwigniku Stosowanie wykrywaczy luzu na kołach jest dozwolone, a zalecane w przypadku pojazdów o masie  całkowitej przekraczającej 3,5 tony Do każdego koła przyłożyć siłę w kierunku  pionowym  lub poziomym i obserwować ruch między belką osi a zwrotnicą

1) pęknięcie zwrotnicy;

2) nadmierne zużycie sworznia zwrotnicy lub łożysk sworznia;

3) zbyt duży ruch zwrotnicy względem belki osi;

4) sworzeń zwrotnicy luźny w osi

Dziennik Ustaw  – 13 –  Poz. 247

1 2 3 5 1 3 Łożyska kół Kontrola  wzrokowa  pojazdu  na  kanale  diagnostycznym  lub dźwigniku Stosowanie wykrywaczy luzu na kołach jest dozwolone, a zalecane w przypadku pojazdów o masie  całkowitej przekraczającej 3,5 tony Rozkołysać koło lub przyłożyć siłę boczną do każdego koła i obserwować ruch koła do góry w stosunku do zwrotnicy

1) zbyt duży luz na łożysku koła;

2) łożysko koła zbyt ciasne lub zakleszczone 5 2 Koła i opony 5 2 1 Piasta koła Kontrola wzrokowa

1) brakujące lub obluzowane śruby lub nakrętki mocujące koła;

2) zużycie lub uszkodzenie piasty 5 2 2 Koła Kontrola  wzrokowa  obu  stron  każdego koła pojazdu na kanale diagnostycznym lub dźwigniku

1) pęknięcie lub wada spawalnicza;

2) niewłaściwe zamocowanie pierścieni ustalających;

3) znaczące odkształcenie lub zużycie koła;

4) rozmiar lub typ koła niezgodny z homologacją lub wymaganiami określonymi w § 11 ust 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z  dnia  31  grudnia  2002  r   w  sprawie  warunków  technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – w sposób zagrażający bezpieczeństwu na drodze 5 2 3 Opony Kontrola wzrokowa całej opony poprzez obrót koła w powietrzu przy pojeździe na kanale diagnostycznym lub na dźwigniku, lub poprzez przemieszczanie pojazdu do przodu i do tyłu na kanale diagnostycznym

1) niezgodność z wymaganiami określonymi w § 11 ust 5–7 lub § 23 ust  4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r  w sprawie warunków technicznych pojazdów  oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia;

2) opona obciera o inne elementy;

3) opony bieżnikowane niezgodne z wymaganiami określonymi w § 23 ust  4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r  w sprawie warunków technicznych pojazdów  oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia;

4) układ kontroli ciśnienia w ogumieniu jest uszkodzony  lub  wyraźnie nie działa 5 3 Zawieszenie 5 3 1 Resory sprężynowe i stabilizatory Kontrola wzrokowa pojazdu na kanale diagnostycznym  lub na dźwigniku Stosowanie wykrywaczy luzu na kołach jest dozwolone, a zalecane w przypadku pojazdów o masie  całkowitej przekraczającej 3,5 tony

1) niepewne mocowanie resorów do podwozia lub osi;

2) uszkodzenie lub pęknięcie części resoru;

3) brak resoru;

4) niewłaściwa przeróbka lub naprawa 5 3 2 Amortyzatory Kontrola  wzrokowa  pojazdu  na  kanale  diagnostycznym  lub na dźwigniku, lub przy użyciu specjalnych przyrządów, o ile są dostępne

1) niepewne mocowanie amortyzatorów do podwozia lub osi;

2) amortyzator jest uszkodzony i wykazuje duże wycieki lub awarię 5 3 3 Rury oporowe, drążki reakcyjne, wahacze trójkątne, wahacze poprzeczne Kontrola  wzrokowa  pojazdu  na kanale  diagnostycznym  lub na dźwigniku Stosowanie wykrywaczy luzu na kołach jest dozwolone, a zalecane w przypadku pojazdów o masie  całkowitej przekraczającej 3,5 tony

1) niepewne mocowanie części do podwozia lub osi;

2) uszkodzenie, pęknięcie lub nadmierna korozja elementu;

3) niewłaściwa przeróbka lub naprawa 5 3 4 Sworznie wahaczy Kontrola  wzrokowa  pojazdu  na  kanale  diagnostycznym  lub na dźwigniku Stosowanie wykrywaczy luzu na kołach jest dozwolone, a zalecane w przypadku pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony

1) nadmierne zużycie sworznia lub łożysk sworznia, lub sworzni wahaczy;

2) brak lub znaczące uszkodzenie osłony 5 3 5 Zawieszenie pneumatyczne Kontrola wzrokowa

1) układ nie działa;

2) uszkodzenie,  przeróbka  lub  zużycie dowolnego elementu w stopniu mogącym mieć negatywny wpływ na działanie układu;

3) słyszalny wypływ powietrza z układu

6. PODWOZIE I ELEMENTY PRZYMOCOWANE DO PODWOZIA 6 1  Podwozie lub rama i elementy do nich przymocowane  6 1 1 Stan ogólny Kontrola wzrokowa pojazdu na kanale diagnostycznym  lub na dźwigniku

1) pęknięcie lub odkształcenie podłużnic lub poprzeczek;

2) niepewne mocowanie płyt wzmacniających lub połączeń;

3) nadmierna korozja mająca wpływ na sztywność konstrukcji

Dziennik Ustaw  – 14 –  Poz. 247

1 2 3 6 1 2 Rury wydechowe i tłumiki Kontrola wzrokowa pojazdu na kanale diagnostycznym  lub na dźwigniku

1) nieszczelność lub niepewne mocowanie układu wydechowego;

2) spaliny przedostają się do wnętrza kabiny lub do przedziału dla pasażerów 6 1 3   Zbiornik  paliwa  i  przewody  paliwowe (w tym ogrzewanie zbiornika  i przewodów) Kontrola  wzrokowa  pojazdu  na  kanale  diagnostycznym  lub na dźwigniku; w przypadku układów zasilania gazem LPG/CNG należy zastosować wykrywacz nieszczelności

1) niepewne  mocowanie  zbiornika  paliwa  lub  przewodów paliwowych; 

2) wyciek paliwa, brak korka wlewu paliwa lub korek nieszczelny; 

3) uszkodzenie lub przetarcie przewodów;

4) nieprawidłowe działanie kraniku paliwa (jeżeli jest wymagany);

5) zagrożenie pożarowe z powodu: − wycieku paliwa, − niewłaściwego odgrodzenia zbiornika paliwa lub układu wydechowego, − stanu komory silnikowej;

6) układ zasilania gazem LPG/CNG niezgodny z wymaganiami określonymi w załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z  dnia  31  grudnia  2002  r   w  sprawie  warunków  technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 6 1 4   Zderzaki,  zabezpieczenia  boczne  i tylne urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod pojazd Kontrola wzrokowa  

1) obluzowane lub uszkodzone elementy grożące uszkodzeniem ciała w przypadku zahaczenia lub uderzenia;

2) urządzenie wyraźnie niezgodne z wymaganiami określonymi w § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002  r   w  sprawie  warunków  technicznych  pojazdów  oraz  zakresu ich niezbędnego wyposażenia 6 1 5 Zamocowanie koła zapasowego (jeżeli występuje) Kontrola wzrokowa

1) uchwyt koła w złym stanie;

2) pęknięte lub niepewne mocowanie uchwytu;

3) koło zapasowe nie trzyma się w uchwycie i grozi wypadnięciem 6 1 6 Urządzenia sprzęgające i przeznaczone do ciągnięcia Kontrola wzrokowa pod kątem zużycia i prawidłowego działania, ze szczególnym uwzględnieniem zamontowanych urządzeń zabezpieczających i działania wskaźników pomiarowych

1) uszkodzenie, nieprawidłowe działanie lub pęknięcie elementu;

2) nadmierne zużycie elementu;

3) uszkodzone mocowanie;

4) brak lub nieprawidłowe działanie urządzenia zabezpieczającego;

5) co najmniej jeden wskaźnik nie działa;

6) elementy sprzęgu zasłaniają tablicę rejestracyjną lub światła pojazdu (kiedy sprzęg nie jest wykorzystywany);

7) niewłaściwa naprawa lub przeróbka 6 1 7 Przeniesienie napędu Kontrola wzrokowa

1) obluzowane lub brakujące śruby zabezpieczające;

2) nadmierne zużycie łożysk wału napędowego;

3) nadmierne zużycie przegubów pędnych (uniwersalnych);

4) zły stan przegubów elastycznych;

5) uszkodzony lub wygięty wałek lub półoś;

6) pęknięcie lub zły stan oprawy łożyska;

7) brak lub znaczące zużycie osłony;

8) niedozwolona przeróbka układu napędowego 6 1 8 Mocowanie silnika Kontrola wzrokowa bez konieczności stosowania kanału diagnostycznego lub dźwignika Zawieszenia silnika zużyte, wyraźnie i znacząco uszkodzone, obluzowane lub pęknięte 6 1 9 Praca silnika Kontrola wzrokowa

1) niedozwolona przeróbka jednostki sterującej;

2) niedozwolona przeróbka silnika 6 2  Kabina i nadwozie

Dziennik Ustaw  – 15 –  Poz. 247

1 2 3 6 2 1 Stan ogólny Kontrola wzrokowa  

1) obluzowana lub uszkodzona część nadwozia grożąca uszkodzeniem ciała;

2) niepewny słupek nadwozia;

3) do wnętrza przedostają się spaliny z wydechu lub z silnika;

4) niewłaściwa naprawa lub przeróbka 6 2 2  Mocowania  Kontrola wzrokowa pojazdu na kanale diagnostycznym lub na dźwigniku

1) niepewne mocowania nadwozia lub kabiny;

2) wyraźne przesunięcie nadwozia/kabiny względem podwozia;

3) niepewne lub brakujące punkty mocowania nadwozia/kabiny do podwozia lub poprzeczek ramy podwozia;

4) nadmierna korozja punktów mocowania nadwozia samonośnego 6 2 3 Drzwi i zamki  Kontrola wzrokowa

1) drzwi źle się otwierają lub zamykają;

2) stan drzwi grozi samoistnym otwarciem lub nie pozwala na ich  domknięcie;

3) brakujące, obluzowane lub zniszczone: drzwi, zawiasy, zamki, słupki drzwi, klamki;

4) drzwi niezgodne z wymaganiami określonymi w § 22 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia  2002 r  w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 6 2 4 Podłoga Kontrola wzrokowa Niepewne mocowanie lub zły stan techniczny podłogi 6 2 5 Siedzenie kierowcy  Kontrola wzrokowa

1) siedzenie obluzowane lub uszkodzona konstrukcja siedzenia;

2) nieprawidłowe działanie elementów regulacji i ustawienia siedzenia;

3) złe zamocowanie grożące samoczynnym przemieszczaniem;

4) brak zagłówków siedzeń (jeżeli są wymagane);

5) mocowanie siedzeń w miejscach nieprzewidzianych do tego konstrukcyjnie dla danego typu pojazdu;

6) śruby mocujące siedzenia bez oznaczenia cech wytrzymałościowych 6 2 6 Pozostałe siedzenia Kontrola wzrokowa  

1) siedzenia uszkodzone lub niepewne mocowanie siedzeń

2) siedzenia zamontowane niezgodnie z wymaganiami określonymi w: § 8 ust  4 pkt 2a, § 22 ust  1 pkt 7, § 23 ust  4 pkt 5, 7 lub 8 lub w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r  w sprawie warunków technicznych  pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 6 2 7 Wskaźniki i przyrządy kierowcy Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania Nieprawidłowe działanie co najmniej jednego wskaźnika lub przyrządu niezbędnego do bezpiecznego użytkowania pojazdu 6 2 8 Stopnie kabiny  Kontrola wzrokowa

1) brak stopnia/stopni;

2) niepewne mocowanie stopnia/stopni lub poręczy;

3) stopień/stopnie lub poręcz/poręcze w stanie zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników 6 2 9 Inne wyposażenie wewnętrzne i zewnętrzne Kontrola wzrokowa

1) uszkodzone mocowanie dodatkowych akcesoriów lub  wyposażenia;

2) brak lub niesprawne dodatkowe akcesoria lub wyposażenie określone w: § 8 ust  1 pkt 1, § 11 ust  1 pkt 12, § 18 ust 1 pkt 4, 7–13, § 21 ust 1, § 22 ust  1 pkt 3 lub 6, § 23 ust  4 pkt 9 lub 10, § 38–40 lub § 42 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  31 grudnia 2002 r  w sprawie warunków technicznych pojazdów  oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, jeżeli jest wymagane;

3) wycieki z układów hydraulicznych 6 2 10 Błotniki, fartuchy przeciwbłotne Kontrola wzrokowa  

1) brak, obluzowanie lub znaczące skorodowanie części;

2) element za blisko koła;

3) niezgodność z wymaganiami określonymi w § 11 ust 1 pkt 10 lub 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia  2002 r  w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz  zakresu ich niezbędnego wyposażenia 6 2 11 Wyjście bezpieczeństwa Kontrola wzrokowa Brak wyjść bezpieczeństwa, niewłaściwie urządzone, za mała ich liczba lub brak oznakowania

7. INNE WYPOSAŻENIE 7 1 Pasy bezpieczeństwa, zapięcia pasów i inne urządzenia bezpieczeństwa

Dziennik Ustaw  – 16 –  Poz. 247

1 2 3 7 1 1 Pewność mocowania pasów i zapięć Kontrola wzrokowa  

1) brak miejsc kotwiczenia pasów bezpieczeństwa lub miejsce to wykazuje duże zniszczenie;

2) obluzowane  kotwiczenie pasów bezpieczeństwa 7 1 2 Stan ogólny pasów i zapięć Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania

1) brak obowiązkowego pasa bezpieczeństwa;

2) uszkodzenie pasów bezpieczeństwa;

3) śruby mocujące pasy bez oznaczenia cech wytrzymałościowych;

4) brak działania mechanizmu blokowania pasów;

5) brak oznaczeń homologacyjnych pasów;

6) uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie klamry pasa bezpieczeństwa;

7) uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie zwijacza pasa bezpieczeństwa;

8) brak,  uszkodzone  lub  zamontowane  niezgodnie  z  wytycznymi  producenta urządzenie do regulacji siły napięcia pasów;

9) pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa wskazują na ich użycie (o ile występują) 7 1 3 Ograniczniki obciążenia pasów bezpieczeństwa Kontrola wzrokowa   Brak ogranicznika lub ogranicznik niezgodny z typem pojazdu   7 1 4 Napinacze wstępne pasów bezpieczeństwa Kontrola wzrokowa   Brak napinacza lub napinacz niezgodny z typem pojazdu   7 1 5  Poduszki powietrzne  Kontrola wzrokowa  

1) brak poduszek lub poduszki niezgodne z typem pojazdu;

2) poduszka wyraźnie nie działa 7 1 6  System poduszki powietrznej  SRS Kontrola wzrokowa wskaźnika awarii układu Wskaźnik awarii układu SRS wskazuje dowolny rodzaj awarii w układzie 7 2 Gaśnica Kontrola wzrokowa

1) brak lub  w oczywisty sposób uszkodzona;

2) niezgodna z wymaganiami, jeżeli dotyczą (np w związku z przewozem towarów niebezpiecznych) 7 3 Zamki i urządzenia przeciwwłamaniowe Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania

1) urządzenie uniemożliwiające uruchomienie pojazdu nie działa;

2) samoistne zamykanie lub blokowanie drzwi lub uszkodzenie  blokad   7 4 Trójkąt ostrzegawczy (jeżeli jest wymagany) Kontrola wzrokowa  

1) brak lub trójkąt niekompletny;

2) brak znaku homologacji 7 5  Apteczka doraźnej pomocy (jeżeli jest wymagana) Kontrola wzrokowa   Brak apteczki   7 6 Kliny (podpórki) zabezpieczające koła (jeżeli są wymagane) Kontrola wzrokowa   Brak lub w złym stanie technicznym 7 7 Sygnał dźwiękowy Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania

1) nie działa;

2) niepewne działanie przycisku sygnału;

3) sygnał niezgodny z wymaganiami określonymi w § 11 ust 1 pkt  6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r   w  sprawie  warunków  technicznych  pojazdów  oraz  zakresu ich niezbędnego wyposażenia 7 8 Prędkościomierz Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania w czasie jazdy lub za pomocą przyrządów elektronicznych

1) brak lub brak działania prędkościomierza;

2) prędkościomierz umieszczony poza polem widzenia kierowcy;

3) rozmiar opon inny niż przewidziany dla danego typu pojazdu 7 9 Tachograf (jeżeli jest zamontowany/wymagany)  Kontrola wzrokowa  

1) tachograf zamontowany niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady  (EWG)  nr  3821/85  z  dnia  20  grudnia  1985 r w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz Urz WE L 370, Dz Urz UE Polskie  wydanie  specjalne,  rozdz   07,  t   001,  str   227,  z późn zm );

2) nie działa;

3) brak plomb lub plomby uszkodzone;

4) brak tabliczki kalibracyjnej, dane nieczytelne lub kalibracja  nieważna;

5) wyraźne oznaki manipulacji przez osoby niepowołane;

6) rozmiar opon niezgodny z parametrami kalibracji

Dziennik Ustaw  – 17 –  Poz. 247

1 2 3 7 10 Ogranicznik prędkości (jeżeli jest zamontowany/wymagany)  Kontrola wzrokowa i sprawdzenie działania urządzenia, jeżeli inspektor dysponuje odpowiednim sprzętem

1) brak ogranicznika prędkości – o ile jest wymagany;

2) ogranicznik wyraźnie nie działa;

3) złe ustawienie prędkości granicznej (jeżeli jest sprawdzane);

4) brak plomb lub plomby uszkodzone;

5) brak tabliczki kalibracyjnej, dane nieczytelne lub kalibracja  nieważna;

6) rozmiar opon niezgodny z parametrami kalibracji   7 11  Licznik przebiegu (jeżeli występuje) Kontrola wzrokowa  

1) wyraźne oznaki manipulacji (oszustwo);

2) wyraźnie nie działa 7 12  Elektroniczny system stabilizacji  (ESC), jeżeli jest zamontowany/  wymagany Kontrola wzrokowa  

1) brak lub uszkodzenie czujników prędkości obrotowej kół;

2) uszkodzone połączenia elektryczne;

3) brak lub uszkodzenie innych elementów;

4) uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie przełącznika;

5) wskaźnik awarii układu ESC wskazuje dowolny rodzaj awarii  w układzie

8. UCIĄŻLIWOŚĆ 8 1 Hałas 8 1 1 Układ tłumienia hałasu Ocena subiektywna (jeżeli w ocenie kontrolującego hałas jest na granicy dopuszczalności, można wykonać statyczny pomiar hałasu za pomocą miernika poziomu hałasu) lub  oceny i pomiaru hałasu zewnętrznego na postoju dokonuje  się zgodnie ze szczegółowym sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art 81 ust 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym

1) poziom hałasu przekracza wartości dozwolone w wymaganiach określonych w § 9 ust 1 oraz w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich  niezbędnego wyposażenia;

2) obluzowanie, ryzyko odpadnięcia, uszkodzenie, niewłaściwe mocowanie, brak lub wyraźna przeróbka dowolnej części układu tłumienia hałasu w stopniu mającym niekorzystny wpływ na poziom hałasu;

3) wyraźnie nieszczelny układ wydechowy;

4) niekompletny układ wydechowy 8 2 Emisja spalin 8 2 1  Emisja spalin z silników o zapłonie iskrowym 8 2 1 1 Urządzenia kontrolne emisji spalin Kontrola wzrokowa  

1) brak fabrycznie montowanego urządzenia kontrolnego emisji spalin, przeróbka urządzenia lub wyraźnie nieprawidłowe działanie;

2) wycieki mogące mieć wpływ na pomiary emisji spalin 8 2 1 2 Emisja zanieczyszczeń gazowych (P) Pomiar z użyciem analizatora spalin  W przypadku  pojazdów wyposażonych w odpowiednie pokładowe układy diagnostyczne (OBD), zamiast pomiaru emisji, prawidłowe działanie układu wydechowego można sprawdzić poprzez odpowiedni odczyt z urządzenia OBD, przy jednoczesnym sprawdzeniu prawidłowego działania układu OBD, przy silniku pracującym na biegu jałowym i zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi kondycjonowania Pomiaru emisji zanieczyszczeń dokonuje się zgodnie ze szczegółowym sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art 81 ust 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym

1) emisja zanieczyszczeń gazowych przekracza wartości określone w § 9 ust 1 oraz w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r  w sprawie warunków  technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia albo poziom dopuszczalny określony przez producenta;

2) sonda lambda poza zakresem 1 ± 0,03 lub brak zgodności ze specyfikacją producenta;

3) odczyt z pokładowego systemu diagnostycznego (OBD) wskazuje poważną awarię;

4) pomiar zdalny wskazuje na poważne niezgodności 8 2 2 Emisja spalin z silników wysokoprężnych (Diesla) 8 2 2 1 Urządzenia kontrolne emisji spalin Kontrola wzrokowa  

1) brak fabrycznie montowanego urządzenia kontrolnego emisji spalin lub wyraźnie nieprawidłowe działanie urządzenia;

2) wycieki mogące mieć wpływ na pomiary emisji spalin 8 2 2 2 Zadymienie spalin (P) Niniejszego wymagania nie stosuje się do pojazdów po raz pierwszy zarejestrowanych lub dopuszczonych  do ruchu przed 1 stycznia 1980 r Pomiaru zadymienia spalin dokonuje się zgodnie ze szczegółowym sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art 81 ust 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym Zadymienie spalin przekracza wartości określone w § 9 ust  1 pkt 3  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Dziennik Ustaw  – 18 –  Poz. 247

1 2 3 8 3 Tłumienie zakłóceń elektromagnetycznych Zakłócenia radiowe Badanie nie jest wymagane 8 4 Inne pozycje związane z ochroną środowiska 8 4 1 Widoczny dym Kontrola wzrokowa   Nadmierne dymienie z układu wydechowego, które może zagrażać środowisku 8 4 2 Wycieki płynów Kontrola wzrokowa   Kropelkowy wyciek dowolnego płynu, który może zagrażać środowisku lub bezpieczeństwu innych użytkowników drogi U w a g a : (P) – oznacza, że sprawdzenie danej pozycji odbywa się przy użyciu przyrządów Dziennik Ustaw  – 19 –  Poz. 247

strona 2a Niniejszy dokument upoważnia umundurowanych strażników gminnych (miejskich) do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:

1) kierującego pojazdem: a) niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym, b) naruszającego przepisy ruchu drogowego w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu za pomocą urządzenia rejestrującego;

2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym o: a) zatrzymaniu i postoju pojazdów, b) ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt, c) ruchu pieszych. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w powyższym zakresie strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do:

1) zatrzymywania pojazdu lub jadącego wierzchem, z wyłączeniem pojazdów kierowanych przez osoby, o których mowa w art. 129b ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo o ruchu drogowym;

2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem;

3) używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu;

4) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;

5) wydawania poleceń: a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu, b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu co do sposobu jego zachowania.

Załącznik nr 3

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-05-31
Data wydania: 2010-05-13
Data wejścia w życie: 2010-06-15
Data obowiązywania: 2010-06-15
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 94 poz. 604