Dz.U. 2010 nr 94 poz. 605

Dziennik Ustaw Nr 233 — 16023 — Poz. 1531

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerw ca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczy pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób naliczania oraz rozliczania opłat za używa nie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich;

2) sposób obliczania zaliczek na opłaty pośrednie;

3) wzory kalkulacji stawki opłat za używanie 1 m2 po wierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Agencji — należy przez to rozumieć Wojskową Agencję Mieszkaniową;

2) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§2.

1. Opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użyt kowej lokali mieszkalnych nalicza się oddzielnie dla każdego rodzaju zasobu mieszkaniowego danego od działu regionalnego Agencji dla lokali:

1) położonych w budynkach Skarbu Państwa;

2) pozyskanych od spółdzielni mieszkaniowych;

3) pozyskanych od towarzystwa budownictwa spo łecznego;

4) pozyskanych w drodze umowy najmu, leasingu, darowizny albo innej umowy cywilnoprawnej, spadku albo zapisu;

5) znajdujących się w budynkach, w których istnieje wspólnota mieszkaniowa.

2. Opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, nalicza się oddzielnie dla każdej spółdzielni mieszka niowej lub wspólnoty mieszkaniowej na podstawie ich uchwał oraz kosztów administrowania ponoszo nych przez dany oddział regionalny Agencji.

§3.

1. Opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użyt kowej lokali mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, nalicza się na podstawie kalkulacji, uwzględniając średnią powierzchnię użytkową wszyst kich lokali mieszkalnych w danym oddziale regional nym Agencji, ustaloną jako średnia arytmetyczna ze stanu na pierwszy i ostatni dzień każdego miesiąca okresu, z którego są uwzględniane koszty przy sporzą dzaniu kalkulacji.

2. Miesięczną opłatę za używanie 1 m2 powierzch ni użytkowej lokali mieszkalnych nalicza się na pod stawie kalkulacji stawki opłat, której wzór określa za łącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Opłatę za używanie lokali mieszkalnych w skali miesięcznej ustala się jako iloczyn miesięcznej opłaty za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali miesz kalnych oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkal nego.

4. Opłata za używanie lokalu mieszkalnego za je den dzień wynosi 1/30 opłaty.

§4.

1. Przy naliczaniu opłaty za używanie 1 m2 po wierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 5, uwzględnia się:

1) opłaty wnoszone do spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych zgodnie z ich uchwałami;

2) opłaty za używanie lokali mieszkalnych ponoszone przez dany oddział regionalny Agencji;

3) średnią powierzchnię użytkową wszystkich lokali mieszkalnych w danym oddziale regionalnym Agencji, ustaloną jako średnia arytmetyczna ze stanu na pierwszy i ostatni dzień każdego miesią ca okresu, z którego są uwzględniane koszty przy sporządzaniu kalkulacji.

2. Miesięczną opłatę za używanie 1 m2 powierzch ni użytkowej lokali mieszkalnych nalicza się na pod stawie kalkulacji stawki opłat, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Opłatę za używanie lokali mieszkalnych w skali miesięcznej ustala się jako iloczyn miesięcznej opłaty za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali miesz kalnych oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkal nego.

4. Opłata za używanie lokalu mieszkalnego za je den dzień wynosi 1/30 opłaty.

§5.

1. Miesięczną opłatę za używanie 1 m2 po wierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 4, nalicza się w wysokości miesięcznej opłaty za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego położonego w budyn ku Skarbu Państwa, obowiązującej w danym oddziale regionalnym Agencji.

2. Opłata za używanie lokalu mieszkalnego za je den dzień wynosi 1/30 opłaty.

§6.

1. Zmiany wysokości opłat za używanie lokali mieszkalnych wprowadza się:

1) corocznie z dniem 1 stycznia i 1 lipca lub

2) przyjmując do kalkulacji koszty poniesione w roku bieżącym, jeżeli opłaty za używanie lokali miesz kalnych ponoszone przez dany oddział regionalny Agencji w bieżącym roku obrotowym odbiegają od kosztów przyjętych do kalkulacji o ponad 5 %. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej .rc l.g v. l Dziennik Ustaw Nr 233 — 16024 — Poz. 15312. W odniesieniu do lokali mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 5, zmiany wysokości opłat za używanie lokali mieszkalnych wprowadza się również w przypadku podjęcia uchwały przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkanio wej.

3. O zmianie wysokości opłat zawiadamia się oso by zamieszkujące w lokalu mieszkalnym, którego zmiana dotyczy, nie później niż na 30 dni przed plano waną datą zmiany opłat. Jeżeli z przeprowadzonej kal kulacji wyniknie, że opłata będzie niższa od dotychczas obowiązującej, osoby te mogą być poinformowane w terminie krótszym.

§7.

1. Zaliczki na opłaty pośrednie w skali mie sięcznej oblicza się na podstawie rozliczenia poniesio nych w roku ubiegłym przez Agencję rzeczywistych kosztów zakupów do danego budynku energii ciepl nej, energii elektrycznej, gazu i wody oraz odbioru nieczystości stałych i płynnych, zwanych dalej „me diami komunalnymi”, uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług kon sumpcyjnych ogółem, określony w ustawie budżeto wej na dany rok kalendarzowy.

2. Zaliczki na opłaty pośrednie w odniesieniu do lokali mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2—5, oblicza się na podstawie pisemnego zawia domienia o opłatach za media komunalne, przekaza nego przez zarządcę lub właściciela budynku.

3. Zaliczki na opłaty pośrednie za media komunal ne dla lokali mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, oblicza się na okres roku.

4. Analizy kosztów i korekty zaliczek na opłaty po średnie za media komunalne dokonuje się w cyklu rocznym, po rozliczeniu kosztów za poprzedni rok roz liczeniowy.

5. Korekty zaliczek na opłaty pośrednie za media komunalne można dokonać w przypadku zmiany wa runków zakupu tych mediów.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, można dokonać korekty zaliczek na opłaty pośrednie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następują cego po dniu, w którym nastąpiła zmiana warunków zakupu mediów komunalnych.

7. Jeżeli dostawa mediów komunalnych do lokalu mieszkalnego następuje na podstawie umowy zawar tej przez dostawcę danego medium komunalnego bezpośrednio z osobą zamieszkującą w tym lokalu, osoba ta rozlicza się bezpośrednio z dostawcą me dium komunalnego według cen i opłat wskazanych w zawartej umowie.

8. Do sposobu informowania o zmianie wysokości zaliczek na opłaty pośrednie za media komunalne sto suje się odpowiednio przepis § 6 ust. 3.

§8.

1. Rozliczenia kosztów zakupów mediów ko munalnych do danego budynku za rok ubiegły doko nuje się na poszczególne lokale w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

2. Sposób rozliczenia kosztów zakupu energii ciepl nej oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe go odprowadzania ścieków w budynkach mieszkal nych będących w dyspozycji Agencji określają odpo wiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

3. Rozliczenie opłat pośrednich dla lokali mieszkal nych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2—5, następuje zgodnie z wprowadzonym przez właściciela lub za rządcę budynku regulaminem lub uchwałą określają cą sposób rozliczenia.

4. Rozliczenia zaliczek na opłaty pośrednie dla lokali mieszkalnych dokonuje się w okresach rocz nych, w terminie jednego miesiąca od dnia rozliczenia przez Agencję kosztów zakupów mediów komunal nych do budynku na poszczególne lokale za ostatni okres rozliczeniowy.

5. Rozliczenia zaliczek na opłaty pośrednie dla lo kali mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2—5, dokonuje się w okresach rocznych, w termi nie jednego miesiąca od dnia przekazania Agencji przez zarządcę budynku rozliczenia kosztów zakupów mediów komunalnych do budynku na poszczególne lokale za ostatni okres rozliczeniowy.

6. O rozliczeniu zaliczek na opłaty pośrednie za wiadamia się osoby zamieszkujące w lokalu mieszkal nym, których rozliczenie dotyczy, w terminie 15 dni od dnia dokonania rozliczenia, podając jednocześnie kwotę nadpłaty albo niedopłaty opłat pośrednich za ostatni okres rozliczeniowy, w podziale na poszczegól ne media komunalne.

7. W przypadku nadpłaty opłat pośrednich za ostatni okres rozliczeniowy osoba zamieszkująca w lo kalu mieszkalnym może zaliczyć ją na poczet przy szłych zaliczek na opłaty pośrednie albo zażądać jej zwrotu. Nadpłatę zwraca się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez osobę zaintere sowaną.

8. W przypadku niedopłaty opłat pośrednich za ostatni okres rozliczeniowy, w zawiadomieniu, o któ rym mowa w ust. 6, określa się termin i sposób jej uiszczenia.

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Minister Obrony Narodowej: B. Klich

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich (Dz. U. Nr 14, poz. 118 oraz z 2006 r. Nr 122, poz. 853 i Nr 172, poz. 1237), które traci moc z dniem wej ścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 143).w w .rc l.g v. pl Dziennik Ustaw Nr 233 — 16025 — Poz. 15311. Postanowienia ogólne 1.

1. Sposób rozliczania kosztów zakupu energii cieplnej określony w załączniku stosuje się w budynkach będących w dyspozycji Wojsko wej Agencji Mieszkaniowej.

2. Podział całkowitych kosztów zakupu energii cieplnej do budynku 2.

1. Całkowite koszty zakupu energii cieplnej do bu dynku w okresie rozliczeniowym dzieli się na koszty stałe wynikające z zamówionej mocy cieplnej (suma opłat za zamówioną moc ciepl ną, stałych opłat przesyłowych i opłat abona mentowych) oraz koszty zmienne związane z zużyciem energii cieplnej (suma wartości energii cieplnej, zmiennych opłat przesyłowych i wartości zużytego nośnika ciepła). 2.1.

1. Podziału kosztów całkowitych na stałe i zmien ne dokonuje się w oparciu o faktury zakupu energii cieplnej od przedsiębiorstwa energe tycznego. 2.

2. Koszty stałe dzieli się na koszty stałe związane z centralnym ogrzewaniem (c.o.) oraz koszty stałe związane z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Podstawę podziału stanowi współczynnik wynikający ze stosunku zamó wionej mocy cieplnej na potrzeby c.o. i zamó wionej mocy cieplnej na potrzeby c.w.u. 2.

3. Koszty zmienne dzieli się tak jak w pkt 2.2, przyj mując za podstawę podziału współczynnik wy nikający ze stosunku ilości energii cieplnej zu żytej na potrzeby c.o. i c.w.u. 2.3.

1. W przypadku braku układu pomiarowego po zwalającego zmierzyć oddzielnie ilości energii cieplnej zużytej na potrzeby c.o. i c.w.u. ilość energii cieplnej, która przypada na przygoto wanie c.w.u., oblicza się jako iloczyn rzeczywi stego zużycia ciepłej wody i ilości energii ciepl nej niezbędnej do podgrzania 1 m3 wody zim nej. Przy określaniu ilości energii cieplnej po trzebnej do podgrzania 1 m3 wody zimnej uwzględnia się straty cieplne w instalacjach c.w.u. 2.3.

2. Ilość energii cieplnej zużytej na potrzeby c.o. w przypadku, o którym mowa w pkt 2.3.1, obli cza się jako różnicę całkowitego zużycia energii cieplnej i ilości energii cieplnej zużytej na przy gotowanie c.w.u. obliczonej według pkt 2.3.1.

3. Rozliczanie kosztów stałych 3.

1. Rozliczanie kosztów stałych związanych z cen tralnym ogrzewaniem. 3.1.

1. Z kosztów stałych dotyczących c.o. wydziela się część kosztów związanych z ogrzewaniem czę ści wspólnej budynku zgodnie z zapotrzebowa niem mocy. Dla budynków, w których nie zo stało oddzielnie określone zapotrzebowanie mocy dla części wspólnej budynku, koszty stałe wydziela się proporcjonalnie do powierzchni (części wspólnej), z zastosowaniem współczyn nika korekcyjnego wynikającego ze zróżnico wanego zapotrzebowania na energię cieplną w stosunku do lokali mieszkalnych. W przypad ku niewystępowania urządzeń grzewczych w części wspólnej budynku uwzględnia się zja wisko ogrzewania tych pomieszczeń pośrednio z lokali mieszkalnych poprzez przegrody stałe. 3.1.

2. W przypadku występowania w budynku lokali użytkowych, dla których nie zostało oddzielnie określone zapotrzebowanie mocy, z kosztów stałych dotyczących c.o. wydziela się część kosztów związanych z ogrzewaniem tych lokali proporcjonalnie do ich powierzchni, z zastoso waniem współczynników korekcyjnych jak w pkt 3.1.

1. Wydzielone koszty dzieli się pomię dzy lokale użytkowe proporcjonalnie do ich po wierzchni i zastosowanych współczynników korekcyjnych. 3.1.

3. Pozostałą część kosztów stałych związanych z c.o. (po odjęciu kosztów określonych w pkt 3.1.1 i 3.1.

2) rozlicza się na poszczególne lokale mieszkalne proporcjonalnie do ich po wierzchni użytkowej. 3.

2. Rozliczanie kosztów stałych związanych z przy gotowaniem ciepłej wody użytkowej. 3.2.

1. Z kosztów stałych dotyczących przygotowania c.w.u. wydziela się część kosztów wynikających z zużycia c.w.u. do utrzymania części wspólnej budynku proporcjonalnie do zużycia ciepłej wody na taki cel w odniesieniu do zużycia usta lonego dla całego budynku. 3.2.

2. W przypadku występowania w budynku lokali użytkowych z kosztów stałych związanych z przygotowaniem c.w.u. wydziela się część kosztów przypadających na te lokale tak jak w pkt 3.2.

1. Wydzielone koszty dzieli się pomię dzy lokale użytkowe proporcjonalnie do zużycia ciepłej wody w każdym lokalu. 3.2.

3. Pozostałą część kosztów stałych związanych z przygotowaniem c.w.u. (po odjęciu kosztów określonych w pkt 3.2.1 i 3.2.

2) dzieli się pomię dzy wszystkie lokale mieszkalne proporcjonal nie do powierzchni użytkowej lokali mieszkal nych.

4. Rozliczenie kosztów zmiennych 4.

1. Rozliczenie kosztów zmiennych związanych z zużyciem energii cieplnej na potrzeby central nego ogrzewania. 4.1.

1. Z kosztów zmiennych związanych z c.o. wydzie la się część kosztów związanych z ogrzewaniem części wspólnej budynku proporcjonalnie do ilości energii cieplnej zużytej w tym celu. Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2010 r. (poz. 1531) Załącznik nr 1 SPOSÓB ROZLICZANIA KOSZTÓW ZAKUPU ENERGII CIEPLNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH w rc l g v l Dziennik Ustaw Nr 233 — 16026 — Poz. 1531

4.1.

2. Ilość energii cieplnej zużytej na potrzeby c.o. w części wspólnej budynku oblicza się jako róż nicę ilości energii cieplnej ustalonej za pomocą ciepłomierza głównego na instalacji c.o. i ilości energii cieplnej zmierzonej przez wszystkie ciepłomierze w lokalach. W przypadku braku pełnego opomiarowania instalacji c.o. ilość energii cieplnej zużytej w części wspólnej bu dynku wyznacza się proporcjonalnie do jej po wierzchni z zastosowaniem współczynnika ko rekcyjnego określonego w pkt 3.1.1. 4.1.

3. Pozostałą część kosztów zmiennych związanych z c.o. rozlicza się pomiędzy wszystkie lokale proporcjonalnie do ilości energii cieplnej zuży tej w każdym lokalu lub powierzchni całkowitej lokalu (w przypadku lokali nieopomiarowanych lub niewyposażonych w podzielniki kosztów). 4.1.

4. W przypadku występowania w budynku nie opomiarowanych lub niewyposażonych w po dzielniki kosztów lokali użytkowych, dla tych lokali stosuje się współczynniki korekcyjne określone w pkt 3.1.2. 4.

2. Rozliczenie kosztów zmiennych związanych z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. 4.2.

1. Z kosztów zmiennych związanych z przygoto waniem c.w.u. wydziela się część kosztów wy nikających z zużycia ciepłej wody w celu utrzy mania części wspólnej budynku (analogicznie jak w pkt 3.2.1 w oparciu o zużycie ciepłej wody określone w pkt 4.2.2). 4.2.

2. Ilość ciepłej wody zużytej do utrzymania części wspólnej budynku określa się jako różnicę zu życia zarejestrowanego przez wodomierz głów ny c.w.u. i zużycia według wskazań wodomie rzy ciepłej wody we wszystkich lokalach. 4.2.

3. Pozostałe koszty zmienne związane z przygoto waniem c.w.u. rozlicza się pomiędzy wszystkie lokale (mieszkalne i użytkowe) proporcjonalnie do ilości ciepłej wody zużytej w danym lokalu.

5. Rozliczenie kosztów energii cieplnej związa nych z utrzymaniem części wspólnej budynku 5.

1. Koszty energii cieplnej związane z utrzymaniem części wspólnej budynku stanowi suma wy dzielonych w pkt 3.1.1, 3.2.1, 4.1.1 i 4.2.1 części kosztów stałych i zmiennych dotyczących cen tralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Załącznik nr 2 SPOSÓB ROZLICZANIA KOSZTÓW ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

1. Postanowienia ogólne 1.

1. Sposób rozliczania kosztów zbiorowego zaopa trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosuje się w budynkach będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkanio wej.

2. Dokonywanie odczytów wskazań wodomierzy 2.

1. Odczytu wskazań urządzeń pomiarowych doko nuje osoba pisemnie upoważniona przez dyrektora oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 2.

2. Odczytów wskazań urządzeń pomiarowych do konuje się cyklicznie, zgodnie z przyjętym okre sem rozliczeniowym. 2.

3. Odczytu wskazań wodomierzy dokonuje się każdorazowo po zmianie ceny wody i zmianie użytkownika lokalu mieszkalnego oraz w przy padku sprzedaży lokalu. 2.

4. O terminie przeprowadzenia odczytów użyt kowników lokali powiadamia się z siedmio dniowym wyprzedzeniem. 2.

5. Użytkownik lokalu mieszkalnego potwierdza pisemnie ilość zużytej wody wynikającej z do konanego odczytu.

3. Rozliczanie kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkal nych 3.

1. Wielkość zużycia wody w budynku ustala się na podstawie odczytu z wodomierza głównego za instalowanego na przyłączu głównym zimnej wody do budynku. 3.

2. Wielkość zużycia wody w lokalach mieszkal nych wyposażonych w indywidualne wodomie rze ustala się jako sumę wskazań wodomierzy zimnej i ciepłej wody zainstalowanych w po szczególnych lokalach. 3.2.

1. W przypadku braku możliwości dokonania od czytów lub braku ważności cechy legalizacyjnej wielkość zużycia wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody na osobę w budynku. 3.

3. Wielkość zużycia wody przypadającą na lokale mieszkalne niewyposażone w indywidualne wodomierze ustala się jako różnicę ilości wody .rc l.g ov .p l Dziennik Ustaw Nr 233 — 16027 — Poz. 1531

zużytej w budynku, ustalonej na podstawie do konanych odczytów wskazań wodomierza głównego i sumy wody zużytej w lokalach opo miarowanych, pomniejszoną o ilość wody zuży tej na cele utrzymania części wspólnej budynku. Otrzymaną ilość dzieli się na poszczególne loka le mieszkalne proporcjonalnie do średniorocz nej ilości osób w nich zamieszkałych. 3.

4. Koszt wody zużytej w lokalach mieszkalnych ustala się jako iloczyn ilości wody zużytej w po szczególnych lokalach i ceny za 1 m3 dostarczo nej wody — dla lokali opomiarowanych, lub iloczyn średniego zużycia wody na osobę wyni kającego z rozliczenia dokonanego zgodnie z pkt 3.3 i ceny jednostkowej wody, pomnożo ny przez ilość osób zamieszkałych w lokalu — dla lokali nieopomiarowanych. 3.

5. Dla lokali użytkowych niewyposażonych w in dywidualne wodomierze wielkość zużycia wo dy określona jest w umowie, na podstawie któ rej lokal jest oddany do używania. W przypadku braku takiego postanowienia stosuje się prze ciętne normy zużycia wody dla poszczególnych grup odbiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.

6. Ilość odprowadzanych ścieków z lokalu równa się sumie zużytej wody zimnej i ciepłej w lokalu określonej na podstawie wskazań urządzeń po miarowych, a w przypadku ich braku — ilości wody zużytej ustalonej zgodnie z pkt 3.3. 3.

7. Koszt odprowadzania ścieków z lokali mieszkal nych ustala się jako iloczyn ilości ścieków od prowadzonych z poszczególnych lokali zgodnie z pkt 3.6 i ceny za 1 m3 odprowadzanych ście ków. 3.

8. Dla budynków, w których wszystkie lokale wy posażone są w wodomierze indywidualne, koszt wody i odprowadzonych ścieków wynika jący z różnicy pomiędzy zużyciem wykazanym przez wodomierz główny a sumą zużycia wody w poszczególnych lokalach mieszkalnych trak tuje się jako koszt utrzymania części wspólnej budynku. ww w. rc l.g ov .p l Dziennik Ustaw Nr 233 — 16028 — Poz. 1531

Załącznik nr 3 WZÓR Kalkulacja stawki opłat za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku Skarbu Państwa w zł Lp. Wyszczególnienie Stan za okres od … do … Przewidywany stan za okres od … do … Iloraz kolumny 4 i 3 1 2 3 4 5 1 Średnia powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w danym oddziale regionalnym Agencji (m2) 2 Koszty, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 12 ustawy, z tego: a koszty administrowania b koszty konserwacji c koszty utrzymania technicznego nieruchomości d koszty utrzymania zieleni e koszty utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym: — koszty związane z utrzymaniem czystości — koszty energii cieplnej — koszty energii elektrycznej — koszty zużycia wody na potrzeby części wspólnej f podatek od nieruchomości g opłaty za antenę zbiorczą lub telewizję kablową h opłaty z tytułu legalizacji przyrządów pomiarowych i opłaty za użytkowanie dźwigu j koszty konserwacji urządzeń domofonowych 3 Miesięczny koszt utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ((lp. 2 : lp. 1): 12 miesięcy) 4 Miesięczna stawka odpisu na fundusz remontowy (zł za 1 m2 powierzchni użytkowej) 5 Łączny miesięczny koszt utrzymania 1 m2 powierzchni użytko wej lokali mieszkalnych (lp. 3 + lp. 4) 6 3 % wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej, w skali miesiąca 7 Opłata miesięczna za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych a dotychczas obowiązująca od … do … x b nowa opłata obowiązująca od …. x Opłata miesięczna za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku Skarbu Państwa: gdzie: Om — opłata miesięczna Nowa opłata obowiązująca od ………………………………….. stanowi:w ww .rc l.g ov .p l Dziennik Ustaw Nr 233 — 16029 — Poz. 1531

Załącznik nr 4 WZÓR Kalkulacja stawki opłat za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej1) w zł Lp. Wyszczególnienie Stan za okres od … do … Przewidywany stan za okres od … do … Iloraz kolumny 4 i 3 1 2 3 4 5 1 Średnia powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych położo nych na terenie danego oddziału regionalnego Agencji (m2) 2 Koszty, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 12 ustawy, pono szone przez oddział regionalny, w tym: a koszty administrowania b podatek od nieruchomości c opłaty z tytułu legalizacji przyrządów pomiarowych 3 Miesięczny koszt utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej loka li mieszkalnych ((lp. 2 : lp.1): 12 miesięcy) 4 Opłaty miesięczne wnoszone do wspólnot (spółdzielni) za 1 m2 zgodnie z uchwałami 5 Miesięczna stawka odpisu na fundusz remontowy Agencji (zł za 1 m2 powierzchni użytkowej) 6 Łączny, miesięczny koszt utrzymania 1 m2 powierzchni użytko wej lokali mieszkalnych (lp. 3 + lp. 4 + lp. 5) 7 3 % wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej, w skali miesiąca 8 Opłata miesięczna za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego2) a dotychczas obowiązująca od … do … x b nowa opłata obowiązująca od …. x

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Z zastrzeżeniem art. 36 ust. 1 ustawy. Opłata miesięczna za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej: gdzie: Om — opłata miesięczna Nowa opłata obowiązująca od ……………….. stanowi:ww w. rc l.g ov .p l

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-05-31
Data wydania: 2010-05-18
Data wejścia w życie: 2010-07-01
Data obowiązywania: 2010-07-01
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 94 poz. 605