Dz.U. 2011 nr 10 poz. 53

Dziennik Ustaw Nr 10 — 636 — Poz. 53

Na podstawie art. 40d ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organiza cji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo ju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów skła dania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużyte go do siewu lub sadzenia materiału siewnego katego rii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. Nr 113, poz. 945 oraz z 2010 r. Nr 54, poz. 32

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „§ 2a. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zuży tego do siewu lub sadzenia materiału siew nego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, w których gospo darstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodo wane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r., składa się w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 1 czerwca 2011 r.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Dopłatę, o której mowa w § 1, 2 i 2a, wypłaca się w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kate gorii elitarny lub kwalifikowany, na rachunek bankowy producenta rolnego wskazany w centralnym rejestrze przedsiębiorców.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 53 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 1486, Nr 247, poz. 1650 i Nr 257, poz. 1726.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-01-13
Data wydania: 2011-01-11
Data wejścia w życie: 2011-01-13
Data obowiązywania: 2011-01-13
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 10 poz. 53