Dz.U. 2011 nr 102 poz. 590

Dziennik Ustaw Nr 102 — 5995 — Poz. 590

590 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych2) Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 wrześ nia 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§1. Upoważnia się:

1) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozu mienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umo wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwali fikacji do wykonywania zawodów: a) operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej, b) operatora stacji nadbrzeżnej, c) radioelektronika drugiej klasy (GMDSS), d) radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS);

2) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do uznawa nia nabytych w państwach członkowskich Unii Eu ropejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pań stwach członkowskich Europejskiego Porozumie nia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifika cji do wykonywania zawodów: a) dyspozytora lotniczego, b) informatora służby informacji powietrznej, c) kontrolera ruchu lotniczego, d) mechanika obsługi technicznej statku powietrz nego, e) mechanika pokładowego, f) nawigatora lotniczego, g) pilota balonu wolnego, h) pilota samolotowego liniowego, i) pilota samolotowego zawodowego, j) pilota sterowcowego liniowego, k) pilota sterowcowego zawodowego, l) pilota szybowcowego, m) pilota śmigłowcowego liniowego, n) pilota śmigłowcowego zawodowego, o) pilota wiatrakowcowego zawodowego, p) radiooperatora pokładowego, q) skoczka spadochronowego zawodowego, r) technika awionika, s) technika-mechanika lotniczego;

3) Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do uzna wania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pań stwach członkowskich Europejskiego Porozumie nia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifika cji do wykonywania zawodów: a) automatyka sterowania ruchem kolejowym, b) doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych (doradcy RID), c) dróżnika obchodowego, d) dróżnika przejazdowego, e) dyspozytora ruchu metra, f) dyżurnego ruchu, g) dyżurnego ruchu i stacji metra, h) kierownika pociągu, i) manewrowego, j) manewrowego metra, k) maszynisty, l) montera urządzeń sterowania ruchem pocią gów metra, m) montera urządzeń zdalnego sterowania i kon troli dyspozytorskiej metra, n) mostowniczego, o) nastawniczego, p) prowadzącego maszyny do kolejowych robót budowlanych, q) prowadzącego pociąg metra, r) prowadzącego pomocnicze pojazdy kolejowe metra, s) rewidenta taboru, t) toromistrza, u) ustawiacza, v) zwrotniczego;

1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rzą dowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz kaniowa, gospodarka morska, łączność i transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowe go zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2005/36/WE Parla mentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1035 i Nr 239, poz. 1592. Dziennik Ustaw Nr 102 — 5996 — Poz. 5904) Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w poro zumieniu z Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego, do uznawania nabytych w pań stwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfede racji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obsza rze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodu prowadzącego maszyny do kolejowych robót budowlanych, w przypadku gdy wykonywa nie zawodu związane jest z obsługą elementów i urządzeń, w stosunku do których wymagane są uprawnienia wynikające z art. 22 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.4));

5) dyrektorów urzędów morskich do uznawania na bytych w państwach członkowskich Unii Europej skiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wol nym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Euro pejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów: a) drugiego oficera mechanika na statkach o mo cy maszyn głównych 3000 kW i powyżej, b) drugiego oficera mechanika na statkach o mo cy maszyn głównych od 750 do 3000 kW, c) kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000, d) kapitana żeglugi przybrzeżnej, e) kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojem ności brutto 3000 i powyżej, f) kucharza okrętowego, g) marynarza wachtowego, h) motorzysty wachtowego, i) oficera elektroautomatyka okrętowego, j) oficera mechanika, k) oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, l) oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, m) oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej, n) pilota morskiego, o) pilota pełnomorskiego, p) rybaka rybołówstwa morskiego, q) starszego marynarza, r) starszego oficera mechanika na statkach o mo cy maszyn głównych od 750 do 3000 kW, s) starszego oficera mechanika na statkach o mo cy maszyn głównych 3000 kW i powyżej, t) starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, u) starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000, v) starszego rybaka rybołówstwa morskiego, w) szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego, x) szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego, y) szypra 1 klasy w żegludze krajowej, z) szypra 2 klasy w żegludze krajowej;

6) Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do uznawa nia nabytych w państwach członkowskich Unii Eu ropejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pań stwach członkowskich Europejskiego Porozumie nia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifika cji do wykonywania zawodów: a) kierownika prac podwodnych I klasy, b) kierownika prac podwodnych II klasy, c) nurka I klasy, d) nurka II klasy, e) nurka III klasy, f) nurka saturowanego, g) operatora systemów nurkowych;

7) dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej do uzna wania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pań stwach członkowskich Europejskiego Porozumie nia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifika cji do wykonywania zawodów: a) bosmana żeglugi śródlądowej, b) doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (doradca ADN), c) eksperta do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (ekspert ADN), d) kapitana żeglugi śródlądowej klasy A, e) kapitana żeglugi śródlądowej klasy B, f) marynarza motorzysty żeglugi śródlądowej, g) marynarza żeglugi śródlądowej, h) mechanika statkowego żeglugi śródlądowej, i) motorzysty żeglugi śródlądowej, j) obserwatora radarowego żeglugi śródlądo wej, k) przewoźnika żeglugi śródlądowej, l) starszego marynarza żeglugi śródlądowej, m) stermotorzysty żeglugi śródlądowej, n) sternika żeglugi śródlądowej, o) szypra żeglugi śródlądowej;

8) Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w państwach członkow skich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Poro zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów: a) diagnosty uprawnionego do wykonywania ba dań technicznych pojazdów,

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i 818 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278. Dziennik Ustaw Nr 102 — 5997 — Poz. 590

b) konserwatora kolei linowych, wyciągów nar ciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych, c) konserwatora specjalistycznych dźwignic kole jowych, d) konserwatora specjalistycznych dźwignic porto wych i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładowczych, e) konserwatora urządzeń do napełniania i opróż niania zbiorników na terenie portów oraz urzą dzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, f) maszynisty kolei linowych, wyciągów narciar skich i zjeżdżalni grawitacyjnych, g) maszynisty obsługującego urządzenia do napeł niania i opróżniania zbiorników na terenie por tów oraz urządzenia do napełniania i opróżnia nia zbiorników transportowych, h) maszynisty specjalistycznych dźwignic kolejo wych, i) maszynisty specjalistycznych dźwignic porto wych i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładowczych.

§2. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruk tury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w za wodach regulowanych (Dz. U. Nr 237, poz. 2007, z 2007 r. Nr 121, poz. 833 oraz z 2010 r. Nr 45, poz. 268) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia or ganów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulo wanych (Dz. U. Nr 121, poz. 833).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: wz. T. Jarmuziewicz

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-05-18
Data wydania: 2011-04-28
Data wejścia w życie: 2011-06-18
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 102 poz. 590