Dz.U. 2011 nr 104 poz. 612

Dziennik Ustaw Nr 104 — 6068 — Poz. 612

Na podstawie art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) w oświadczeniu rządowym z dnia 6 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej konwen cji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1913) w punkcie 2, w deklaracji Republiki Francuskiej, zda nie drugie powinno mieć brzmienie: „Zgodnie z art. 20 ust. 1 konwencji, Rząd Republiki Francuskiej deklaruje, że art. 2 ust. 4 nie ma zastoso wania do dwustronnych stosunków koprodukcyj nych Francji z innymi stronami konwencji.”. Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski 612 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. o sprostowaniu błędu

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administra cji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu dzia łania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725). Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać: — w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52 — na pod sta wie nadesłanego zamó wie nia (sprzedaż wysyłkowa); — w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzedaż za gotówkę): — ul. Powsińska 69/71, tel. 22 694-62-96 — al. J. Ch. Szucha 2/4, tel. 22 629-61-73 Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Centrum Usług Wspólnych Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, do 15 dni po otrzymaniu następnego numeru O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezwłocznie informować na piśmie Centrum Usług Wspólnych Wydział Wydawnictw i Poligrafii Dziennik Ustaw i Monitor Polski dostępne są w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cuw.gov.pl i www.rcl.gov.pl Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 www.wydawnictwa.cuw.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 1423/W/C/2011 ISSN 0867-3411 Cena 4,30 zł (w tym VAT)

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-05-23
Data wydania: 2011-04-21
Organ wydający: MIN. SPRAW ZAGRANICZNYCH
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 104 poz. 612