Dz.U. 2011 nr 105 poz. 617

Dziennik Ustaw Nr 105 — 6089 — Poz. 617

617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych Na podstawie art. 385 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowi ska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) organy odpowiadające za nadzór nad przestrzega niem przepisów o ochronie środowiska w komór kach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych;

2) zakres odpowiedzialności i kompetencje przysłu gujące jednostkom, o których mowa w pkt 1.

§2. Komórki i jednostki, o których mowa w § 1 pkt 1, uwzględniają w swojej działalności przepisy ochrony środowiska i powołują inspektorów do spraw ochrony środowiska w ramach posiadanych limitów stanowisk etatowych.

§3.

1. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczy pospolitej Polskiej, Dowódca Operacyjny Sił Zbroj nych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej:

1) nadzorują stosowanie przepisów o ochronie śro dowiska w jednostkach im podległych lub przez nich nadzorowanych, a w szczególności: a) w działalności szkoleniowej, b) przy zabezpieczeniu logistycznym działań, w tym działań na polskich obszarach morskich, a także morzach i w portach innych państw, w czasie prowadzenia ćwiczeń i szkoleń lub odbywania wizyt poza polskimi obszarami morskimi, c) podczas wspólnych operacji i ćwiczeń w ramach członkostwa w Organizacji Traktatu Północno atlantyckiego, Unii Europejskiej lub Partnerstwa dla Pokoju, z uwzględnieniem postanowień umów i porozumień międzynarodowych;

2) uwzględniają problematykę ochrony środowiska w procesie kształcenia i szkolenia w podległych im jednostkach;

3) w miarę potrzeb wynikających z bieżącej działalnoś ci jednostek im podległych organizują przedsię wzięcia z zakresu ochrony środowiska w tych jed nostkach oraz występują do właściwych organów planujących o przydział środków finansowych na ten cel;

4) prowadzą ewidencję niebezpiecznych substancji chemicznych wykorzystywanych przez jednostki im podległe, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a informacje w tym zakresie przekazują na zasadach określonych w dokumen cie, o którym mowa w § 4 pkt 2;

5) z wyłączeniem Komendanta Głównego Żandarme rii Wojskowej, prowadzą pomiary skażeń promie niotwórczych oraz inne pomiary w ramach syste mu wykrywania skażeń w Siłach Zbrojnych;

6) koordynują powoływanie inspektorów do spraw ochrony środowiska w ramach posiadanych limi tów stanowisk etatowych, w podległych im jed nostkach organizacyjnych;

7) sprawują działalność kontrolną w zakresie ochro ny środowiska w jednostkach im podporządkowa nych;

8) określają wymogi ochrony środowiska w przygo towywanych postępowaniach o udzielenie zamó wień na dostawy oraz usługi uzbrojenia, sprzętu wojskowego, a także innych materiałów;

9) w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku, na podstawie informacji o stanie środowiska i działal ności proekologicznej przekazywanych przez jed nostki organizacyjne im podległe lub przez nich nadzorowane, opracowują i przedstawiają Szefo wi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej na terenach tych jednostek;

10) nadzorują prowadzenie ewidencji substancji kon trolowanych w podległych im jednostkach organi zacyjnych; 1

1) przesyłają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, informację na temat substancji, o których mowa w pkt 10, za podległe im i nadzorowane przez nich jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego; 1

2) wdrażają zapisy dokumentów standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w za kresie ochrony środowiska; 1

3) uczestniczą w opracowaniu planów ochrony śro dowiska i przestrzennego użytkowania poligonów wojskowych, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 8 pkt 4;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551 i Nr 99, poz. 569. Dziennik Ustaw Nr 105 — 6090 — Poz. 617

1

4) współuczestniczą w specjalistycznych szkoleniach z zakresu ochrony środowiska organizowanych przez dyrektora komórki organizacyjnej Minister stwa Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury oraz Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

2. Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych odpowiada za uwzględnianie wymogów ochrony środowiska w trakcie planowania i przygotowania polskich kon tyngentów wojskowych i dowodzenia nimi w misjach i operacjach poza granicami kraju.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizują rów nież dowódcy okręgów wojskowych do czasu likwida cji tych okręgów.

§4. Szef Szefostwa Obrony przed Bronią Masowe go Rażenia — Organizator Systemu Wykrywania Ska żeń nadzoruje wykonywanie przez Centralny Ośrodek Analizy Skażeń czynności na potrzeby ochrony środo wiska poprzez:

1) prowadzenie pomiarów skażeń promieniotwór czych w ramach funkcjonującej w Siłach Zbrojnych zautomatyzowanej sieci pomiarów skażeń promie niotwórczych powietrza oraz wydzielanie odpo wiednich sił i środków do realizacji doraźnych po miarów skażeń biologicznych, chemicznych i pro mieniotwórczych;

2) opracowanie i uaktualnianie, w porozumieniu z Szefem Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, „Zasad prowadzenia ewidencji niebezpiecznych substancji chemicznych”, a następnie przedsta wienie ich do zatwierdzenia Szefowi Sztabu Gene ralnego Wojska Polskiego, w terminie do dnia 30 listopada;

3) prowadzenie, na podstawie „Zasad prowadzenia ewidencji niebezpiecznych substancji chemicz nych”, Centralnej Bazy Danych Niebezpiecznych Substancji Chemicznych, zwanej dalej „Centralną Bazą Danych”;

4) udostępnianie, na wniosek dowódców, szefów (kierowników) jednostek organizacyjnych, infor macji zawartych w Centralnej Bazie Danych;

5) przesyłanie Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w terminie do dnia 15 kwietnia, infor macji o stanie środowiska i działalności proekolo gicznej.

§5. Szef Inspektoratu Uzbrojenia uwzględnia problematykę ochrony środowiska w trakcie realizacji zadań obejmujących fazę analityczno -koncepcyjną i realizacyjną procesu pozyskiwania uzbrojenia i sprzę tu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych.

§6. Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii, Prezes Agencji Mienia Wojskowego, Prezes Wojsko wej Agencji Mieszkaniowej, Szef Wojskowego Dozoru Technicznego, Szef Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej:

1) odpowiadają za przestrzeganie przepisów o ochro nie środowiska oraz nadzorują i organizują realiza cję przedsięwzięć z tego zakresu w jednostce orga nizacyjnej, którą kierują, jednostkach im podleg łych lub przez nich nadzorowanych, jak również na terenach będących w ich użytkowaniu, w tym przedsięwzięć związanych z przywracaniem do właściwego stanu elementów środowiska zanie czyszczonych, uszkodzonych lub zniszczonych na obszarze swojego działania;

2) monitorują dostarczanie, na zasadach określonych w dokumencie, o którym mowa w § 4 pkt 2, infor macji o niebezpiecznych substancjach chemicz nych wykorzystywanych przez podległe im lub nadzorowane przez nich jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzed niego;

3) przesyłają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, informacje na temat substancji kontrolowa nych za podległe im i nadzorowane przez nich jed nostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;

4) w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku, na podstawie informacji o stanie środowiska i działal ności proekologicznej przekazywanych przez jed nostki im podległe i przez nich nadzorowane, opracowują i przedstawią Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informację o stanie środo wiska i działalności proekologicznej na swoim te renie i terenach tych jednostek.

§7. Rektorzy uczelni wojskowych:

1) odpowiadają za przestrzeganie przepisów o ochro nie środowiska i organizują przedsięwzięcia z tego zakresu w jednostce, którą kierują, w tym przed sięwzięcia związane z przywracaniem do właści wego stanu elementów środowiska zanieczyszczo nych, uszkodzonych lub zniszczonych w nierucho mościach będących własnością uczelni lub na te renach użytkowanych, jeżeli umowa użytkowania tak stanowi;

2) prowadzą ewidencję niebezpiecznych substancji chemicznych wykorzystywanych przez jednostkę, którą kierują, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a informacje w tym zakresie przekazują na zasadach określonych w dokumen cie, o którym mowa w § 4 pkt 2;

3) prowadzą ewidencję informacji na temat substan cji kontrolowanych oraz opracowują i przesyłają te informacje, według stanu na dzień 31 grudnia ro ku poprzedniego, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

4) prowadzą inne ewidencje określone w przepisach o ochronie środowiska;

5) w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku, opracowują i przedstawiają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informację o stanie środo wiska i działalności proekologicznej w nierucho mościach będących własnością jednostki, którą kierują, lub przez nią użytkowanych, jeżeli na pod stawie umowy użyczenia jednostka, którą kierują, była do takich działań zobowiązana; Dziennik Ustaw Nr 105 — 6091 — Poz. 6176) przesyłają przekazywane poza jednostkę, którą kie rują, ewidencje oraz informacje, o których mowa w pkt 2—4, do wiadomości dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw nauki i szkolnictwa wojskowe go, w terminie właściwym do ich przekazania adresatowi.

§8. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:

1) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i organizuje przedsięwzię cia z tego zakresu w podległych mu jednostkach;

2) nadzoruje przedsięwzięcia związane z przywraca niem do właściwego stanu elementów środowiska zanieczyszczonych, uszkodzonych lub zniszczo nych w wyniku działalności komórek i jednostek, o których mowa w § 1 pkt 1;

3) nadzoruje przedsięwzięcia związane z obszarami ograniczonego użytkowania ustanawianymi w związku z funkcjonowaniem komórek i jedno stek, o których mowa w § 1 pkt 1;

4) wydaje wytyczne w zakresie opracowywania pla nów ochrony środowiska i przestrzennego użytko wania poligonów wojskowych;

5) współdziała z dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury, dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Operacyjnym Sił Zbrojnych, Dowódcą Garnizonu Warszawa, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej w zakresie pro wadzenia specjalistycznych szkoleń dotyczących ochrony środowiska;

6) monitoruje dostarczanie, na zasadach określonych w dokumencie, o którym mowa w § 4 pkt 2, infor macji o niebezpiecznych substancjach chemicz nych wykorzystywanych przez podległe mu jed nostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;

7) koordynuje wykonanie zbiorczych zestawień da nych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych mu albo przez niego nadzorowanych, dotyczących: a) wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza, wielkości poboru wody i ilości ścieków wprowa dzanych do wód i ziemi oraz ilości wytwarza nych odpadów, w tym odpadów niebezpiecz nych, b) opłat wnoszonych za korzystanie ze środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów o ochro nie środowiska;

8) planuje środki finansowe na przedsięwzięcia z za kresu ochrony środowiska;

9) corocznie, w terminie do dnia 15 maja, na podsta wie informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej, otrzymanych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 9, § 4 pkt 5, § 6 pkt 4, § 7 pkt 5, § 9 pkt 2, § 10 pkt 5 i § 11 pkt 13, oraz informacji o stanie środo wiska i działalności proekologicznej opracowanej przez dyrektora komórki organizacyjnej Minister stwa Obrony Narodowej właściwej do spraw poli tyki zbrojeniowej na podstawie informacji przeka zywanych przez bezpośrednie jednostki organiza cyjne, opracowuje i przedstawia do akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji „Informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej w komórkach i jednostkach orga nizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Naro dowej lub przez niego nadzorowanych”;

10) nadzoruje proces pozbywania się zbędnych środ ków bojowych, rakietowych materiałów napędo wych oraz innych substancji chemicznych; 1

1) corocznie, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku, na podstawie otrzymanych informacji na te mat substancji kontrolowanych, opracowuje i przedstawia jednostce upoważnionej przez mini stra właściwego do spraw środowiska do zbiera nia informacji zawartych w ewidencjach substan cji kontrolowanych zbiorczą informację na temat substancji kontrolowanych; 1

2) prowadzi zbiorczą bazę danych o ilościach i rodza jach substancji kontrolowanych występujących w urządzeniach i instalacjach uzbrojenia i sprzętu wojskowego; 1

3) współdziała z dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Operacyjnym Sił Zbrojnych, Dowódcą Garnizonu Warszawa, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej w procesie wdrażania przepisów dokumentów standaryzacyjnych Orga nizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie ochrony środowiska.

§9. Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej:

1) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem w podleg łych mu jednostkach organizacyjnych przepisów o ochronie środowiska;

2) w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku opra cowuje i przedstawia Szefowi Inspektoratu Wspar cia Sił Zbrojnych informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej.

§10. Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdro wia:

1) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i organizuje przedsięwzię cia z tego zakresu w jednostkach podległych mu oraz w samodzielnych publicznych zakładach opie ki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej;

2) planuje potrzeby i wydatki związane z gromadze niem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych i weterynaryjnych: a) pochodzących z rotacji produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych i wyrobów me dycznych zapasu wojennego w nadzorowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz w instytutach badawczych, Dziennik Ustaw Nr 105 — 6092 — Poz. 617

b) pochodzących z rotacji produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych i wyrobów me dycznych zapasu bieżącego i wojennego w jed nostkach bezpośrednio mu podległych oraz w jednostkach wojskowych;

3) przekazuje informacje o niebezpiecznych substan cjach chemicznych wykorzystywanych przez jed nostki, o których mowa w pkt 1, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, na zasadach określonych w dokumencie, o którym mowa w § 4 pkt 2;

4) współuczestniczy w opracowaniu i uaktualnianiu „Zasad prowadzenia ewidencji niebezpiecznych substancji chemicznych”;

5) corocznie, w terminie do dnia 15 kwietnia, na pod stawie informacji o stanie środowiska i działalnoś ci proekologicznej przekazywanych przez jednost ki, o których mowa w pkt 1, opracowuje i przedsta wia Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informację o stanie środowiska i działalności pro ekologicznej na terenach tych jednostek. § 1

1. Dyrektorzy, dowódcy, szefowie, komendanci, kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nad zorowanych — wykonujący funkcję zarządców nie ruchomości wynikającą z prawa trwałego zarządu lub innych tytułów prawnych, dyrektor komórki organiza cyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwy do wykonywania funkcji zarządcy nieruchomości będą cych w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej:

1) odpowiadają za przestrzeganie przepisów ochrony środowiska oraz koordynują działalność w tym za kresie w stosunku do nieruchomości pozostają cych w ich trwałym zarządzie lub będących w ich ewidencji na podstawie innych tytułów prawnych;

2) kontrolują działalność z zakresu ochrony środowis ka w obszarze swojej odpowiedzialności, a w razie stwierdzenia usterek i nieprawidłowości wnios kują o ich usunięcie;

3) podejmują działania racjonalizujące koszty utrzy mania nieruchomości wojskowych w zakresie ko rzystania ze środowiska;

4) prowadzą, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 5, spra wy związane z dokonywaniem zgłoszeń oraz uzy skiwaniem decyzji i pozwoleń administracyjnych, dotyczących korzystania ze środowiska, oraz inne sprawy związane z przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska, z wyjątkiem decyzji i pozwo leń, uzyskanych przez inwestorów na etapie pro wadzenia inwestycji;

5) odpowiadają za wykonanie badań oraz prowadzą ewidencję emisji gazów i pyłów do powietrza, iloś ci poboru wody i odprowadzania ścieków do wód i ziemi oraz inne ewidencje określone przepisami o ochronie środowiska, z wyjątkiem ewidencji od padów, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 5, wy twarzanych przez użytkowników nieruchomości, a informacje w tym zakresie przekazują do Inspek toratu Wsparcia Sił Zbrojnych w ramach informa cji, o której mowa w pkt 13;

6) opracowują zbiorcze zestawienia informacji o wiel kości emisji zanieczyszczeń, wymagane przez prze pisy o ochronie środowiska, i przekazują je do właściwych organów administracji publicznej;

7) naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środo wiska oraz wnoszą inne opłaty wynikające z prze pisów o ochronie środowiska, z wyjątkiem opłat wynikających z działalności wyszczególnionej w § 13 ust. 1 pkt 5 lub działalności podmiotów gospodarczo wyodrębnionych ze struktur organi zacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, użyt kujących obiekty będące w trwałym zarządzie lub w ramach innego tytułu prawnego;

8) organizują szkolenia z zakresu ochrony środowi ska;

9) organizują na obszarze swojego działania przed sięwzięcia związane z przywracaniem do właści wego stanu elementów środowiska zanieczyszczo nych, uszkodzonych lub zniszczonych;

10) zapewniają na obszarze swojego działania udział przedstawicieli zarządców nieruchomości w kon trolach organizowanych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska w jednostkach organizacyj nych; 1

1) reprezentują Ministra Obrony Narodowej w postę powaniach prowadzonych przed organami ad ministracji publicznej i sądami powszechnymi oraz administracyjnymi w sprawach związanych z wy konywaniem funkcji zarządcy w zakresie ochrony środowiska; 1

2) prowadzą ewidencję niebezpiecznych substancji chemicznych wykorzystywanych w podległych im jednostkach, według stanu na dzień 31 grudnia ro ku poprzedniego, a informacje w tym zakresie przekazują na zasadach określonych w dokumen cie, o którym mowa w § 4 pkt 2; 1

3) na podstawie informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej na terenach obję tych trwałym zarządem, przekazywanych przez jednostki organizacyjne im podległe (przez nich nadzorowane) lub wykonujące funkcje administra torów nieruchomości, opracowują i przedstawiają informację o stanie środowiska i działalności pro ekologicznej na terenach tych jednostek Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych do dnia 15 kwietnia każdego roku; 1

4) prowadzą ewidencję substancji kontrolowanych oraz w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku przesyłają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informację z tego zakresu; 1

5) odpowiadają za wykonanie badań w zakresie emi sji pól elektromagnetycznych i hałasu, na podsta wie wniosków, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 7; 1

6) pozyskują środki finansowe na działania proekolo giczne z innych źródeł; 1

7) opracowują plany ochrony środowiska i prze strzennego użytkowania poligonów wojskowych, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 8 pkt 4; Dziennik Ustaw Nr 105 — 6093 — Poz. 617

1

8) prowadzą przedsięwzięcia wynikające z faktu usta nowienia obszarów ograniczonego użytkowania i współdziałają w procesie planowania przestrzen nego z wojewódzkimi sztabami wojskowymi; 1

9) nadzorują działania związane z utrzymaniem tere nów zielonych prowadzone przez wykonujących funkcję administratorów nieruchomości i użyt kowników nieruchomości;

20) współpracują, zgodnie z właściwościami, z orga nami właściwymi do spraw ochrony i zarządzania obszarami Natura 2000, w tym uczestniczą w wy znaczaniu obszarów Natura 2000, opracowaniu planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000, w odniesieniu do obsza rów obejmujących tereny wykorzystywane przez Siły Zbrojne. § 1

2.

1. Dowódcy, szefowie, komendanci, kierow nicy jednostek organizacyjnych, wykonujący funkcję administratorów nieruchomości wojskowych:

1) odpowiadają za stosowanie przepisów o ochronie środowiska poprzez właściwe utrzymanie i użytko wanie infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska, występującej w nieruchomościach przez nich administrowanych;

2) nadzorują oraz kontrolują właściwe stosowanie przepisów o ochronie środowiska przez użytkow ników administrowanych nieruchomości, infor mują o zaistniałych nieprawidłowościach wykonu jącego funkcję zarządcy nieruchomości, powiada miając jednocześnie użytkownika nieruchomości;

3) prowadzą ewidencję danych potrzebnych do nali czania opłat za korzystanie ze środowiska oraz in ne ewidencje określone przez przepisy o ochronie środowiska, z wyjątkiem ewidencji odpadów, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 5, wytwarzanych przez użytkowników nieruchomości, które następ nie przekazują wykonującemu funkcję zarządcy nieruchomości w terminach wynikających z prze pisów dotyczących wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz składania okresowych sprawo zdań;

4) występują do wykonujących funkcję zarządców nieruchomości w sprawach związanych z dokony waniem zgłoszeń oraz uzyskiwaniem decyzji i po zwoleń administracyjnych dotyczących korzysta nia ze środowiska oraz gospodarki odpadami po wstałymi w wyniku ich działalności oraz informują użytkownika nieruchomości o dokonanych zgło szeniach, a także o uzyskanych decyzjach admini stracyjnych;

5) podejmują działania związane z utrzymaniem tere nów zielonych;

6) informują wykonujących funkcję zarządców nie ruchomości o wszelkich zmianach mających wpływ na zakres korzystania ze środowiska;

7) prowadzą ewidencję wykorzystywanych niebez piecznych substancji chemicznych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a infor macje w tym zakresie przekazują na zasadach określonych w dokumencie, o którym mowa w § 4 pkt 2;

8) w terminie do dnia 15 marca przekazują informa cje o stanie środowiska i działalności proekolo gicznej do jednostek organizacyjnych wykonują cych funkcje zarządców nieruchomości;

9) prowadzą ewidencję substancji kontrolowanych oraz w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku przesyłają informację z tego zakresu do zarządców nieruchomości z tego zakresu.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizują rów nież dowódcy wojskowych oddziałów gospodarczych. Ponadto dowódcy wojskowych oddziałów gospodar czych realizują, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 5, przedsię wzięcia związane z gospodarką odpadami, w tym rów nież odpadami jednostek wojskowych zaopatrywa nych przez nich. § 1

3.

1. Dowódcy, szefowie, komendanci, kierow nicy jednostek organizacyjnych, będący użytkownika mi nieruchomości, prowadzący ewidencję ilościowo -wartościową uzbrojenia i sprzętu wojskowego (sprzę tu powszechnego użytku):

1) odpowiadają za stosowanie przepisów o ochronie środowiska, właściwą eksploatację przekazanych im do użytkowania nieruchomości i infrastruktury technicznej;

2) podejmują działania mające na celu eliminację użytkowania nieruchomości niezgodnego z prze pisami ochrony środowiska oraz występują do za rządców z wnioskiem o pomoc w usunięciu skut ków niewłaściwego użytkowania;

3) prowadzą ewidencję danych potrzebnych do nali czania opłat za korzystanie ze środowiska oraz inne ewidencje określone przez przepisy o ochronie środowiska, które następnie przekazują, za pośred nictwem wykonującego funkcję administratora nieruchomości, wykonującemu funkcję zarządcy nieruchomości w terminach wynikających z prze pisów dotyczących wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz składania sprawozdań okreso wych: a) za I półrocze — do dnia 5 lipca każdego roku, b) za II półrocze — do dnia 5 stycznia następnego roku;

4) występują, z zastrzeżeniem pkt 5, za pośrednic twem wykonującego funkcję administratora nie ruchomości, w sprawach związanych z dokonywa niem zgłoszeń oraz uzyskiwaniem decyzji i pozwo leń administracyjnych, dotyczących korzystania ze środowiska w użytkowanych przez nich nierucho mościach, do wykonujących funkcję zarządców nieruchomości, powiadamiając odpowiednio do wódców okręgów wojskowych, dowódców rodza jów Sił Zbrojnych, Komendanta Głównego Żan darmerii Wojskowej, Dowódcę Garnizonu Warsza wa lub innych przełożonych;

5) uzyskują decyzję zatwierdzającą program gospo darki odpadami niebezpiecznymi lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów, prowadzą ewidencję wytworzonych odpadów, przedkładają informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, a o uzyskanych decyzjach lub pozwoleniach infor mują wykonujących funkcję zarządcy nierucho mości; Dziennik Ustaw Nr 105 — 6094 — Poz. 6176) informują, za pośrednictwem wykonującego funk cję administratora nieruchomości, wykonujących funkcję zarządców nieruchomości o wszelkich za mierzonych i przeprowadzanych zmianach mają cych wpływ na zakres korzystania ze środowiska;

7) występują z wnioskiem do wykonujących funkcję zarządców nieruchomości o wykonanie badań emisji pól elektromagnetycznych i hałasu w przy padku zmiany parametrów eksploatacji instalacji, upływu terminu ważności lub ich braku;

8) prowadzą ewidencję wykorzystywanych niebez piecznych substancji chemicznych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a infor macje w tym zakresie przekazują na zasadach określonych w dokumencie, o którym mowa w § 4 pkt 2;

9) w terminie do dnia 15 marca każdego roku przeka zują swoim przełożonym informacje o stanie śro dowiska i działalności proekologicznej;

10) prowadzą ewidencję substancji kontrolowanych i w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku prze syłają przełożonym wymienionym w § 3 i § 6—8; 1

1) uczestniczą, zgodnie z właściwościami, w wyzna czaniu obszarów Natura 2000 oraz opracowywa niu planów zadań ochronnych i planów ochrony w odniesieniu do obszarów obejmujących tereny wykorzystywane przez Siły Zbrojne.

2. Dowódcy, szefowie, komendanci, kierownicy jednostek organizacyjnych, będący użytkownikami nieruchomości, nieprowadzący ewidencji ilościowo -wartościowej uzbrojenia i sprzętu wojskowego (sprzętu powszechnego użytku) realizują zadania wy mienione w ust. 1 pkt 1, 2, 6, 9 i 11. § 1

4.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych nad zorowanych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim, organem sprawującym nadzór lub wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa, posiadających osobowość prawną:

1) stosownie do przepisów dotyczących ochrony śro dowiska, odpowiadają za: a) stan środowiska, b) właściwą eksploatację posiadanych nierucho mości, c) stosowanie wyposażenia użytkowego infra struktury technicznej, występującego w posia danych nieruchomościach, w sposób zapewnia jący ochronę środowiska;

2) podejmują działania mające na celu eliminację użytkowania nieruchomości niezgodnego z prze pisami ochrony środowiska oraz usunięcie skut ków niewłaściwego użytkowania;

3) przeciwdziałają oraz zapobiegają poważnym awa riom;

4) wykonują sprawozdawczość w nakazanych termi nach, a także występują o uzyskanie decyzji i po zwoleń administracyjnych, dotyczących korzysta nia ze środowiska oraz dokonywania w nich zmian, w sposób określony w przepisach o ochronie śro dowiska;

5) uzyskują decyzję zatwierdzającą program gospo darki odpadami niebezpiecznymi lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów, przedkładają informa cję o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami;

6) informują o wszelkich zmianach mających nega tywny wpływ na stan środowiska;

7) prowadzą: a) ewidencję niebezpiecznych substancji chemicz nych według stanu na dzień 31 grudnia roku po przedniego, a informacje w tym zakresie przeka zują na zasadach określonych w dokumencie, o którym mowa w § 4 pkt 2, b) ewidencję substancji kontrolowanych, przeka zując informacje w tym zakresie do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, c) inne ewidencje określone w przepisach o ochro nie środowiska;

8) naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środo wiska oraz wnoszą inne opłaty wynikające z prze pisów o ochronie środowiska.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o któ rych mowa w ust. 1, w terminie do dnia 15 marca każ dego roku, opracowują i przesyłają do dyrektora ko mórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw polityki zbrojeniowej lub Inspek toratu Wojskowej Służby Zdrowia dane do informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej. § 1

5. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzo rowanych (Dz. U. Nr 195, poz. 1203). § 1

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-05-24
Data wydania: 2011-05-09
Data wejścia w życie: 2011-06-08
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 105 poz. 617