Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622

Dziennik Ustaw Nr 106 — 6102 — Poz. 622 Art.

1. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko deks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)) art. 220 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

20.

§1. Organ administracji publicznej nie mo że żądać zaświadczenia ani oświadcze nia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli: 622 USTAWA z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców1)

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 16 września 1982 r. — Prawo spółdzielcze, ustawę z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze, ustawę z dnia 6 lip ca 1982 r. o radcach prawnych, ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho lizmowi, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie, ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, usta wę z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie, ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawę z dnia 8 maja 1997 r. o poręcze niach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra wo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawę z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych, ustawę z dnia 26 października 2000 r. o gieł dach towarowych, ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlo wej artykułów rolno-spożywczych, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, ustawę z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsię biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o leś nym materiale rozmnożeniowym, ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amu nicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transpor cie drogowym, ustawę z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, ustawę z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, ustawę z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, ustawę z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólno krajowym, ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpiecze niowej, ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe, ustawę z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, ustawę z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, ustawę z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, ustawę z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne, ustawę z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud nienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, ustawę z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach, ustawę z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym, ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbin gowej w procesie stanowienia prawa, ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowy mi, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawę z dnia 16 grudnia 2005 r. o pro duktach pochodzenia zwierzęcego, ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ustawę z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 15 czerw ca 2007 r. o lekarzu sądowym, ustawę z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka, ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o mię dzynarodowym przemieszczaniu odpadów, ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gos podarskich, ustawę z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, usta wę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956—1989, ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18 i Nr 34, poz. 173. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6103 — Poz. 622

1) znane są one organowi z urzędu,

2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie: a) posiadanych przez niego ewiden cji, rejestrów lub innych danych, b) rejestrów publicznych posiada nych przez inne podmioty publicz ne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasa dach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pod miotów realizujących zadania publiczne, c) wymiany informacji z innym pod miotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o infor matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, d) przedstawionych przez zaintere sowanego do wglądu dokumen tów urzędowych (dowodu osobi stego, dowodów rejestracyjnych i innych).

§2. Organ administracji publicznej żąda jący od strony lub innego uczestni ka postępowania zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie fak tów lub stanu prawnego jest obowią zany wskazać przepis prawa wyma gający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia albo oświad czenia.”. Art.

2. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. — Pra wo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu: „Art. 16a. Spadkobierca zmarłego członka spół dzielni dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem spółdzielni lub złożył deklara cję przystąpienia do spółdzielni. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, po winni oni wskazać jednego spośród sie bie, który uzyskuje prawo do udziałów, chyba że podzielą oni udziały między tych spadkobierców, którzy złożyli de klarację przystąpienia do spółdzielni. Spółdzielnia nie może odmówić przyję cia w poczet członków spadkobierców dziedziczących udziały, jeżeli odpowia dają oni wymogom określonym w sta tucie.”;

2) art. 36 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

6.

§1. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni.

§2. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udzia łów. Statut spółdzielni, której człon kami mogą być wyłącznie osoby prawne, może określać inną zasadę ustalania liczby głosów przysługują cych członkom.

§3. Członek może uczestniczyć w wal nym zgromadzeniu przez pełnomoc nika, jeżeli ustawa lub statut nie sta nowią inaczej. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w walnym zgromadzeniu przez usta nowionego w tym celu pełnomocni ka.

§4. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełno mocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.

§5. Członek zarządu spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu. Nie dotyczy to spół dzielni liczących nie więcej niż dzie sięciu członków, o ile statut nie sta nowi inaczej.

§6. Pracownik spółdzielni może być pełnomocnikiem na walnym zgroma dzeniu, tylko jeżeli jest również człon kiem spółdzielni zatrudnionym na podstawie spółdzielczej umowy o pracę.

§7. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

§8. W walnym zgromadzeniu mają pra wo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.”;

3) w art. 201: a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: „§ 1a. Statut może przewidywać także zatrud nienie wszystkich lub niektórych człon ków na podstawie umowy o pracę.”, b) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Do członków spółdzielni, o których mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 182 § 1, 2 i 4, art. 183 oraz art. 186 § 1.”;

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 163, poz. 1014 oraz z 2009 r. Nr 77, poz. 649. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6104 — Poz. 622

4) w części I w tytule II dodaje się dział VI w brzmieniu: „Dział VI Przekształcenia spółdzielni pracy Art. 203e. Użyte w niniejszym dziale określenia oznaczają:

1) spółka handlowa — spółkę w rozu mieniu art. 4 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.4));

2) członek spółdzielni uczestniczący w przekształceniu — członka spół dzielni, który złożył oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształ conej;

3) rejestr — rejestr przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierp nia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Są dowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.5));

4) umowa spółki, udziały i wspólnicy — odpowiednio statut, akcje i akcjona riuszy. Art. 203f. Spółdzielnia pracy może być przekształ cona w spółkę handlową (spółkę prze kształconą). Art. 203g. Przekształcenie spółdzielni pracy w spół kę handlową następuje z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd reje strowy z urzędu wykreśla z rejestru spółdzielnię. Art. 203h.

§1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spół dzielni.

§2. Spółka przekształcona pozostaje w szczególności podmiotem zezwo leń, koncesji oraz ulg, które przysłu giwały spółdzielni przed jej prze kształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowią inaczej.

§3. Członkowie spółdzielni uczestniczą cy w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnika mi spółki przekształconej.

§4. W dniu przekształcenia spółdzielni pracy spółdzielcze umowy o pracę zawarte z członkami spółdzielni sta ją się umowami o pracę na czas nie określony.

§5. Spółka przekształcona ma obowią zek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształce nia. Art. 203i. Do przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową stosuje się odpo wiednio przepisy kodeksu spółek hand lowych o spółkach handlowych dotyczą ce powstania spółki przekształconej, je żeli przepisy niniejszego działu nie sta nowią inaczej. Art. 203j. Przekształcenie spółdzielni pracy w spół kę handlową wymaga:

1) uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni wszczynającej proces przekształcenia w spółkę;

2) przygotowania planu przekształcenia;

3) zbadania planu przekształcenia i spo rządzenia opinii przez biegłego rewi denta wyznaczonego przez sąd reje strowy;

4) zawiadomienia członków spółdzielni o zamiarze podjęcia uchwały o prze kształceniu spółdzielni w spółkę;

5) uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni o przekształce niu spółdzielni w spółkę;

6) wezwania członków spółdzielni do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej;

7) powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspól ników prowadzących sprawy tej spół ki lub reprezentujących ją na ze wnątrz;

8) zawarcia umowy spółki przekształco nej albo podpisania statutu spółki przekształconej;

9) wpisu spółki przekształconej do reje stru i wykreślenia z rejestru spółdziel ni. Art. 203k.

§1. Proces przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową rozpoczy na się wraz z podjęciem uchwały, o której mowa w art. 203j pkt 1. Uchwała ta wymaga większości 3/4 głosów oddanych w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§2. W uchwale o wszczęciu procesu przekształcenia w spółkę handlową określa się typ spółki, w którą ma zostać przekształcona spółdzielnia pracy. Art. 203l.

§1. Plan przekształcenia przygotowuje zarząd spółdzielni pracy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 860 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6105 — Poz. 622

§2. Plan przekształcenia powinien zawie rać co najmniej:

1) ustalenie wartości bilansowej ma jątku spółdzielni na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie członkom spółdzielni planu przekształcenia;

2) zwięzłe przedstawienie motywów przekształcenia;

3) określenie wartości udziałów prze kształconej spółki i ilości udziałów w przekształconej spółce przypa dającej na jeden udział członkow ski w spółdzielni na podstawie sprawozdania finansowego, o któ rym mowa w § 3 pkt 4.

§3. Do planu przekształcenia należy do łączyć:

1) projekt uchwały w sprawie prze kształcenia spółdzielni w spółkę handlową;

2) projekt umowy spółki przekształ conej;

3) wycenę składników majątku (ak tywów i pasywów) spółdzielni;

4) sprawozdanie finansowe sporzą dzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w § 2 pkt 1, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe. Art. 203m.

§1. Niezwłocznie po sporządzeniu pla nu przekształcenia zarząd spółdziel ni pracy przekazuje plan biegłemu rewidentowi.

§2. Biegły rewident bada plan prze kształcenia w zakresie poprawności i rzetelności i sporządza opinię naj później w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania planu przekształ cenia od zarządu spółdzielni pracy.

§3. Biegły rewident może żądać od za rządu spółdzielni pracy przedłożenia dodatkowych dokumentów i wyjaś nień. Art. 203n.

§1. Zarząd spółdzielni pracy zawiadamia członków spółdzielni o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółdzielni dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie i nie później niż na miesiąc przed plano wanym dniem podjęcia tej uchwały. Bieg terminu, o którym mowa w zda niu poprzedzającym, liczy się od dnia pierwszego zawiadomienia.

§2. Zawiadomienia, o których mowa w § 1, powinny zawierać istotne ele menty planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta, a także określać miejsce oraz termin, w któ rych członkowie spółdzielni mogą zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia i opinii biegłego re widenta. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu.

§3. Do zawiadomień, o których mowa w § 1, dołącza się projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umo wy albo statutu spółki przekształco nej; nie dotyczy to przypadku, w któ rym zawiadomienie jest ogłaszane. Art. 203o.

§1. Uchwała walnego zgromadzenia członków spółdzielni pracy o prze kształceniu, o której mowa w art. 203j pkt 5, wymaga większości 3/4 gło sów oddanych w obecności co naj mniej połowy uprawnionych do głosowania.

§2. Uchwała walnego zgromadzenia członków spółdzielni pracy o prze kształceniu zawiera co najmniej:

1) określenie typu spółki, w którą spółdzielnia zostaje przekształ cona;

2) określenie wysokości kwoty prze znaczonej na wypłaty dla człon ków spółdzielni nieuczestniczą cych w spółce przekształconej, która jest ustalana proporcjonal nie do udziałów przysługujących tym członkom i nie może prze kroczyć 10% wartości bilansowej spółdzielni określonej w planie przekształcenia;

3) nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą, w przypadku przekształcenia w spółkę osobo wą, albo nazwiska i imiona człon ków zarządu spółki przekształco nej, w przypadku przekształcenia w spółkę kapitałową;

4) zgodę na brzmienie umowy spół ki przekształconej;

5) określenie wysokości kapitału za kładowego, w przypadku prze kształcenia w spółkę kapitałową, albo wysokości sumy komandy towej, w przypadku przekształce nia w spółkę komandytową, albo wartości nominalnej akcji, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną. Art. 203p. Spółdzielnia pracy wzywa swoich człon ków do złożenia, w sposób wskazany w statucie, oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu spółdzielni w spółkę handlową. Oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6106 — Poz. 622 Art. 203q. Bez zbędnej zwłoki, po upływie terminu do złożenia oświadczenia o uczestnic twie w spółce przekształconej, należy zawrzeć umowę albo podpisać statut spółki przekształconej. Miejsce i termin zawarcia umowy albo podpisania statu tu spółki przekształconej określa zarząd spółdzielni pracy oraz zawiadamia o tym członków spółdzielni, którzy złożyli oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej. Art. 203r. Wniosek o wpis spółki przekształconej do rejestru oraz wniosek o ogłoszenie przekształcenia składają wszyscy człon kowie zarządu spółki przekształconej albo wszyscy wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spółki przekształconej. Art. 203s.

§1. Wpisowe wniesione przez członka spółdzielni pracy uczestniczącego w przekształceniu, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały członkow skie z podziału nadwyżki bilansowej, stają się w dniu przekształcenia wkładami wnoszonymi przez wspól nika na pokrycie kapitału zakłado wego przekształconej spółki kapita łowej albo wkładami wnoszonymi przez wspólnika do przekształconej spółki osobowej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 15 wrześ nia 2000 r. — Kodeks spółek handlo wych dotyczących wysokości kapi tału zakładowego oraz wartości no minalnej udziału w spółce kapitało wej.

§2. Umowa spółki może przewidywać, że członkowie spółdzielni pracy, któ rzy przystąpili do spółki, mogą wno sić także inne wkłady niż przewidzia ne w § 1.

§3. Umowa spółki może przewidywać, że założycielami spółki przekształco nej mogą być osoby niebędące członkami spółdzielni przekształca nej. Art. 203t. Zawiadomienia i wezwania członków spółdzielni pracy należy dokonać w spo sób przewidziany w statucie spółdzielni dla zwoływania walnych zgromadzeń. Art. 203u.

§1. Do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni, o których mowa w art. 203j pkt 1 i 5, stosuje się odpowiednio art. 42 § 4—

9. Nie można zaskarżyć uchwały jedynie na podstawie, o której mowa w § 4.

§2. Powództwo o uchylenie uchwały, o której mowa w art. 203j pkt 1 i 5, lub powództwo o stwierdzenie jej nieważności, należy wnieść w ter minie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesię cy od dnia podjęcia uchwały.

§3. Jeżeli prawomocny wyrok stwier dzający nieważność uchwały lub uchylający uchwałę, o której mowa w art. 203j pkt 1, został wydany po podjęciu uchwały wskazanej w art. 203j pkt 5, nie wpływa on na ważność tej drugiej uchwały i nie powoduje konieczności ponownego wszczęcia procedury przekształce nia.

§4. W przypadku gdy członek spółdziel ni pracy ma zastrzeżenia co do rze telności wyceny wartości wpisowe go i wpłaconych przez niego udzia łów członkowskich oraz udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej przyjętej w planie prze kształcenia, może zgłosić najpóźniej w dniu podjęcia uchwały o prze kształceniu, żądanie ponownej wy ceny udziałów członkowskich z po działu nadwyżki bilansowej, o któ rych mowa w art. 203s § 1.

§5. Jeżeli spółdzielnia pracy nie uwzględni żądania, o którym mowa w § 4, w terminie dwóch miesięcy od dnia jego wniesienia, członek spółdzielni ma prawo wnieść po wództwo o ustalenie wartości udzia łów członkowskich z podziału nad wyżki bilansowej. Powództwo to nie stanowi przeszkody w rejestracji przekształcenia. Art. 203w.

§1. Członkowi spółdzielni pracy, który nie złożył oświadczenia o uczestnic twie w spółce przekształconej, przy sługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wysokości wnie sionego do spółdzielni wpisowego, wpłaconego udziału członkowskie go oraz udziału członkowskiego z podziału nadwyżki bilansowej, zgodnie ze sprawozdaniem finan sowym sporządzonym dla celów przekształcenia.

§2. Spółka przekształcona dokonuje wypłaty, o której mowa w § 1, nie później niż w terminie sześciu mie sięcy od dnia przekształcenia.

§3. Roszczenie, o którym mowa w § 1, przedawnia się po upływie trzech lat od dnia przekształcenia.

§4. Członek spółdzielni, o którym mo wa w § 1, może zgłosić, najpóźniej w dniu podjęcia uchwały o prze kształceniu, żądanie ponownej wy ceny wartości jego udziału człon kowskiego z podziału nadwyżki bilansowej ustalonej zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spo rządzonym dla celów przekształce nia. Przepisy art. 203u § 1 zdanie drugie oraz § 5 stosuje się odpo wiednio. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6107 — Poz. 622 Art. 203x.

§1. W przypadku przekształcenia spół dzielni w spółkę komandytową albo spółkę komandytowo-akcyjną, uchwała o przekształceniu spółdziel ni w spółkę wymaga, oprócz uzy skania większości określonej w art. 203o § 1, zgody osób, które w spółce przekształconej mają być komplementariuszami. Pozostali członkowie spółdzielni uczestniczą cy w przekształceniu stają się ko mandytariuszami albo akcjonariu szami spółki przekształconej.

§2. Zgoda, o której mowa w § 1, wyma ga formy pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały o prze kształceniu spółdzielni pracy w spółkę handlową.”. Art.

3. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 75c: a) w ust. 2: — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) kopię dokumentu potwierdzającego ukoń czenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych stu diów prawniczych uznanych w Rzeczy pospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;”, — uchyla się pkt 5, b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszyst kie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu ma gisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komi sji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego dokumen tów, o których mowa w ust. 2 pkt 4.”;

2) w art. 78a w ust. 4: a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) kopię dokumentu potwierdzającego ukoń czenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytu łu magistra lub zagranicznych studiów praw niczych uznanych w Rzeczypospolitej Pol skiej;”, b) uchyla się pkt 10. Art.

4. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 333: a) w ust. 2: — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) kopię dokumentu potwierdzającego ukoń czenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych stu diów prawniczych uznanych w Rzeczy pospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;”, — uchyla się pkt 5, b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszyst kie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu ma gisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komi sji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego dokumen tów, o których mowa w ust. 2 pkt 4.”;

2) w art. 362 w ust. 4: a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) kopię dokumentu potwierdzającego ukończe nie wyższych studiów prawniczych w Rzeczy pospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;”, b) uchyla się pkt 10. Art.

5. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko holizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) wydzielone stoisko — oddzielone od pozosta łej powierzchni punktu sprzedaży, ciąg handlo wy lub lada;”;

2) w art. 14 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufe tów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;”;

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6108 — Poz. 622

3) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony po rządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi do konuje fachowy pracownik służby zdrowia. Do badania stanu trzeźwości stosuje się przepisy, wydane na podstawie art. 47 ust. 2.”;

4) w art. 18: a) w ust. 6 uchyla się pkt 1, b) w ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowe go objętego zezwoleniem, okazanie przed siębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprze daży napojów alkoholowych odpowiednie go dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty, o której mowa w art. 111;”. Art.

6. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez pieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.9)) w art. 5a wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Zaświadczenie albo oświadczenie, że nie zosta ła przekroczona kwota podatku dochodowego, o której mowa w ust. 1 pkt 5, rolnik lub do mownik obowiązany jest złożyć w Kasie wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, chyba że ten rolnik lub domownik nie prowadził pozarolniczej działalności gospodar czej w poprzednim roku podatkowym.

4. Zaświadczenie albo oświadczenie, że nie zosta ła przekroczona kwota podatku dochodowego, o której mowa w ust. 1 pkt 5, rolnik lub do mownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegający ubezpieczeniu, obo wiązany jest także złożyć w Kasie do dnia 31 maja każdego roku podatkowego.”;

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Niezłożenie zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w ust. 4, lub niezachowanie terminu do złożenia tego zaświadczenia albo oświadczenia, jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia z dniem, do którego rolnik lub domownik obowiązany był złożyć zaświadcze nie albo oświadczenie w Kasie, chyba że ten rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w spo sób trwały lub okresowy przed upływem ter minu na złożenie tego zaświadczenia albo oświadczenia.”. Art.

7. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.

10) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 13 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

3. Wniosek, o którym mowa w art. 10 § 1, powinien zawierać dane o kwalifikacjach osoby zainteresowanej, wymienionej w art. 11 lub art. 12 § 1, oraz wskazywać lokal przewidywany do prowadzenia kan celarii i termin jej uruchomienia. Do wniosku osoba zainteresowana jest obo wiązana dołączyć — w przypadku osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 r. — oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o doku mentach organów bezpieczeństwa pań stwa z lat 1944—1990 oraz treści tych do kumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.11)) albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.”;

2) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu: „Art. 13a. Minister Sprawiedliwości zasięga z Kra jowego Rejestru Karnego informacji o osobie zainteresowanej powołaniem na stanowisko notariusza.”;

3) w art. 71d: a) w § 2: — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawni czych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzy skanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczy pospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;”, — uchyla się pkt 5, b) § 2a otrzymuje brzmienie: „§ 2a. Zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszyst kie egzaminy i odbył praktyki przewidzia ne w planie wyższych studiów prawni czych oraz ma wyznaczony termin egza minu magisterskiego. Warunkiem do puszczenia do egzaminu wstępnego ta kiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzami nu wstępnego dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 4.”;

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 595, Nr 79, poz. 667 i Nr 97, poz. 800.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 37, poz. 286 i Nr 166, poz. 1317, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458 i Nr 87, poz. 483. 1

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 79, poz. 522, Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1036 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 76, poz. 408, Nr 84, poz. 455 i Nr 89, poz. 514. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6109 — Poz. 622

4) w art. 74a w § 4: — pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) kopię dokumentu potwierdzającego ukoń czenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytu łu magistra lub zagranicznych studiów praw niczych uznanych w Rzeczypospolitej Pol skiej;”, — uchyla się pkt 9;

5) w art. 79 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informa tycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;”;

6) art. 106 otrzymuje brzmienie: „Art. 10

6.

§1. Notariusz przyjmuje na przechowa nie wszelkiego rodzaju dokumenty, także w kopertach zamkniętych.

§2. Notariusz przyjmuje na przechowa nie informatyczny nośnik danych, o którym mowa w art. 79 pkt 6, za bezpieczony w sposób uniemożli wiający zapoznanie się z jego treś cią.

§3. W przypadku złożenia na przecho wanie w kopercie zamkniętej doku mentu lub informatycznego nośnika danych, o którym mowa w art. 79 pkt 6, zabezpieczonego w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jego treścią, koperta lub zabezpie czenie powinno być zaopatrzone w podpis składającego.

§4. Do informatycznego nośnika da nych, o którym mowa w art. 79 pkt 6, stosuje się odpowiednio prze pisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2c ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.12)).”;

7) w art. 107 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu: „

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do infor matycznego nośnika danych, o którym mo wa w art. 106.”. Art.

8. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obsza rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administra cji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.13)) w art. 27a wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru zawierające w szczegól ności numer tego wpisu;”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Skła dający oświadczenie jest obowiązany do za warcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klau zula ta zastępuje pouczenie organu o odpo wiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. Art.

9. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.14)) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w art. 22: a) w ust. 1e w pkt 4 kropkę zastępuje się średni kiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia ob jęcia — w przypadku gdy te udziały (akcje) wnoszone w formie wkładu niepieniężnego zostały objęte w następstwie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową.”, b) dodaje się ust. 1ł w brzmieniu: „1ł. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową, koszt uzyskania przy chodów ustala się na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.”; 1

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 39, poz. 307 i Nr 166, poz. 1317 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228. 1

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159. 1

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr 105, poz. 655, Nr 149, poz. 996, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1442, Nr 226, poz. 1475 i 1478 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 84, poz. 455 i Nr 102, poz. 585. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6110 — Poz. 622

2) w art. 22ł ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a:

1) odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzy stający albo

2) finansujący rezygnuje z dokonywania odpi sów amortyzacyjnych — oraz nastąpi zmiana, wygaśnięcie lub roz wiązanie umów, o których mowa w ust. 4 lub 5, i w związku z tym nie zostanie przeniesiona na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, właściciel przejmując te składniki majątku określa ich wartość początkową, zgodnie z art. 22g, przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, pomniejszoną o spłatę wartości po czątkowej, o której mowa w art. 23a pkt 7, oraz o sumę dokonanych przez siebie odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.”;

3) w art. 23b: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Opłaty ustalone w umowie leasingu, pono szone przez korzystającego w podstawo wym okresie umowy z tytułu używania środ ków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansujące go i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, je żeli:

1) umowa leasingu, w przypadku gdy korzy stającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczo ny, stanowiący co najmniej 40% norma tywnego okresu amortyzacji, jeżeli przed miotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy rucho me lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlega jące odpisom amortyzacyjnym nierucho mości;

2) umowa leasingu, w przypadku gdy korzy stającym jest osoba fizyczna nieprowa dząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;

3) suma ustalonych opłat w umowie leasin gu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniej szona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub warto ści niematerialnych i prawnych.”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. W przypadku finansującego będącego spół ką niemającą osobowości prawnej ograni czenia, o których mowa w ust. 2, dotyczą także wspólników tych spółek.”;

4) art. 23e otrzymuje brzmienie: „Art. 23e.

1. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mo wa w art. 23b ust. 1 pkt 1, finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, będące przed miotem tej umowy, przychodem finansującego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystające go są opłaty ustalone przez strony tej umowy.

2. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mo wa w art. 23b ust. 1 pkt 2, finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, będące przedmiotem tej umowy, przycho dem finansującego są opłaty ustalo ne przez strony tej umowy, także wte dy, gdy odbiegają znacznie od warto ści rynkowej.”;

5) w art. 23f w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) umowa zawiera postanowienie, że w podsta wowym okresie umowy leasingu: a) odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzy stający, w przypadku gdy nie jest osobą wy mienioną w lit. b, albo b) finansujący rezygnuje z dokonywania odpi sów amortyzacyjnych, w przypadku gdy ko rzystającym jest osoba fizyczna nieprowa dząca działalności gospodarczej.”;

6) w art. 23j ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jeżeli w umowie leasingu została określona cena, po której korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawo wego okresu tej umowy, cenę tę uwzględnia się w sumie opłat, o których mowa w art. 23b ust. 1 pkt 3 i art. 23f ust. 1 pkt 2.”;

7) art. 23l otrzymuje brzmienie: „Art. 23l. Do opodatkowania stron umowy zawar tej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz niespełniającej warun ków, określonych w art. 23b ust. 1 pkt 3 lub art. 23f ust. 1, lub art. 23i ust. 1, sto suje się przepisy, o których mowa w art. 11, art. 22 i art. 23, dla umów naj mu i dzierżawy.”;

8) w art. 24: a) po ust. 3e dodaje się ust. 3f w brzmieniu: „3f. Wykaz, o którym mowa w ust. 3a, sporzą dza się również na dzień przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.”, b) ust. 5d otrzymuje brzmienie: „5d. Dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzy skania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.”; Dziennik Ustaw Nr 106 — 6111 — Poz. 622

9) w art. 30b w ust. 2 w pkt 5 na końcu dodaje się przecinek oraz dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „

6) różnica między przychodem uzyskanym z od płatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapita łowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową a koszta mi uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł”. Art.

10. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.15)) w art. 90n wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;

2) miejsce zamieszkania ucznia;

3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem ust. 5;

4) pożądaną formę świadczenia pomocy ma terialnej inną niż forma pieniężna.

5. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się za świadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecz nej.”;

2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzial ności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klau zula ta zastępuje pouczenie organu o odpo wiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. Art. 1

1. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o la sach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 i Nr 34, poz. 170) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 19a i 19b;

2) po art. 19b dodaje się art. 19c w brzmieniu: „Art. 19c. Wykonywanie planów urządzenia lasu może być prowadzone przez przedsię biorcę, w tym usługodawcę w rozumie niu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278), który dysponuje wyposażeniem technicznym oraz za trudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do terminowego i prawidłowego sporządzania planów urządzenia lasu.”;

3) art. 25 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb sporządza nia planu urządzenia lasu, uproszczo nego planu urządzenia lasu oraz in wentaryzacji stanu lasu, o której mo wa w art. 19 ust. 3,

2) szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykony wania prac urządzeniowych, z uwzględnieniem wykształcenia, sta żu pracy i wykonywanych czynności — mając na uwadze zapewnienie termi nowego i prawidłowego sporządzania planów urządzenia lasu.”. Art. 1

2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 i Nr 102, poz. 58

5) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w art. 15 po ust. 1u dodaje się ust. 1w i 1x w brzmie niu: „1w. W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową wartość poszczególnych składników majątku ustala się na podstawie wykazu sporządzonego zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień przekształcenia. 1x. W przypadku odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w ust. 1w, przez spółkę powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową za koszt uzyskania przychodu uważa się: 1

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6112 — Poz. 622

1) wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz warto ści niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4b, pomniej szoną o sumę odpisów amortyzacyjnych — jeżeli rzeczy te lub prawa były zaliczone do środków trwałych lub wartości niema terialnych i prawnych;

2) wartość poniesionych wydatków na naby cie albo wytworzenie składników majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przy chodów w jakiejkolwiek formie — jeżeli rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości niemate rialnych i prawnych.”;

2) w art. 16g: a) w ust. 1 po pkt 4a dodaje się pkt 4b w brzmie niu: „4b) w razie przekształcenia przedsiębiorcy bę dącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową: a) wartość początkową, od której dokony wane były odpisy amortyzacyjne, b) wartość poniesionych wydatków na na bycie albo wytworzenie składników ma jątku, niezaliczonych do kosztów uzyska nia przychodów w jakiejkolwiek formie — jeżeli rzeczy te lub prawa nie były amortyzowane;”, b) dodaje się ust. 21 w brzmieniu: „2

1. W przypadku przekształcenia przedsiębior cy będącego osobą fizyczną w jednooso bową spółkę kapitałową, podatnicy w ewi dencji, o której mowa w art. 9, uwzględnia ją również odpisy amortyzacyjne przypada jące za okres opodatkowania osoby fizycz nej zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku docho dowym od niektórych przychodów osiąga nych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.16)). Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi.”;

3) w art. 16h ust. 3d otrzymuje brzmienie: „3d. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przy padku określonym w art. 16g ust. 1 pkt 4a lit. a oraz w pkt 4b lit. a.”;

4) w art. 16ł ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a:

1) odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzy stający albo

2) finansujący rezygnuje z dokonywania odpi sów amortyzacyjnych — oraz nastąpi zmiana, wygaśnięcie lub roz wiązanie umów, o których mowa w ust. 4 lub 5, i w związku z tym nie zostanie przeniesiona na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, właściciel przejmując te składniki majątku określa ich wartość początkową, zgodnie z art. 16g, przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, pomniejszoną o spłatę wartości po czątkowej, o której mowa w art. 17a pkt 7, oraz o sumę dokonanych przez siebie odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.”;

5) w art. 17b: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Opłaty ustalone w umowie leasingu, pono szone przez korzystającego w podstawo wym okresie umowy z tytułu używania środ ków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansujące go i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, je żeli:

1) umowa leasingu, w przypadku gdy korzy stającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczo ny, stanowiący co najmniej 40% norma tywnego okresu amortyzacji, jeżeli przed miotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy rucho me lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlega jące odpisom amortyzacyjnym nierucho mości;

2) umowa leasingu, w przypadku gdy korzy stającym jest osoba fizyczna nieprowa dząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;

3) suma ustalonych opłat w umowie leasin gu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniej szona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub warto ści niematerialnych i prawnych.”, 1

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588, z 2008 r. Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 201, poz. 1541 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 28, poz. 146, Nr 75, poz. 473, Nr 219, poz. 1442 i Nr 226, poz. 1478. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6113 — Poz. 622 b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. W przypadku finansującego będącego spół ką niemającą osobowości prawnej ograni czenia, o których mowa w ust. 2, dotyczą także wspólników tych spółek.”;

6) art. 17e otrzymuje brzmienie: „Art. 17e.

1. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mo wa w art. 17b ust. 1 pkt 1, finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, będące przed miotem tej umowy, przychodem finansującego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystające go są opłaty ustalone przez strony tej umowy.

2. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mo wa w art. 17b ust. 1 pkt 2, finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, będące przedmiotem tej umowy, przycho dem finansującego są opłaty ustalo ne przez strony tej umowy, także wte dy, gdy odbiegają znacznie od warto ści rynkowej.”;

7) w art. 17f w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) umowa zawiera postanowienie, że w podsta wowym okresie umowy leasingu: a) odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzy stający, w przypadku gdy nie jest osobą wy mienioną w lit. b, albo b) finansujący rezygnuje z dokonywania odpi sów amortyzacyjnych, w przypadku gdy ko rzystającym jest osoba fizyczna nieprowa dząca działalności gospodarczej.”;

8) w art. 17j ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jeżeli w umowie leasingu została określona cena, po której korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawo wego okresu tej umowy, cenę tę uwzględnia się w sumie opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 3 i art. 17f ust. 1 pkt 2.”;

9) art. 17l otrzymuje brzmienie: „Art. 17l. Do opodatkowania stron umowy zawar tej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz niespełniającej warun ków, określonych w art. 17b ust. 1 pkt 3 lub art. 17f ust. 1 lub art. 17i ust. 1, stosu je się przepisy, o których mowa w art. 12—16, dla umów najmu i dzierża wy.”;

10) w art. 25 w ust. 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) utworzonych w wyniku przekształcenia przed siębiorcy będącego osobą fizyczną wykonują cą we własnym imieniu działalność gospodar czą, spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, albo”. Art. 1

3. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.17)) w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Dane objęte wnioskiem określone w ust. 1 pkt 2a oraz pkt 2c—5 należy uzupełnić dowodami ich ist nienia, w szczególności przez dołączenie załączni ków graficznych sporządzonych zgodnie z wyma ganiami dotyczącymi map górniczych.”. Art. 1

4. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.18)) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 17;

2) w art. 18 ust. 1—3 otrzymują brzmienie: „

1. Przedsiębiorca podejmujący i wykonujący dzia łalność gospodarczą polegającą na świadcze niu usług turystycznych obejmujących polo wania wykonywane na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej oraz polowania za granicą jest obowiązany spełniać następujące warun ki:

1) ustanowić obowiązkowe zabezpieczenie ma jątkowe roszczeń osób trzecich z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania zo bowiązania przez przedsiębiorcę;

2) złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody lub zatrudniać osobę spełniającą ten warunek;

3) składać właściwemu marszałkowi woje wództwa, przed upływem terminu obowią zywania poprzedniej umowy albo blokady środków finansowych na rachunku banko wym, oryginały dokumentów potwierdzają cych zawarcie kolejnej umowy, albo doko nanie kolejnej blokady środków finanso wych, o których mowa w ust. 3. 1

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489. 1

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 223, poz. 1777. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6114 — Poz. 622

2. Warunkiem wykonywania działalności, o której mowa w ust. 1, jest również niekaralność przedsiębiorcy i osób kierujących jego działal nością za umyślne przestępstwo określone w art. 52 i art. 53 oraz przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.

3. Ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, polega na:

1) zawarciu umowy ubezpieczenia odpowie dzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności albo

2) zawarciu umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, albo

3) blokadzie środków finansowych na rachun ku bankowym, na rzecz właściwego samo rządu województwa, w wysokości 4% rocz nego przychodu z tytułu wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, uzyskanego w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 20 000 euro obliczona według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w któ rym została dokonana blokada środków.”;

3) uchyla się art. 19 i 20;

4) art. 22a otrzymuje brzmienie: „Art. 22a.

1. W przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wymaganych do prowa dzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 18 ust. 1, właści wy marszałek województwa wzywa przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie.

2. W przypadku nieusunięcia naruszeń, o których mowa w ust. 1, właściwy marszałek województwa wydaje de cyzję o zakazie wykonywania działal ności gospodarczej, o której mowa w art. 18 ust. 1, przez okres 3 lat.”;

5) w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Cudzoziemiec lub obywatel polski, który prze bywa z zamiarem stałego pobytu za granicą, niebędący członkiem Polskiego Związku Ło wieckiego bądź niespełniający warunków okreś lonych w art. 42a, może wykonywać polowanie po wykupieniu polowania u przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 18, albo na podstawie zgody ministra właściwego do spraw środowi ska. Zgoda jest wydawana na wniosek Polskie go Związku Łowieckiego lub w przypadku po lowań w obwodach zarządzanych na wniosek ich zarządców.”. Art. 1

5. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawo dach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 23

5) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 25 w ust. 5a uchyla się pkt 4;

2) w art. 25a ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, upraw niona pielęgniarka, położna wspólnik spółki dołącza dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 5a pkt 1 i 3, oraz umowę spółki, o której mowa w ust. 1, albo jej kopię.”. Art. 1

6. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.19)) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdro wotne lub społeczne.”;

2) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „1b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Skła dający oświadczenie jest obowiązany do za warcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klau zula ta zastępuje pouczenie organu o odpo wiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. Art. 1

7. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo dach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.

20) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19b uchyla się ust. 3a i 3b;

2) w art. 50 w ust. 9 uchyla się pkt 5;

3) w art. 50a ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, upraw niony lekarz wspólnik spółki dołącza dokumen ty, o których mowa w art. 50 ust. 9 pkt 1, 3 i 4, oraz umowę spółki, o której mowa w ust. 1, albo jej kopię.”;

4) w art. 50b uchyla się ust. 1 i 1a. Art. 1

8. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręcze niach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.21)) wprowadza się następujące zmiany: 1

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13.

20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455. 2

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538, z 2009 r. Nr 65, poz. 545 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 144. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6115 — Poz. 622

1) w art. 2e ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku, w tym zaświadczenia właściwych organów, albo oświadczenia pod miotu, którego zobowiązania mają być objęte poręczeniem lub gwarancją — dotyczące wy konywania obowiązków publicznoprawnych podmiotów, których zobowiązania mają być objęte poręczeniem lub gwarancją. Oświad czenia składa się pod rygorem odpowiedzial ności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klau zula ta zastępuje pouczenie organu o odpowie dzialności karnej za składanie fałszywych ze znań.”;

2) art. 2f otrzymuje brzmienie: „Art. 2f. Rada Ministrów określi, w drodze rozpo rządzenia, szczegółowy zakres danych za wartych we wniosku o udzielenie porę czenia lub gwarancji, rodzaje dokumen tów, których kopie dołącza się do tego wniosku, oraz tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji, uwzględ niając w szczególności zakres niezbędnej analizy, o której mowa w art. 2a ust. 1, przy udzielaniu określonych poręczeń lub gwarancji oraz zapewnienie sprawności rozpatrywania wniosków.”. Art. 1

9. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.22)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 75aa—75ac, art. 97 ust. 3, art. 98 ust. 5, art. 110 ust. 1 pkt 10, art. 111 ust. 1, art. 112 ust. 1, art. 113 ust. 1, art. 114 ust. 3, art. 122 ust. 8 i 9, art. 124a ust. 3 i 10, art. 124b ust. 1—3 i 5, art. 140 ust. 4, art. 140g ust. 2, art. 140i oraz art. 140k, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.”;

2) art. 75a otrzymuje brzmienie: „Art. 75a.

1. Produkcja tablic rejestracyjnych jest działalnością regulowaną w rozumie niu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gos podarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 45

9) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, zwanego dalej „rejestrem”.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może wykonywać przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

1) posiada możliwości techniczne gwarantujące wykonywanie tablic rejestracyjnych lub materiałów słu żących do ich produkcji zgodnie z warunkami technicznymi; waru nek ten nie dotyczy przedsiębior ców sprowadzających z zagranicy materiały służące do wyrobu tablic rejestracyjnych;

2) posiada certyfikat na zgodność tab lic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z wa runkami technicznymi;

3) nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;

4) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne;

5) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko doku mentom — dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

3. Za przedsiębiorcę produkującego tab lice rejestracyjne, o którym mowa w ust. 2, uważa się jednostkę:

1) produkującą tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestra cyjnymi;

2) produkującą tablice rejestracyjne bez wytłoczonych numerów reje stracyjnych;

3) tłoczącą numery rejestracyjne;

4) produkującą lub sprowadzającą z zagranicy materiały mające szcze gólne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych;

5) przetwarzającą materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.

4. Tablice rejestracyjne są produkowane wyłącznie na zamówienie:

1) organu właściwego w sprawach rejestracji pojazdów — z wytłoczo nymi numerami rejestracyjnymi; 2

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530 i Nr 102, poz. 585. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6116 — Poz. 622

2) przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 — bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych.

5. Materiały, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, są przetwarzane, produko wane lub sprowadzane z zagranicy na zamówienie przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 2.

6. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2, prowadzi ewidencje:

1) materiałów do produkcji tablic re jestracyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5;

2) wyprodukowanych tablic rejestra cyjnych;

3) sprzedanych tablic rejestracyj nych.”;

3) po art. 75a dodaje się art. 75aa—75ad w brzmie niu: „Art. 75aa.

1. Organem właściwym do prowadze nia rejestru jest marszałek woje wództwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

2. Rejestr może być prowadzony w systemie teleinformatycznym. Art. 75ab.

1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy, zawierającego następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres za mieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębior ców w Krajowym Rejestrze Sądo wym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo darczej;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) adres siedziby oraz adresy jedno stek, w których będzie wykonywa na działalność, o której mowa w art. 75a ust. 1;

5) podpis przedsiębiorcy oraz ozna czenie daty i miejsca złożenia wniosku.

2. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa:

1) certyfikat, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2;

2) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia ko rzyści majątkowej lub przestęp stwo przeciwko dokumentom: a) przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną, b) osób — członków władz orga nów osoby prawnej lub niepo siadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej oraz

3) oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są komplet ne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam szcze gólne warunki wykonywania działalności, o której mowa w art. 75a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

3) posiadam aktualny dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organiza cyjną albo dokument stwier dzający tożsamość w przypad ku osoby fizycznej.”.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składa się pod rygo rem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Skła dający oświadczenie jest obowiąza ny do zawarcia w nim klauzuli nastę pującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klau zula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za skła danie fałszywych zeznań.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, powinno również za wierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres za mieszkania;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do re prezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. Art. 75ac.

1. Wpisowi do rejestru podlegają dane określone w art. 75ab ust. 1 pkt 1—4 oraz informacje o certyfikacie, o któ rym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2.

2. Wpisem do rejestru jest również wy kreślenie albo zmiana wpisu.

3. Wydając zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru, właściwy marsza łek województwa określa w nim za kres prowadzonej przez przedsię biorcę działalności w zakresie pro dukcji tablic rejestracyjnych, zgodnie z art. 75a ust. 3. Art. 75ad. Rażącym naruszeniem warunków wy konywania działalności w zakresie pro dukcji tablic rejestracyjnych jest naru szenie warunków, o których mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2, 3 i 5 oraz ust. 4 Dziennik Ustaw Nr 106 — 6117 — Poz. 622 i 5, oraz określonych w przepisach do tyczących warunków oraz sposobu produkcji i dystrybucji tablic rejestra cyjnych.”;

4) art. 75c otrzymuje brzmienie: „Art. 75c. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność prawidłowe go zabezpieczenia obrotu tablicami reje stracyjnymi oraz materiałami mającymi szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, określi, w drodze rozpo rządzenia:

1) warunki produkcji i szczegółowy spo sób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz prowa dzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6;

2) tryb legalizacji tablic rejestracyjnych, warunki techniczne oraz wzór znaku legalizacyjnego, o którym mowa w art. 75b;

3) materiały mające szczególne znacze nie do produkcji tablic rejestracyj nych.”. Art.

20. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos podarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.23)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 77 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Opłatę roczną aktualizuje się, przy za stosowaniu dotychczasowej stawki procento wej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty, z zastrzeżeniem ust. 2.”;

2) w art. 97 w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mo wa w art. 116 ust. 2 pkt 4;”;

3) w art. 116: a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nierucho mości objętej wnioskiem o wywłaszczenie wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczy stej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów;”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, składa się pod rygorem odpowie dzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obo wiązany do zawarcia w nim klauzuli nastę pującej treści: „Jestem świadomy odpo wiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje po uczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. Art. 2

1. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.24)) w art. 17 wprowadza się na stępujące zmiany:

1) uchyla się ust. 2;

2) dodaje się ust. 3—8 w brzmieniu: „

3. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawie rać:

1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego sie dziby i adresu lub adresu zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Kra jowym Rejestrze Sądowym albo w Central nej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer identyfikacji podatko wej (NIP), o ile został nadany;

3) określenie zakresu i form wykonywanej działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;

4) datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją;

5) adresy miejsc wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem, w tym przechowywania dokumentacji, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3;

6) dane przedsiębiorcy będącego osobą fizycz ną, osób uprawnionych lub wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezen towania przedsiębiorcy, prokurentów oraz pełnomocnika ustanowionego w celu kiero wania działalnością określoną w koncesji, zawierające: a) imię i nazwisko, b) datę i miejsce urodzenia, c) obywatelstwo, d) numer PESEL, o ile został nadany, e) serię i numer paszportu albo innego do kumentu stwierdzającego tożsamość oraz adresy zamieszkania tych osób na pobyt stały i czasowy, f) informację o posiadaniu licencji drugie go stopnia, ze wskazaniem numeru licen cji, daty jej wydania i organu, który ją wydał;

7) informacje o posiadanych koncesjach, ze zwoleniach lub wpisach do rejestru działal ności regulowanej; 2

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341. 2

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6118 — Poz. 622

8) zaświadczenie albo oświadczenie o niezale ganiu z wpłatami należności budżetowych.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 8, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składa jący oświadczenie jest obowiązany do zawar cia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złoże nie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta za stępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

5. Do wniosku o udzielenie koncesji należy dołą czyć następujące dokumenty:

1) kopię dokumentu potwierdzającego posia danie licencji drugiego stopnia, o której mo wa w ust. 1 pkt 1 i 2;

2) oświadczenie o niekaralności przedsiębior cy oraz osób, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 6, obywateli państw członkow skich Unii Europejskiej, państw członkow skich Europejskiego Porozumienia o Wol nym Handlu (EFTA) — stron umowy o Eu ropejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywateli państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodar czym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów za wartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi;

3) poświadczone tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności przedsiębiorców oraz osób innych niż wymienione w pkt 2.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składa jący oświadczenie jest obowiązany do zawar cia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złoże nie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta za stępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, przed siębiorca inny niż osoba fizyczna jest obowią zany dodatkowo dołączyć listę udziałowców lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 50% udziałów lub akcji.

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wnios ku składanego do organu koncesyjnego przez przedsiębiorcę ubiegającego się o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działal ności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia z uwzględnieniem danych za wartych w ust. 3, treści klauzuli, o której mowa w ust. 4, oraz informacji o dokumentach wy maganych przy złożeniu wniosku o udzielenie koncesji.”. Art. 2

2. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o or ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 39

8) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Reje strze Sądowym;”;

2) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: „Art. 14a. Oświadczenie, o którym mowa w art. 14 pkt 3, składa się pod rygorem odpowie dzialności karnej za składanie fałszy wych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”;

3) w art. 16: a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) statut towarzystwa tworzącego fundusz wraz z zaświadczeniem albo oświadczeniem o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Kra jowym Rejestrze Sądowym;”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, przepis art. 14a stosuje się odpowied nio.”;

4) w art. 25: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W razie zmiany danych wymienionych w art. 17 pkt 3 fundusz składa niezwłocznie wniosek o ich wpisanie do rejestru funduszy, dołączając zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Kra jowym Rejestrze Sądowym dotyczący towa rzystwa.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 14a stosuje się odpowiednio.”. Art. 2

3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or dynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.25)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 112a dodaje się art. 112b w brzmieniu: „Art. 112b. Jednoosobowa spółka kapitałowa po wstała w wyniku przekształcenia przed siębiorcy będącego osobą fizyczną od powiada całym swoim majątkiem soli darnie z tą osobą fizyczną za powstałe 2

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173 i Nr 75, poz. 398. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6119 — Poz. 622 do dnia przekształcenia zaległości po datkowe przedsiębiorcy związane z pro wadzoną działalnością gospodarczą.”;

2) po art. 299b dodaje się art. 299c w brzmieniu: „Art. 299c. Organy podatkowe udostępniają infor macje zawarte w aktach spraw podat kowych, z wyłączeniem informacji określonych w art. 182, organom, które na podstawie odrębnych ustaw są obo wiązane do przyjęcia zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości docho dów (przychodów) lub zaświadczenia albo oświadczenia o niezaleganiu w podatkach, w zakresie niezbędnym do weryfikacji treści oświadczenia.”;

3) art. 306d otrzymuje brzmienie: „Art. 306d.

§1. Organ podatkowy nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli znane są one or ganowi z urzędu lub możliwe są do ustalenia przez organ na pod stawie:

1) posiadanych przez niego ewi dencji, rejestrów lub innych da nych;

2) przedstawionych przez zaintere sowanego do wglądu dokumen tów urzędowych;

3) rejestrów publicznych posiada nych przez inne podmioty pub liczne, do których organ ma do stęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepi sach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działal ności podmiotów realizujących zadania publiczne;

4) informacji otrzymanych od in nego podmiotu publicznego na zasadach określonych w przepi sach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działal ności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§2. Organ podatkowy żądający od strony zaświadczenia albo oświad czenia w celu potwierdzenia fak tów albo stanu prawnego jest obowiązany wskazać przepis pra wa wymagający urzędowego po twierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadcze nia albo oświadczenia.”. Art. 2

4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ko mornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.26)) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w art. 12: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Do wniosku o powołanie na stanowisko ko mornika zainteresowany załącza życiorys i dokumenty potwierdzające spełnienie wy mogów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 6—11, zaświadczenie albo oświadcze nie, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Zainteresowany może przedsta wiać opinie, świadectwa i zaświadczenia.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialno ści karnej za złożenie fałszywego oświad czenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za skła danie fałszywych zeznań.”;

2) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: „Art. 12a. Minister Sprawiedliwości zasięga z Kra jowego Rejestru Karnego informacji o osobie zainteresowanej powołaniem na stanowisko komornika.”;

3) w art. 29 dodaje ust. 10 w brzmieniu: „

10. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 9, stosuje się odpowiednio przepis art. 12 ust. 1a.”;

4) w art. 32 po ust. 2 dodaje ust. 2a w brzmieniu: „2a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepis art. 12 ust. 1a.”;

5) w art. 37a: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Dla każdej sprawy z zakresu, o którym mowa w art. 2 ust. 1, komornik tworzy akta. Akta spraw mogą być tworzone, przetwarzane i przechowywane także z wykorzystaniem technik informatycznych.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzona w postaci elektro nicznej. Do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej stosuje się odpo wiednio przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2a—2c ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.27)).”, 2

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 81, poz. 687, Nr 105, poz. 879 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 228, Nr 155, poz. 1038 i Nr 182, poz. 1228. 2

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 39, poz. 307 i Nr 166, poz. 1317 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6120 — Poz. 622 c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Akta spraw oraz urządzenia ewidencyjne stanowiące materiały archiwalne w rozu mieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wchodzą do państwowego zaso bu archiwalnego.”;

6) w art. 37b: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Akta spraw, w których postępowanie zostało zakończone, oraz zamknięte urządzenia ewi dencyjne przechowuje Krajowa Rada Ko mornicza przez okres konieczny ze względu na rodzaj i charakter sprawy, terminy prze dawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu oraz znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródło informacji. Do przechowywania akt spraw i urządzeń ewidencyjnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, tryb i terminy przechowywania i przekazywania akt spraw oraz zamkniętych urządzeń ewi dencyjnych, a także warunki i tryb ich nisz czenia po upływie okresu przechowywania, uwzględniając w szczególności rodzaje spraw i urządzeń ewidencyjnych oraz właś ciwe zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą lub zniszczeniem oraz tworzenie, ewidencjonowanie i prze chowywanie dokumentacji w różnej postaci, w tym elektronicznej.”;

7) w art. 53a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Opłatę stałą w wysokości 2% przeciętnego wy nagrodzenia miesięcznego komornik pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlece nia poszukiwania majątku dłużnika w trybie art. 7971 Kodeksu postępowania cywilnego. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, komornik zwraca wniosek zawierający zlecenie.”. Art. 2

5. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zry czałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.28)) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w art. 20 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „

7. Wykaz, o którym mowa w art. 24 ust. 3a usta wy o podatku dochodowym, sporządza się również na dzień przekształcenia przedsiębior cy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.”;

2) w art. 36 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Przepis art. 24 ust. 3a ustawy o podatku do chodowym stosuje się odpowiednio w przy padku likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki cywilnej, lub wy stąpienia z takiej spółki, a także w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego oso bą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitało wą.”. Art. 2

6. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.29)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 551 dodaje się § 5 w brzmieniu: „

§5. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wyko nującą we własnym imieniu działalność gos podarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar czej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 45

9) — (przedsiębiorca przekształcany) może prze kształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsię biorcy w spółkę kapitałową).”;

2) w tytule IV w dziale III dodaje się rozdział 6 w brzmieniu: „Rozdział 6 Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową Art. 584

1.

§1. Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień prze kształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreś la przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§2. Sąd rejestrowy przesyła niezwłocz nie właściwemu organowi ewiden cyjnemu odpis postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębior ców jednoosobowej spółki kapitało wej powstałej wskutek przekształce nia. 2

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588, z 2008 r. Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 201, poz. 1541 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 28, poz. 146, Nr 75, poz. 473, Nr 219, poz. 1442 i Nr 226, poz. 1478. 2

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 860 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531 i Nr 102, poz. 585. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6121 — Poz. 622 Art. 584

2.

§1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przed siębiorcy przekształcanego.

§2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwo leń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Przepisu nie stosuje się do ulg po datkowych przewidzianych w prze pisach prawa podatkowego.

§3. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem prze kształcenia wspólnikiem albo akcjo nariuszem spółki przekształconej. Art. 584

3. W przypadku gdy zmiana firmy przedsię biorcy przekształcanego w związku z przekształceniem nie polega tylko na dodaniu części identyfikującej formę prawną spółki przekształconej, spółka przekształcona ma obowiązek podawa nia w nawiasie dawnej firmy, obok no wej firmy, z dodaniem wyrazu „dawniej” — przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia. Art. 584

4. Do przekształcenia przedsiębiorcy stosu je się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stano wią inaczej. Art. 584

5. Do przekształcenia przedsiębiorcy wy maga się:

1) sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;

2) złożenia oświadczenia o przekształce niu przedsiębiorcy;

3) powołania członków organów spółki przekształconej;

4) zawarcia umowy spółki albo podpisa nia statutu spółki przekształconej;

5) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przed siębiorcy przekształcanego z Central nej Ewidencji i Informacji o Działalno ści Gospodarczej. Art. 584

6. Plan przekształcenia przedsiębiorcy spo rządza się w formie aktu notarialnego. Art. 584

7.

§1. Plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać co najmniej usta lenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprze dzającym sporządzenie planu prze kształcenia przedsiębiorcy.

§2. Do planu przekształcenia należy do łączyć:

1) projekt oświadczenia o przekształ ceniu przedsiębiorcy;

2) projekt aktu założycielskiego (sta tutu);

3) wycenę składników majątku (ak tywów i pasywów) przedsiębior cy przekształcanego;

4) sprawozdanie finansowe sporzą dzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w § 1. Art. 584

8.

§1. Plan przekształcenia przedsiębiorcy należy poddać badaniu przez biegłe go rewidenta w zakresie poprawno ści i rzetelności.

§2. Sąd rejestrowy właściwy według siedziby przedsiębiorcy przekształ canego wyznacza na wniosek przed siębiorcy przekształcanego biegłego rewidenta. W uzasadnionych przy padkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych.

§3. Na pisemne żądanie biegłego rewi denta przedsiębiorca przekształcany przedłoży mu dodatkowe wyjaśnie nia lub dokumenty.

§4. Biegły rewident, w terminie określo nym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia jego wy znaczenia, sporządzi na piśmie szczegółową opinię i złoży ją wraz z planem przekształcenia przedsię biorcy sądowi rejestrowemu oraz przedsiębiorcy przekształcanemu.

§5. Sąd rejestrowy określa wynagrodze nie za pracę biegłego rewidenta i za twierdza rachunki jego wydatków. Jeżeli przedsiębiorca przekształcany dobrowolnie tych należności nie uiści w terminie dwóch tygodni, sąd rejestrowy ściągnie je w trybie prze widzianym dla egzekucji opłat sądo wych. Art. 584

9. Oświadczenie o przekształceniu przed siębiorcy powinno zostać sporządzone w formie aktu notarialnego i określać co najmniej:

1) typ spółki, w jaki zostaje przekształco ny przedsiębiorca;

2) wysokość kapitału zakładowego;

3) zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyzna nie takich praw jest przewidziane;

4) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej. Art. 584

10.

§1. Osoby działające za przedsiębiorcę przekształcanego odpowiadają so lidarnie wobec tego przedsiębiorcy, spółki, wspólników oraz osób trze cich za szkody wyrządzone działa niem lub zaniechaniem, sprzecz nym z prawem albo postanowie niami umowy lub statutu spółki, chyba że nie ponoszą winy. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6122 — Poz. 622

§2. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, odpowiada wobec spółki, wspólników oraz osób trze cich za szkody wyrządzone działa niem lub zaniechaniem, sprzecz nym z prawem albo postanowie niami umowy lub statutu spółki, chyba że nie ponosi winy.

§3. Biegły rewident odpowiada wobec przedsiębiorcy przekształcanego za szkody wyrządzone z jego winy. W przypadku gdy biegłych jest kil ku, ich odpowiedzialność jest soli darna.

§4. Roszczenia, o których mowa w § 1—3, przedawniają się po upły wie trzech lat, licząc od dnia prze kształcenia. Art. 5841

1. Wniosek o wpis przekształcenia do reje stru wnoszą wszyscy członkowie zarzą du spółki przekształconej. Art. 5841

2. Ogłoszenie o przekształceniu przedsię biorcy jest dokonywane na wniosek za rządu spółki przekształconej. Art. 5841

3. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przed siębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodar czą powstałe przed dniem przekształce nia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.”;

3) art. 585 otrzymuje brzmienie: „Art. 58

5.

§1. Kto biorąc udział w tworzeniu spółki handlowej, pełniąc funkcję członka jej zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub będąc osobą faktycz nie prowadzącą jej sprawy, albo li kwidatorem, przez nadużycie udzie lonych mu uprawnień lub niedopeł nienie ciążącego na nim obowiązku, naraża spółkę na bezpośrednie nie bezpieczeństwo wyrządzania jej znacznej szkody majątkowej, podle ga karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3.

§2. Ściganie następuje z oskarżenia pry watnego.”. Art. 2

7. W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, Nr 81, poz. 530 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 55

1) w art. 39 wprowadza się następujące zmia ny:

1) w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: „1

4) w przypadku wspólników albo akcjonariuszy będących osobami prawnymi, posiadających co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu lub co najmniej 5% kapitału zakładowego spółki będącej wnioskodawcą — informację na temat wykonywanej działalności gospo darczej, zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru wraz z nu merem wpisu oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnio nego do badania sprawozdań finansowych i raportem z badania, jeżeli badanie jest wy magane przepisami prawa;”;

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Skła dający oświadczenie jest obowiązany do za warcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klau zula ta zastępuje pouczenie organu o odpo wiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. Art. 2

8. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 32

2) art. 38 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

8. Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje de cyzji, o których mowa w art. 18 i art. 32, wy danych przez organ Inspekcji lub z jego upoważnienia przez inspektora, albo usuwa dowody lub produkty zabezpieczone w toku kontroli, podlega grzywnie w wysokości do 360 stawek dziennych.”. Art. 2

9. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako ści handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.30)) w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajo wym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo darczej;”;

2) uchyla się ust. 3a. Art. 30. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o że gludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.31)) w art. 41e wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaral ności za przestępstwo popełnione umyślnie;”; 30) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1346 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206. 3

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057, z 2009 r. Nr 98, poz. 818 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6123 — Poz. 622

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Skła dający oświadczenie jest obowiązany do za warcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klau zula ta zastępuje pouczenie organu o odpo wiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. Art. 3

1. W ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wy ścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.32)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) organizator wyścigów konnych — podmiot, który został wpisany do rejestru organizatorów wyścigów konnych,”;

2) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Prezes:

1) kieruje Klubem i reprezentuje go na ze wnątrz,

2) prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 16,

3) nadaje uprawnienia oraz udziela licencji tre nerom, jeźdźcom (powożącym) i sędziom wyścigowym,

4) udziela pozwoleń na kierowanie stajnią wy ścigową,

5) powołuje komisje techniczne i sędziów tech nicznych dla poszczególnych torów wyści gowych,

6) powołuje komisję odwoławczą,

7) organizuje szkolenia, powołuje komisje eg zaminacyjne oraz przeprowadza egzaminy ze znajomości przepisów o wyścigach kon nych dla osób ubiegających się o udzielenie licencji na trenowanie lub dosiadanie (po wożenie) koni, licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego albo o pozwolenie na kierowanie stajnią wyścigową,

8) wykonuje inne zadania określone w usta wie, statucie Klubu i regulaminie wyścigów konnych.”;

3) art. 11 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki techniczne dla toru wyścigowego, mając na uwadze rodzaj wyścigów i liczbę przeprowa dzanych gonitw,

2) wysokość opłaty za wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych, różnicując ją w zależności od przewi dywanej liczby gonitw w ciągu roku na danym torze wyścigowym.”;

4) w art. 13 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) opłaty z tytułu licencji i pozwoleń przewidzia nych w ustawie,”;

5) w art. 16: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Działalność w zakresie organizowania wyści gów konnych wymaga wpisu do rejestru or ganizatorów wyścigów konnych, zwanego dalej „rejestrem”.”, b) ust. 3—7 otrzymują brzmienie: „

3. Działalność w zakresie organizowania wyści gów konnych może wykonywać podmiot, który:

1) posiada tor wyścigowy, spełniający wy magane warunki techniczne,

2) posiada zabezpieczenie finansowe dla właściwego przeprowadzenia wyścigów konnych,

3) posiada plany gonitw, o których mowa w art. 20.

4. Wniosek o wpis do rejestru zawiera:

1) nazwę podmiotu oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia łalności Gospodarczej, w przypadku gdy podmiot taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

3) lokalizację toru wyścigowego uzgodnioną z wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta,

4) określenie zabezpieczenia finansowego dla właściwego przeprowadzania wyści gów konnych oraz wskazanie źródeł po chodzenia posiadanego kapitału,

5) określenie rodzaju gonitw, które mają być przeprowadzane, oraz planowanej ich liczby w ciągu roku,

6) opis urządzeń technicznych toru wyścigo wego,

7) planowany termin rozpoczęcia działalno ści.

5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, podmiot składa oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do re jestru organizatorów wyścigów konnych są kompletne i zgodne z prawdą,

2) znane mi są i spełniam warunki wyko nywania działalności w zakresie organi zowania wyścigów konnych, określone w ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych.”.

6. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, 3

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 84, poz. 774, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1540. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6124 — Poz. 622

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3) podpis osoby uprawnionej do reprezen towania podmiotu, ze wskazaniem imie nia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

7. Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:

1) nazwa podmiotu, jego siedziba i adres albo adres zamieszkania,

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia łalności Gospodarczej, w przypadku gdy podmiot taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

3) lokalizacja toru wyścigowego, uzgodnio na z wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta,

4) data dokonania wpisu.”;

6) art. 19 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

9. Od decyzji Prezesa w sprawie zakazu wy konywania działalności objętej wpisem podmiotowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnic twa.”;

7) uchyla się art. 21a;

8) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu: „Rozdział 3a Warunki i tryb udzielania pozwoleń i licencji Art. 21b.

1. Pozwolenie na kierowanie stajnią wy ścigową w danym roku kalendarzo wym może być udzielone osobie, któ ra:

1) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określo ne w art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.33)) lub przestępstwo przeciwko mieniu określone w Kodeksie kar nym,

2) zdała egzamin ze znajomości przepi sów dotyczących wyścigów konnych przed komisją powołaną przez Pre zesa.

2. Wniosek o udzielenie pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową zawie ra:

1) imię i nazwisko oraz adres zamiesz kania wnioskodawcy,

2) zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warun ków, o których mowa w ust. 1.

3. Prezes udziela albo odmawia udziele nia pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową w drodze decyzji.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa. Art. 21c.

1. Licencja na trenowanie koni w danym roku kalendarzowym:

1) jest udzielana odrębnie na trenowa nie: a) kłusaków, b) koni innych ras,

2) może być udzielona osobie, która: a) posiada uprawnienia do trenowa nia koni nadane przez Prezesa na czas nieokreślony po zdaniu eg zaminu przed komisją egzamina cyjną powołaną przez Prezesa, poprzedzonego ukończeniem szkolenia przeprowadzonego przez Klub, b) spełnia jeden z następujących warunków: — ukończyła studia wyższe na kierunku zootechnika lub wete rynaria, lub rolnictwo oraz po siada co najmniej dwuletni staż pracy w stajni wyścigowej lub wykonywała czynności związa ne z obsługą koni w stajni wy ścigowej przez okres co naj mniej 2 lat, — posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w stajni wyścigowej lub wykonywała czynności związane z obsługą koni w stajni wyścigowej przez okres co najmniej 5 lat, — wygrała co najmniej 500 go nitw, — przed dniem 1 września 2001 r. zajmowała się trenowaniem koni przez okres co najmniej 3 lat, c) nie została skazana prawomoc nym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1 i 2, wy kroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochro nie zwierząt lub przestępstwo przeciwko mieniu określone w Kodeksie karnym, d) nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powoże nia) koni lub pełnienia funkcji sę dziego wyścigowego prawomoc nym orzeczeniem wymierzającym taką karę dyscyplinarną. 3

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6125 — Poz. 622

2. Osobie, która nie spełnia żadnego z warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, może być udzielona licencja na trenowanie wyłącznie tych koni, których jest właścicielem lub współ właścicielem.

3. W przypadku orzeczenia kary zawie szenia licencji na trenowanie koni, do siadanie (powożenie) koni lub pełnie nie funkcji sędziego wyścigowego, licencji na trenowanie koni można udzielić dopiero po wykonaniu tej ka ry.

4. Wniosek o udzielenie licencji na treno wanie koni zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamiesz kania wnioskodawcy,

2) zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warun ków, o których mowa w ust. 1.

5. Do wniosku dołącza się kopie doku mentów potwierdzających:

1) posiadane wykształcenie oraz

2) odpowiedni staż pracy lub okres wy konywania czynności związanych z obsługą koni w stajni wyścigowej.

6. Prezes udziela albo odmawia udziele nia licencji na trenowanie koni w dro dze decyzji.

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa. Art. 21d.

1. Licencja na dosiadanie (powożenie) koni w danym roku kalendarzowym może być udzielona osobie, która:

1) posiada uprawnienia do dosiadania (powożenia) koni nadane przez Pre zesa na czas nieokreślony po: a) złożeniu pisemnego oświadcze nia, że wnioskodawca posiada praktyczne umiejętności dosiada nia (powożenia) koni, potwierdzo nego przez trenera mającego ważną licencję na trenowanie ko ni, b) zdaniu egzaminu ze znajomości regulaminu wyścigów konnych przed komisją egzaminacyjną po wołaną przez Prezesa,

2) posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,

3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określo ne w art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt lub prze stępstwo przeciwko mieniu określo ne w Kodeksie karnym,

4) nie została pozbawiona prawa tre nowania, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orze czeniem wymierzającym taką karę dyscyplinarną,

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowot nych do udziału w gonitwach, wy dane przez lekarza wyznaczonego przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej lub lekarza innego zakła du opieki zdrowotnej wskazanego przez Prezesa.

2. W przypadku orzeczenia kary zawie szenia licencji na trenowanie koni, do siadanie (powożenie) koni lub pełnie nie funkcji sędziego wyścigowego, li cencji na dosiadanie (powożenie) koni można udzielić dopiero po wykonaniu tej kary.

3. Wniosek o udzielenie licencji na dosia danie (powożenie) koni zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamiesz kania wnioskodawcy,

2) zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warun ków, o których mowa w ust. 1.

4. Do wniosku dołącza się kopię doku mentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.

5. Prezes udziela albo odmawia udziele nia licencji na dosiadanie (powożenie) koni w drodze decyzji.

6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa. Art. 21e.

1. Licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego udziela się odrębnie dla funkcji:

1) sędziego startera,

2) sędziego u celownika,

3) sędziego u wagi,

4) sędziego u zegara,

5) sędziego obserwatora,

6) sędziego — członka komisji tech nicznej i komisji odwoławczej.

2. Licencja na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego w danym roku kalenda rzowym może być udzielona osobie, która:

1) posiada uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego na dane przez Prezesa na czas nieokreś lony po zdaniu egzaminu ze znajo mości przepisów dotyczących wy ścigów konnych przed komisją eg zaminacyjną powołaną przez Preze sa, Dziennik Ustaw Nr 106 — 6126 — Poz. 622

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie albo przed dniem 1 wrześ nia 2001 r. pełniła funkcję sędziego wyścigowego przez okres co naj mniej 3 lat,

3) ukończyła szkolenie w zakresie prze pisów o wyścigach konnych, prze prowadzone przez Klub — w przy padku licencji na pełnienie funkcji sędziego, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4,

4) zdała egzamin ze znajomości przepi sów o wyścigach konnych przed ko misją powołaną przez Prezesa — w przypadku licencji na pełnienie funkcji sędziego, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6,

5) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określo ne w art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt lub prze stępstwo przeciwko mieniu określo ne w Kodeksie karnym lub przestęp stwo określone w art. 228—230a, art. 250, art. 296a lub art. 296b tego kodeksu,

6) nie została pozbawiona prawa tre nowania, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orze czeniem wymierzającym taką karę dyscyplinarną.

3. Warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie dotyczą osób, które pełniły daną funkcję sędziego wyścigowego w poprzednim roku kalendarzowym.

4. W przypadku orzeczenia kary zawie szenia licencji na trenowanie koni, do siadanie (powożenie) koni lub pełnie nie funkcji sędziego wyścigowego, licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego można udzielić dopiero po wykonaniu tej kary.

5. Wniosek o udzielenie licencji na peł nienie funkcji sędziego wyścigowego zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamiesz kania wnioskodawcy,

2) zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warun ków, o których mowa w ust. 2.

6. Do wniosku dołącza się kopię doku mentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.

7. Prezes udziela albo odmawia udziele nia licencji na pełnienie funkcji sędzie go wyścigowego w drodze decyzji.

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa. Art. 21f. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wyso kość opłat na rzecz Klubu za udzielenie pozwolenia na kierowanie stajnią wyści gową i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powożenie) koni, a także peł nienie funkcji sędziego wyścigowego, różnicując je w zależności od przedmiotu licencji, oraz za rejestrację barw wyścigo wych i zgłoszenie konia do wyścigów.”;

9) w art. 24 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) zawieszenie pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową,”. Art. 3

2. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od padach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 135

1) w art. 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się na wniosek zainteresowanego, zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Do wnios ku dołącza się kopię dokumentu potwierdzające go posiadane wykształcenie albo zaświadczenie o praktyce zawodowej oraz dowód uiszczenia opłaty związanej z przeprowadzeniem egzami nu.”. Art. 3

3. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obo wiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowa nia niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 166

4) wprowadza się następu jące zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art.

7. Organizacja jest obowiązana złożyć mar szałkowi województwa, w terminie dwóch tygodni od dnia jej zarejestrowania, odpis statutu i zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru sądowego oraz w tym samym terminie odpis wszelkich zmian dokonanych w statucie lub zaświadczenie albo oświadczenie o zmianach w rejestrze sądowym.”;

2) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: „Art. 7a. Oświadczenia, o których mowa w art. 7, składa się pod rygorem odpowiedzialno ści karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiąza ny do zawarcia w nim klauzuli następują cej treści: „Jestem świadomy odpowie dzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje po uczenie organu o odpowiedzialności kar nej za składanie fałszywych zeznań.”. Art. 3

4. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o leś nym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 123

8) wprowadza się następujące zmiany: Dziennik Ustaw Nr 106 — 6127 — Poz. 622

1) w art. 45: a) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) numer dostawcy w Krajowym Rejestrze Są dowym albo w Centralnej Ewidencji i Infor macji o Działalności Gospodarczej, o ile taki posiada.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 5 i 6.”, c) uchyla się ust. 5;

2) w art. 47: a) uchyla się ust. 2 i 3, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1, są ujaw niane w rejestrze dostawców.”;

3) w art. 49 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4) śmierci dostawcy lub wykreślenia go z Krajo wego Rejestru Sądowego albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo darczej,

5) niewykonania przez dostawcę obowiązku okreś lonego w art. 47 ust. 1.”. Art. 3

5. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o do datkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.34)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Właściciel domu jednorodzinnego jest obo wiązany dołączyć do wniosku, o którym mo wa w ust. 1, dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialno ści karnej za złożenie fałszywego oświad czenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za skła danie fałszywych zeznań.”, c) ust. 4a otrzymuje brzmienie: „4a. Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, pracownik przeprowadzają cy wywiad środowiskowy poucza składają cego oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadcze nia.”;

2) w art. 9 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszka niowego,”. Art. 3

6. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wy konywaniu działalności gospodarczej w zakresie wy twarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznacze niu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.35)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12: a) w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecin kiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „

8) zaświadczenie albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacal nych Krajowego Rejestru Sądowego.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, składa się pod rygorem odpowie dzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obo wiązany do zawarcia w nim klauzuli nastę pującej treści: „Jestem świadomy odpo wiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje po uczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”, c) w ust. 2: — uchyla się pkt 3, — uchyla się pkt 7;

2) art. 13 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

3. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku składanego do organu koncesyjnego przez przedsiębiorcę ubie gającego się o udzielenie koncesji lub zmianę koncesji na wykonywanie działal ności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1, uwzględniając w nim obowiązek zawarcia informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1, treści klauzuli, o której mowa w art. 12 ust. 1a, oraz informacji o dokumentach wymaga nych przy złożeniu wniosku o udzielenie koncesji.”;

3) w art. 17b ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Po uprawomocnieniu się decyzji przedsiębior ca jest obowiązany zbyć materiały wybucho we, broń, amunicję oraz wyroby i dokumenta cję technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w terminie określonym w decy zji, o której mowa w ust. 1.”; 3

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 240, poz. 2406, z 2006 r. Nr 64, poz. 447, Nr 84, poz. 587 i Nr 208, poz. 1535 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219. 3

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 235, poz. 1700, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 214, poz. 1347, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 125, poz. 1036, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 155, poz. 1039 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 38, poz. 195. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6128 — Poz. 622

4) w art. 30 w ust. 2 w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmie nie: „b) Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wy wiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne go, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Służbie Wię ziennej, Biuru Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej, po okazaniu dokumentu uprawniającego do ich nabycia, wystawione go przez właściwy organ,”. Art. 3

7. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o trans porcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.36)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8: a) w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) numer identyfikacji podatkowej (NIP);”, b) w ust. 3: — uchyla się pkt 1—3, — pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) zaświadczenia albo oświadczenia o nie karalności osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1;”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 5, składa się pod rygorem odpowie dzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obo wiązany do zawarcia w nim klauzuli nastę pującej treści: „Jestem świadomy odpo wiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje po uczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”;

2) w art. 15 w ust. 1 uchyla się pkt 4;

3) w art. 22a: a) w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. c, b) uchyla się ust. 4, c) uchyla się ust. 8;

4) w art. 33: a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Wniosek o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać informa cje i dokumenty określone w art. 8 ust. 2 pkt 1—4 i ust. 3 pkt 7 i 8.”, b) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie: „

8. Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje właściwy dla siedzi by przedsiębiorcy starosta na czas nieokreś lony. Zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego na okres do 5 lat.

9. W przypadku wykonywania międzynarodo wego niezarobkowego przewozu drogowe go niezgodnie z wydanym zaświadczeniem Główny Inspektor Transportu Drogowego odmawia wydania nowego zaświadczenia przez okres 3 lat od dnia upływu ważności posiadanego zaświadczenia.”, c) ust. 9a otrzymuje brzmienie: „9a. W przypadku wykonywania krajowego nie zarobkowego przewozu drogowego nie zgodnie z wydanym zaświadczeniem właś ciwy starosta, w drodze decyzji, stwierdza nieważność zaświadczenia. Wydanie no wego zaświadczenia jest możliwe po upły wie 3 lat od dnia stwierdzenia nieważności poprzedniego zaświadczenia.”. Art. 3

8. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. — Pra wo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.37)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 75: a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) numer we właściwym rejestrze;”, b) w ust. 2: — uchyla się pkt 1, — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osobę wykwalifikowaną odpowie dzialną za prowadzenie hurtowni albo potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stwierdzających uprawnienia osoby wykwalifikowanej oraz jej oświadczenie, że podejmie się tych obowiązków;”, c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za zło żenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowie dzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”;3

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 30, poz. 151, Nr 48, poz. 247 i Nr 92, poz. 530. 3

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 82, poz. 451. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6129 — Poz. 622

2) w art. 100: a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) numer we właściwym rejestrze;”, b) w ust. 2 uchyla się pkt 2. Art. 3

9. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.38)) w art. 24 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajo wym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo darczej oraz zaświadczenie albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypła calnych w Krajowym Rejestrze Sądowym;”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Skła dający oświadczenie jest obowiązany do za warcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klau zula ta zastępuje pouczenie organu o odpo wiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. Art. 40. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o ma teriałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.39)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14: a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia łalności Gospodarczej,”, b) w ust. 2: — uchyla się pkt 2, — pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4) zaświadczenie albo oświadczenie o nie karalności, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. d),

5) odpis albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,”, c) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „2b. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, składa się pod rygorem odpowie dzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obo wiązany do zawarcia w nim klauzuli nastę pującej treści: „Jestem świadomy odpo wiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje po uczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”;

2) w art. 19a: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaral ności,”, c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przepis art. 14 ust. 2b stosuje się od powiednio.”. Art. 4

1. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.40)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 88: a) w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) zaświadczenie albo oświadczenie o posiada niu zezwolenia na zakładanie i używanie urządzenia radiokomunikacyjnego, jeżeli ta kie zezwolenie jest wymagane.”, b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, składa się pod rygorem odpowie dzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obo wiązany do zawarcia w nim klauzuli nastę pującej treści: „Jestem świadomy odpo wiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje po uczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”;

2) w art. 196: a) w ust. 3 pkt 1—3 otrzymują brzmienie: „

1) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru sądowego oddziału przedsiębior stwa przewoźnika na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej;

2) zaświadczenie albo oświadczenie o nadaniu oddziałowi numeru identyfikacji podatkowej (NIP); 3

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228. 3

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, poz. 2249, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1347, z 2009 r. Nr 125, poz. 1036 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1039. 40) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6130 — Poz. 622

3) zaświadczenie albo oświadczenie o nadaniu oddziałowi numeru identyfikacyjnego (REGON);”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1—3, składa się pod rygorem odpowie dzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obo wiązany do zawarcia w nim klauzuli nastę pującej treści: „Jestem świadomy odpo wiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje po uczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. Art. 4

2. W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.41)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art.

7. Wobec podmiotu zbiorowego sąd orzeka karę pieniężną w wysokości od 1000 do 5 000 000 złotych, nie wyższą jednak niż 3% przychodu osiągniętego w roku obro towym, w którym popełniono czyn zabro niony będący podstawą odpowiedzialno ści podmiotu zbiorowego.”;

2) w art. 9: a) w ust. 1 uchyla się pkt 5, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4, orzeka się na okres od 1 roku do lat 5; orzeka się je w latach.”, c) uchyla się ust. 3;

3) art. 13 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

3. Jeżeli przed upływem 5 lat od orzeczenia kary pieniężnej zostanie ponownie popeł niony czyn zabroniony stanowiący pod stawę odpowiedzialności podmiotu zbio rowego, wobec tego podmiotu można orzec karę pieniężną w wysokości do gór nej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.”;

4) art. 40 otrzymuje brzmienie: „Art. 40. Kasacja może być wniesiona przez strony oraz przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich.”. Art. 4

3. W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.42)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12: a) w ust. 2 uchyla się pkt 1, b) w ust. 4 uchyla się pkt 2;

2) w art. 13 w ust. 3 uchyla się pkt 2. Art. 4

4. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. — Pra wo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.43)) w art. 22 wprowadza się na stępujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca wpisany do właściwego rejestru, do wniosku należy do łączyć zaświadczenie albo oświadczenie o wpi sie do rejestru zawierające oznaczenie jego fir my lub nazwy, formy prawnej, siedziby oraz numeru we właściwym rejestrze. Jeżeli dłużnik jest wnioskodawcą, powinien wskazać w oświadczeniu także osoby uprawnione do jego reprezentowania.”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, skła da się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złoże nie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzial ności karnej za składanie fałszywych ze znań.”. Art. 4

5. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o refe rendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507, z późn. zm.44)) w art. 48 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) w przypadku stowarzyszenia lub innej organi zacji społecznej oraz fundacji — uwierzytelnio ny statut i zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru w Krajowym Rejestrze Są dowym stowarzyszenia, organizacji lub funda cji albo regulaminu działalności stowarzysze nia zwykłego, poświadczonego przez właściwy organ nadzorujący;”, 4

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 191, poz. 1956 i Nr 243, poz. 2442, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 178, poz. 1479, Nr 180, poz. 1492 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 75, poz. 492 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 62, poz. 504, Nr 166, poz. 1317 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 94, poz. 549. 4

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz. 1184, z 2006 r. Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381. 4

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 191, poz. 1484, z 2010 r. Nr 155, poz. 1037, Nr 230, poz. 1509 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458. 4

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 85, poz. 782, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2009 r. Nr 68, poz. 573 i Nr 202, poz. 1547 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6131 — Poz. 622

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Skła dający oświadczenie jest obowiązany do za warcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klau zula ta zastępuje pouczenie organu o odpo wiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. Art. 4

6. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o trans porcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.45)) w art. 48 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) numer identyfikacji podatkowej (NIP);”;

2) w ust. 3: a) uchyla się pkt 1—3, b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaral ności osób, o których mowa w art. 47 ust. 2;”;

3) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Skła dający oświadczenie jest obowiązany do za warcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klau zula ta zastępuje pouczenie organu o odpo wiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. Art. 4

7. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działal ności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.46)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 92: a) w ust. 3: — pkt 10 otrzymuje brzmienie: „

10) zaświadczenie albo oświadczenie o wpi sie do Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis ze stosownego rejestru wysta wiony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wydany nie później niż 3 mie siące przed złożeniem wniosku — w przypadku gdy założycielem jest oso ba prawna;”, — pkt 15 otrzymuje brzmienie: „1

5) poświadczenie odpowiedniego wykształ cenia i doświadczenia zawodowego osób przewidzianych na członków zarzą du i rady nadzorczej, w tym kopie świa dectw pracy i dokumentów potwierdza jących wykształcenie;”, — pkt 17 i 18 otrzymują brzmienie: „1

7) dane o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym osoby proponowanej na stanowisko aktuariusza, w tym kopie świadectw pracy i dokumentów potwier dzających wykształcenie; 1

8) zaświadczenie albo oświadczenie o nie karalności osób proponowanych na członków zarządu i rady nadzorczej oraz aktuariusza;”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 18, składa się pod rygorem odpo wiedzialności karnej za składanie fałszy wych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli na stępującej treści: „Jestem świadomy odpo wiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje po uczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”;

2) w art. 107: a) w ust. 3 pkt 13—15 otrzymują brzmienie: „1

3) dokumenty potwierdzające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do zarządzania zakładem ubez pieczeń osoby proponowanej na stanowi sko dyrektora i osób proponowanych na stanowiska jego zastępców, w tym kopie świadectw pracy i dokumentów potwier dzających wykształcenie; 1

4) dane o wykształceniu i doświadczeniu za wodowym osoby proponowanej na stano wisko aktuariusza, w tym kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających wy kształcenie oraz kopię decyzji o wpisie do rejestru aktuariuszy; 1

5) zaświadczenie albo oświadczenie o nie karalności osób proponowanych na stano wiska dyrektora głównego oddziału i jego zastępców oraz aktuariusza;”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 15, składa się pod rygorem odpowie dzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obo wiązany do zawarcia w nim klauzuli nastę pującej treści: „Jestem świadomy odpo wiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje po uczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. 4

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 102, poz. 586. 4

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 80, poz. 432. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6132 — Poz. 622 Art. 4

8. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. — Pra wo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.47)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 2 uchyla się pkt 1 i 2;

2) w art. 17 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) w przypadku działalności objętej zezwoleniem — zmiany danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 lit. a i b,”. Art. 4

9. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o na siennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, z późn. zm.48)) w art. 45a w ust. 4 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „kopię zaświadczenia o:”. Art. 50. W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o ren cie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.49)) w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przed stawiciel ustawowy są obowiązani niezwłocz nie powiadomić organ wypłacający rentę so cjalną o osiąganiu przychodu w kwocie powo dującej zawieszenie prawa do renty socjalnej. Powiadomienie następuje w formie pisemne go oświadczenia. W przypadku gdy składki na ubezpieczenia społeczne są odprowadzane przez płatnika składek, osoba pobierająca ren tę socjalną jest obowiązana do przedstawienia zaświadczenia albo oświadczenia określające go kwotę przychodu.”;

2) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: „7a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7, skła da się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złoże nie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzial ności karnej za składanie fałszywych ze znań.”. Art. 5

1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 1

20) w art. 21 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, któ rej udzielono odroczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, po zakończeniu roku szkolne go lub akademickiego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kolejne go roku, przedstawia marszałkowi wojewódz twa zaświadczenie albo oświadczenie o ukoń czeniu poprzedniego albo rozpoczęciu nowego roku nauki.”;

2) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu: „7a. Na wezwanie marszałka województwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej okazuje odpowiednio: indeks szkoły wyższej z wpisem o zaliczeniu dotychczasowego i rozpoczęciu kolejnego roku (semestru) studiów, indeks zakładu kształcenia nauczycieli z wpisem o za liczeniu dotychczasowego i rozpoczęciu kolej nego roku (semestru) nauki, świadectwo szkolne z wpisem o zaliczeniu (zdaniu) roku (semestru) nauki oraz legitymację szkolną (studencką) z wpisem o rozpoczęciu nauki w kolejnym roku (semestrze). 7b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, skła da się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złoże nie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzial ności karnej za składanie fałszywych ze znań.”. Art. 5

2. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.50)) w art. 23 wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) zaświadczenie o dochodzie podlegającym opo datkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, zawierające informacje o: a) wysokości dochodu, b) wysokości składek na ubezpieczenia spo łeczne odliczonych od dochodu, c) wysokości składek na ubezpieczenie zdro wotne odliczonych od podatku, d) wysokości należnego podatku;

2) zaświadczenia dokumentujące wysokość in nych dochodów;”, 4

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228. 4

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362, z 2009 r. Nr 69, poz. 591, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1665 oraz z 2010 r. Nr 239, poz. 1591. 4

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 176, poz. 1241, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2010 r. Nr 40, poz. 229 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398. 50) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6133 — Poz. 622

2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a—5c w brzmieniu: „5a. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przy znanie świadczeń rodzinnych wymagane jest potwierdzenie następujących okoliczności:

1) uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,

2) wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w tym dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2,

3) wielkość gospodarstwa rolnego,

4) wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

5) termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz okresy zatrudnienia,

6) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych,

7) niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

8) brak propozycji zatrudnienia lub innej pra cy zarobkowej — osoba ubiegająca się o przyznanie świad czenia rodzinnego może przedłożyć stosow ne zaświadczenie albo oświadczenie. 5b. W przypadku złożenia oświadczenia potwier dzającego okoliczności, o których mowa w ust. 5a pkt 4, dołącza się dowód wniesionej opłaty, a w przypadku, o którym mowa w ust. 5a pkt 6, dołączana jest również kopia imiennego raportu miesięcznego osoby ubez pieczonej potwierdzająca odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne. 5c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Skła dający oświadczenie jest obowiązany do za warcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klau zula ta zastępuje pouczenie organu o odpo wiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. Art. 5

3. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o za kładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 143

3) w art. 17 w ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, pod miot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt składa oświadczenie następującej treści:”. Art. 5

4. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.51)) w art. 43a wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajo wym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo darczej, o ile taki posiada;”;

2) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji prowadzonych w innym państwie członkow skim w przypadku podmiotów nieposiadają cych numeru w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Cen tralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;”. Art. 5

5. W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o or ganizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 148

6) w art. 22 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) zaświadczenie albo oświadczenie wniosko dawcy stwierdzające, że obiekty spełniają wy magania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i przepisach sanitarnych.”;

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Skła dający oświadczenie jest obowiązany do za warcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klau zula ta zastępuje pouczenie organu o odpo wiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. Art. 5

6. W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o rybo łówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.52)) wpro wadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 22;

2) w art. 63 w ust. 2 uchyla się pkt 2. Art. 5

7. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podat ku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.53)) w art. 33a po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 5

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278 i Nr 63, poz. 322. 5

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 92, poz. 753 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 168. 5

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666, z 2010 r. Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473, Nr 107, poz. 679, Nr 226, poz. 1476, Nr 238, poz. 1578, Nr 247, poz. 1652 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6134 — Poz. 622 „2a. Wymóg przedstawienia przez podatnika doku mentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej samej treści. 2b. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępu je pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. Art. 5

8. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agen cji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rol nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.54)) w art. 22 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 5 dodaje się pkt 4—6 w brzmieniu: „

4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajo wym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo darczej, o ile został nadany;

5) numer producenta rolnego nadany w krajo wym systemie ewidencji producentów, ewi dencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o ile został nadany;

6) numer rachunku bankowego przedsiębiorcy.”;

2) uchyla się ust. 5a;

3) ust. 6a otrzymuje brzmienie: „6a. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nieposiadający obywatelstwa polskiego lub nieposiadający siedziby lub miejsca zamiesz kania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nieprowadzący na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej działalności, do wniosku dołącza oświadczenie potwierdzone przez no tariusza, właściwy organ sądowy lub admini stracyjny kraju pochodzenia przedsiębiorcy lub kraju, w którym przedsiębiorca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zawierają ce dane zawarte w formularzu, o którym mo wa w ust. 4.”. Art. 5

9. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomo cy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.55)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 57: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Wojewoda wydaje zezwolenie na prowadze nie domu pomocy społecznej, jeżeli podmiot o nie występujący:

1) spełnia warunki określone w niniejszej ustawie;

2) spełnia standardy, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2;

3) złoży wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a—3c w brzmieniu: „3a. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie do mu pomocy społecznej zawiera:

1) nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej także da ne osobowe (imię i nazwisko, adres za mieszkania, numer PESEL, o ile osoba taki posiada);

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo wska zanie dokumentu określającego status prawny podmiotu;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) numer identyfikacyjny REGON;

5) nazwę, adres i typ domu pomocy spo łecznej;

6) liczbę miejsc przeznaczonych dla miesz kańców domu;

7) strukturę zatrudnienia i zakres świadczo nych usług przez poszczególne grupy personelu. 3b. Do wniosku o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej należy dołączyć:

1) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom;

2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi prze pisami;

3) regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt;

4) w przypadku podmiotów, o których mo wa w ust. 1 pkt 2—4: a) dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców lub zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, b) informację o sposobie finansowania domu, c) zaświadczenie, że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowa nia domem, d) zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 5

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 1486, Nr 247, poz. 1650 i Nr 257, poz. 1726. 5

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6135 — Poz. 622 e) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo po pełnione umyślnie osoby, która bę dzie kierowała domem. 3c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3b pkt 4 lit. d i e, składa się pod rygorem odpo wiedzialności karnej za składanie fałszy wych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli na stępującej treści: „Jestem świadomy odpo wiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje po uczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”, c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządze nia:

1) sposób funkcjonowania określonych ty pów domów pomocy społecznej i obo wiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy spo łecznej,

2) wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej,

3) tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu po mocy społecznej — uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców domów oraz osób kierowanych do domów pomocy społecznej.”;

2) w art. 57a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej:

1) przestał spełniać warunki określone w ni niejszej ustawie,

2) przestał spełniać standardy, o których mo wa w art. 55 ust. 1 i 2,

3) nie przedstawi na żądanie wojewody w wy znaczonym terminie aktualnych dokumen tów, oświadczeń lub informacji, o których mowa w art. 57 ust. 3b — wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spełnienie warunków lub standardów albo na dostarczenie wymaganych dokumentów, oświadczeń lub informacji.”;

3) w art. 80a: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Wojewoda wydaje zezwolenie na prowadze nie całodobowej placówki opiekuńczo-wy chowawczej, jeżeli podmiot o nie występują cy:

1) spełnia warunki określone w niniejszej ustawie;

2) spełnia standardy, o których mowa w art. 81 ust. 10 pkt 4 i 5;

3) przedstawi: a) dokumenty potwierdzające tytuł praw ny do nieruchomości, na której jest po łożona placówka, b) dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych odrębnymi przepisami, c) regulamin organizacyjny placówki lub jego projekt, d) w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2: — dokumenty potwierdzające status prawny tego podmiotu, — informację o sposobie finansowania placówki, — zaświadczenie, że osoba, która bę dzie kierowała placówką jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kie rowania placówką, — zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wo bec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecz nych oraz o niekaralności za prze stępstwo umyślne osoby, która bę dzie kierowała placówką.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. d tiret czwarte, przepis art. 57 ust. 3c stosuje się odpowiednio.”;

4) w art. 107: a) po ust. 5a dodaje się ust. 5b i 5c w brzmieniu: „5b. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

1) dowodu osobistego lub innego doku mentu stwierdzającego tożsamość;

2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziec ka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);

3) dokumentów określających status cudzo ziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przed emerytalnego lub zasiłku przedemery talnego;

5) orzeczenia komisji do spraw inwalidz twa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia le karza orzecznika o niezdolności do pra cy, niezdolności do samodzielnej egzy stencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawno ści;

7) zaświadczenia albo oświadczenia o wy sokości wynagrodzenia z tytułu zatrud nienia, zawierającego informacje o wy sokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki Dziennik Ustaw Nr 106 — 6136 — Poz. 622 na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczo nego oraz składki na ubezpieczenie cho robowe;

8) zaświadczenia albo oświadczenia o wy sokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umo wy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spół dzielni produkcyjnej lub spółdzielni kó łek rolniczych (usług rolniczych), zawie rającego informacje o potrąconej zalicz ce na podatek dochodowy od osób fi zycznych, składki na ubezpieczenie zdro wotne, składek na ubezpieczenia emery talne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

9) zaświadczenia albo oświadczenia o okre sie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpie czenia społeczne, oraz o okresach nie składkowych;

10) dowodu otrzymania renty lub emerytu ry, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; 1

1) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodar stwa rolnego w hektarach przeliczenio wych; 1

2) zaświadczenia albo oświadczenia o kon tynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpod stawowej lub szkole wyższej; 1

3) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyzna niu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub po zbawieniu prawa do zasiłku dla bezro botnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszuku jących pracy; 1

4) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecz nych o ustaleniu kapitału początkowe go; 1

5) zaświadczenia albo oświadczenia o zo bowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników; 1

6) zaświadczenia albo oświadczenia o za deklarowanej podstawie wymiaru skła dek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą; 1

7) zaświadczenia albo oświadczenia, o któ rych mowa w art. 8 ust. 7 i 8; 1

8) zaświadczenia albo oświadczenia o uzy skaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12; 1

9) decyzji organów przyznających świad czenia pieniężne;

20) oświadczenia o stanie majątkowym. 5c. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 5b, przepis art. 57 ust. 3c stosuje się odpowied nio.”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządze nia, sposób przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, uwzględniając miejsce i terminy jego przeprowadzania, wzór kwestionariusza wywiadu, uwzględnia jąc w szczególności sytuacje, w których wy pełnia się poszczególne części kwestionariu sza wywiadu, wzór oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzór legitymacji pracow nika socjalnego, mając na uwadze rzetelność przeprowadzanego wywiadu środowisko wego.”. Art. 60. W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. — Pra wo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.56)) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 26 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „

7. We wniosku o ustanowienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego należy po dać numer w rejestrze przedsiębiorców albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal ności Gospodarczej. Nie jest wymagane po twierdzanie tych danych dokumentami.”;

2) art. 28 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą dzenia, ogólne warunki i wzory ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze cel nym lub składzie wolnocłowym, mając na uwadze zapewnienie w szczególności przejrzystości rozchodów i przemieszczeń towarów oraz ewidencji maszyn, urzą dzeń i wyposażenia.”;

3) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu: „Art. 28a.

1. Osoby, o których mowa w art. 799 lit. c Rozporządzenia Wykonawczego, składają do dyrektora izby celnej właściwego ze względu na położenie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego pisemne powiadomie nie o rozpoczęciu działalności w wol nym obszarze celnym lub składach wolnocłowych.

2. Powiadomienie powinno zawierać w szczególności:

1) określenie osoby, która zamierza prowadzić działalność w wolnym obszarze celnym;

2) numer identyfikacyjny EORI. 5

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6137 — Poz. 622

3. Do powiadomienia należy dołączyć kopię zezwolenia lub koncesji, w przy padku działalności, której prowadze nie wymaga zezwolenia lub koncesji.

4. Zmiana danych, o których mowa w powiadomieniu lub załączonych dokumentach wymaga pisemnego zgłoszenia do organu celnego właści wego ze względu na złożenie powia domienia, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.”. Art. 6

1. W ustawie z dnia 31 marca 2004 r. o prze wozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962, z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, z 2006 r. Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 123

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 35: a) w ust. 2 pkt 3—5 otrzymują brzmienie: „

3) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaral ności za przestępstwo popełnione umyśl nie;

4) zaświadczenie albo oświadczenie o ukoń czeniu kursu początkowego;

5) zaświadczenie albo oświadczenie o zdaniu egzaminu.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3—5, składa się pod rygorem odpowie dzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obo wiązany do zawarcia w nim klauzuli nastę pującej treści: „Jestem świadomy odpo wiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje po uczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”;

2) w art. 36: a) w ust. 2 pkt 1—3 otrzymują brzmienie: „

1) zaświadczenie albo oświadczenie, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 3;

2) zaświadczenie albo oświadczenie o ukoń czeniu kursu doskonalącego;

3) zaświadczenie albo oświadczenie o zdaniu egzaminu;”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1—3, składa się pod rygorem odpowie dzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obo wiązany do zawarcia w nim klauzuli nastę pującej treści: „Jestem świadomy odpo wiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje po uczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”;

3) w art. 39: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Działalność gospodarcza w zakresie prowa dzenia kursów początkowych i kursów dos konalących, zwanych dalej „kursami”, wy maga pisemnego zgłoszenia Prezesowi UTK.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powin no zawierać następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2) nazwę organu rejestrowego i numer w re jestrze, w którym przedsiębiorca jest zare jestrowany albo numer w Centralnej Ewi dencji i Informacji o Działalności Gospo darczej;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4) zakres prowadzonych kursów;

5) datę i podpis przedsiębiorcy.”, c) uchyla się ust. 4 i 5;

4) art. 44 otrzymuje brzmienie: „Art. 4

4.

1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 39 ust. 1:

1) w sposób niezgodny z przepisami wydanymi na podstawie art. 40,

2) w sposób niezgodny z informacją, o której mowa w art. 43 pkt 1,

3) wydania niezgodnego ze stanem faktycznym zaświadczenia o ukoń czeniu kursu,

4) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 42 ust. 2 — Prezes UTK wzywa do usunięcia na ruszeń w wyznaczonym terminie.

2. W przypadku nieusunięcia naruszeń, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym w wezwaniu, Prezes UTK wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej, o której mo wa w art. 39 ust. 1, przez okres 3 lat.”;

5) w art. 45: a) uchyla się ust. 1 i 2, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W celu wykazania spełniania wymagań, o których mowa w art. 39 ust. 2, przedsię biorca jest obowiązany:

1) posiadać oraz przedstawić na wezwanie organu kontrolującego dokument określa jący status podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, a w przy padku osoby fizycznej — dokument stwierdzający tożsamość; Dziennik Ustaw Nr 106 — 6138 — Poz. 622

2) posiadać oraz przedstawić na wezwanie organu kontrolującego kopie dokumen tów potwierdzających kwalifikacje wykła dowców;

3) przedstawić na wezwanie organu kontro lującego zaświadczenie albo oświadcze nie o niezaleganiu w zakresie regulowania zobowiązań podatkowych, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne.”. Art. 6

2. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o or ganizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65 i Nr 97, poz. 799 oraz z 2010 r. Nr 148, poz. 990) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4: a) w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Kra jowym Rejestrze Sądowym albo w Central nej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;”, b) w ust. 5: — uchyla się pkt 1 i 2, — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) kopię umowy z bankiem lub oświadcze nie dotyczące prowadzenia rachunku bankowego, o którym mowa w art. 36 ust. 4a;”, c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, składa się pod rygorem odpowie dzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obo wiązany do zawarcia w nim klauzuli nastę pującej treści: „Jestem świadomy odpo wiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje po uczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”;

2) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1, 1a i pkt 6—8, podmiot sku pujący jest obowiązany do dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających zaistniałe zmiany.”. Art. 6

3. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.57)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 18h otrzymuje brzmienie: „Art. 18h.

1. Przed dokonaniem wpisu do rejestru marszałek województwa może:

1) dokonać sprawdzenia faktów po danych we wniosku lub oświad czeniu, o których mowa w art. 18e,

2) wezwać podmiot do dostarczenia, w wyznaczonym terminie: a) dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w art. 18e ust. 1 pkt 1 i 3, b) zaświadczenia albo oświadcze nia potwierdzającego dane, o których mowa w art. 18e ust. 1 pkt 4 i 5, oraz c) dokumentów poświadczających, że spełnia on warunki określone w art. 19 — w celu stwierdzenia, czy podmiot spełnia warunki prowadzenia działal ności agencji zatrudnienia.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 w pkt 2 lit. b, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składa jący oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następu jącej treści: „Jestem świadomy od powiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o od powiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”;

2) w art. 55: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Podstawą wypłaty stypendium jest zaświad czenie albo oświadczenie składane przez bezrobotnego stwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki.”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialno ści karnej za złożenie fałszywego oświad czenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za skła danie fałszywych zeznań.”. Art. 6

4. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o fundu szach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.58)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 29: a) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:5

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235. 5

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6139 — Poz. 622 „

3) statut towarzystwa tworzącego fundusz in westycyjny oraz zaświadczenie albo oświad czenie o wpisie do rejestru przedsiębior ców;”, b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: „7a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, składa się pod rygorem odpowie dzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obo wiązany do zawarcia w nim klauzuli nastę pującej treści: „Jestem świadomy odpo wiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje po uczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”;

2) w art. 32: a) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) statut, umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną wnioskodawcy oraz zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru;”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przepis art. 29 ust. 7a stosuje się od powiednio.”;

3) w art. 192: a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Bank krajowy załącza do wniosku zaświad czenie albo oświadczenie o wpisie do właś ciwego rejestru oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2, 5 i 6.”, b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, przepis art. 29 ust. 7a stosuje się odpowied nio.”. Art. 6

5. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo dzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 45

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu: „Art.13a. Przedsiębiorca, będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu dzia łalność gospodarczą, może być prze kształcony w spółkę kapitałową na zasa dach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.59)).”;

2) w art. 25 w ust. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: „15a) informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;”;

3) w art. 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 14—16, sąd albo Centralna Informacja Kra jowego Rejestru Sądowego albo organ zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem for mularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie później niż w terminie 7 dni robo czych od dnia uprawomocnienia się wyroku albo decyzji o zakazie wykonywania określonej działalności albo dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapita łowej powstałej wskutek przekształcenia przed siębiorcy będącego osobą fizyczną.”;

4) w art. 34 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) wpisania do rejestru przedsiębiorców jedno osobowej spółki kapitałowej powstałej wsku tek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą;”;

5) w art. 71 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przy padku gdy przedsiębiorca wykonuje działal ność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych rejestrów działal ności regulowanej w tym samym zakresie dzia łalności gospodarczej.”;

6) w art. 75 w ust. 1: a) uchyla się pkt 6, b) uchyla się pkt 28 i 29;

7) w art. 110 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie po mocy publicznej składa oświadczenie przed or ganem udzielającym pomocy, że spełnia prze słanki określone w załączniku I do rozporządze nia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).”. Art. 6

6. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.60)) w art. 192c wprowadza się następujące zmiany: 5

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 860 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 102, poz. 585 i Nr 106, poz. 622. 60) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390 i Nr 81, poz. 440. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6140 — Poz. 622

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Kto zajmując się wytwarzaniem lub obrotem lekami lub wyrobami medycznymi podlegają cymi refundacji ze środków publicznych różni cuje ceny tych leków i wyrobów medycznych w umowach z hurtowniami farmaceutycznymi, w tym także stosuje uciążliwe lub niejednolite warunki tych umów lub uzależnia zawarcie umowy od przyjęcia lub spełnienia przez hur townię farmaceutyczną nienależnego świad czenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W przypadku mniejszej wagi sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wol ności albo pozbawienia wolności do ro ku.”. Art. 6

7. W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o za wodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702, z 2006 r. Nr 107, poz. 722 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 122

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) ma obywatelstwo polskie albo obywatel stwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Euro pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Ob szarze Gospodarczym, Konfederacji Szwaj carskiej lub, na zasadach wzajemności, oby watelstwo innego państwa;”, b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł ma gistra lub równorzędny w państwie, o któ rym mowa w pkt 1;”;

2) w art. 4 uchyla się ust. 3;

3) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Osoba, która złożyła ślubowanie, o którym mo wa w ust. 1, podlega z urzędu wpisowi na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Mini stra Sprawiedliwości.”. Art. 6

8. W ustawie z dnia 21 stycznia 2005 r. o do świadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289, z późn. zm.61)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3.”;

2) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Do wniosku dołącza się:

1) kopię zaświadczenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o spełnie niu przez jednostkę doświadczalną warun ków utrzymywania zwierząt doświadczal nych;

2) kopie dokumentów potwierdzających kwali fikacje osób nadzorujących doświadcze nia.”. Art. 6

9. W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o Krajo wym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491, z 2009 r. Nr 65, poz. 545 oraz z 2011 r. Nr 28, poz. 143) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Warunkiem rozpatrzenia oferty, o której mowa w ust. 2, jest dołączenie do niej:

1) oświadczenia o wpisie do właściwej ewiden cji lub rejestru, dotyczącego statusu praw nego składającego ofertę i prowadzonej przez niego działalności;

2) sprawozdania finansowego podmiotu skła dającego ofertę za ubiegły rok obrotowy lub w przypadku dotychczasowej krótszej dzia łalności — za okres tej działalności;

3) zaświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe osób, o których mowa w ust. 6 pkt 7.”;

2) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: „Art. 12a. Oświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 5 pkt 1, składa się pod rygorem od powiedzialności karnej za składanie fał szywych zeznań. Składający oświadcze nie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. Art. 70. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpie czeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.62)) w art. 9 wpro wadza się następujące zmiany:

1) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo dokument potwierdzający notyfikację prowadzenia na te renie Rzeczypospolitej Polskiej działalności — w przypadku podmiotów zagranicznych;”;

2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Skła dający oświadczenie jest obowiązany do za warcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klau zula ta zastępuje pouczenie organu o odpo wiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. 6

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322. 6

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 145, poz. 918 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6141 — Poz. 622 Art. 7

1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działal ności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7: a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, załą cza się:

1) w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia występuje w ramach zawodo wej działalności lobbingowej — zaświad czenie albo oświadczenie o wpisie do re jestru podmiotów wykonujących zawodo wą działalność lobbingową;

2) w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia występuje na rzecz osoby prawnej zarejestrowanej w Krajowym Re jestrze Sądowym — wyciąg albo oświad czenie o wpisie do rejestru przedsiębior ców w Krajowym Rejestrze Sądowym do tyczącym tej osoby prawnej.”, b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialno ści karnej za złożenie fałszywego oświad czenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za skła danie fałszywych zeznań.”;

2) w art. 11: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, załą cza się:

1) dowód wniesienia opłaty za dokonanie wpisu do rejestru lub jego kopię;

2) kopie stron dokumentu potwierdzającego tożsamość — w przypadku osób fizycz nych niebędących przedsiębiorcami, wy konujących zawodową działalność lobbin gową na podstawie umowy cywilnopraw nej.”, b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Organ prowadzący rejestr wydaje na żąda nie podmiotu wpisanego do rejestru za świadczenie o wpisie do rejestru.”, c) w ust. 10 uchyla się pkt 2;

3) art. 15 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

5.

1. Podmiot wykonujący zawodową dzia łalność lobbingową jest obowiązany doręczyć organowi władzy publicznej lub pracownikowi urzędu obsługujące go organ władzy publicznej, przed któ rym występuje, zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 11, oraz oświad czenie wskazujące podmioty, na rzecz których wykonuje tę działalność.

2. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1, przepis art. 7 ust. 5a stosuje się odpowiednio.”. Art. 7

2. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosz tach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz. 1016 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 53

1) wprowadza się następu jące zmiany:

1) art. 52 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

2. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobie ra się od wniosku o zarejestrowanie pod miotu w rejestrze przedsiębiorców w Kra jowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”;

2) w art. 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli do tyczy on jednocześnie wpisu do rejestru przed siębiorców.”;

3) art. 55 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

5. Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobie ra się od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców.”. Art. 7

3. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o syste mie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 66

1) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajo wym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo darczej;”;

2) w ust. 4: a) uchyla się pkt 1, b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaral ności;”;

3) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Skła dający oświadczenie jest obowiązany do za warcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klau zula ta zastępuje pouczenie organu o odpo wiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. Art. 7

4. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 138

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 81: a) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 106 — 6142 — Poz. 622 „

1) w przypadku osoby fizycznej — dane osobo we oraz opis dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej lub prowadzonej działal ności gospodarczej, zaświadczenie albo oświadczenie o nieuznaniu za winnego przestępstwa wskazanego w ust. 5 oraz oświadczenie o złożeniu z wynikiem pozy tywnym egzaminu dla agenta firmy inwe stycyjnej;”, b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: „7a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 1, składa się pod rygorem odpowie dzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obo wiązany do zawarcia w nim klauzuli nastę pującej treści: „Jestem świadomy odpo wiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje po uczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”;

2) w art. 119: a) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) statut banku i zaświadczenie albo oświad czenie o wpisie do właściwego rejestru;”, b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, przepis art. 81 ust. 7a stosuje się od powiednio.”. Art. 7

5. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zuży tym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.63)) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2 w pkt 6 lit. e otrzymuje brzmienie: „e) zaświadczenie albo oświadczenie o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału.”;

2) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „2b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 lit. e, składa się pod rygorem odpowiedzial ności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klau zula ta zastępuje pouczenie organu o odpo wiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. Art. 7

6. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o pro duktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.64)) w art. 21 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajo wym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo darczej albo numer identyfikacyjny w ewi dencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rol nych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności — w przypadku pomieszczeń gos podarstwa, z wyłączeniem gospodarstw ry backich, o ile taki numer posiada;”;

2) w ust. 3: a) uchyla się pkt 1 i 2, b) uchyla się pkt 4, c) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie: „

6) zaświadczenie albo oświadczenie o nabyciu przez koło łowieckie będące dzierżawcą ob wodu łowieckiego członkostwa w Polskim Związku Łowieckim oraz osobowości praw nej, zgodnie z przepisami Prawa łowieckie go, albo

7) zaświadczenie albo oświadczenie o prowa dzeniu ośrodka hodowli zwierzyny przez za rządcę obwodu łowieckiego na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw śro dowiska, wydanej na podstawie przepisów Prawa łowieckiego.”;

3) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 5—7, składa się pod rygorem odpowie dzialności karnej za składanie fałszywych ze znań. Składający oświadczenie jest obowiąza ny do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o od powiedzialności karnej za składanie fałszy wych zeznań.”. Art. 7

7. W ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwro cie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na pędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 37

9) w art. 6 wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „

7) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.”;

2) w ust. 3 uchyla się pkt 2. Art. 7

8. W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.65)) wprowadza się następujące zmiany: 6

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322. 6

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 64, poz. 429, z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 214, poz. 1346 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 81, poz. 528. 6

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 144, poz. 899, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 230, poz. 1511. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6143 — Poz. 622

1) w art. 10: a) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmie niu: „1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Kra jowym Rejestrze Sądowym albo w Central nej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozu mieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospo darstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o ile taki numer po siada; 1b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON albo numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju pochodzenia wnioskodawcy — w przypad ku gdy wnioskodawca nie posiada obywa telstwa polskiego;”, b) w ust. 3: — uchyla się pkt 1 i 2, — uchyla się pkt 4 i 5;

2) w art. 20: a) w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmie niu: „1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Kra jowym Rejestrze Sądowym albo w Central nej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile taki numer posiada; 1b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON albo numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju pochodzenia wnioskodawcy — w przypad ku gdy wnioskodawca nie posiada obywa telstwa polskiego,”, b) w ust. 4: — uchyla się pkt 2 i 3, — uchyla się pkt 5;

3) w art. 37: a) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) numer wpisu przedstawicielstwa do reje stru przedstawicielstw prowadzonego na podstawie przepisów o swobodzie działal ności gospodarczej;”, b) uchyla się ust. 3. Art. 7

9. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bez pieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 35: a) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Kra jowym Rejestrze Sądowym albo w Central nej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;”, b) w ust. 3 uchyla się pkt 1;

2) w art. 64: a) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmie niu: „1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Kra jowym Rejestrze Sądowym albo w Central nej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca prowa dzi działalność gospodarczą; 1b) numer identyfikacyjny w ewidencji gospo darstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producen tów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności — w odniesieniu do podmiotów działają cych na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośred nich;”, b) w ust. 3 uchyla się pkt 1 i 3. Art. 80. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.66)) w załączniku do ustawy w części I w ust. 36 w kolumnie 4 dotychczasową treść oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt 2 w brzmieniu: „

2) dokonanie wpisu do rejestru działalności regulo wanej podmiotu produkującego tablice rejestra cyjne”. Art. 8

1. W ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o leka rzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849 oraz z 2008 r. Nr 51, poz. 29

3) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 5 uchyla się pkt 3;

2) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „

6. Prezes sądu okręgowego zasięga z Krajowego Rejestru Karnego informacji o kandydacie na lekarza sądowego.”. Art. 8

2. W ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z 2009 r. Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 239, poz. 1590) w art. 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie ty tułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równo rzędnych w państwie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1;”. Art. 8

3. W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany: 6

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880 i Nr 128, poz. 883, z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367 i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 57, poz. 466 i Nr 72, poz. 619, z 2010 r. Nr 8, poz. 51, Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 167, poz. 1131 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6144 — Poz. 622

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Główny Inspektor Ochrony Środowiska żąda, przed wydaniem zezwolenia na przywóz albo na wywóz odpadów, dostarczenia przez od biorcę odpadów:

1) kopii zezwolenia na prowadzenie działalno ści w zakresie odzysku lub unieszkodliwia nia odpadów lub decyzji, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

2) kopii pozwoleń na emisję dotyczących insta lacji, w której odpady miałyby być poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu;

3) kopii decyzji zatwierdzającej program gos podarki odpadami lub informacji o wytwa rzanych odpadach i sposobach ich zagospo darowania;

4) zaświadczenia albo oświadczenia o wpisie do właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia albo oświad czenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i In formacji o Działalności Gospodarczej;

5) kopii zezwolenia na transport posiadanego przez przewoźnika lub przewoźników.”;

2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Skła dający oświadczenie jest obowiązany do za warcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klau zula ta zastępuje pouczenie organu o odpo wiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. Art. 8

4. W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o or ganizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 223, poz. 1775 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 85

7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17: a) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) kopię statutu lub umowy, na podstawie któ rych działa związek hodowców lub inny pod miot;

2) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo in nego rejestru, albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, składa się pod rygorem odpowie dzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obo wiązany do zawarcia w nim klauzuli nastę pującej treści: „Jestem świadomy odpo wiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje po uczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”;

2) w art. 18: a) w ust. 3 pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie: „1

2) kopię statutu lub umowy, na podstawie których działa związek hodowców lub inny podmiot; 1

3) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo in nego rejestru, albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 13, przepis art. 17 ust. 3a stosuje się od powiednio.”;

3) w art. 21: a) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) kopię statutu lub umowy, na podstawie któ rych działa związek hodowców lub inny pod miot;

2) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo in nego rejestru, albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przepis art. 17 ust. 3a stosuje się od powiednio.”;

4) w art. 22: a) w ust. 3 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie: „

9) kopię statutu lub umowy, na podstawie któ rych działa związek hodowców lub inny pod miot;

10) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo in nego rejestru, albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 10, przepis art. 17 ust. 3a stosuje się od powiednio.”. Art. 8

5. W ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawo zach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 103

3) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodaw cy;

2) oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu wnioskodawcy;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;

4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Kra jowym Rejestrze Sądowym albo w Central nej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile taki posiada; Dziennik Ustaw Nr 106 — 6145 — Poz. 622

5) nazwę i rodzaj nawozu albo środka wspo magającego uprawę roślin, o którym mo wa w art. 3 ust. 2.”;

2) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Reje strze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej po twierdzające prowadzenie działalności gospo darczej w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów albo środków wspomagających uprawę roślin, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej również kopię umowy tej spółki.”;

3) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Skła dający oświadczenie jest obowiązany do za warcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klau zula ta zastępuje pouczenie organu o odpo wiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. Art. 8

6. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o po mocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.67)) w art. 15 wprowa dza się następujące zmiany:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każ dego członka rodziny, zawierające informa cje o wysokości: a) dochodu, b) składek na ubezpieczenia społeczne odli czonych od dochodu, c) składek na ubezpieczenie zdrowotne odli czonych od podatku, d) należnego podatku;

2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumen tujące wysokość innych dochodów;

3) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym: a) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej, b) zaświadczenie organu prowadzącego po stępowanie egzekucyjne albo oświadcze nie stwierdzające bezskuteczność egzeku cji, c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełno sprawności, d) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postano wienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierające go treść ugody sądowej lub ugody zawar tej przed mediatorem, e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnio nej, f) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, g) informacje właściwego sądu lub właści wej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wy konaniem tytułu wykonawczego za grani cą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: — brakiem podstawy prawnej do ich pod jęcia lub — brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszka nia dłużnika alimentacyjnego za grani cą.”;

2) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Osoba składająca wniosek o przyznanie świad czeń z funduszu alimentacyjnego składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. b oraz f, pod rygo rem odpowiedzialności karnej za składanie fał szywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli nastę pującej treści: „Jestem świadomy odpowie dzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje poucze nie organu o odpowiedzialności karnej za skła danie fałszywych zeznań.”. Art. 8

7. W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektó rych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.68)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5: a) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) kopie dokumentów pozwalających uznać przedsiębiorcę za mikroprzedsiębiorcę, ma łego przedsiębiorcę lub średniego przedsię biorcę, którymi mogą być w szczególności: zatwierdzone sprawozdanie finansowe, ra chunek zysków i strat, potwierdzenie zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdro wotne pracowników za ostatnie 2 lata obro towe, obowiązująca umowa lub statut spół ki, oraz zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Kra jowym Rejestrze Sądowym lub zaświadcze nie albo oświadczenie o wpisie do Central nej Ewidencji i Informacji o Działalności Gos podarczej;”, 6

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 800 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 229, poz. 1504. 6

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz. 473, Nr 96, poz. 620 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 457. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6146 — Poz. 622 b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 5, składa się pod rygorem odpowiedzial ności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej tre ści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadcze nia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie orga nu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”;

2) w art. 17: a) w ust. 5 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) numer w rejestrze przedsiębiorców;”, b) w ust. 6 uchyla się pkt 1. Art. 8

8. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 49

3) w art. 14 wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) zaświadczenie albo oświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podat kowych.”;

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Skła dający oświadczenie jest obowiązany do za warcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klau zula ta zastępuje pouczenie organu o odpo wiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”. Art. 8

9. W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Kra jowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157, z późn. zm.69)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 w ust. 5: a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) kopie dokumentów potwierdzających ukoń czenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytu łu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczy pospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zda nym egzaminie magisterskim;”, b) uchyla się pkt 6;

2) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu: „Art. 16a. Minister Sprawiedliwości zasięga z Kra jowego Rejestru Karnego informacji o osobie zainteresowanej naborem na aplikację ogólną, sędziowską lub proku ratorską.”. Art. 90. W ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o zadość uczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wol nościowych w latach 1956—1989 (Dz. U. Nr 91, poz. 74

1) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, członek ro dziny dołącza kopię odpisu skróconego aktu zgo nu osoby, o której mowa w art. 1 ust. 1, oraz ko pię odpisu skróconego aktu stanu cywilnego po twierdzającego zawarcie małżeństwa albo sto pień pokrewieństwa z tą osobą.”. Art. 9

1. W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 85

7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 35 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym Rejestrze Są dowym;”;

2) w art. 36 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym Rejestrze Są dowym;”;

3) w art. 38 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) nazwę i status prawny podmiotu występujące go z wnioskiem, a w przypadku spółek handlo wych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;”;

4) w art. 39 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) nazwę i status prawny podmiotu występujące go z wnioskiem, a w przypadku spółek handlo wych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;”;

5) w art. 52: a) w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotu występującego z wnioskiem, oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku spółki, o której mowa w pkt 2 lit. a.”, b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) odpis aktu notarialnego statutu lub umowy spółki;

2) aktualny odpis umowy lub statutu spółki, w przypadku spółki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a;”;

6) w art. 56 uchyla się ust. 1. 6

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578. Dziennik Ustaw Nr 106 — 6147 — Poz. 622 Art. 9

2. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieru jących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 i Nr 92, poz. 530) w art. 125 w pkt 2 w lit. b ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Zadania samorządu województwa, o których mo wa w art. 75aa—75ac, art. 140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, stanowią zadania z zakresu admini stracji rządowej.”. Art. 9

3.

1. Dotychczasowe akty wykonawcze wyda ne na podstawie upoważnień zawartych w art. 25 ustawy wymienionej w art. 11, art. 2f ustawy wymie nionej w art. 18, art. 75c ustawy wymienionej w art. 19, art. 11 pkt 2—4 ustawy wymienionej w art. 31, art. 13 ustawy wymienionej w art. 36, art. 57 ust. 8 i art. 107 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 59 oraz art. 28 ustawy wymienionej w art. 60 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonaw czych wydanych odpowiednio na podstawie art. 25 ustawy wymienionej w art. 11, art. 2f ustawy wymie nionej w art. 18, art. 75c ustawy wymienionej w art. 19, art. 11 pkt 1, art. 11 pkt 2 i art. 21f ustawy wymienionej w art. 31, art. 13 ustawy wymienionej w art. 36, art. 57 ust. 8 i art. 107 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 59 oraz art. 28 ustawy wymienionej w art. 60, w brzmie niu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 5, art. 23 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 52, art. 63 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 56, art. 6 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 77 i art. 15 ust. 9 ustawy wymienionej w art. 86 zachowują moc do dnia wej ścia w życie przepisów wykonawczych wydanych od powiednio na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy wymie nionej w art. 5, art. 23 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 52, art. 63 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 56, art. 6 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 77 i art. 15 ust. 9 ustawy wymienionej w art. 86, w brzmieniu na danym niniejszą ustawą. Art. 9

4.

1. Zezwolenia udzielone przed dniem wej ścia w życie niniejszej ustawy na wykonywanie dzia łalności gospodarczej, dla której przepisy ustaw zmie nianych niniejszą ustawą nie przewidują obowiązku uzyskania zezwolenia albo wpisu do rejestru działal ności regulowanej, tracą ważność z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Postępowania w sprawach o udzielenie zezwo leń, o których mowa w ust. 1, wszczęte i niezakończo ne do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się. Art. 9

5.

1. Przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy posiadają ważne zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej, określo nej w ustawie wymienionej w art. 19, wpisuje się z urzędu do rejestru działalności regulowanej, okreś lonego w tej ustawie zgodnie z zakresem zezwolenia.

2. Do dnia doręczenia przedsiębiorcy zaświadcze nia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulo wanej zachowują moc zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej wydane na podstawie usta wy wymienionej w art. 19.

3. Organ prowadzący rejestr działalności regulo wanej może wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia danych objętych zakresem wpisu, w terminie 60 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o wykreśleniu przedsię biorcy z rejestru działalności regulowanej.

5. Organ prowadzący rejestr działalności regulo wanej potwierdza dokonanie wpisu do rejestru przez wydanie zaświadczenia, nie później niż do dnia 1 stycznia 2012 r. Art. 9

6. Wnioski o udzielenie zezwolenia na wyko nywanie działalności gospodarczej określonej w art. 75a ustawy wymienionej w art. 19 w brzmieniu dotychczasowym, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się wnioskami o wpis do rejestru działal ności regulowanej, o którym mowa w art. 75a ustawy wymienionej w art. 19 w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą. Art. 9

7. Wnioski o wpis do rejestru działalności re gulowanej, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 61 w brzmieniu dotychczasowym, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się pisemnymi zgłoszeniami, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 61 w brzmieniu na danym niniejszą ustawą. Art. 9

8. Do postępowań w sprawach:

1) o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalno ści gospodarczej polegającej na hodowli zwierząt laboratoryjnych lub dostarczaniu zwierząt do świadczalnych, o której mowa w art. 13 ustawy wymienionej w art. 68,

2) o uznanie związków hodowców lub innych pod miotów, o których mowa w art. 17 i 21 ustawy wy mienionej w art. 84,

3) o wydanie zgody na prowadzenie księgi, o której mowa w art. 18 ust. 1, oraz rejestru, o którym mo wa w art. 22 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 84,

4) o uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie do ob rotu nawozu albo środka wspomagającego upra wę roślin, o którym mowa w art. 4 ustawy wymie nionej w art. 85,

5) o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, o których mowa w art. 15 ustawy wymie nionej w art. 21,

6) o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu ma teriałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojsko wym lub policyjnym, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 36,

7) o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 19b i 50a ustawy wymienionej w art. 17, Dziennik Ustaw Nr 106 — 6148 — Poz. 622

8) wniosków o wydanie zaświadczenia, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 37 — wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotych czasowe. Art. 9

9. Koszty w sprawach egzekucyjnych, o któ rych mowa w ustawie wymienionej w art. 24, wszczę tych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniej szej ustawy, rozlicza się według przepisów dotychcza sowych. Jednakże w sprawach o egzekucję świadczeń powtarzających się stosuje się przepisy ustawy wy mienionej w art. 24 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 100. Licencje i zezwolenia udzielone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z przepisa mi wydanymi na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy wy mienionej w art. 31 zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2011 r. Art. 10

1. Podmioty wpisane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do rejestru, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 31, uznaje się za wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 31 w brzmieniu na danym niniejszą ustawą. Art. 10

2. Aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytko wania wieczystego nieruchomości gruntowej, doko nywanej na podstawie art. 77 ustawy wymienionej w art. 20, wszczętej i niezakończonej do dnia 1 stycz nia 2012 r. dokonuje się na podstawie przepisów do tychczasowych. Art. 10

3. Do dnia 31 grudnia 2011 r. do wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 44, dłużnika będące go przedsiębiorcą wpisanym do innego rejestru niż Krajowy Rejestr Sądowy, dołącza się odpis z tego re jestru. Art. 10

4. Traci moc ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. Nr 114, poz. 1191, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539). Art. 10

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem:

1) art. 36 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 44 i art. 103, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 r.;

3) art. 20 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać: — w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52 — na pod sta wie nadesłanego zamó wie nia (sprzedaż wysyłkowa); — w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzedaż za gotówkę): — ul. Powsińska 69/71, tel. 22 694-62-96 — al. J. Ch. Szucha 2/4, tel. 22 629-61-73 Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Centrum Usług Wspólnych Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, do 15 dni po otrzymaniu następnego numeru O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezwłocznie informować na piśmie Centrum Usług Wspólnych Wydział Wydawnictw i Poligrafii Dziennik Ustaw i Monitor Polski dostępne są w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cuw.gov.pl i www.rcl.gov.pl Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 www.wydawnictwa.cuw.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 1248/W/C/2011 ISSN 0867-3411 Cena 5,70 zł (w tym VAT)

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-05-25
Data wydania: 2011-03-25
Data wejścia w życie: 2011-07-01
Data obowiązywania: 2011-07-01
Uwagi: art. 36 pkt 3 i 4 wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2011 r.; art. 103 wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.; art. 20 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. – (nieaktualne od dnia 9 października 2011 r. zmiana Dz. U. 2011 nr 187, poz. 1110 – dotyczy art. 20 pkt 1).
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW.
MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622