Dz.U. 2011 nr 107 poz. 623

Dziennik Ustaw Nr 107 — 6150 — Poz. 623

623 POPRAWKA do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotycząca wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjęta przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawka do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotycząca rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjęta przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 28 kwietnia 2008 r. Rada Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 przyjęła Poprawkę do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącą wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym oraz w dniu 5 maja 2008 r. Rada Gubernato rów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 przyjęła Poprawkę do Umowy o Międzyna rodowym Funduszu Walutowym dotyczącą rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Fundu szu Walutowego, w następującym brzmieniu: Przekład Dziennik Ustaw Nr 107 — 6151 — Poz. 623

Dziennik Ustaw Nr 107 — 6152 — Poz. 623

Dziennik Ustaw Nr 107 — 6153 — Poz. 623

Dziennik Ustaw Nr 107 — 6154 — Poz. 623

Po zaznajomieniu się z powyższymi Poprawkami do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, w wersji tej Umowy, nadanej Drugą Poprawką, przyjętą przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Fundu szu Walutowego Rezolucją Nr 31-4 w dniu 30 kwietnia 1976 r., ze zmianami wynikającymi z Trzeciej Poprawki, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 45-3 w dniu 28 czerwca 1990 r., oraz z Czwartej Poprawki, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Fundu szu Walutowego Rezolucją Nr 52-4 w dniu 23 września 1997 r., w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświad czam, że: — zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych, — są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, — będą niezmiennie zachowywane. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 23 września 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski L.S. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-05-25
Data wydania: 2010-09-23
Uwagi: Poprawka dotycząca wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym weszła w życie dnia 3 marca 2011 r. Poprawka dotycząca rozszerzenia działalnosci inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego weszła wżycie dnia 18 lutego 2011 r. Zmiana Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym M. P. z 2010 r. Nr 36, poz. 501.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 107 poz. 623