Dz.U. 2011 nr 109 poz. 627

Dziennik Ustaw Nr 109 — 6254 — Poz. 627

Art.

1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 158: a) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandy dowania co najmniej od roku,”, b) dodaje się § 3 w brzmieniu: „

§3. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.”;

2) w art. 159 w § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „

9) radni gminy, powiatu i województwa.”;

3) art. 162 otrzymuje brzmienie: „Art. 16

2.

§1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właści wych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepi sów prawa, z wyłączeniem partii po litycznych, oraz co najmniej pięćdzie sięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerw ca ostatniego roku kadencji.

§2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia do łącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko nie mu postępowanie o przestęp stwo ścigane z oskarżenia pub licznego lub przestępstwo skar bowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony wła dzy rodzicielskiej, a także, że wła dza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez leka rza podstawowej opieki zdrowot nej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowot nej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywa nia funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu oso bistego.

§3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organi zację społeczną lub zawodową, za rejestrowaną na podstawie przepi sów prawa, dołącza się również ak tualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświad czenie potwierdzające wpis do inne go właściwego rejestru lub ewiden cji dotyczące tej organizacji.

§4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i włas noręczny podpis każdej z pięćdziesię ciu osób zgłaszających kandydata.

§5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1—4 powinny być opatrzone da tą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a doku menty wymienione w § 3 nie wcześ niejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

§6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywa teli jest osoba, której nazwisko zo stało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4. 627 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364. Dziennik Ustaw Nr 109 — 6255 — Poz. 627§7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wy stawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

§8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądo wego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

§9. Rady gmin zasięgają od komendan ta wojewódzkiego Policji albo Ko mendanta Stołecznego Policji infor macji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandy dacie do objęcia stanowiska sę dziowskiego.

§10. Zgłoszenia kandydatów, które wpły nęły do rady gminy po upływie ter minu, o którym mowa w § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wy magań formalnych, o których mowa w § 2—5, pozostawia się bez dalsze go biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedo puszczalne. Pozostawienie zgłosze nia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały. § 1

1. Minister Sprawiedliwości, po za sięgnięciu opinii Krajowej Rady Są downictwa, określi, w drodze rozpo rządzenia, sposób postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników, wzór karty zgłoszenia oraz sposób jego udostępniania, mając na uwadze potrzebę udoku mentowania przez podmioty zgła szające spełnianie przez kandyda tów na ławników wymogów okreś lonych w ustawie, a także zapew nienia wyboru kandydatów o naj wyższych walorach etycznych i inte lektualnych, umożliwienia rzetelnej weryfikacji zgłoszeń i przejrzystości działań związanych ze zgłaszaniem kandydatów na ławników, a przez określenie wzoru karty zgłoszenia i sposobu jego udostępniania — po trzebę ujednolicenia procedury zgłaszania, ułatwienia dostępu do wzoru i rozpatrywania zgłoszeń.”;

4) w art. 164 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Listę wybranych ławników wraz z dokumen tami, o których mowa w art. 162 § 2—4, rady gmin, które dokonały ich wyboru, przesyłają prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października. Spośród ławników znaj dujących się na liście wybranych ławników rady gmin wskazują ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.”;

5) w art. 166 po § 2 dodaje się § 2a—2c w brzmieniu: „§ 2a. Wniosek, o którym mowa w § 2, jest składa ny łącznie z opiniami właściwej rady ławni czej oraz kolegium właściwego sądu okrę gowego albo z oświadczeniem prezesa właściwego sądu, że taka opinia lub takie opinie nie zostały wydane w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku do zaopiniowa nia. W przypadku braku opinii prezes właś ciwego sądu przedkłada radzie gminy wraz z wnioskiem potwierdzenie jego doręczenia podmiotowi uprawnionemu do wydania opinii. Niewydanie opinii w terminie uważa się za niezgłoszenie uwag do wniosku. Prze pis art. 31 § 2 stosuje się odpowiednio. § 2b. Przed podjęciem uchwały w sprawie wnios ku o odwołanie ławnika przewodniczący ra dy gminy umożliwia wysłuchanie ławnika i jego udział w posiedzeniu właściwej komi sji i w sesji rady gminy, na których taki wniosek będzie opiniowany i rozpoznawa ny. O terminach posiedzenia komisji i sesji rady gminy ławnik jest powiadamiany na piśmie, co najmniej z siedmiodniowym wy przedzeniem, w trybie i w sposób przewi dziany w Kodeksie postępowania admini stracyjnego. § 2c. W sprawach, o których mowa w § 2b, ławnik działa osobiście, a w razie niemożności oso bistego stawiennictwa może działać przez pełnomocnika.”;

6) w art. 167 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. W czasie trwania kadencji nie powołuje się ławnika do pełnienia obowiązków w przy padku:

1) ujawnienia okoliczności, które nie pozwa lały na jego wybór,

2) wszczęcia postępowania o odwołanie ław nika — do czasu podjęcia przez radę gmi ny uchwały w przedmiocie odwołania,

3) wszczęcia przeciwko ławnikowi postępo wania o przestępstwo ścigane z oskarże nia publicznego lub przestępstwo skarbo we — do czasu prawomocnego rozstrzyg nięcia sprawy.”;

7) w art. 170 uchyla się § 2;

8) w art. 172 § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Ławnik otrzymuje rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności w sądzie, którymi są: udział w rozprawie lub posiedze niu, uczestnictwo w naradzie nad wyrokiem, sporządzenie uzasadnienia lub uczestnictwo w posiedzeniu rady ławniczej, jeżeli został do niej wybrany.”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2011-05-30
Data wydania: 2011-04-15
Data wejścia w życie: 2011-06-14
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym z dniem 5 kwietnia 2013 r. (Dz. U. poz. 427)
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 109 poz. 627