Dz.U. 2011 nr 109 poz. 629

Dziennik Ustaw Nr 109 — 6257 — Poz. 629

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwiet nia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 61

8) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Instytut badawczy pod nazwą Zakład Ba dawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, numer iden tyfikacyjny REGON 000685647, numer identyfikacji podatkowej NIP 954-00-00-7061), zwany dalej „instytu tem”, podlega likwidacji.

2. Termin zakończenia działalności instytutu upły wa z dniem 15 czerwca 2011 r.

3. Termin otwarcia likwidacji instytutu wyznacza się na dzień 16 czerwca 2011 r.

4. Termin zakończenia likwidacji instytutu wyzna cza się na dzień 31 sierpnia 2011 r.

§2. Niezaspokojone zobowiązania instytutu obcią żają Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki prze strzennej i mieszkaniowej.

§3. Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki prze strzennej i mieszkaniowej przejmuje, po zaspokojeniu wierzycieli, mienie instytutu oraz należności i wstępu je we wszystkie jego prawa i obowiązki.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 629 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Zakładu Badawczo-Doświadczalnego Gospodarki Komunalnej w Katowicach

1) Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej został utworzony zarządzeniem nr 23/82 Wojewody Kato wickiego z dnia 30 marca 1982 r. w sprawie utworzenia Zakładu Badawczo-Doświadczalnego Gospodarki Komu nalnej w Katowicach zmienionym zarządzeniem nr 80/92 Wojewody Katowickiego z dnia 8 kwietnia 1992 r. w spra wie zmiany zarządzenia nr 23/82 Wojewody Katowickiego z dnia 30 marca 1982 r. o utworzeniu Zakładu Badawczo -Doświadczalnego Gospodarki Komunalnej w Katowicach.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-05-30
Data wydania: 2011-05-25
Data wejścia w życie: 2011-05-30
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 109 poz. 629